Tolna Megyei Népújság, 1977. február (26. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-01 / 26. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXVII. évfolyam, 26. szám. ÁRA: 0,80 Ft. 1977. február 1., kedd Mai számunkból KÁLVÁRIA EGY ALKATRÉSZ MIATT (3. old.) TERVEK ÉS GONDOK KURDON (3. old.) KANCSAL VILÁGLÁTÁS (4. old.) TERVEK ÉS GONDOK GYULAION (3. old.) HHHBMMBnHHHHnMHaHnMaVMEHIWtnnHBHm Rendet a munkabérarányokban AZ ELMÚLT ÉVEKBEN gyakran előfordult — s előfordul még manapság is —, hogy valaki csak azért változtat munkahelyet, mert ugyanabban a munka­körben, ugyanazzal a szakmai képzettséggel az egyik munkahelyen kevesebbet, a másik helyen többet ke­reshet. A közhit is azt tartja: egy szerencsésen meg­I választott munkahelycsere minimum ötven fillér, de inkább egy forint órabéremelést jelent. Ugye érthető, hogy sokan nem tudják elszalasztani ezt a különösebb kockázat nélküli lehetőséget. Bizonyított tény: mind­ennek sok köze van a minden normális mértéket fe­lülmúló munkaerő-fluktuációhoz. De hogyan alakulha­tott ki ez a helyzet, hogyan lehetnek ilyen eltérések az alapbérekben, nemcsak a vállalatok között, hanem gyakran a vállalatokon belül is? A válasz egyszerű: az elmúlt években sok, eltérő bérszínvonallal rendelkező vállalatot vontak össze. Ezeknél a vállalatoknál az öröklött különbségek — bérszínvonalban is — sokáig fennmaradtak. Aztán: a vállalatok ipartelepítési törekvései is sokáig befolyá­solták a bérszínvonalbeli különbségeket. Az úgyneve. zett vidéki telephelyeken jó ideig kedvezőbb volt a munkaerőhelyzet, mint a fővárosban, vagy a nagy ipari centrumokban. így aztán a telephelyeken meg­tette az alacsonyabb bérszínvonal is, az ebből adódó megtakarítást pedig a központi telephelyek dolgozói­S nak béremelésére fordították. Nos, ezért kellett rendezni a bértarifarendszert, hogy tudniillik, egyenlő munkáért — legalábbis meg­közelítőleg és elvileg —, egyenlő bért fizessenek, fi­zethessenek. I Hogy lehet ez — kérdezhetik és kérdezik is sokan —, amikor korábban is érvényben volt a minden vál­lalatra és munkahelyre egyformán kötelező bértarifa­rendszer? Nos, úgy látszik, hogy ez a rendszer elavult, ám — minden avittsága ellenére — nem lehetett má. ról holnapra, kötelező jelleggel megváltoztatni. Gon­doljunk csak arra, hogy ha a január 1-től érvényes új tarifarendszer alsó határait — vagyis a legalacsonyabb I kereseteket — kötelező érvénnyel, azonnali hatállyal felemeltetnék egy bizonyos szintre, sok — viszonylag szerény anyagi lehetőséggel rendelkező — vállalat ez- ■ zel ki is merítené minden béremelési lehetőségét. így egyetlen fillérje sem maradna a magasabb keresetű és az átlagosnál lényegesen jobban dolgozók munkájának anyagi elismerésére. Vagyis: az új bértarifa betölt bizonyos terelőszere­pet, de nem jelent abszolút kötelezettséget és abszolút korlátokat sem a vállalatok számára. Előbb-utóbb I azonban be kell következnie annak, hogy az eddig ér­vényben lévő tarifa bérhatárai egybeessenek az új bér­táblázat előírásaival, bérhatáraival. Ha az új tarifarendszer jól funkcionál, akkor a vállalatok, a munkahelyek egyre inkább csak a saját anyagi eszközeikre támaszkodva hajthatják végre a kötelező béremeléseket. Következésképpen: kevesebb központi segítségre lesz szükség ahhoz, hogy az azonos kategóriában dolgozó munkások a népgazdaság vala­mennyi ágában nagyjából egyforma összegű alapbért, keresetet érjenek el. ^Félreértések elkerülése végett meg kell jegyezni: ez a fajta egyenlősdi nem érinti és nem korlátozza az anyagi ösztönzés lehetőségeit. Hiszen a munkahelyi jövedelmeknek csak az egyik összetevőjéről, az alap­bérekről van szó. A mozgóbér-résszel, a jutalmakkal, prémiumokkal, változatlanul lehetséges a differenciált anyagi ösztönzés, s természetesen az alapbéreket is bizonyos határok között állapították meg. AZ INTÉZKEDÉS elsősorban rendteremtés a mun- • kabérarányokban, és remélhetően jól szolgálja majd a munka szerint; elosztás következetesebb érvényesítését. Ily módon pedig hozzájárulhat a vállalati bérrendszer továbbfejlesztéséhez. VÉRTES CSABA Kiáltvány a portugál dolgozókhoz A portugál fővárosban va­sárnap este befejeződött a négynapos országos szakszer­vezeti kongresszus, amelyen átszervezték az Intersindical szakszervezeti szövetséget és „ portugál dolgozók általános szövetsége — országos Inter­sindical.” (CGTP-Intersindi- cal) néven új központot hoz­tak létre. A küldöttek 25 ta­got és 10 póttagot magában foglaló országos titkárságot választottak. A kongresszus a portugál dolgozókhoz intézett kiáltvá­nyában aláhúzta: a szakszer­vezetek készek döntő mér­tékben hozzájárulni az ország gazdasági és társadalmi ne­hézségeinek leküzdéséhez, ha ez a szabadság, a haladás és a nemzeti függetlenség jegyé­ben, az alkotmányban rögzí­tett célok megvalósítását szol­gálva megy végbe. A kiáltvány a dolgozók kongresszusi felszólalásai alapján hangot ad a jobboldal antidemokratikus tevékenysé­gének fokozódása miatti aggo­dalomnak és felszólítja a dol­gozókat : fokozottabban ve­gyenek részt az ország életé­ben. hogy megvédhessék és továbbfejleszthessék a forra­dalom vívmányait, konszoli­dálhassák a szabadságjogo­kat, a demokráciát, az államo­sításokat, a földreformot, a munkásellenőrzést és -irányí­tást. Budapestre érkezett Milos Mitncs A gazdasági tervek valéra váltásáért Ülésezett az SZMT Hétfő délután Budapestre érkezett Milos Minies, a Jugo­szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kormányának el­nökhelyettese, külügyminisz­ter, aki Púja Frigyes külügy­miniszter meghívására hiva­talos, baráti látogatást tesz Magyarországon. A Ferihegyi repülőtéren a jugoszláv vendég és kísérete fogadására megjelent Púja Frigyes, Halász József, a Ma­gyar Népköztársaság belgrádi nagykövete, valamint a Kül­ügyminisztérium több vezető munkatársa. Jelen volt dr. Vitomir Gasparovics, a JSZSZK budapesti nagykö­vete. Hétfő délután a Külügymi­nisztériumban megkezdődtek a magyar—jugoszláv hivata­los tárgyalások. A magyar tárgyaló csoport vezetője Púja Frigyes külügy­miniszter. A jugoszláv tár­gyaló csoportot Milos Minies, a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi Köztársaság kormá­nyának elnökhelyettese, kül­ügyminiszter vezeti. Magyar részről a tárgyalásokon részt vett Roska István külügyrrp- niszter-helyettes, Tóth Elek, a Külügyminisztérium csoport- főnöke, Halász József, hazánk belgrádi nagykövete, dr. Pet­rán János és Zegnál János külügyminisztériumi főosz­tályvezetők. Jugoszláv részről jelen volt a tárgyalásokon dr. Vitomir Gasparovics, a JSZSZK budapesti nagykö­vete, Miodrag Krdzsics kül­ügyminisztériumi főosztály- vezető, Slavko Sukovics, a külügyminiszter kabinetfőnö­ke és Milenko Nebrigics, a jugoszláv külügyminisztérium magyar referense. (Folytatás a 2. oldalon). Tegnap délelőtt megtartotta az év első tanácsülését a szak- szervezetek megyei tanácsa. Napirendjén szerepelt a ne­gyedik ötéves terv teljesítésé­nek megyei tapasztalatai és az ötödik ötéves terv második évének feladatai. E napirendi pont előadója dr. Szabópál Antal, a megyei tanács elnö­ke volt. Beszédében kifejtet­te, hogy nem egyszerűen a visszapillantás kedvéért fog­lalkozik az elmúlt ötéves terv megyei tapasztalataival, ha­nem azért, mert a gazdaság változása időben is összefüggő folyamat, amely nincs naptá­ri dátumhoz kötve. Hangsúlyozta, ötödik ötéves tervünk különösen figyelem­re méltó tényezője, hogy meg­változtak a végrehajtás belső és külső feltételei, hisz át kel­lett térnünk az intenzív fej­lődési szakaszra, amelyben a minőségi és a hatékonysági követelmények játsszák az uralkodó szerepet. A szakszervezeti tanács tag­jainak figyelmét külön fel­hívta arra, hogy a terv végre­hajtása kétségkívül nem könnyű feladat, következetes, fegyelmezett, megfontolt munkát követel vezetőktől, beosztottaktól egyaránt. Ezután részletes adatokban, tényekben gazdag ismertetőt mondott az elmúlt tervidőszak eredményeiről és az 1977-es év számszerű feladatairól mind a mezőgazdaság, mind az ipar, mind az egészségügy és a kultúra területén. Dr. Szabópál Antal beszá­molójához kapcsolódott Hor­váth Géza előadása, amelyben kitért a szakszervezetek, a szakszervezeti aktivisták min­dennapos feladataira és teen­dőire, amelyek közvetlenül a gazdaságosabb, hatékonyabb termelést vannak hivatva elő­segíteni. A következő napirendi pontban a tanács megvitatta az 1976. évi cselekvési prog­(Folytatás a 3. oldalon). Művelődve építeni és védeni Újonceskü Dombóvár főutcáján Ritka eseménynek adott helyet vasárnap délelőtt Dombóvár főtere: a ma­gyar néphadsereg egyik, új kiképzési rendszerű műszaki alakulatának fiatal katonái tettek esküt. A városi párt- bizottság épülete előtt fel­állított díszemelvényt kö- rülállta az ország különböző vidékeiről érkezett hozzátar­tozók serege. A díszemel­vénnyel szemben sorakozott fel az egység; a nemrég be­vonult fiatal katonák. A magasabb egység kép­viselőjének és az egység pa­rancsnokának tett jelentés, a Himnusz elhangzása után el­foglalta helyét az ünnepség elnöksége: Cserép Imre, a városi pártbizottság titkára, a város üzemeinek, intézmé­nyeinek képviselői, a fegy­veres testületek parancsno­kai, és a hazánkban ideigle­nesen állomásozó szovjet déli hadseregcsoport képviselői. A felsorakozott katonákat és a hozzátartozókat az ala­kulat politikai helyettese kö­szöntötte. méltatva, példa­képül állílva a már lesze­relt katonáik eredményeit. Az egység a katonai kiképzés­ben, a népgazdasági és a mozgalmi munkában felmu­tatott eredményei elismeré­seként kétszer nyerte el a KISZ KB vándorzászlaját és két alkalommal kapta meg a dicsérő oklevelet. A politikai helyettes üd­vözlő szavai után Nagysze- beny Lóránt honvéd tette le az esküt újonctársai nevé­ben. Az eskütétel után az ala­kulat parancsnoka köszön­tötte a katonákat, felvázol­va a rájuk háruló feladato­kat: a helytállást a katonai kötelesség teljesítésében, a haza védelmében. A pa­rancsnok is kiemelte az újoncok számára követendő példát: az elmúlt években négyszer elnyert, szocialista egység címet. A parancsnok beszéde után megható pillanat követke­zett: a város úttörői köszön­tötték az újoncesküt tett ka­tonákat, egy-egy szál szegfűt tűzve az első sorban álló ka­tonák fegyvere csövébe. Az újoncok nevében Hu­szár István honvéd tett ígé­retet a katonai feladatok példás teljesítésére, majd Nagyszebeny Lóránt honvéd felesége köszöntötte őket a hozzátartozók nevében. Az ünnepség a szabályza­toknak megfelelően, díszme­nettel ért véget, majd az el­vonuló katonák oszlopához felzárkózott, az ünnepélyes alkalomra Dombóvárra lá­togató hozzátartozók népes serege. Az eskütételt követő dísz­ebéden a magasabb egység képviselője köszöntötte a ka­tonákat. B. I.—B. J. Én, Nagyszebeny Lóránt, esküszöm.., Díszelnökség, katonák, hozzátartozók

Next

/
Thumbnails
Contents