Tolna Megyei Népújság, 1982. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

XXXII. évfolyam, 1. szám. ARA: 1,40 R 1982. január 3., vasárnap. Mai számunkból MUNKASTÍLUS MAGASABB SZÍNVONALON (3. old.) PETŐFIRE EMLÉKEZTEK (4. old.) A NYAKKENDŐ VÁLTOZÁSAI (5. old.) PEZSGŐBONTAS SZILVESZTERKOR (3. old.) ■■M ■ w • I •• •• a rr Újévi koszonto Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke újévi köszöntőt mondott a rádióban és a televízióban Tisztelt honfitársaim ! Kedves elvtársaik ! Új esztendőt köszöntünk. Ilyenkor szokásunk, hoz 'híven mérleget készítünk a múlt esztendő­ről és kifejezzük egymásnak jókívámágaiimkat aiz új évre. MMyen is volt a múlt esztendő? Nem mond­ható sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint más, előző éveink. Folytatása volt on nők a munká­nak, amelyet kipróbált, bevált politikáink szelle­mében 25 éve folytatunk. Eredményekben gaz. dag 'negyedszázadunkról méltóképpen emlé­keztünk meg, magunk és megemlékeztek má­sok is. Nyugodt leliki is menettel mondhatjuk, hogy bár sok minden történt Oi világban és itt­hon is 'bőven akadt tennivalónk, fejlődésünk töretlen volt. Ennek a negyedszázadnak az eredményeit nyugodt lelki ismerettel vállalhat­juk most és a. következő nemzedékek előtt is. Népgazdaságunk O' súlyosabb nemzetközi feltételek ellenére tovább szilárdult és új mó­don, az új követelményeiknek megfelelően kezd dolgozni. Gazdálkodásunkban már jelentkez­nek erőfeszítéseink első eredményei. Két fő cé­lunknak megfelelően ai külgazdasági egyensúly javult és életszínvonalunkat megőriztük.' Ha­zánk politikai, gazdaságii és társadalmi ered­ményeiről 'határainkon, túl is elismeréssel be­szélnek. Ennek kézzelfogható jele, hogy o kül­ső piac a világgazdasági hanyatlás ellenére, növekvő bizalommal fogadlja termékeinket. Ez alkalommal is megköszönöm a párt- és az állami vezetés nevében munkásosztályunk­nak, szövetkezeti parasztságunknak', értelmisé­günknek, társadalmunk minden más rétegének, minden jószándék'ú áilamipolgárunknalc a közös nagy célok elérése érdekében kifejtett erőfeszí­tést. Ked ves batáta lm ! Feszültségekkel terhes világban, élünk. Ter­veink megvalósításának külső feltételei nem javultak tavaly sem. Munkánk belső feltételei­nek alakulásában' viszont kedvező változások taipasztailhatók. Városokban, községekben egy­aránt szaporodnak a közös gondolkodás, a közösen végzett munkai, a szorgalom biztató eredményei- Jó a politikai légikör, a létbizton­ság, aktív o közélet, így nemzeti, célkitűzéseink elérése során ki-ki személyes elképzeléseit is valóra, válthatjai 'Szocialista társddall munkban a politikát a vezetés és a közvélemény együttes erőfeszítései alakítják és emelik o .közügy rangjára- A Ma­gyar Szocialista Munkáspárt kipróbált politiká­ja, a Hazafias Népfront programja egész dol­gozó népünk eszére és szívére aipéliái. Innen a spines vitákban ólaikuló szocialista nemzeti egység., amelyet a különböző társadalmi réte­gek .nemzetiségire., vallásfelekezetre, korra és nemre való tekintet nélkül a sajátjuknak érez­nek és vallanak, s amelynek örvendetes ered­ménye a politikai a gazdasági és a társadalmi stabilitás. Eredményeink nem vitathatók, de óvakod­nunk kell azok túlértékelésétől. Valamennyien tudjuk, mennyi tennivalónk van még a vezetés­ben., ai vállalatok, intézmények irányításában, cl társadalom fejlesztésében- Szocialista cél­jaink, gazdaságii helyzetünk realitásai és a vi­lágpiac helyzete orra kényszerítenek, hogy munkánkban a fő figyelmet az 1982-es esz­tendőben iis két nagy feladat megoldására összpontosítsuk: o külgazdasági egyensúly to­vábbi javítására és az életszínvonal' megőrzé­sére, vagyis egész életünk nyugodt!, biztonsá­gos körülményeinek fejlesztésére. Ez reális, megvalósítható céli 'Napjainkban nőnek a nagyvilág gandjaii, ve­szélybe kerültek az enyhülés eredményei. Az imperial izmus 'reakciós erői elvesztett pozícióik visszaszerzésére törekszenek. Katonai erőfö­lénnyel szeretnék akaratukat a1 világra, kény­szeríteni. Nem akarják .tudomásul venni, hogy a népek szabadon alkarnak élni, a történelem kerekét nem lehet visszafordítani. Az erőviszonyok egyensúlya, kialakult és ez a garanciája annak, hogy a haladás és a béke erői nélkül, vagy'azok ellenére ma már nem lehet tenni semmit a világon­A mi véleményünk a világ nagy kérdéseiben világos. A Ibéke elkötelezett hívet vagyunk. Ba rátáinkkal és szövetségeseinkkel szoros egység ben, nem kíméljük erőinket azért, hogy az eny hülést, a békét és a haladás ügyét megoltail mázzuk. Ennek érdekében pártunk és kormá nyűnk a jövőben Is folytatja aktív, széles körű nemzetközi tevékenységét. Békénk, biztonságunk, szocialista fejlődésünk szempontjából különös fontossága, van annak, hogy folytassuk testvéri 'barátságunk ápolását, sokoldalú együttműködésünk fejlesztését a Szovjetunióval és a> többi szocialista' országgal. Ebben o szellemben üdvözöltük és támogat­juk lengyel barátainknak a szocializmus vé­delmére és a belső rendteremtésre irányuló lépéseit is. Abban a meggyőződésben, hogy ez o legjobb megoldás a1 lengyel nép és a. világ számára is. Külpolitikánk sarkalatos tételei változotla. nők: o Magyar Népköztársaság hű szövetsé­geseihez, barátja a nemzeti szabadságukért, az önálló fejlődésért küzdő volt gyarmati né­peknek és a békés egymás mellett élés elve alapiján korrekt partnere a fejlett tőkés orszá­goknak. , Mindannyi un kát foglalkoztát a gondolat, hogy mit várhatunk az új esztendőtől. Minde­nekelőtt békét. Szilárd meggyőződésünk, hogy a ibékeszerető erők meg tudják akadályozni a nemzetközi feszültség fokozódását, a béke megvédése reális lehetőség. 'Előbbre akarunk lépni szocialista vívmá- nyaink gyarapításában- Szembe kell néznünk a világgazdaság, a- világpiac 'kihívásaival. A követelmények mind szigorúbb feltételeket tá­masztanak velünk szemben. Ez ai kényszerítő erő pillanatnyilag kellemetlen, de hosszú tá­von .segíti fejlődésünket aibbain a1 versenyben, amely élőd nem térhetünk ki. Munkánkat ebben a 'helyzetben nagyon fegyelmezetten és éssze­rűen kell végeznünk, még takarékosabban és okosabban kell gazdálkodnunk szellemi és anyagi javainkkal egyaránt. , Tisztelt elvtársak ! Kedves barátai m ! Határozottan haladunk tovább a, kipróbált, jó úton- 'Nem gondtalanul, de magabiztosam. Nem állhatunk meg, szorgalommal és közös fejtöréssel kel! siettetnünk a pozitív változáso­kat Politikánk szellemében mind ésszerűbb megoldásokat, a boldogulás célszerű mód jóit keressük. 'Bizakodva tekintünk a jövőbe, mert szilárd alapokra', téhetséges, jóra. .törekvő né­pünk erőfeszítéseire építünk. Sorainkat még szorosabbra zárva vállaljuk sók, közös tenni­valónkat. Az új év első napján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 'Bizottságai, az Elnöki Ta­nács és o kormány nevében kívánok hazánk valamennyi állampolgárának) egész magyar népünknek, minden 'barátunknak eredmények­ben gazdag, boldog és békés új esztendőt! Államfők újévi üdvözletei A Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának elnöksége, valamint a Szovjetunió Minisztertanácsa újévi üdvözletét intézett a szov­jet néphez. — Az 1981-es év a szovjet emberek számára az új törté­nelmi távlatokat kijelölő XXVI. kongresszus, a nagyszabású alkotómunka, a béke megőrzé­séért és megszilárdításáért folytatott kemény harc éve volt — hangoztatja a szovjet ve­zető testületek üdvözlete. Az 1981-es év nem volt könnyű: mostoha időjárás sújtotta a mezőgazdaságot, feszültebbe vált a nemzetközi helyzet. A Szovjetunió azonban töretlenül halad előre a kommunizmus építésének útján. — Köszönet illeti mindazo­kat, akik hozzájárulnak orszá­gunk anyagi és szellemi érté­keinek gazdagításához, védik határainkat­üdvözletünket küldjük, békét és boldogságot kívánunk kül­földi elvtársainknak és bará­tainknak, a szocialista országok dolgozóinak, földünk minden népének, amely az imperializ­mus, a reakció, valamint az emberi, az anyagi és a szelle­mi energiát pazarló fegyver­kezési verseny ellen, a békéért és a társadalmi haladásért harcol. * Erich Honecker, az NSZEP Központi Bizottságának főtitká­ra, az Államtanács elnöke új­évi üzenetében emlékeztetett arra, hogy az NSZEP X. kong­resszusa által meghatározott bel- és külpolitika középpont­jában a béke biztosítása és az állampolgárok életszínvonalá­nak javítása állt, mind anyagi, mind pedig kulturális területen * Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, államfő, a Bukarest­ben működő diplomáciai misz- szióvezetőket fogadva, újévi beszédében arról szólt, hogy minden népnek, köztük- a ro­mán népnek is kitartó erőfe­szítéseket kellett tennei a gaz­dasági-társadalmi fejlődés ér­dekében. Ceausescu értékelése szerint Románia még ebben a nehéz esztendőben is jelentős lépéseket tett a társadalmi­gazdasági fejlődés útján. 4> Az egyetemes béke megóvá­sa a feltétele annak, hogy Csehszlovákia teljesítse az új esztendőre vonatkozó terveit. Ezért Csehszlovákia aktívan részt vesz a háború veszélyé­nek elhárításáért folyó küzde­lemben — mondotta újévi kö­szöntőjében Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, köztársasági elnök. * Todor Zsivkov, a BKP KB főttikára, a Bolgár Államtanács elnöke újévi üzenetében azt emelte ki, hogy az ország fej­lődése gyorsabb és sikeresebb lehetne kedvező nemzetközi politikai és gazdasági feltéte­lek között. * A nyugatnémet rádió és te­levízió által sugárzott újévi kö­szöntőjében Helmut Schmidt nyugatnémet kancellár hangoz­tatta, hogy az NSZK legfőbo gondja ebben az évben a bé­ke megőrzése és a gazdasági stabilitás fenntartása volt. 4c II. János Pál pápa hagyo­mányos szilveszteri miséjén ar­ról beszélt, hogy a világon ma számos olyan esemény törté­nik, amely nyugtalanságot, bi­zonytalanságot kelt. Az embert, az emberi életet, méltóságot és lelkiismerelet fenyegető veszé­lyek ellenére — folytatta a pá­pa — van remény, hogy az ér­telem, a világosság győzedel­meskedik. Valamit, valamiért — az Autóklubban A szolgáltatási kör bővülésével gyarapodik a taglétszám A két ünnep között, a Ma­gyar Autóklub szekszárdi bázi­sán csökkent a munka. így van idő az 1981. év összegzé­sére, erre kértük Amrein Ká­rolyt, a MÁK megyei titkárát. — Mint a bázis vezetője, örömmel mondom, hogy jől zárjuk az 1981-et. Most már kézzelfoghatóan bizonyítani tudjuk, hogy amint nő szolgál­tatásaink köre, a munkánk színvonala, úgy emelkedik tag­létszámunk is. A Magyar Autó­klub Tolna megyében is most már ad is — a tagsági díjért — valamit! A nyolcvankettes évbe 4200 taggal léptek át. A tagsági díjak növekedése ebből követ­kezően hozzájárul, hogy a szol­gáltatás minőségét növeljék, jobb gépeket, műszereket állít­sanak munkába, ugyanakkor lehetőséget adnak ahhoz, hogy az autósok nagy családjának más városokban is lehessen műszaki állomást építeni, amint a szekszárdihoz is hoz­zájáruld az ország tagsága. Egyébként 1980. június else­jén kezdték a szekszárdi új bázison a munkát, akkor a taglétszám 1585 volt, 1981. január elsején már 2460. Bony- hád, Paks, Dombóvár, s főleg Pincehelyen és környékén, és természetesen Szekszárd térsé­gében növekedett a tagság száma. Egész jól „beállt” már a bá­zis — a tagság megelégedésé­re, az országos vezetőség el­ismerésével dolgoznak. Jelen­leg két műszakban hat szerelő foglalkozik a tagok autóival. 1981-ben 13 0Ö0 autót javítot­tak, összesen tizenkétezer munkaóra alatt. Jelentős volt a vizsgára bocsátott autók száma is, amelyet a tagoknak kedvezményesen végeznek el, illetve készítik elő a járműve­ket. Az idei évre a legfontosaob terve a megyei szervezetnek, hogy növeljék a taglétszámot. Ha ötezer taggal „fordulhat­nak" 1983-ra, akkor elérik az országos színvonalat a szerve­zettség tekintetében, ugyanis a megyében lévő 26 000 autónak majdnem húsz százaléka lesz a klub „kebelében”, s ez el­éri az ofszágos átlagot. Terveik között szerepel, hogy a téli, reggeli, kocsiindításhoz a szol­gáltatást megszervezzék. Mivel a sárga angyalokkal a köz­pont rendelkezik, idén még ezt a tervet nem tudják megvaló­sítani. Szeretnék az országos segélyszolgálatot kiterjeszteni Tamási térségében, illetve a szekszárd—siófoki útra. A leg­főbb törekvésük, hogy 1982- ben is a tagság elégedett le­gyen a «műszaki állomás dolgo­zóinak munkájával. —Pj—Ka— Korszerű műszerekkel vizsgálják, s ennek nyomán javítják a gépkocsikat

Next

/
Thumbnails
Contents