Tolna Megyei Népújság, 1977. november (26. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

2 “rlÉPÚJSÁG 1977. november 1. Leonyid Brezsnyev válasza a csepeli dolgozóknak Kádár János Moszkvában (Folytatás az 1. oldalról.) Mint már beszámoltunk ró­la, a Csepel Vas- és Fémmű­vek dolgozói a Magyar Szo­cialista Munkás,párt Központi Bizottságának küldött leve­lükben jelentették, ihogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójá­nak méltó megünneplésére tett muinikaiverseny-vállatá- saikat október 25-re ma­radéktalanul, egy milliard tíz millió 'forint értékben tételesen teljesítették. Mind­erről levélben tájékoztatták Leonyid IH'jdcs 'Brezsnye- vet, az SZIKIP Központi Bi­zottságának főtitkárát, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnökét is. Leonyid Itjics Brezsnyev most levélben válaszolt a cse­peli kollektívának. iA Csepel Vas- és Fémmű­vek kollektívájához! Kedves Elvtársak. Barátaim! Vasárnap a Parlament kongresszusi termében az országos vezetőség beszá­molója fölötti vitával foly­tatta munkáját a Magyar Vöröskereszt V. kongresszu­sa. A vitában elhangzottakra Hantos János főtitkár vála­szolt, majd a Magyar Vö­röskereszt V. kongresszusa jóváhagyta az országos ve­zetőség beszámolóját, elfo­gadta a módosított alapsza­bályt és az V. kongresszus határozatát. A jövőben a kongresszus­ra ötévenként kerül sor. Az V. kongresszus hatá­rozata fontosságának meg­felelően foglalkozik az egészségvédelem, a család- politika és a családvédelem feladataival. Megállapítja, hogy a véradómozgalom eredményei, a véradók ál­dozatkészsége, a párt- és társadalmi szervek, az álla­mi és gazdasági vezetők se­gítsége lehetővé teszi a té­rítésmentes véradásra való teljes áttérést. Javasolja az V. kongresz- szus határozata, hogy az el­sősegélynyújtás oktatása le­gyen része a középfokú és a szakmunkásképző iskolák­ban folyó honvédelmi ok­tatásnak. Különleges segély- szolgálatot hoznak létre, amelynek keretében barlan­gi, hegyi, vízi mentő és más rendeltetésű elsősegélynyúj­Nagy örömmé! 'töltött el híradásuk arról, 'hogy a híres „Vörös Csepel” dolgozói si­kerrel teljesítették a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója tiszteleté­re tett vállalásukat. Az Önök sikerei — nagy­szerű bizonyítéka a magas szintű társadalmi kötelesség- tudatnak. ragyogó megnyilvá­nulása a magyar munkásosz­tály ligaizi testvéri internacio­nalista szolidaritásának. Ez a murtkasiiiker méltó hozzájáru­lás a népi Magyarország ötö­dik ötéves terve feladatainak megvalósításához, valamint a szovjet és a magyar nép kö­zötti sokoldalú együttműkö­dés fejlesztését célzó közös feladatok megoldásaihoz. Önök a szocialista közösség országainak életében a szocia­lista munkaverseny olyan új tó alegységeket szerveznek. A kongresszus küldöttei ezután nyílt szavazással megválasztották a Magyar Vöröskereszt vezető testüle­tét, a 99 tagú országos ve­zetőséget, továbbá a 15 ta­gú számvizsgáló bizottságot. Az országos vezetőség el­ső ülésén megválasztotta á tisztségviselőket. A Magyar amelynek jelentősége 'túlmu­tat az országhatárokon. A Szovjetunió, a Magyar Népköztársaság és a szocia­lista közösség más országai emberim! 1 Hóinak alkotó lelke­sedése egy hatalmas, új vilá­got teremtő törekvésben egyesül. Nagyszerű j él képe ez a forradalmi testvériségnek, országaim k m unk ás ősz tál y a odaadásának Október nagy eszméi iránt. A kommunista párt, a szov­jet nép és a magam nevében forró jókívánságaimat és üd­vözletemet 'küldöm önöknek. További nagy sikereket kívá­nok az új életet építő, a szo­cializmus és a 'kommunizmus ügyének győzelméért folyó nemes tevékenységükhöz. Vöröskereszt elnöke ismét Gegesi Kiss Pál akadémikus lett. Három alelnököt vá­lasztottak : Medve László egészségügyi miniszter­helyettest, Ortutay Zsuzsát és Rostás Istvánt. A Ma­gyar Vöröskereszt főtitká­rává ismét Hantos Jánost választották meg, főtitkár- helyettes Gyűszű Miklós és Kaposvári Júlia lett. valamint Gennagyij Kiszel- jov, az SZKP KB osztály­vezető-helyettese fogadta. A fogadtatásnál jelen voltak a moszkvai magyar nagykövetség vezető diplo­matái és a moszkvai ma­gyar kolónia tagjai is. Ká­dár Jánost, feleségét és a magyar küldöttség tagjait magyar úttörők virágcsok­rokkal köszöntötték. SZOT­állásfoglalás A SZOT Elnöksége hétfői 'ülésén állási foglalt a vállala­ti munkavédelem értékelésé­ről, illetve arról, hogy a ki­tüntetések és egyéb elismeré­sek odaítélésekor az illetékes szervek milyen módon vegyék figyelembe a munkavédelem eredményeit, illetve hibáit. Az állásfoglalás értelmében a kitüntetés elnyerésére pá­lyázó vállalatoknak és szö­vetkezeteknek be kell szá­molniuk szociális terveik 'tel­jesítéséről, a munkavédelmi helyzetet jellemző főhb ada­tokról, és a külső felügyeleti ellenőrzések megállapításai­ról. Tájékoztatást kell adniuk például arról, 'hogy a vállalat­nál a szociális ellátás, a mun­kavédelem, az üzemegészség­ügyi ellátás 'hogyan alakult, körülbelül hány dolgozónak, miben és mennyiben váltok kedvezőbbé a 'munkakörülmé­nyei, az elavult, veszélyes technológiák felszámolásával, a géppark korszerűsítésével milyen mértékben csökkent a balesetveszélyes, egészségre ártalmas munkahelyek száma. Számot kell adniuk a halálos balesetekről', az üzemi balese­tek gyakoriságáról és súlyos­ságáról, továbbá azok okairól. A pályázó vállalatok beszá­molóit a minisztériumok és az ágazati-iparági szakszerve­zetek munkavédelmi szervei együttesen véleményezik, s javaslataikat is hozzáfűzik a kitüntetést adományozók szá­mára. Akik a kitüntetést adomá­nyozzák, a munkavédelmi helyzet tartós vagy számotte­vő rosszabbodása esetén ál­lást foglalnak abban, hogy az egész kollektívát, vagy annak csak egyes részlegeit zárják-e ki a kitüntetés adományozá­sából, esetleg csupán egyes központi vagy helyi vezetők­től vonják-e meg a kitünte­téssel járó erkölcsi-anyagi el- * ismerést. formáját honosították meg, .Elvtársi üdvözlettel Leonyid Brezsnyev Befejeződött a Magyar Vöröskereszt V. kongresszusa Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyettese a Parlamentben fogadta a Magyar Vöröskereszt V. kong­resszusán részt vevő testvérszervezetek küldöttségeit. Képünkön: Aczél György üdvözli Henrich Beer-t, a Vöröskereszt Társaságok Ligájának főtitkárát. Illyés Gyula kitüntetése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 75. születés­napja alkalmából Illyés Gyula háromszoros Kossuth- díjas írónak a Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje kitüntetést adományozta. Képün­kön: Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke átadja a kitüntetést. (Képtávírónkon érkezett.) GYORSLISTA az október 31-én megtartott lottó-jutalomsorsolásról, melyen a 42. heti szelvények vettek részt. A gyorslistában az alábbi rövi­dítéseket használtuk: a Zsiguli személygépkocsira utalvány, b 50 000 Ft-os ötlet­utalvány, c 15 00 Ft-os ottlon lakberendezési utalvány, d szte­reó rádió, e 10 000 Ft-os vásár­lási utalvány, f 9000 Ft-os ,,ki mit választ” utalvány, g 7000 Ft-os „tetőtől talpig” utalvány, h 5000 Ft-os vásárlási utalvány, i 4000 Ft-os „konyhafelsz.” utalvány, j 3000 Ft-os „textil” utalvány, k színes tv, 1 10 000 Ft-os értékha­tárig televízió vásárolható, m 9100 Ft értékhatárig televízió vá­sárolható, n 7500 Ft értékhatárig hűtőgép vásárolható, o 6000 Ft értékhatárig hűtőgép vásárol­ható, p 4000 Ft értékhatárig ház­tartási felszerelések vásárolha­tók, r 2500 Ft értékhatárig tás­karádió vásárolható, s 1500 Ft értékhatárig táskarádió vásárol­ható. A nyertes szelvényeket 1977. november 20-ig kell a totó-lottó kirendeltségeknek, az OTP-fió- kok, vagy a Posta útján a Sport- fogadási és Lottóigazgatóság (1875 Budapest, V., Münnich Fe­renc u. 15.) eljuttatni. Az alábbiakban a pécsi körzet­ben vásárolt nyertes szelvények számát közöljük. A gyorslista közvetlenül a sor­solás után készült, az esetleges, hibákért felelősséget nem válla­lunk. 6 224 071 h, 6 230 554 d, 6 235 966 1, 6 230 327 f,6 246 583 g, 6 249 206 h, 6 254 161 h. 6 255 352 h, 6 257 762 f, 6 259 914 g, 6 265 234 g, 6 280 805 n, 6 290 744 f, 6 294 724 f, 6 294 727 h, 6 297 037 h, 6 301 036 i, 6 314 183 n, 6 337 138 i. 6 339 733 i, 6 352 036 f, 6 357 834 h. 6 370 505 f, 6 374 761 g, 6 378 719 S, 6 401 828 h, 6 402 986 k, 6 418 325 h, 6 418 809 O, 6 433 283 f, 6 435 395 n, 6 445 443 h, 6 468 803 i. 6 469 793 e, 6 513 463 g, 6 556 201 j, 6 515 626 1, 6 587 368 g, 6 593 784 j, 6 600 221 e, 6 618 088 g, 6 621 256 r, 6 631 722 g, 6 645 681 i, 6 647 986 e, 6 664 242 f, 6 667 735 i, 6 677 724 i, 6 680 666 g. 6 686 846 b, 6 687 054 j, 6 687 709 g. 6 696 657 j, 6 721 088 k, 6 740 907 f, 6 741 201 i, 6 760 966 f, 6 762 835 f, 6 780 823 f, 6 795 309 h, 6 802 405 h, 6 819 009 s ,6 827 065 i, 6 833 882 h, 6 854 936 o, 6 867 839 1, 6 880 505 e, 6 891 844 f, 6 895 454 h, 6 904 583 m, 6 94 3 4 27 j, 6 954 687 m, 44 660 048 h, 44 673 895 O, 55 673 398 h, 55 677 024 f,55 689 430 i, 55 698 162 h, 64 003 938 x,64 041 034 f, 64 097 762 j, 64 113 552 i. 64 134 117 e, 64 138 744 e. 64 146 648 h, 64 146 851 e, 64 153 509 1, 64 168 278 h, 64 168 973 r, 64 184 989 i, 64 187 256 i, 64 189 278 g. 64 195 605 s. 64 197 972 e ,64 207 658 W, 64 214 776 i, 64 237 658 , g 64 238 184 f.64 244 686 b. 64 274 265 g. 64 277 889 f. 64 282 956 m, 64 284 531 j, 64 285 412 C, 64 286 550 j, 64 287 491 h, 64 288 945 j, 64 290 449 i. 64 293 882 n. 64 294 319 g. 64 323 105 h. 64 324 584 e. 64 332 448 h, 64 339 006 q. 64 354 635 h. 64 357 894 e. 64 364 548 h. 64 366 289 g. 64 370 262 m. 64 374 171 i, 64 377 656 f, 64 388 787 h, 64 417 542 h. 64 429 349 f. 64 436 882 k. 64 443 400 h, 64 456 721 b. 64 463 838 h. 64 465 993 i. 64 466 529 i, 64 486 695 p, 64 492 082 e, 64 494 313 g, 64 501 590 i, 64 519 880 f ,64 521 706 w, 64 524 455 b. A Szovjetunió története képekben ■2 1(111111 LJ LJ Im áiihw% 49. Találkozó Vlagyivosztokban. A szovjet—amerikai kap­csolatok jelentősége túlnő a két ország határain. Leonyid Brezsnyev és Gerald Ford 1974 novemberi vlagyivosztoki találkozóján jelentős megállapodás született a hadászati fegyverek korlátozásának elveiről. A megállapodás teljes megvalósítása nem a szovjet fél hibájából késik. 50. Közös űrrepülés. Szovjet kezdeményezésre jött létre (1975. július 15-én) a Szojuz—Apolló közös űrrepülés, amely hozzájárult a világűr békés felhasználásához, az enyhülési politika megvalósulásához. 51. Együttműködés az Antarktiszon. A Szovjetunió és a többi szocialista ország által szorgalmazott enyhülési poli­tika jól szolgálja a tudományos együttműködés ügyét is. Az Antarktiszon létrehozott szovjet kutatóbázison NDK-beli, lengyel és amerikai tudósok is dolgoznak. Gáspár Sándor Moszkvába utazott Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a SZOT főtitkára a szovjet szakszervezetek meghívására a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom győzelmének 60. évforduló­jával kapcsolatos ünnepsé­gekre hétfőn Moszkvába utazott. A Ferihegyi repülő­téren Földvári Aladár, a SZOT elnöke és Timmer József, a SZOT titkára bú­csúztatták. Jelen volt F. P. Bogdanov, a Szovjetunió budapesti nagykövetségé­nek követtanácsosa és V. L. Muszatov tanácsos. A Nagy Október ünnepségei a fővárosban Történelmi jelentőségéhez méltó ünnepélyességgel kö­szönti az idén november 7-ét, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját a főváros. A jubileum tisz­teletére ünnepi díszbe öltö­zik Budapest. Az esti város­képet díszkivilágítással te­szik ünnepélyessé: nagy fényerejű reflektorok vilá­gítják meg a főváros leg­szebb műemlékeit, a Duna- hidakat, a Gellért-hegyi fel­szabadulási emlékművet és a Felvonulási téri Lenin-szob- rot. November 5-én katonai tiszteletadással felvonják az állami zászlót az Országház előtt a Kossuth Lajos téren, a Magyar Népköztársaság nem­zeti lobogóját és a nemzetkö­zi munkásmozgalom vörös zászlaját/ pedig a gellért­hegyi felszabadulási emlék­mű előtt. November 5-én délelőtt a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsa és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa koszorúzási ünnepséget ren­dez a Szabadság téri szovjet hősi emlékműnél. Ünnepi külsőségek között koszorúz- zák meg a Lenin-szobrot a Felvonulási téren. Délben az Országházban ünnepséget rendeznek: a munkában élen­járóknak, a közéletben kitűn- teknek nyújtanak át magas állami kitüntetéseket. A sokéves szép hagyo­mányt még ünnepélyesebbé téve a budapestiek főváros- szerte megkoszorúzzák a szovjet hősi emlékműveket.

Next

/
Thumbnails
Contents