Tolna Megyei Népújság, 1977. június (26. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-01 / 127. szám

zr.r. XXVII. évfolyam, 127. szám ÄRA: 0,80 Ft 1977. június 1., szerda Mai számunkból A SZOCIALISTA ÉLETMÓD FEJLŐDÉSE (3. old.) POFON CSATTANT (3. old.) ÖN KÉRDEZ (4. old.) VADÁSZNÉ A PORTAN (5. old.) (6. old.) EDZŐI KÍSÉRET — PÓTKERÉKKEL Befejeződtek a szovjet-boígár tárgyalások A képen jobbról balra: Sztanko Todorov bolgár minisz­terelnök, Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök, Tó­dor Zsivkov, a BKP KB első titkára, az államtanács el­nöke, Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára és Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter Épül a továbbképzési központ — Tapasztalatcsere HAJDANÁBAN, leg­alábbis az igényesebb szakmákban szinte kötele­ző volt a valeolás. A segéd vándorútra indult, hogy más vidéken, más ország­ban tanulja meg szakmája ott honos fortélyait. Haza­térve aztán hasHiosítíhatta tapasztalatait, és nemcsak a szakmaiakat, hiszen idő­közben világlátott, sokol­dalú, művelt emberré vál­hatott. Szinte ugyanez a lehető­ség kínálkozik ma is azzal, hogy a szocialista orszá­gok közös beruházásain Uszty-Ilimszkben vagy a Bajkál—lArmúr vasút épí­tésén közösen dolgozhat­nak a fiatalok más nemze­tek munkásifjaival. 'Ezekre az építkezésekre nagy a túljelentkezés, és csak ke­vesen mehetnek. A Német Demokratikus Köztársaságban viszont tíz éve már, hogy évről évre lehet munkát vállalni. Há­rom évre mehetnek a la­katos és gépi forgácsoló szakmunkások, illetve ha saját szakmájukban foglal­koztatják őket egy évvel rövidebb időtartamra is köthetnek szerződést. Be­tanított munkásokat keres­nek hegesztő, elektromos­szerelő, lakatos és vasipari szerelő munkára. A TANULÁSHOZ, szak­mai továbbképzéshez az NDK-ban a magyar mun­kásoknak is joguk van, s szervezett formában, nyelvtanárok foglalkoznak a kint dolgozókkal. Idegenben élni nem köny- nyű. Más technológia sze­rint, más közösségben dol­gozni sem. Akülföldön mun­kát vállalók felelőssége is nagyobb. A Német Demok­ratikus Köztársaságban vagy legalábbis abban a városban, ahol több ma­gyar dolgozik, a kintiek magatartása alapján ítélik meg az itthoni fiatalokat, sőt esetleg a magyar mun­kásokat is. Nem szabad hallgatni azokról sem, akik ennek a várakozásnak nem felelnek meg és méltatlan magatartásukkal rossz hír­be hozzák a többieket is. Az NDK-ban munkát vállalni megéri, még anya­gilag is. A munkahét öt­napos. A dolgozókat éven­te 15 nap alapszabadság il­leti meg, ezen felül, éven­te egyszeri hazautazáshoz még két nap fizetett sza­badság jár. Az átlagos ke­reset a vállalat jellegétől, a munkafeltételektől, a szakképesítéstől és az egyé­ni teljesítménytől függően körülbelül 350—600 márka. A közvetlen szakmai ta­pasztalatokon és a nyelv­tudáson kívül is van mit hazahozni az NDK-ból. Most nem az ott olcsóbban beszerezhető iparcikkekre gondolunk, hanem például a munkafegyelemre, a mi­enknél magasabb szinten álló munkaszervezésre és más olyan életmódbeli és szellemi importra, ami után nem kell vámot fizetni, ná­lunk viszont helyenként nagy szükség lenne rá. TÍZ ÉVVEL ezelőtt még nagy volt a túljelentkezés. Az utóbbi években, leg­alábbis Tolna megyében, visszaesett a jelentkezők száma. Talán csak nem éppen a fenti tudnivalókat nem akarják elsajátítani a fiatalok? — Ihárosi — Moszkva, Bokor Pál, az MTI tudósítója jelenti: Szovjet—bolgár közös köz­lemény aláírásával fejeződ­tek * be kedden délelőtt Moszkvában a tárgyalások a szovjet vezetők és a Todor Zsivkov vezette párt- és kor­mányküldöttség között. Szov­jet részről a látogatás eredményeit összegező ok­mányt Leonyid Brezs­nyev, az SZKP Közpon­ti Bizottságának főtitkára, bolgár részről Todor Zsivkov, a BKP Központi Bizottságá­nak első titkára, az államta­nács elnöke írta alá. Az aláírás előtt Leonyid A közművelődési bizottság tegnapi ülésén ezúttal a köz- művelődési könyvtárak és az olvasómozgalom Tolna me­gyei helyzetét és a Tolna megyei Levéltár közművelő­dési munkáját vitatta meg. A két téma előadója a két megyei intézmény igazgató­ja, Lovas Henrik, illetve K. Balog János volt. Közel negyvenötezer em­ber könyvtári tag megyénk­ben. Részben az ő igényeik­nek ellátása, részben pedig a jenleleg könyvtárba még nem járóknak a könyvtári szolgáltatások iránti kedv­telése a könyvtárosok folya­matos feladata, A tárgyi fel­tételek javulóban vannak: bár a megyei könyvtár ki­nőtte épületét, s nagyobb könyvtáraink közül egyedül a paksi van megfelelő hely­zetben, mégis ezt nyrndhat- juk, mert hamarosan korsze­rű körülmények közé jut a dombóvári és a tamási, na­gyobb helye lesz a bonyhá­dinak is, ha a művelődési ház új épületébe kerül. iA községi könyvtárak el­helyezése 1972 óta nagyon sokat fejlődött, 1972 óta mintegy negyven községi könyvtár épülete bővült, kor­szerűsödött, Kiemelkedő Bá- ta, Bátaszék, Regöly, Német­kár, Nagymányok, ahol igen jó körülményeket teremtet­tek. Jelentős előrelépés követ­kezett be a könyvbeszerzés terén: 1976-ban több mint kétmillió forintot fordítottak a megye könyvtárai új köny­Brezsnyev és Todor Zsivkov baráti megbeszélést tartott. A kétoldalú kapcsolatokról folytatott eszmecsere során Leonyid Brezsnyev és Todor Zsivkov megkülönböztetett figyelmet szentelt a kapcso­latok hatékonyságának foko­zásával összefüggő kérdések­nek, hangoztatva, hogy a két ország sokoldalú együttmű­ködése megfelel a szovjet-és a bolgár nép, valamennyi szocialista ország népe érde­keinek. Folytatták az eszmecserét a kommunista és munkás- mozgalom időszerű kérdései­ről, a nemzetközi problémák­ról. Ezzel kapcsolatban alá­vekre, ami azt eredményez­te, hogy minden lakosra 3,1 kötet jut. Míg más megyékben las­san csökken a beiratkozott olvasók száma, nálunk in­kább — igaz, ugyancsak las­san — emelkedik. Csökke­nés a paksi, a bonyhádi, és húzták, hogy a két ország el­sőrendű jelentőséget tulajdo­nít a fegyverkezési hajsza beszüntetésének és a leszere­léshez való átmenetnek, s ezt a célt szolgálják a szocia­lista országok által előter­jesztett gyakorlati indítvá­nyok. A kétnapos szovjet—bolgár tárgyalások eredményeit öez- szegezve a moszkvai rádió kedden _ délben rámutatott, hogy mindkét delegáció a helsinki záróokmány végre­hajtására összpontosította fi­gyelmét és kiemelte a politi­kai enyhülés katonai enyhü­léssel való kiegészítésének fontosságát. * A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége Todor Zsivkovot a Szovjetunió Hő­se címmel, Lenin-renddel és Aranycsillag érdeméremmel tüntette ki. A legmagasabb szovjet kitüntetéseket Leo­nyid Brezsnyev nyújtotta át a bolgár vezetőnek a Kreml­ben. A Legfelsőbb Tanács El­nökségének erről szóló ren­deleté értelmében a kitünte­téseket „a szovjet és a bol­gár nép közötti testvéri ba­rátság és sokoldalú együtt­működés fejlesztésében, a béke és a szocializmus meg­szilárdításában szerzett érde­meiért, a nemzetközi kom­munista és munkásmoz­galomban való sokéves tevé­keny részvételéért” adomá­nyozták a BKP első titkárá­nak. a bolgár államtanács el­nökének. tamási jarasban jelentke­zett. Jobb az országos átlagnál megyénkben a fizikai mun­kás olvasók aránya, de ez természetesen nem azt jelen­ti, hogy nem szükséges a je­lenlegi 17,8 százalékot to­vább növelni. A megye ■könyvtárügyéről szóló beszá­A tengelici kastély mellet építi a TOTÉV a megyei ta­nács céljait szolgáló tovább­képzési intézetet. A Tolna mólót a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága is tárgyal­ni fogja. K. Balog János beszámoló­ját a Tolna megyei Levéltár munkájáról a közművelődé­si bizottság elfogadta, külö­nösen jónak tartva a levél­tár részvételét a megye köz- művelődésében. megyei Tervező Vállalat ál­tal tervezett intézmény hu­szonhárommillió forintba ke­rül. KGST-tanácskozás KGST-munkaértekezlet kezdődött kedden Nyíregy­házán és Békéscsabán. Nyír­egyházán hét szocialista or­szág — Bulgária, Csehszlo­vákia, Lengyelország, Ma­gyarország, az NDK, Romá­nia és a Szovjetunió —szak­emberei tanácskoznak. Vala­mennyi olyan kutatóintézet­ben dolgozik, amely részt vesz a tagországok egységes növényvédelmi előrejelzési, szignalizációs rendszerének kidolgozásával kapcsolatos program végrehajtásában. A jelenlegi tanácskozáson há­rom témakör került, illetve kerül napirendre. Foglalkoz­nak az előrejelzési adatfel­vételezés és az előrejelzési információs rendszer kidol­gozásának kérdéseivel. A tanácskozás a jövő hét szerdáján Budapesten feje­ződik be. Békéscsabán a KGST me­zőgazdasági állandó bizottsá­ga referencia laboratóriu­mokkal foglalkozó megbízot­tai ültek össze háromnapos eszmecserére. A bolgár, a csehszlovák, a magyar, a mongol, az NDK-beli, a len­gyel, a román és a szovjet meghatalmazottak megtár­gyalják, hogyan lehet kiszé­lesíteni a tagországokban működő referencia labora­tóriumok együttműködését azzal a konkrét céllal, hogy elősegítség az állatbetegségek eddiginél megbízhatóbb kór­jelzését, illetve az állatbe­tegségek elleni hatékonyabb védekezést és az állategész­ségügyi kutatótevékenysé­get. Készül a hatalmas tanterem padozata Fotó: Bakó Jenő A közművelődési bizottság tárgyalta A sokszög alakú épület felül nézetből Minden Tolna megyeire három könyvtári könyv A paksi könyvtárban

Next

/
Thumbnails
Contents