Tolna Megyei Népújság, 1977. január (26. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-01 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA ß sou Mai számunkból A SZOCIALISTA TUDATOSSÁG EREJÉVEL (3. old.) FOLYTATÁS VAGY ÚJRAKEZDÉS? (2—3. old.) MINDEN ISKOLÁNAK LESZ SPORTUDVARA 1980-ra (6. old.) ÚJÉVI SZOKÁSOK (4. old.) Felavatták a metró áj veaalát Üzemek sora Pénteken délelőtt ünnepi külsőségek között átadták rendeltetésének a fővárosi metró észik—déli vonalának I. szakaszát, a Nagyvárad téren. Az avatáson Szépvöl­gyi Zoltán, a Fővárosi Ta­nács elnöke köszöntötte a vendégeket; megjelent Lá­zár György, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, Bor­bély Sándor, a Központi Bi­zottság titkára, dr. Traut- mann Rezső, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának he­lyettes elnöke, Cseterki La­jos, az Elnöki Tanács tit­kára, Borbándi János, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tese, Katona Imre, a buda­pesti pártbizottság első tit­kára, Bondor József, Keserű Jánosné, Polinszky Károly és Pullai Árpád, a kormány tagjai. Az ünnepségen ott volt állami és társadalmi életünk sok ismert személyi­sége, részt vettek a metró építésében közreműködő tervező- és kivitelező válla­latok vezetői és dolgozói. Az avatáson megjelent J. A. Koselov, a szovjet közieke. dési és építési minisztérium ■metrófőosztályának vezetője. Szépvölgyi Zoltán ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az új metróvonal for­galomba adása jelentős állo­másnak számít Budapest tömegközlekedési életében. Megnyitásával jobb, kényel­mesebb utazási körülmé­nyek biztosíthatók, az uta­sok az eddiginél gyorsab­ban érik el úticéljukat. A Nagyvárad teret a Deák tér­rel összekötő 3,7 kilométer hosszú útvonalon naponta a számítások szerint mintegy 360 000-en utaznak. Az észak—déli metróvona­lat az építők határidőre, míg az ehhez kapcsolódó aluljárók és felszíni csomó­pontok jelentős részét ha­táridő előtt készítették el. A hatesztendős nehéz, erő­feszítésekkel teli munkában csaknem félszáz vállalat több ezer dolgozója vett részt. — Most, amikor a Fővá­rosi Tanács nevében öröm­mel és büszkeséggel átve­szem az építőktől a metrót — mondta Szépvölgyi Zoltán — és átadom használóinak, a budapestieknek, kérem, fo­gadják örömmel és szeretet­tel, tekintsék magukénak, óv­ják és becsüljék mint vala­mennyiünket szolgáló ké­nyelmes, gyors, biztonságos és kulturált közlekedést biz­tosító közös tulajdonunkat, az építők, nagyszerű műsza. ki alkotását, az észak-déli metróvonalat. A beszédet követően Szép­völgyi Zoltán felkérésére Lá­zár György miniszterelnök elvágta az avatószalagot, majd az ünnepség résztvevői metróra szálltak, s végig­utaztak az átadott új szaka­szon. A vendégek valameny- nyi állomást megtekintették. Az észak-déli metró első szakaszán az új négykocsis szerelvényeket 2,5—5 percen­ként indítják majd; az útvo­nalat a vonatok hét perc alatt teszik meg; a kocsik irányonként és óránként 17 000 utast szállítanak. Mint a házigazdák el­mondták, az észak-déli met­ró szerelvényeit is a szovjet Mitiscsi Vagon- és Gépgyár szállította, és a szovjet part­nerek hasznos tapasztalatok­kal segítették és segítik ma­gyar kollégáikat. Az új sze­relvények nem sokt>an kü­lönböznek a kelet-nyugati vonalon közlekedő kocsiktól, csupán néhány változás ve­hető észre rajtuk. így például — jóllehet ezt az utasok nem látják, de feltűnik majd szá­mukra — a szerelvények na­gyobb teljesítményű motor­jukkal hamarabb fölgyorsul­nak, és simábban, egyenlete­sebben közlekednek. A vona­tok padjai „ütésálló" anyag­ból és más formatervezéssel készültek. A padok színe bordó, amely mintegy ismer­tetőjegye a szerelvényeknek, amelyek az észak-déli vona­lon járnak. A vendégek útjukon elis­meréssel szóltak a metróépí­tők áldozatkész munkájáról, arról az összefogásról, amely­nek eredményeként elkészí­tették és átadták az észak­déli metró I. szakaszát, ame­lyen a forgalom január 1-én délben megindul. (MTI) Madrid Carrillo nyilatkozata Santiago Carrillo, a Spa­nyol Kommunista Párt csü­törtök délután szabadon bo­csátott főtitkára a luxem­burgi rádiónak adott nyilat­kozatában politikai meg­lepetésnek nevezte gyors ki- szabadulását. „Szabadon bo­csátásom nem jelenti a kommunista párt legalizálá­sát, de fontos lépés afelé” — mondotta, majd kijelentette, hogy szabadulása a testvér­pártok, a demokratikus erők és a spanyol nép fellépésé­nek eredménye. Carrillo közölte, hogy pártja mindenképpen indul az általános választásokon, s reméli, hogy addigra engedé­lyezik valamennyi demokra­tikus párt részvételét. A Spanyol Kommunista Párt bejelentette, hogy a vá­lasztásokon indítandó jelöl­tek között lesz Santiago Car­rillo és Dolores Ibárruri is. A kommunista vezetők le­tartóztatása elodázta az el­lenzéki pártok és a kormány megbeszéléseinek kezdetét. Ezek során a kétkamarás nemzetgyűlésről és a de­mokratikus alkotmányról döntő népszavazás kérdései­ről lesz szó. Az ellenzéki pártok csütörtök este beje­lentették, hogy Carrillo ki- szabadulása után a megbe­széléseket a jövő héten meg­kezdhetik, bár nyilván ne­hézségeket okoz Carrillónak a választásokra való jelölése, mivel azt Suarez kormányfő ellenzi. A spanyol nemzeti szövet­ség (UNE) csütörtökön be­jelentette, hogy a közelgő választásokra való tekintet­tel csatlakozik a különféle politikai erőket tömörítő spa­nyol népi szövetséghez. (UDPE). Az erről kiadott közlemény hangsúlyozza, hogy az UNE a csatlakozás után továbbra is fenntartja „a spanyol tradíciókon és a katolikus doktrínákon ala­puló nézeteit”. Giancarlo Pajetta, az Olasz Kommunista Párt ve­zetőségének tagja csütörtö­kön Rómában fogadta a Spa­nyol Kommunista Párt kül­döttségét, amelyet Carrillo főtitkár fia vezetett. A két delegáció megbeszélésén az OKP megerősítette a spanyol kommunisták iránti szolida­ritását. Gierek rádió- és tv-beszéde Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szilveszter este rádió- és tv-beszédet mondott, amelyben méltatta a népi Lengyelország eredményeit, hangsúlyozta, hogy minden új év jobb és jobb életkörül­ményeket hozott a lengyel nép számára. Mint mondot­ta, az elmúlt év nem volt könnyű, mégis jelentős ered­ményeket hozott, amelyek szimbóluma a katowicei vas- és acélművek — az ország legnagyobb ipari létesítmé­nye — által adott első acél. A LEMP hatodik és hete­dik kongresszusának prog­ramja Lengyelország erejé­nek és nagyságának gyara­pítását, a nép jólétének eme­lését tűzte ki célul. Ezek a célok reálisak és közös mun­kával elérhetők. Befejezésül a LEMP KB első titkára kö­szönetét mondott a munká­soknak, a parasztoknak, az értelmiségieknek, valameny- nyi dolgozónak áldozatos munkájáért, és a LEMP KB, a szakszervezetek központi tanácsa, a nemzeti egység­front, az államtanács és a minisztertanács, nevében boldog új évet kívánt a len­gyel népnek. teljesítette túl évi tervét Egy sor Tolna megyei ipari üzem számára zárul jó eredménnyel az óév. Köz­tük az MMG Automatika Művek szekszárdi mérőmű­szergyárában több százezer műszerrel túlteljesítették az óévi tervet. Az előirányzott kétszáznyolcvanmillió' fo­rint értékűnél hétmillió fo­rint értékűvel több külön­féle mérőműszert, köztük jármű-manométert, vala­mint hegesztőszerkezetet, stb. gyártottak. Egy hónap­pal a határidő előtt teljesí. tették a Zsiguli gépkocsik­hoz való háromszázezer tömlőfeszmérő elkészítését is. A' modern szekszárdi üzem az új évben húsz szá­zalékkal növeli termelését, s bővíti gyártmányainak vá­lasztékát is. A BATASZÉKI cserép. ÉS VAZKERÁMIA gyár­ban évközben négymillió­nyival hetvenhárommillió- ra emelték (kisméretű tég. hegységben számítva) a vázkerámiagyártás tervét, s ezt is túlteljesítették. Tizen­kétmillió tetőcserép, egymil­lió gerinccserép is készült az ország egyik legnagyobb és legmodernebb téglaipari gyárában. A hagyományos vázkerámia falazóelemeken kívül jelentősen növelték a födémbéléstestek gyártását is. Az új évben elsősorban a minőségjavításra, vala­mint a cserépgyártás nőve. lésére törekednek. DOMBQVAR három je­lentős ipari nagyüzeme: a MÁV Fatelítő Üzeme, to­vábbá a Láng Gépgyár gyáregysége és a Csavar­ipari Vállalat 4. számú va­donatúj gyára is túltelje­sítette az óévi tervét. A fa­telítő üzemben a tervezett­nél mintegy húszmillió fo. rint értékűvel több, össze­sen csaknem kétszázmillió fqrint értékű, negyvenhá­romféle terméket állítottak elő, köztük talpfát, oszlopot, betéttuskót, parkettát. Veze­tékoszlopot, bútorlécet és talpfát is exportáltak nyuga­ti államokba. A Csavaripari Vállalat dombóvári gyárában az elő­írtat jóval túlteljesítve, két­száznegyvenmilliónál több facsavart, s a tervezett sze­rint] száznyolcvankétmillió szegecset gyártottak 1976. ban, az üzem első egész ter­melési évében. Az új évben csaknem megkétszerezik a bútorgyártáshoz és sok más­hoz szükséges és nagyon ke­resett csavarok gyártását, s hiánytalanul el akarják lát. ni az országot a profilúkba tartozó méretű szegecsekkel is. Teljesítette évi tervét a Bonyhádi Cipőgyár. Annak ellenére, hogy az üzem kö­zösségének rendkívüli ne­hézségekkel kellett meg­küzdenie. A tavaly februári robbanás okozta tűzvész is egy heti termeléskieséssel járt. A gyár dolgozói hat szabad szombatjukon vál­laltak műszakot. így sikerült eleget tenni a gyár belke­reskedelmi szállítási köte­lezettségének, s a tervezett­nél negyvenötezer pár cipő. vei többet készítettek kül­földi megrendelésre is. A SIMONTORNYAI BÖR- ÉS SZÖRMEFELDOLGOZÖ V ÁLLAL AT eleget tett a de­cember 22-re kitűzött évi tervfeladatának, s azt je­lentősen túlteljesítette szil­veszterig. Az óévben 222: millió forint fölötti érték­ben gyártott és értékesített bőr. és szőrmekabátokat, valamint sportlabdát. Az el­telt évben 220 ezer sport­labdát gyártottak az üzem­ben ötvenhárommillió fo­rint értékben. Vietnamba is szállítottak tizenkétezer da­rab, varrásra előkészített labdát. Teljesítette évi tervét a Lampart Zománcipari Mű­vek bonyhádi gyára. Az üzemben hárommillió forint értékűvel több zománc­edényt készítettek az előző­évinél. A tervezettnél három- százezer négyzetméterrel több törlőruhát, abroszt, da- maszt ágyneműt és lepedő­félét szőttek az óévben ter­ven felül a Pamuttextil Művek tolnai gyárában. Túlteljesítéssel fejezték be az óesztendőt a Tolnai Se­lyemfonógyárban is. Az elő­írtnál csaknem negyvenezer négyzetméternyivel több üvegszövetet, négyezer négy­zetméternyivel több roving- szövetet állítottak elő, az utóbbit kivitelre. B. L. , Komáromi Zoltán (elvétele.

Next

/
Thumbnails
Contents