Tolna Megyei Népújság, 1977. március (26. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-01 / 50. szám

I 2 Képújság Szaljut-5 Kétezer műszer adta az adatokat Tisztogatás Kínában Peking, Aczél Endre, az MTI tudósítója jelenti: A Kínai Kommunista Párt központi lapjának hétfői szá­ma „Pártélet” című rovatá­ban — több itteni megfigyelő értékelése szerint — kérdé­sessé tette a központi bizott­ság jelenlegi összetételét és a lényeget tekintve „ideoló­giát” adott a vezető párt- és állami szervek „megtisztítá­sához” — ami ettől függetle­nül már javában folyik. A rovat egyik cikke — Hung Fang aláírással — ki­fejti, hogy a „négyek bandá­jának” a hatalom megragadá­sát szolgáló igyekezete és „aknamunkája” nem Mao Ce- tung egészségének végső megromlása időszakából da­tálható, hanem abból a négy évvel ezelőtti időből, amikor a párt X. kongresszusának előkészületei folytak. Vang Hung-ven — egyike a „négyeknek”, egyszersmind-a kb volt alelnöke — nemegy­szer arra utasította bizalma­sait, hogy úgy válasszák ki a X. kongresszus delegátusait, hogy azok idővel bekerülje­nek a központi bizottság tag­jainak és póttagjainak sorá­ba — írja Hung Fang, aki a továbbiakban, egy Sanghaj­ból frissiben érkezett „le­leplező anyag” nyomán ekép- pen idézi Vang Hung-vennek egyik bizalmasához intézett szavait: („Én magam le nem hunyom a szemem és nektek sem engedhetem meg ezt. Még éjjel is keresnetek kell számomra embereket.” Ilyen módon — folytatódik a cikk — a „négyek” bizal­masai „előhúzták” az embere­ket és — akár küldöttei voltak a pártkongresszusnak, akár nem — fölvették a Sanghaj­ból jelölendő kb-tagok és póttagok listájára. A cikk ezután felidézi az 1975. januári parlamenti ülés­szak előkészítésének idősza­kát, amikor a „négyek” ismét „elérkezettnek látták az időt, hogy kisajátítsák a hatalmat”. Akkor Csang Csun-csiao adott ki utasítást és „titkos parancsokat”, hogy „válassza­nak ki olyan új kádereket, akik miniszterek lehetnek, illetve osztályvezetők a köz­pontban”. Viktor Gorbatko és Jurij Glazkov — mint jelentettük — befejezte a Szaljut—5 or- bitális állomáson végzett tu­dományos és műszaki kísér­leti programját és visszaér­kezett a Földre. A végrehajtott kozmikus kísérletről Mihail Csernisov, a Novoszty; (APN) szovjet sajtóügynökség külön tudó­sítója egyebek között az alábbiakat jelenti az irá­nyítóközpontból : A 18 napos kísérlet idején a Szaljut—Szojuz orbitális komplexum körülbelül két­ezer különböző műszere gya­korlatilag szakadatlanul árasztotta a Földre a tájé­koztató adatokat. A Szaljut—4 űrállomás több mint két évig „tevé­kenykedett’ a kozmikus pá­lyán. Az eredmény — több mint 300 tudományos-mű­szaki kísérlet. A Szaljut—5 űrállomásnak, miután véget ért a második személyzet expedíciója, még tovább kell „dolgoznia”. A Szaljut—5-ön végzett kutatások egyik iránya a kozmikus technika további tökéletesítése, a távlati mód­szerek kidolgozása. Viktor Gorbatko és Jurij Glazkov alapos karbantartó­munkát végzett, aminek szintén nagy jelentősége van a jövendő expedíciók szem­pontjából, mert egyre hosz- szabb lesz a pályára jutta­tott objektumok üzemeltetési ideje. Vlagyimir Satalov al­tábornagy, a szovjet űrhajó­sok kiképzésének irányítója elmondotta, hogy elvben nincs kizárva az olyan kuta­tási módszer, amely szerint valamilyen nagyméretű föld­körüli pályára juttatott ob­jektumot főképpen automa­tikus irányítási rendszerrel működtetnek, a szállító űr­hajók pedig csupán idősza­konként keresik fel a fel­használt üzemanyagok pót­lása, az egyes blokkak ki­cserélése, vagy javítása cél­jából. A kutatások másik iránya a gyakorlati népgazdasági feladatok megoldásával függ össze. Jenkins nyilatkozik Roy Jenkins, az EGK-bizott ság angol elnöke Párizsban Yaléry Giscard d’Estaing francia köztársasági elnökkel tárgyalt. A képen: Jenkins a megbeszélés után újság­íróknak nyilatkozik. (Képtávírónkon érkezett.) Változások a közigazgatási térképen Az Elnöki Tanács — 1977. április 1-i hatállyal — 23 te­lepülés egyesítéséről, 75 új közös községi tanács szerve­zéséről, 53 közös községi ta­nács egyesítéséről, valamint Bonyhád, Dunakeszi, Marcali és Siklós nagyközségek vá­rosi rangra emeléséről hatá­rozott. Ezzel egyidejűleg egyes városokhoz 182 város környéki község tartozik. A rendelettel hazánk váro­sainak a száma 87-re emel­kedik. Bonyhád: 7120 hektár te­rületű, 14 264 lakosú, élénk forgalmú járásszékhely. A törökök idején elnéptelene­dett községet a 18. században németekkel telepítették be. Itt működik a megye leg­régibb középiskolája, itt szü­letett Perczel Mór (1811—99), a szabadságharc honvéd- tábornoka, itt volt nevelő Vörösmarty Mihály. A ko­rábban szarvasmarha­tenyésztéséről ismert Bony­hád az elmúlt évtizedben Tolna megye fontos ipari köz­pontjává alakult. A leendő város jó hírét ma cipő- és zománcedény-gyárának ter­mékei öregbítik. Dunakeszi: a főváros körül elhelyezkedő övezet egyik fontos települése. A 3101 hek­tár területű, több mint 23 ezer lakosú település az el­múlt években gyorsan fejlő­dött, városiasodott. Ipari üze­meinek (járműgyár, konzerv­gyár, stb.) vonzáskörzete túl­terjed a megyehatáron is. Marcali: Somogy megye északnyugati részének gyor­san fejlődő központja. Terü­lete 10 148 hektár, lakossága 11 ezer fő. Innen indult for­radalmi útjára Noszlopy Gás­pár (1820—53) az 1848—49-es szabadságharc megyei kor­mánybiztosa. Siklós: a Villány-hegység déli oldalán elterülő 5113 hektár területű, közel 10 ezer lakosú település. A tatárjárás után épült erős vára révén a középkortól országos jelentő­ségre tett szert. A múlt szá­zadban ellenzéki magatartá­sáról híres választókerület volt, itt választották ország- gyűlési képviselővé Jókai Mórt és Táncsics Mihályt. A település és környéke száza­dokon át megőrizte agrár jel­legét. A feltörő gyógyvíz alapját képezi a leendő város idegenforgalmi és üdülőhelyi fejlődésének. — TERRA — Az irányítóközpontban megmutatták a tudósítóknak az Aral-tó és a Kaszpi-ten- ger körzetéről készült nagy­szerű térképet, amely a Szaljut—4 űrállomáson a Pjotr-Klimuk és Vitalij Sze- vasztyjanov által készített harminc kozmikus fénykép álapján készült. A 2,3 millió négyzetkilométernyi terű- létről készített térképnek -az élemzése lehetővé tette a szakemberek számára, hogy kiválasszák azokat a körze­teket, amelyek feltehetően kőolaj- és gázlelőhelyekkel rendelkeznek, felfedezzék a föld alatti édesvízkészlete­ket ebben a vízszegény tér­ségben. A szakértők általános vé­leménye szerint a kozmo­nauták az egész kísérlet so­rán elsőrendű munkát vé­geztek. Az űrrepülések során szer­zett tapasztalatok eredmé­nyeképpen megszűnik a kozmosz kiváltotta stressz­hatás és valószínűleg ebben is keresendő a siker egyik fő oka — jegyzi meg a No- vosztyi tudósítója. Honecker Lengyelországban Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának főtitkára, az NDK államtanácsának el­nöke, február 26—27-én ba­ráti látogatást tett Lengyel- országban, Edward derek­nek, a LEMP KB első titká­rának meghívására — jelen­tették, be Varsóban. A közle­mény szerint a látogatásra a két párt és kormány vezetői­nek rendszeres konzultációi keretében került sor. Edward Gierek és Erich Honecker igen nagyra érté­kelte a két párt és állam kö­zött, a marxizmus—leniniz- mus és a proletár internacio­nalizmus eszméi alapján fej­lődő kapcsolatokat. Hangsú­lyozták, hogy elégedettek a gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködés fejlő­désével és ugyanakkor rá­mutattak az e téren még meglévő új, kihasználatlan lehetőségekre. A találkozó alkalmával át­tekintették a nemzetközi helyzet egyes kérdéseit is. Kiemelték a Varsói Szerző­dés tagállamai politikai ta­nácskozó testületé bukaresti ülésén megfogalmazott javas­latának döntő fontosságát. Foglalkoztak a helsinki záró­okmány aláíróinak közelgő belgrádi tanácskozásával is, rámutatva, hogy ez a tanács­kozás pozitívan szolgálhatja az európai enyhülési folya­mat előbbrevitelét. A felek pozitívan értékelték az anti- imperialista erők erősödésé­nek helyzetét, az európai kommunista és munkáspár­tok berlini értekezletének eredményeit. Erich Honecker, az NSZEP Központi Bizottsága, az ál­lamtanács és a miniszterta­nács nevében meghívta Ed­ward Giereket, hogy párt- és állami küldöttség élén tegyen hivatalos látogatást az NDK- ban. Mozgósítás Ugandában Az ugandai rádió közölte, hogy tekintettel a kelet-afri­kai part mentén tartózkodó amerikai haditengerészeti egységre, mozgósították az ugandai hadsereget. A rádió egy meg nem nevezett magas rangú katonai szóvivőre hi­vatkozva leszögezte: az ame­rikai romboló jelenlétét Ke- let-Afrika partjainál komo­lyan kell venni. A nyilatkozat a továbbiakban kijelenti: „Invázió esetében az ugandai hadsereg a támadókat meg fogja semmisíteni, még mi­előtt azok elérik Ugandát. Uganda nem fog csatatérré válni.” 1977. március 1. LAPZÁRTA Algériában parlamenti választásokat tartottak. Az ered­mények azt mutatják, hogy a lakosság ismét megerősí­tette a nemzeti felszabadítási frontba vetett bizalmát. (Képtávírónkon érkezett.) BUKAREST Hétfőn reggel magyar if­júsági delegáció érkezett Bu­karestbe dr. Maróthy László­nak, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának, a KISZ KB első titkárának vezetésével. A küldöttség a Román Kom­munista Ifjúsági Szövetség (UTC) Központi Bizottsága meghívásának tesz eleget. Az UTC KB székházában hétfőn megkezdődtek a hiva­talos tárgyalások a dr. Ma­róthy László vezette magyar és az Ion Traian Stefanescu vezette román delegációk kö­zött. A megbeszélések közép­pontjában a két ifjúsági szer­vezet közötti kapcsolatok fej­lesztésének és elmélyítésének kérdései állnak. PEKING Hétfőn — más irányú szol­gálati elfoglaltsága miatt — Pekingből hazautazott Moszk­vába Leonyid Iljicsov külügy­miniszter-helyettes, a kínai— szovjet határtárgyalásokon a Sportfogadási és Lottóigaz- gatóság által a Budapest, Nép­stadion Press-termében meegtar. tott (XIV. Istvánmezei út 1—3.) 1977. évi 5. lottójátékhét szel­vényeinek tárgynyeremény­sorsolásról. Az alábbiakban a pécsi körzetben vásárolt nyer­tes szelvények számait közöl­jük. 3 241 897 5000 Ft-os vás. ut., 3 243 014 10 000 Ft-os vás. ut., 3 243 520 7000 Ft-os tetőtől tal­pig ut., 3 255 412 4000 Ft-os kony- hafelsz ut., 3 272 178 3000 Ft-os textilut., 3 275 408 5000 Ft-os vás. ut., 3 276 134 otthon-lakbér ut., 3 285 156 7000 Ft-os tetőtől tal­pig Út., 3 318 861 10 000 Ft-os vás. ut., 3 325 484 9000 Ft-os ki mit vál ut., 3 325 541 9000 Ft-os ki mit ' vál. ut., 3 331 099 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 3 399 906 háztart. félsz ut., 3 371 209 5000 Ft-OS vás. Ut„ 3 371 255 4000 Ft- os konyhafelsz. ut., 3 379 815 3000 Ft-os textilut., 3 401 611 táskará­dió, 3 402 189 9000 Ft-OS ki mit vál. ut., 3 423 566 10 000 Ft-os vás. Ut., 3 430 149 4000 Ft-OS konyhafelsz. ut., 3 444 494 10 000 Ft-os vás. Ut., 3 448 903 4000 Ft- os konyhafelsz. ut., 3 451 215 10 000 Ft-os vás. ut., 3 473 602 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 3 502 592 9000 Ft-os ki mit vál. Ut. 3 525 703 10 000 Ft-OS vás. ut., 3 527 460 3000 Ft-os textil­ut., 3 527 507 10 000 Ft-OS vás. ut., 3 527 885 3000 Ft-os textil­ut., 3 531 621 9000 Ft-os 1U mit vál ut., 3 533 365 otthon-lakbér, ut.,' 3 538 004 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 3 551 899 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 3 552 050 hűtő­gép II., 3 555 755 7000 Ft-os te. tőtől talpig Ut., 3 560 655 3000 Ft-os textilut., 3 560 885 televízió II., 3 562 613 9000 Ft-os ki mit vál ut., 3 590 773 televízió I., 3 601 057 5000 Ft-os vás. ut., 3 607 797 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 3 612 319 5000 Ft-os vás. ut., 3 620 021 5000 Ft-os vás. ut., 3 632 112 4000 Ft-os konyhafelsz. Ut 3 636 084 5000 Ft-OS vás. ut., 3 684 059 3000 Ft-os textilut., 3 706 790 3000 Ft-os textilut., 3 730 113 7000 Ft-os tetőtől tal­pig ut, 3 748 650 9000 Ft-os ki mit vál. ut., 3 750 356 10 000 Ft- os vás. ut., 3 753 476 3000 Ft-os textilut., 3 755 574 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 3 774 496 3000 Ft-os textilut., 3 772 028 5000 Ft-os vás. ut., 3 777 159 háztartási félsz, ut., 3 779 876 4000 Ft-os konyhafelsz ut., 3 805 623 10 000 Ft-os vás. út., 3 806 683 10 000 Ft-os vás ut., 3 815 983 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 3 820 649 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 3 824 108 3000 Ft-os textilut., 3 832 474 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 3 843 780 3000 Ft-os textlt- ut., 3 855 357 10 000 Ft-os vás. ut., 3 879 015 9000 Ft-os ki mit vá:. ut., 3 883 671 10 000 Ft-os vás. ut., 3 884 109 televizió II., 3 886 293 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 3 901 771 9000 Ft-os ki mit vál. ut, 3 915 102 5000 Ft-os vás. ut.. 3 917 927 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 3 921 749 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 3 932 234 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 3 980 648 hűtőgép I., 3 981 482 hűtőgép II., 3 988 559 3000 Ft-os textilut., 3 989 192 10 000 Ft-os vás. ut., 44 418 722 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 44 430 695 7000 Ft-os tetőtől talpig ut.. 44 433 114 9000 Ft-os ki mit vál ut., 44 670 722 9000 Ft-os ki mit vál. ut., 44 675 121 3000 Ft-os textilut., 44 689 690 színes tv, 60 119 809 televízió I., 60 142 383 7000 Ft-os tetőtől tal­pig ut., 60 152 973 9000 Ft-os ki mit vál. ut., 60 182 929 10 000 Ft- os vás. ut., 60 187 118 3000 Ft-os textilut., 60 196 554 10 000 Ft-OS vás. ut., 60 210 700 televízió I., 60 211 496 5000 Ft-os vás ut., 60 217 121 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 60 230 560 5000 Ft-os vás. ut., 60 242 820 televízió I., 60 254 377 színes tv, 60 269 151 7000 Ft-os tetőtől talpig ut„ 60 269 402 10 000 Ft-os vás. ut., 60 289 627 5000 Ft-os vás. ut., 60 302 687 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 60 309 000 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 60 311 351 10 000 Ft-os vás. ut., 60 326 822 7000 Ft-os tetőtől tal­pig Ut., 60 336 523 5000 Ft-OS vás. ut., 60 345 716 otthon-lakbér ut., 60 355 046 10 000 Ft-os vás! ut.. 60 355 299 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 60 362 538 9000 Ft-os ki mit vál. ut., 60 410174 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 60 415 225 7000 Ft-os tetőtől talpig ut., 60 417 756 10 000 Ft-OS vás. ut., 60 418 601 7000 Ft-os tetőtől tal­pig ut., 60 419 315 7000 Ft-os te­tőtől talpig ut., 60 443 449 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 60 445 656 4000 Ft-os konyhafelsz. ut., 60 464 274 7000 Ft-os tetőtől tal­pig ut., 60 470 378 táskarádió, 60 475 546 10 000 Ft-os vás. ut., 60 509 129 10 000 Ft-os vás. ut., 60 515 340 9000 Ft-os ki mit vál ut., 61 003 926 9000 Ft-os. ki mit vál. ut., 61 005 779 10 000 Ft-os vás. ut., 61 009 029 televízió II., 61 021 654 9000 Ft-os ki mit vál. ut., 61 022 406 házt. félsz ut., 61 032 412 10 000 Ft-os vás ut., 61 041 151 3000 Ft-OS textilut., 61 042 425 3000 Ft-OS textilut., 61 042 882 zenesarok ut., 61 048 437 színes tv. A nyertes szelvényeket 1977. március 20-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok; vagy posta Utján a Sportfoga­dási és Lottóigazgatóság (1875. Budapest, V., Münnich Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslista közvetlenül a sorsolás után készült, az esetle. ges hibákért felelősséget nem vállalunk. GYORSLISTA részt vevő szovjet delegáció vezetője. Iljicsovot, aki ezúttal há­rom hónapot töltött Peking- ben, a főváros repülőterén a határtárgyalásokon részt ve­vő kínai delegáció vezetője, Ju Csan külügyminiszter­helyettes búcsúztatta. MADRID A Spanyol Kommunista , Párt hétfőn tájékoztatta Mad­rid polgári kormányzóját. Enrico Berlinguer, az Olasz Kp, Georges Marchais, a Francia KP és Santiago Ca- rillo, a Spanyol KP főtitkárá­nál? szerdára tervezett mad­ridi találkozójáról. A spanyol párt szóvivője szerint a hatóságok hivatalos engedélyére nincs szükség, mivel a találkozó „szűkkörű és magánjellegű” lesz. A csúcstalálkozó szervezői ugyanakkor kérték a tarto­mányi kormányt, engedélyez­ze, hogy a három párt főtitká­ra szerdán este nagygyűlésen vegyen részt.

Next

/
Thumbnails
Contents