Tolna Megyei Népújság, 1977. március (26. évfolyam, 50-76. szám)

1977-03-01 / 50. szám

Mai számunkból v. NEM ÁTJÁRÓHÁZ — KÓRHÁZ (3. old.) EREDMÉNYES EGYÜTTMŰKÖDÉS (3. old.) TV-NAPLÓ (4. old.) MEGYEI LABDARÜGÓ- BAJNOKSÁG (5. old.) SZÍNESTÉVÉ- ALKATRÉSZEK TAMÁSIBÓL (3. old.) warn Munkaerő-tartalékok - útközben Az elmúlt évek egyik legfontosabb tapasztala- ------------------------------------ta, hogy a gazdálkodás mai fel­tételei között, a munkaerőforrások beszűkülése önma­gában nem váltja ki az ésszerűbb vállalati munkaerő­gazdálkodást. Mi több: ebben az időszakban a vállalatok úgy „alkalmazkodtak” az erősen csökkenő munkaerő­kínálathoz, hogy még jobban növelték a keresletüket. De megkockáztatnám: ezért nemcsak — s talán nem is első­sorban — a vállalatok hibáztathatok. Igaz: számolni kell az úgynevezett — és sokat ostorozott — „helytelen vállalati szemlélettel” a konzervatív vállalati maga­tartással. De nem szabad megfeledkezni egyéb ténye­zőkről; arról például, hogy a vállalati bér- és jövedelem­szabályozási rendszer a legutóbbi időkig lényegében az 1967—69-es állapotoknak megfelelően működött, s ez alapvetően befolyásolta a vállalati munkaerő-gazdálko­dást. Tekintsünk most el az átlagbér-szabályozás elő­nyeinek és hátrányainak aprólékos méricskélésétől, s annak boncolgatásától is, hogy a különböző bérszabá­lyozási formák, ösztönzési módszerek esetleges korábbi alkalmazása mennyit segített volna a munkaerő-gazdál­kodás korszerűsítésén. Ma már tény: az átlagbér-szabá­lyozás kitörölhetetlen nyomokat hagyott a vállalati lét­számgazdálkodáson, s mindenre ösztönözte a vállalato­kat, éppen csak a munkaerővel való takarékos, ésszerű gazdálkodásra nem. D e ne feledkezzünk meg egyéb, úgymond „aprósá­gokról” sem, amelyek hosszú évek alatt szintén nem a legkedvezőbb irányba befolyásolták a sokat emlegetett vállalati magatartást. Gondolok például arra, hogy nem is olyan régen, alig néhány éve, az átlagosnál magasabb színvonalú szociális ellátást nyújtó vállalatok egyrészt követendő példaként állíttattak a közvélemény elé, másrészt kárhoztatni való munkaerő-csábítókként ítél­tettek el, abban az esetben, ha szociális tevékenységüket — nagyon is önös és érthető szempontoktól vezettetve — közhírré tették. Vagy gondolok azokra a szórványos és félénk kísérletekre, amelyek a vállalati létszám belső átcsoportosításaival voltak kapcsolatosak, vagy éppen bizonyos létszámfeleslegek megszüntetésével próbálkoz­tak, s aztán gyorsan beleütköztek azok értetlenségébe és ellenállásába, akik előtt egyedüli és kizárólagos szem­pontként lebegett a teljes foglalkoztatottság jelszava és akik közül sokan, a mai napig is képtelenek fölfogni, hogy a teljes, foglalkoztatottság megteremtése és fenn­tartása nem a vállalatok, nem a munkahelyek, hanem az állam feladata. A létszámgazdálkodással és általában a munkaerő­politikával kapcsolatos vállalati magatartást befolyásoló tényezők közül — meglehet: önkényesen — a már-már parttalan méretű fluktuációt tartom a legfontosabbnak. És gyorsan hozzáteszem: a vállalatok legföljebb csak hozzájárultak ahhoz a gazdálkodási környezethez, amely­ben a munkaerő spontán, befolyásolhatatlan és jószeré­vel ellenőrizhetetlen mozgása tág teret kapott. A társadalmilap nem szükségszerű munkaerő­-------------------------------——mozgás összes költsége — tehát a népgazdaságot ért közvetlen anyagi kár — már a het­venes évek elején is meghaladta a 3 milliárd forintot. Egy-egy nagyobb vállalatnál, évente több millió forint veszteséget okozott a munkaerő-fluktuáció, s amikor az ebből származó károkat bizonyos nagyvállalatok már el­viselhetetlennek minősítették és egymással szövetkezve radikális intézkedéseket hoztak a fluktuáció csökkenté­sére, akkor megintcsak bizonyos körök, bizonyos fajta értetlenségével és tiltakozásával találhatták magukat szemben. Mondván: nem lehet korlátozni a szabad munkavállalás jogát. Az egyre nagyobb méretű fluktuációnak volt azon­ban egy másfajta — s a közvetlen anyagi kárnál talán sokkal súlyosabb — következménye is. Az emberek te­kintélyes része ugyanis állandó — és többnyire csak személyes indokokkal okolható — mozgásban volt. E mozgás mértékét, nagyságát könnyű volt — különböző ígérgetésekkel — fokozni. S miközben sokan jöttek és mentek, kiléptek és beléptek, rövidebb távon és válla­lati szinten valahogy elmosódtak az általános munkaerő- hiányra utaló tények és jelek. Jutott is, maradt is. Ha valaki kilépett, helyére rendszerint másvalaki jelentke­zett, a vállalati létszám — bár a fluktuáció miatt sokat kínlódtak — valahogy azért mindig megvolt. S mert a vállalati munkaerő-gazdálkodás többnyire csak az ak­tuális tennivalókra, a rövidebb távra szóló feladatokra figyelt, szóval, mert munkaerő-szempontból inkább csak máról holnapra gondolkodtunk, a munkaerő társadal­milag szükséges mozgatása gyakorlatilag ismeretlen volt. A kívánatos — és tervszerűen alakított — munkaerő­mobilitás helyett kizárólag a spontán fluktuáció jelle­mezte a ,-,munkaerőpiacot”. A feltételeket a munkavállalók diktálták, a mun­-------------------------------káltatók — irányító hatóságaikkal e gyütt — kénytelen-kelletlen alkalmazkodtak ezekhez a feltételekhez. S mert ez éveken át így volt, nyilván­való, hogy — az ugyancsak éveken át jelzett — belső munkaerő-tartalékok mobilizálása, hasznosítása, nem automatizálható, nem könnyen megoldható feladat. An­nak ellenére sem, hogy az elmúlt öt évben, az ipar, a tervezett létszámnövekedés egyharmadával teljesítette az eredetileg tervezett termelési tervét. VÉRTES CSABA Megkezdődtek a mérlegzáró közgyűlések Jó esztendőt zárt a BONY Szombat délután megkez­dődött egy sorozat a megyé­ben. A mezőgazdasági szö­vetkezetek után az ipari szövetkezetekben is megkez­dődtek a mérlegzáló közgyű­lések, A megye iparának je­lentős részét kitevő huszon­hét ipari szövetkezet vezető­sége számol be az elkövetke­ző hetekben a tavaly vég­zett munkáról. A nyitányra szombaton délután, Bonyhádon került sor. A BONY Cipőipari Szövetkezet vezetői számol­tak be a tagságnak a tava­lyi eredményekről. A szá­mok szépek. Bár az év ele­jén nehezen indult a mun­ka, s az első negyedévet hét­milliós adóssággal zárták, az esztendő derekára egye­nesbe jöttek, és december végére a megelőző évinél közel húsz százalékkal több, 73 millió 643 ezer forint ér­tékű cipőt, szandált állítot­tak elő. A tervek is dinami­kus fejlődést irányoztak elő, de az eredmények azt is 3,7 százalékkal túlszárnyal­ták. Az export 35 százalék­kal nőtt, s meghaladta az ötvenhárommillió forintot. A jelentős növekedést a csehszlovák partnerrel kö­tött ötéves szerződésük is elősegítette. Egyébként az idei évre már nem kell ve­vőt keresni a bonyhádiak­nak. A tavalyinál 32 ezer párral több női lábbeli min­den darabját aláírt szerző­dés alapján gyártják. Szelesi László, a szövetke­zet elnöke elmondta, hogy tavaly megkezdődött egy át­szervezési folyamat. Saját erőből négy és fél milliós építkezést végeznek, s en­nek során új, korszerű üzem­részeket, szociális létesítmé­nyeket alakítanak ki. Ez is segít abban, hogy idén tíz, jövőre pedig tizennyolc szá­zalékkal növekedjen a munka termelékenysége. A BONY tervei között az export további bővítése sze­repel. Néhány éve átalakí­tották a termékszerkezetet, s a férficipők helyett ma- gis igényeket is kielégítő nő* lábbeliket készítenek. Jelenleg még termékük a hazai piacon kívül szocialis­ta országok kereskedelmi vállalataihoz kerül, de szán­dékuk rövid időn belül be­tömj a tőkés piacra is. Másik feladatuk a lakos­sági szolgáltatás fokozása. Ez évek óta szerepel prog­ramjukban, s tavaly is je­leskedtek ezen a téren. A bázishoz képest 22,9 szá­zalékkal növelték ezt a te­vékenységüket. A mérlegzáró közgyűlésen az elnök beszámolója után a dolgozók kértek szót. ök a minőségi mutatók további javításának szükségességét hangoztatták. Nagy feladatot vállaltak, ugyanis a selejtes termékek arányát már az előző évben is az iparági szint alá szorították. Fel­ajánlásuk párosul korábban tett Ígéretükkel, mikor a csepeli dolgozók felhívásá­hoz csatlakozva a termelés növelésének alapját képező felajánlásokat tettek, ami­nek figyelembevételével a szövetkezet éves terve nyolc­vanmillió forintra módosult. A mérlegzáró közgyűlésen a tavalyi eredményekről, s az idei tervekről esett szó. — sz 1 — Púja Frigyes Londonban Púja Frigyes külügymi­niszter, aki vasárnap dél­után érkezett háromnapos hivatalos látogatásra Lon­donba, hétfőn délelőtt meg­kezdte tárgyalásait dr. Da­vid Owen angol külügymi­niszterrel a Foreign Office­ban. A megbeszélések kö­zéppontjában várhatólag az európai és nemzetközi kér­dések, s a magyar—angol kapcsolatok áttekintése áll. Dr. David Owen, aki a múlt hétfőn vette át az an­gol diplomácia vezetését Anthony Crosland elhunyta után, a hét végén Párizsban vendégeskedett, és kinevezé­se óta ez a második magas szintű megbeszélése. Havasi Ferenc Olaszországba utazott Havasi Ferenc, a Minisz­tertanács elnökhelyettése az olasz kormány meghívására hétfőn Olaszországba uta­zott. A kormány elnökhe­lyettesét útjára elkísérte Nagy János külügyminisz­ter ^helyettes és Török István külkereskedelmi miniszter- helyettes. Búcsúztatására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent dr. Sághy Vilmos belkeres­kedelmi miniszter, Szarka Károly külügyminiszter­helyettes és dr. Varga Jó­zsef, a Minisztertanács tit­kárságának vezetője. Ott volt a búcsúztatásnál Fabrizio Piaggesi, az Olasz Köztár­saság budapesti nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője. Paksi téglagyár Holnap kezdik a nyersgyártást Halott óriásként mered a magasba a Paksi Téglagyár kéménye. Hideg a kemence, s az ég kékjét nem töri meg a füst. Január második napján eloltották a tüzet a kemencé­ben. Azóta tart a nagyjaví­tás. A szokásos évi karban­tartáson kívül csináltak idén egy hosszú hőelvezető csövet is, ami a szárítóban segít ke­ményre szikkasztani a nyers téglákat. Ez gyorsítja majd a tavasz elején, s ősszel, mikor ismét hidegebb idő köszönt be, az agyaghasábok szára­dását. Áll a gyár? A látszattal el­lentétben serény munka fo­lyik a magas kémény tövé­ben. November vége óta ja­vítják, cserélik a nyerstégla­gyártó gépsor elkopott, el­használódott alkatrészeit is, hogy az indulástól ismét pre­cízen működjön az agyagot daráló, préselő, téglahasábok­ká formázó gépezet. Közben szinte megállás nélkül dolgoz­tak a bányában. A bányában, ami Pakson valamelyest kü­lönbözik sok másik agyag­lelőhelytől. Mert az emberek, gépek itt nem lentről, hanem fentről, a téglagyár mellett magasodó félszáz méter ma­gas domboldalból szedik ki a nyersanyagot. Télen a FÖLDGÉP Vállalat dolgozói végezték ezt a csep­pet sem könnyű munkát. Méghozzá nagyon lelkiisme­retesen. Ezt a szakember, Ör­kényi József, a gyár vezetője mondta. S mindjárt meg is magyarázta. A huszonnégy­ezer köbméter agyag kifejté­séhez jóval kevesebb paxitot használtak, mint korábban szoktak. Persze, igy is elfo­gyott több ezer kiló robbanó­anyag. De ma már magas ha­lomban ott áll a gyár mellett a felhasználásra kész alap­anyag. Ebbe tavasszal még speciális vegyszert is kever­nek. Az NDK-ból hozott kai- nitot. Úgy is mondhatnánk, fagyállót. Ennek köszönhető ugyanis, hogy a gyárudvaron tárolt kétszázezer nyers tég­lából a télen egy darab sem fagyott szét. S ez nem kis eredmény. Holnap, ha az idő nem lesz még hidegebb, megmozdul a gyárban a ma még élettelen gépezet. Agyagot visz a futó­szalag, a keverőkarok da­gasztják, gyúrják a sárgás földet, s a présgépből folya­matosan jön a vágógéphez a formázott agyagkígyó. Idén a Paksi Téglagyárban 8 millió 200 ezer nyers téglát kell gyártani, az égetési terv pedig 7,4 milliós. Hogy sike- riil-e teljesíteni ? Mindenki bizakodik. — szepesi — Az új szabászat A kemencéhez viszik a tavaly gyártott nyerstéglá­kat

Next

/
Thumbnails
Contents