Tolna Megyei Népújság, 1974. szeptember (24. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-01 / 204. szám

4 s I VÍLAgPROtmajAT, EGYESÜLJETEK! TOLNA MEGYEI NÉPÚJSÁG VASÁRNAP 1974 szept. 1. XXIV. évf. 204. szám. ARA: 1.20 Ft Kongresszusi verseny őszi örömök előtt SSiöeffsirclIisn Kukorica ötven mázsa fölött — Épül az orvosi rendelő Tájékoztató a szeptember 1-én életbe lépő fogyasztói áremelések és jövedelemnövelő intézkedések végrehajtásáról Három kombájn — egy SZK —4-es és két John Deere—970 — tisztán, kifogástalanul üzemképes állapotban kész 639 hektár kukorica betakarításá­ra a sióagárdi Sióvölgye Tsz- ben. A gépeken meglátszik, hogy a szövetkezet szerelői­nek java hányada kiválóan képzett, érettségizett szakem­ber. Meglátszik az is, hogy aki a kombájnt előkészítette a munkára, az vezeti majd. („Az ejtőernyős sportoló is sa­ját maga hajtogatja az ernyő­jét, nem?” — így Lozsányi Sándor elnök). A tsz kukoricájának 25 szá­zaléka korai, 40 százaléka kö­zép, 20 százaléka közép-kései, 15 százaléka kései érésű. A korai és a kései kukoricák ter­méshozamának potenciális kü­lönbsége mintegy 25—30 száza­lék. Jövőre még egy John Deere kombájnt vesz a közös gazdaság; ennek megfelelően Vethetnek még nagyobb arány­ban gazdagabb termést ígérő fajtát. A harci kerületben ebben az évben építették fel az új Si­rocco 3 30-as szárító mellé, több mint kétmillió forintos költséggel — a Tolna megyei Gabonafelvásárló és Feldolgo­zó Vállalattal együttműködve — a szúzvagonos magtárt. Az angol Bental-szárító mellé pe­dig százötven vagonos magtárt építettek, teljes belső gépesí­téssel. Hektáronként — májusi mor- zsoltban számítva — 48 mázsa kukoricát tervezett a tsz. A legutóbbi termésbecslés 53— 55 mázsát sejtet. A többlet­termés a kongresszusi vállalás egy jelentős hányadának tel­jesítését eredményezi. A hoz­závetőleg 340 vagonos kuko­ricatermésből 150 vagont a gazdaság használ fel, a többit értékesíti. Az utóbbi mennyi­ség minden mázsája körülbelül nyolcvan forintot hoz a közös­nek. A hatszáznál több hektár kukorica betakarítása elé nyu­godtan néznek a sióagárdi szö­vetkezeti gazdák. Tudják, hogy számíthatnak annak a mind­össze egy tucat embernek helytállására, akikre a felada­tot bízták. Némelyikük csak úgy szórakozásból számolta ki, hogy csupán a kézi töréshez kétszáz ember kemény mun­kája volna szükséges ... Az augusztus közepén meg­kezdett istállótrágyázásból az esőzés miatt eddig csak 120 hektár kész; a többi 80 be fejezése az időjárás alakulásá­tól függ. Pénteken indult a dixtille- rezett tarlókon a műtrágya­szórás RCV-vel és teherautók­ra szerelt Tornado adapterrel. Az ősziek alá elegendő nitro­gén műtrágya már most ren­delkezésre áll; a komplex mű­trágya jelenleg 400 hektárra elég. ügy ígérkezik, hogy szep­tember végére az utolsó szál­lítmány műtrágya is megérke­zik Sióagárdra, Ilyenformán nincs kétség az iránt sem, hogy 920 hektáron a búzát, 70 hektáron az őszi árpát október 5-től 28-ig, op­timális időben elvetik. A táp­anyag-ellátottság, a talajszer­kezet és az érési idő figye­lembevételével Rannája, Li- bellula, Bezosztája, Avrora, Kavkáz magja kerül a táblák­ba. 1975-re 45 mázsás termést tervezett búzából a Sióvölgye Tsz. Ennek megfelelően hek­táronként 202 kilogramm ve­gyes hatóanyagot juttat a nö­vényeknek. A kalászosról szólva ismét beszélni kell egy kongresszusi sikerről. A gazdák az őszi bú­za hozamának ötszázalékos növelését ígérték; ezt harminc százalékra teljesítették. Közös szőlője nincs a sió­agárdi tsz-nek, — de van 93 hektárja' a háztájiban. Szinte az utolsó tőig olyan kadarka, amelynek borát nem kell kí- nálgatni a vendégnek, elég ha a pincehideg italt tartalma­zó korsót kiteszik az asztalra. Maguk a gazdák szüretelnek, családtaggal, jó baráttal. A szállítás a szövetkezet gondja lenne, — ha nem szervezték volna meg jó előre. De meg­szervezték. Ma már ki-ki tud­Tegnap délelőtt ünnepélye­sen átadták a Simontornyai Bőr- és Szőrmefoldolgozó Vál­lalat új bőr- és szőrmekonfek­ció üzemét. Az ünnepségen részt vett Somi Benjamin, a megyei pártbizottság titkára és Horváth Józsei, a megyei ja, hogy — amint megrendelte —, fogattal, traktorral fuva­roz-e. A fogat használatáért óránként 23 forintot, a pótko­csis vontatóért óránként 50 forintot számol tagjainak a szövetkezet. És ad hordót is, amennyi kell. Ha eszünkbe jut, hogy az új hordó ára li­terenként nem jár messze a tíz forinttól, meglátjuk: nem csekély értékű segítség ez sem. Mennyit isznak meg borukból a szövetkezetiek, ez az ő dol­guk. Az ellenben a gazdaságé is, hogy évenként 2000—2500 hektólitert a tsz útján értéke­sítenek. Az új borból — esetleg — az orvosi rendelő és -lakás avatásán lehet tölteni. A tag­ság társadalmi munkában — kongresszusi felajánlásként — vesz részt az építésben. A föld­szinti traktus már kész; való­színű. hogy szeptemberben az emeleti rész is elkészül. Az őszi erőfeszítésekre fel­készülésről számított írni a szövetkezet újságíró vendége. Azok helyett a várható őszi örömökről, a jól szervezett, szívesen végzett munka vár­ható örömeiről adott hírt. tanács elnökhelyettese, vala­mint a társvállalatok és a köz­ség képviselői. A szalagot Horváth József vágta el, és adta át az üzemet Körtés Ist­vánnak, a vállalat igazgatójá­nak. Az új létesítményt a vál­lalat saját brigádja építette. Mint ismeretes, a kor­mány 1974. szeptember 1-i ha­tállyal a tüzelőanyagok, hő­szolgáltatások és üzemanya­gok árainak felemelését ha­tározta el, ezzel egyidejűleg jövedelemnövelő intézkedése­ket is elrendelt. A rendelkezések szerint min­den munkáltató — a mező- gazdasági szőr etkezetek kivé­telével — a vele munka- viszonyban, szövetkezeti tag­sági viszonyban, szolgálati vi­szonyban, a betegségi biztosí­tási kötelezettség alá tartozó bedolgozó munkaviszonyban állók, valamint a fegyveres erők és rendészeti testületek hivatásos tagjai részére 1974. szeptember 1-től — abban a hónapban, amelyben a dolgo­zó munkabérben, munkadíj­ban. keresetkiegészítésben, táppénzben és terhességi-gyer­mekágyi segélyben részesül —, havi 50 forint kiegészítést kö­teles folyósítani. A nyugdíjak, járadékok, a házastársi pótlék és az egyéb rendszeres pénzbeni szociális ellátások (ideértve pl. a tsz- nyugdíjasokat és nyugdíjjára­dékosokat, hadirokkantakat stb.) összegét szeptember 1-től havi 50 forinttal kell kiegé­szíteni. Havi 50 forint kiegé­szítés illeti meg — a gyerme­és a dolgoztok jelentős társa­dalmi munkát is végeztek. Az 1300 négyzetméter alapterüle­tű csarnokban 150 ember dol­gozik (90 százalékuk nő) kor­szerű körülmények között. Fotó: Cottvald kék számától függetlenül — a' gyermekgondozási segélyt igénybevevő anyát. Jövedelemkiegészítést egy személy csak egy címen kap­hat. A házastársi pótlékban részesülő nyugdíjasok — te­kintettel a jövedelmük ala­csony színvonalára — a jöve­delemkiegészítést mindkét cí­men megkapják. A kiegészítés az átlagbérbe nem számít be, levonások nem terhelik, táppénzes állomány idejére is teljes összegben fo­lyósítandó. A kiegészítéseket első ízben 1974. szeptemberé­ben kell fizetni. A kormányhatározat alapján szeptember 1-én életbe lépő fo­gyasztói áremelések az aláb­biak szerint kerülnek végre­hajtásra. j I. A SZILARD TÜZELŐANYAGOK (SZÉN, BRIKETT, KOKSZ, TŰZIFA) Árváltozása a) Szén és brikett A lakosság által felhasznált szénféleségek és brikettíajtak fogyasztói ára átlagosan 16 százalékkal emelkedik. Az át­lagon belül az egyes szén- és brikettfajták áremelkedése 0— 30 százalék között változik. Egyes szénféleségek ára a következőképpen alakul: régi ár ű ij ár áremelés Ft/q Ft/q mért. % berentei darabos szén 28,— 35,70 27,5 tatai darabos szén 44,90 52,10 16,0 dorogi rostált daraszán 37,10 42,50 14,5 berentei diószén 24,60 27,00 9,8 budapesti háztart. kevertszén ✓27,50 34,30 24,7 Haldex szén 49,10 49,10 0 (A példaként felsorolt árak Budapesten és Pest megyében érvényes vasúti pályaudvari telepi árak. Ezekhez képest — a különböző vasúti fuvarkölt­ségek miatt — egyes megyék­ben a szenek mázsánként! ára legfeljebb 1,60 forinttal lehet olcsóbb, más megyékben leg­feljebb 1,— forinttal lehet drágább.) A forgalomba hozott briket­tek közül egyes brikettfajták áralakulása a következő: régi ár ú i ár áremelés Ft/q Ft/q mért. % tatabányai brikett 51,— 55,20 8,2 várpalotai brikett 44,­49,20 11,8 NDK-brikett 67,60 77,60 14,8 Az árváltozással egyidejűleg néhány eddigi áreltérés meg­szűnik. Megszűnik a hazai szeneknél a központi fűtéses lakásoknál alkalmazott má­(Folytatás a 2. oldalon) , B. Z. Új üzem Simoíiíomyán

Next

/
Thumbnails
Contents