Tolna Megyei Népújság, 1982. március (32. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek ! AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXXII. évfolyam, 51. szám. ARA: 1,40 Ft 1982. március 2., kedd. Mai számunkból A TÁVOL-KELET KAPUJA (2. old.) A VÁSÁRLÓK JOGAI (3. old.) AUGUSZ-HÁZI HANGVERSENY (4. old.) RANGADÓT NYERT A SZEKSZÁRDI DÓZSA (5. old.) SIKEREK, MUNKÁS- CENTRIKUSÁN (3. old.) Kényelmesek konfliktusa Mennyit és hogyan dolgozunk? A kérdés első felére köny- nyebb a válasz. Munkahelyünkön 42 órát hetente és ezen­felül — felmérések, becslések szerint — átlagosan vagy két- három órát naponta. Utóbbihoz sokféle tevékenység soro­landó, az adat tehát pontatlanul és túlontúl általános. Van, akire négy-öt óra is jut, van, akire semmi. Különben is: mér­hető-e és munkával töltött időnek számítjuk-e, ha valaki csak gondolkodik a tennivalóiról? És vajon hogyan dolgo­zunk? Mindannyian láttunk már lógósokat, tapasztaltunk ha­nyag munkavégzést, találkoztunk kedvetlenül, tessék-lássék módon dolgozókkal. És ismerünk munkájukba belefeledke- zőket, sőt, megszállottakat is. Kinek van igaza, kit becsül­jünk többre? Hát persze, hogy a sokat és a jól dolgozókat Ilyen egyszerű volna? Vélhetően nagyon kevesen vallanák be akárcsak maguk­nak is, nemhogy nyilvánosan: nem szeretnek dolgozni, utál­ják a munkát. Azt már valamivel többen, hogy szeretnek ugyan dolgozni, csak éppen azt a munkát nem kedvelik, amiért a fizetésüket kapják. Rosszul választottak pályát, munkahelyet, ám nem változtatnak, mert a változtatáshoz erőfeszítés kellene és egyelőre ennyiből is megélnek. Meg­fosztják magukat attól, amit a munka örömének szoktunk nevezni, no meg mindannyiunkat attól a többlettől, amit más helyen, más körülmények között nyújtanának. Nyilatkozatok, riportok visszatérő fordulata: „szerencsés vagyok, mert a munkám hobbim is". Ha jól .belegondolunk, egyetlen passziónkra, szenvedélyünkre sem fordíthatunk annyi időt, mint amennyit munkával töltünk. Szabad időnk­ben ritkán csinálunk olyasmit, amit nem kedvelünk. Sajnál­juk rá azt az egy-két órát is. Jól tudom, persze, hogy a miin­ka elsősorban megélhetésünk forrása. És aki, mondjuk, la­kásra gyűjt, aligha engedheti meg magának, hogy a több­letjövedelem megszerzését attól tegye függővé, tetszik vagy nem tetszik a tisztességes 'pénzszerzés adott módja. De a választott szakma, a hivatás is csak annyit jelentene, hogy csinálom, mert muszáj, mert valamiből meg kell élnem? Aligha. Példák sokasága bizonyítja, hogy dolgozni igenis lehet szenvedéllyel. És ugyancsak példák, sajnos, gyarapodó pél­dák .figyelmeztetnek ró, hogy e szenvedélyünknek is határt kell szabnunk. Mert a túlzott terhelést nem bírja szerveze­tünk. Fenyegetően sok az infarktus, a korai halál. Okai ösz- szetettek, magyarázatuk szakembert, orvost illet Laikus leg­feljebb arra vállalkozhat, hogy az okok egyikén töprengjen. Nevezetesen azon, .hogy vajon ki és miért kerül úgynevezett konfliktushelyzetbe, miért él feszültségben? Nézzük csak: X szereti és kiválóan végzi munkáját Következésképpen min­dig valami újat, a korábbinál hasznosabbat akar. És ütköz­ni kényszerül, amit már-már természetesnek fogadunk el, mondván, az újért meg kell küzdeni, az újat nem értheti meg mindenki azonnal. Ami jól hangzik, csak nem a teljes igazság. Mert az új, a jobb nem mindig bonyolult, nem mindig nehezen követhető. Mindössze a kényelmesektől avagy a kedvetlenektől kíván többet, azonosulást a tőlük idegen felfogással. Márpedig a kényelmesség, a kedvetlen­ség aligha .fogadható el természetesnek. Az ütközés, a fe­szültség is elkerülhető lenne, illetve az volna az ideális, ha a kényelmesek ütköznének, mert őket kényszerítené rá a közfelfogás, ha minden esetben az önös érdekük is maga­tartásuk megváltoztatását diktálná. Nem volószínű, hogy belerokkanna a. változásba az, aki energiájának felét-bar- madót emésztette fel korábban. Az effajta „kényszerítés” ma nagyon is „benne van a levegőben". Feszültséget oldó hatását is remélhetjük — nem beszélve a várható gazda­sági eredményekről. Nem állíthatják persze, hogy ennek a feszültségnek az ol­dódása mindenkit megóv a túlhajszoltságtól. Konfliktusok nélkül is lehet „két végén égetni a gyertyát”. Anyagi java­kért, sikerekért, hiúságból. Hogy hol az ésszerű határ? Nincs értelme a hajszának, ha „gyümölcsét” — az anyagi javakat vagy akár az erkölcsi sikert — nem tudjuk élvezni. Ffa éle­tünk minősége — hogy a manapság divatos kifejezésnél maradjunk — rosszabb, mint amilyennek a lehetőségét már megteremtettük. Ha nincs módunk feltöltődni, kikapcsolód­ni. Nem mellékesen e hiány előbb-utóbb munkánkat is gá­tolja. Mert mennyiségét állandósíthatjuk ugyan.de vajon azonos maradhat-e a minősége, amelynek inkább folyto­nosan javulnia kéne? Mennyit és hogyan dolgozunk? A személyre szóló válasz­hoz kinek-kinek egyes szóm első személyben kell feltennie a kérdést: „mennyit és hogyan dolgozom?” és mindjárt utá­na: „így helyes, így tisztességes vajon?” MAROS DÉNES Lengyel küldöttség Moszkvában Brezsnyev é Jaruzelski megkezdte tárgyalásait Katonai tiszteletadással kö­szöntötték Moszkvában a vnu- kovói repülőtéren a Lengyel Népköztársaság párt- és álla­mi küldöttségét, amely Woj- ciech Jaruzelskinek, a LEMP KB első titkárának, a miniszterta­nács elnökének vezetésével hétfőn délben érkezett hivata­los látogatásra a szovjet fővá­rosba. Az ünnepi díszbe öltözött re­pülőtéren a lengyel vendégeket elsőnek Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének elnöke köszöntötte. Megjelent a párt- és állami kül­döttség fogadására az SZKP KB Politikai Bizottságának több tagja: Jurij Andropov, Konsz­tantyin Csernyenko, Andrej Gromiko, Nyikolaj Tyihonov, Dmitrij Usztyinov. Ott volt Konsztantyin Ruszakov, a KB titkára, továbbá Nyikolaj Tali- zin miniszterelnök-helyettes, a szovjet kormány számos tagja, az SZKP KB több felelős mun­katársa. Megjelent a vendégek fogadására Nyikolaj Ogarkov marsall, a Szovjetunió honvé­Jóllehet valamennyi résztvevő ország híve a helsinki folyamat folytatásának és a madridi ta­lálkozó munkafeltételei biztosí­tásának, nincs egyetértés a ta­lálkozó folytatásának formáit és módozatait illetően. Ezt álla­pította meg a madridi találko­zón részt vevő küldöttségek ve­zetőinek hétfő délutáni nem hi­vatalos tanácskozásán Richard Müller nagykövet, a finn külr döttség vezetője, összefoglalva a nyolc semleges és el nem kö­telezett ország küldöttségei ól­delmi miniszterének első he­lyettese és több más miniszter- helyettes. A lengyel küldöttséget szere­tettel köszöntötték a repülőté­ren a szovjet főváros lakossá­gának képviselői. Wojciech Jaruzelski Leonyid Brezsnyev kíséretében lépett el a három haderőnem egységei­ből álló díszalakulat arcvonala előtt, köszöntötte a fogadására megjelenteket. A LEMP KB el­ső titkára az ünnepélyes fogad­tatás után Leonyid Brezsnyev- vel együtt indult el — díszmo­torosok kíséretében — szállásá­ra. A szálláshoz vezető útvona­lat a két ország zászlói, üdvöz­lő feliratok díszítettek, és a moszkvaiak az útvonal mentén szeretettel köszöntötték a ven­dégeket. A lengyel párt- és kormány- küldöttség tagjai a nap folya­mán Wojciech Jaruzelskinek, a LEMP KB első titkárának, a Len­gyel Népköztársaság miniszter- elnökének vezetésével megko­szorúzták a Lenin-mauzóleumot és az Ismeretlen katonának a Kreml falánál lévő sírját. tál a madridi találkozó többi résztvevőivel folytatott konzultá­ciók eredményét. A finn kül­döttség mindenqek ellenére kész folytatni erőfeszítéseit azért, hogy létrejöjjön az egyet­értés. Schenk, a svájci 'küldöttség helyettes vezetője az ismert NATO-állásponthoz hasonlóan azt hangoztatta, hogy a jelenle­gi körülmények között a találko­zó felfüggesztését látja az egyetlen kiútnak. A konfrontá­ció 'kizár minden konstruktív munkát A delegáció virágot helyezett el a kiemelkedő párt- és állami vezető, Feliiksz Dzerszinszkij sír­jánál és Rokosszovszkij marsall­nak a Kreml falában lévő urná­jánál is. A vendégeket a koszorúzásra elkísérte Konsztantyin Rusza­kov, az SZKP Központi Bizottsá­gának titkára. Hétfőn Moszkvában megkez­dődtek a szovjet—lengyel meg­beszélések. A megbeszélésen szovjet részről részt vesz Leo­nyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnökségének el­nöke. A lengyel párt- és kor­mányküldöttséget Wojciech Ja­ruzelski, a LEMP KB első tit­kára, a Lengyel Népköztársa­ság miniszterelnöke vezeti. * A lengyel párt- és kormány- küldöttség moszkvai útja fontos politikai esemény, amelynek jelentősége túlmutat a kétolda­lú kapcsolatokon - állapítják meg a hétfői lengyel lapok, méltatva a Wojdiech Jaruzelski hadseregtábornok vezette kül­döttség hivatalos szovjeturwó- beli látogatását. Max Kampelman amerikai és Panis, belga nagykövet lénye­gében azt hangoztatta, hogy nem kívánják folytatni a de­cemberben abbahagyott záró­dokumentum-szerkesztési mun­kát. Leonyid lljicsov szovjet külügy- miniszter-'helyettes üdvözölte a semleges és el nem kötelezett országok erőfeszítéseit és ezek folytatására szólítja fel őket. A Szovjetunió bármiféle formában kész a találkozó munkájának folytatására, mondotta. A találkozó szerdán teljes ülést tart. Addisz Abeba Véget ért az AESZ tanácskozása Az Afrikai Egységszervezet Addisz Abebában ülésező mi­niszteri tanácsa a Marokkó ál­tal szervezett bojkott ellenére vasárnap tovább folytatódott, majd a nyugati hatalmakat és Izraelt elítélő határozattal vé­get ért. A határozat megbélyegzi azokat a nyugati országokat — név szerint megemlítve az Egyesült Államokat és Nagy- Britanniát —, valamint azokat a multinacionális vállalatokat és szervezeteket, amelyek gaz­dasági, katonai vagy nukleáris téren továbbra is együttmű­ködnek a fajüldöző Dél-Afri- kával. A határozat ugyanezen okokból elítéli Izraelt is. A miniszteri tanácskozásról a Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság felvétele elleni til­takozásul összesen 19 küldött­ség vonult ki Marokkó nyomá­sára. Felső-Volta képviselője vasárnap kijelentette, hogy az ülésszak összes határozatát semmisnek tekinti. Archie Mogwe bostwanai külügymi­niszter, az ülésszak elnöke és Edém Kodjo AESZ-főtitkár a határozatokat ennek ellenére érvényesnek nevezte, azzal ér­velve, hogy a két, utolsóként távozó küldöttség a záróülés elején még a helyén ült, te­hát ez az ülés még határozat- képes volt. Mohammed Abdelaziz, a Nyugat-Szahara önálló állami­ságáért küzdő Polisario Front főtitkára szombaton beszédet mondott abból az alkalomból, hogy hat évvel ezelőtt kiáltot­ták ki a Szaharai Arab De­mokratikus Köztársaságot. Be­szédében üdvözölte és vissza- vonhatatlannak nevezte a SZADK fölvételét az Afrikai Egységszervezetbe. Moham­med Abdelaziz kijelentette, hogy a Polisario Front Algéria és Líbia támogatásával hatá­rozottan föl fog lépni az ellen, hogy az Egyesült Államok be­avatkozzon Marokkó és a front konfliktusába. Madridi találkozó Konzultációk a további tennivalókról Domus Áruház (izembe helyezési szemle hangosító felszerelése, kipró­bálása. De a fűtés, a vízszol­gáltatás, a telefon már üzem­képest. A tegnapi megbeszé­lés után a Népbolt igazgatója dönt majd a nyitás időpontjá­ról, amely valószínűleg már­cius 20-án lesz. Minden új létesítmény üzem­be állítása előtt szakemberek­ből álló bizottság tart szem­lét. Tegnap a szekszárdi Do­mus Áruházban megjelentek a különféle hatósági szervek, intézmények, a szakszervezet képviselői. Pámer Ferenc, a Népbolt szervezési osztályának vezetője mutatta be az új áru­házát. A földszinten kezdték a szemlét, minden szobát, ter­met, kisegítő, szolgáltatást adó berendezést felülvizsgáltak. Amint az osztályvezető el­mondta, az áruház kész a nyi­tásra. A március elsejei szem­le jegyzőkönyve szerint az üzembe helyezési eljárás jó eredménnyel járt. Még ugyan dolgoznak a be­rendezők, de gyakorlatilag már megkezdhetik a bútorok be­szállítását. Hátravan még a Pámer Ferenc tájékoztatóját hallgatják a szakemberek Az áruház előtt kertészek dolgoznak

Next

/
Thumbnails
Contents