Tolna Megyei Népújság, 1974. július (24. évfolyam, 152-177. szám)

1974-07-02 / 152. szám

-viixe n are, Ui ***HF** T0L14Ä JEGYEI x. y- -,-- „,--,1-1-! _______ -ni -t *—» -.....■■*■■» ■nftffr’r.' I II II I ~ |' “ ' II • •• IBI MII II I I II v Elírni. H ^Tn—V n XPUJSAG A MAOYAH SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA KEDD 1974 Július 2. u XXIV. évf. ! 152. siói» ' ARAI J 0,90 Ft I Brezsnysv—Nixon Á tárgyalások sikeresen folytatódnak Vasárnap délelőtt a Jalta melletti oreandai szovjet kor­íné nyrezidencián folytatódtak a tárgyalások Leonyid Brezs- nyev, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkára és Ri­chard Nixon, az Egyesült Ál­lamok elnöke között. Az esz­mecserén részt vett Henry Kis­singer külügyminiszter, az el­nök nemzetbiztonsági, főtanács­adója is. Ez megerősíti azokat a nem hivatalos értesüléseket, melyek szerint az eszmecserék fő témája vasárnap a straté­giai fegyverrendszerek korlá­tozása volt A, délelőtt tizenegykor kez­dődött és ebédidőig folytatódó megbeszélést megelőzően Nixon elnök felesége és az amerikai küldöttség több tagja társasé-- fiában istentiszteleten vett részt Patricia Nixon ezután az artyeki úttörőtáborba látoga­tott el. Leonyid Rrezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának fótit, kára a moszkvai televízió munkatársának adott nyilat­kozatában erősítette meg, hogv a szovjet fél változatlanul eredményt remél a csúcstalál­kozótól. „A tárgyalások sikeresen folytatódnak — jelentette ki Brezsnyev. — Vannak reális eredmények, fontos megállapo­dásokat írtunk alá. A komoly kérdések megvitatása folytató­dik, s ehhez az eszmecseréhez még elegendő idő áll rendel­kezésünkre.” Vitalij Kononov, a Pravda hírmagyarázója a szovjet— amerikai legmagasabb szintű tárgyalásokhoz fűzött kommen­tárjában a következőket írja: A Szovjetunió a most folyó szovjet—amerikai csúcstalálko­zó legfőbb értelmét abban lat­ja. hogy bebizonyítsa az egész világ színe előtt: töretlen szán­déka tovább követni azt az irányvonalat, apielyet együt­tesen határoztak meg a régeb­ben elfogadott döntésekben és a dokumentumokban, és to­vábbi lépéseket tenni ennek az irányvonalnak a gyakorlati megvalósítására. Hiszen vala­mennyi nép javára válik a szovjet—amerikai kapcsolatok normalizálása. A Szovjetunió tettekkel bizo­nyítja be, hogy őt az egész emberiség legmagasabbrendű érdekei vezérlik. A szovjet emberek véleménye szerint az enyhülési politika és a fegy­verkezési hajsza nem fejlődhet vég nélkül párhuzamos irány­ban, hogy helyrehozhatatlan következményeket vonhat maga után az ilyenfajta helyzet és és ennek a helyzetnek véget kell vetni. A fegyverzet korlá­tozására vonatkozó 1972-ben és 1973-ban megkötött szovjet —amerikai egyezmények lerak­ták azt az utat, amelyen ha­ladva el lehet jutni a megje­lölt célhoz. Az Egyesült Álla­mok reálisan gondolkodó sze­mélyiségei is .számot yetnek azzal, hogy az amerikai—szov­jet viszony az Egvesült Álla­mokra nézve országos jelentő­ségű kérdés. Ez az oka annak, hogy Richard Nixon jelenlegi szovjetunióbeli látogatását tá­mogatja az Egyesült Államok mindkét burzsoá pártjának ve­zetősége. — A szovjet—amerikai tár­gyalások harmadik fordulója folytatódik. Tárgyszerű, őszin­te és konstruktív szellemben, az egyenjogúság légkörében folynak ezek a tárgyalások. Minden alanja megvan annak a reménvnek, hoHv a jelenlegi párbeszéd ugyanolyan gyümöl­csöző lesz, mint amilyen a két megelőző párbeszéd volt. — mutat rá a Pravda hírmagya­rázója. Brezsnyev és Nixon ma Moszkvában folytatja tárgya­lásait. Szovjet kereskedelmi küldöttség érkezett megyénkbe A vendégek a paksi áruházban Megyénk szovjet testvérme­gyéjéből, Tambovból keres­kedelmi küldöttség érkezett tegnap délelőtt Magyaror­szágra. A vendégeket, Cse- renkov Ejodorov VasziljevL eset, a Tambov megyei párt- bizottság könnyű-, élelmi­szeripari és kereskedelmi o-z. tályvezetőjét, Gurscsin Iván Másfél milliárdos termelési érték a megye állami gazdaságaiban A megyei pártbizottság gaz­daságpolitikai osztálya — már évek óta ismétlődő gyakorlat­ként — tanácskozásra hívta meg a Tolna megye állami gazdasagainak igazgatóit, párt­titkárait, levonni a tapasztala­tokat az elmúlt évben végzett munka eredményeiből, és azért,, hogy egységesen értel­mezzék az idei és a következő évek gazdaságpolitikai felada­tait Végeredményben pedig segíteni a gazdasági vezetés és a pártszervezetek munkáját. Perei Dániel osztályvezető.* helyettes három témakörbe foglalva mondotta el össze­foglaló beszámolóját: az el­múlt év gazdaságpolitikai ér­tékelésére; a Központi Bizott­ság 1971. decemberi, az üzem- es munkaszervezés korszerűsí­tését célzó határozatára; vé-. '"gül az idei feladatokra. A múlt évi munka értéke­lése pozitív. A gondok, nehéz­ségek ellenére a termelés nö­vekedése a jellemző. Emelke­dett a gazdasági vezetés szín­vonala, javult a pártszerveze­tek munkájának hatékonysága, a politikai munka színvonala. Hasonló a megítélés a tömeg­szervezetek munkájáról is. A megye állami gazda­ságai az elmúlt évben egy- milliárd ötszáztizenkilenc- millió forint halmozott ter­melési értéket produkáltak, az előző évhez viszonyítva 12 százalékos a fejlődés. Efcjből az összegből 185 ezer forint az egy dolgozóra jutó átlag, 24 000 forinttal több az előző évinél. A beruházásokra 160 millió forintot fordítottak, így az eszközellátottság 18 szá­zalékkal magasabb az országos átlagnál. Jövőbeni feladat ezen anyagi eszközök hatékonyságá­nak növelése, jobb kihaszná­lása. A növénytermesztés növelé­sével nem tudott lépést tarta­ni az állattenyésztés. A szarvasmarha-ágazat még min­dig mínuszban van, igaz, hogy csak hárommillióval, az előző évi tizennyolcmillióval szem­ben. Ezer tehénnel nőtt az ál­lomány, a tejtermelés 2947 li­terről 3073 literre. De még ez is kevés, a központi intézkedé­seket megfelelő üzemieknek kell követni. Figyelmeztető viszont, hogy a sertéságazat — amely stabil, nyereséges ágazat volt — ter­melése romlott, és még akkor is figyelmeztet, ha két gazda­ság „hozta” a húszmilliós vesz­teséget. A kiesések, veszteségek el­lenére is növelték nyéreségü- ket az állami gazdaságok: 93 millióról 128 millióra. Lényegesen növelte nyere­ségét Dalmand, Paks, Ta­mási, Hőgyész, Alsópél, Alsótengelic. Dalmand méltán kapta meg ismétel­ten a Kiváló vállalat címet. Kedvező tapasztalat, hogy kiegyenlítődik a gazdaságok bérszintje, a megyei 29 000 fo­rintos bérszínvonal jebe az országos átlagnál. Elismerést érdemel az a törekvés is, amely a szociális, kulturális, kommu­nális ellátást javította. De még van sürgős tennivaló, hiszen a szolgálati lakásban lakó 2200 családból háromszáz még régi cselédházban lakik, kultúrá­latlan körülmények között. A megyei párt-vb. a múlt évben .hozott határozata kimondta: ezeket a rossz lakásviszonyo­kat rövid időn belül fel kell számolni. « A KB üzem- és munkaszer­vezésről hozott határozatát az elmúlt két és fél év alatt jól hajtották végre a gazdaságok. Az alkalmazott üzemszervezé­si megoldások összhangban vannak a helyi sajátosságok­kal. Az elmúlt években kez­deményezett koncepciók, azok gyakorlati alkalmazása egyút­tal a szervezés korszerűsítését is magával hozta. Ezt a mun­kát tovább kell folytatni, mert nincs, nem lesz soha olyan ma­gas színvonalon szervezett üzem. ahol ne kellene még magasabb szinten szervezni. Ez szoros összefüggésben van a termelés, a gazdálkodás, a ter­melékenység, a hatékonyság, a jövédelmezőség alakulásával. Az -állami gazdaságok alap­vető feladata a termelésben való példamutatás, amelyet a következő években a jövedel­mező vállalati gazdálkodással, a mezőgazdasági termelés ipar­szerű formáinak kialakításá­val; az élelmiszergazdaság! vertikum szilárdításával kell kifejezésre juttatni. Ezért kell tovább javítani a vezetés szín­vonalát, szakmailag, politikai­lag. felső-, közép- és alsószin­tű vezetőknél egyaránt. Az állami gazdaságok terü­leti főosztályát képviselő Ja- hoda Miklós kedvező tapaszta­latként említette meg, hogy a gazdaságok, valamint a me­gyei • pártbizottság, a járási pártbizottságok közötti kap­csolat jó, ezt tartani kell a jövőben is, főleg a következő tervidőszak előkészítésében. Mint mondotta, a pénzügyi le­hetőségek megengedik, hogy gyorsabban épüljenek új laká­sok, és elvégezzék az esedékes karbantartásokat. A bér- és jövedelem- politika alakulása megfele­lő, és kedvezőek a nő- és ifjúságpolitikai határoza­tok végrehajtásának ta­pasztalatai is. Tolnai István és Bállá An­tal szintén kitért a lakásépíté­sekre. Figyelemre méltó ja­vaslattal éltek: esetleg a me­zőgazdasági gépek, termelő- eszközök állami dotációjának rovására, mint beruházás, a lakásépítés is kapjon állami támogatást. Wéber János, a MEDOSZ képviseletében a mozgalmi szervek tevékenysé­gét méltatta — azt, amellyel hozzájárultak a Tolna megyei állami gazdaságok eredményei­hez. Vasziljevicset, a Tambov me­gyei fogyasztási szövetkeze- zetek elnökét és Dorohov Vjacsenlo Konsz tan ty inovi­csőt, a lakossági közszolgál­tatási hivatal vezetőjét a Fe­rihegyi repülőtéren Bucsi Elek, az MSZMP Tolna me­gyei Bizottsága gazdaság- politikai osztályának vezető­je, dr. Kálmán Gyula, az MSZMP Tolna megyei VB tagja, a Tolna megyei MÉ­SZÖV elnöke és Korsós Ist­ván, a megyei tanács keres­kedelmi osztályának vezetője fogadta. A légikikötőből a de­legáció Dunakömlődre uta­zott, ahol a paksi ÁFÉSZ halászcsárdájában Hornyát László, a paksi járási párt­bizottság titkára köszöntötte őket. Ebéd után a tambovi delegáció tagjai a paksi ÁFÉSZ központjába mentek. Itt Sebestyén Zsigmond igaz­gatósági elnök tájékoztatta a kereskedelmi küldöttség tag­jait a fogyasztási szövetke­zet tevékenységéről. A láto­gatás .következő állomása, az ÁFÉSZ paksi áruháza volt. A szovjet delegáció tagjai a szakember szemével tekin­tették meg a jól ellátott ke­reskedelmi egvséget. Kérdé. seikkel leginkább az árukíná­lat. valamint az áru forgási sebessége felől érdeklődtek. Az áruház meglátogatása után a Paksi Konzervgyárba vezetett a delegáció útja. Me­gyénk egyik 1 opnegyóbb üze­mében Kródi József főmérnök köszöntötte a vendégeket, s ismertette velük a gyár dol­gozóinak munkáját. Az iro­daépületből a küldöttség tag­jai az üzembe mentek, ahol megnézték a zöldborsó- és cseres znyekonzervek gyártá­sát. * A Tambov megyei keres­kedelmi delegáció tegnapi programja Tolnán fejeződött be, ahol Jéna József, a Tol­nai ÁFÉSZ igazgatósági el­nöke fogadta a vendégeket.- ss l -

Next

/
Thumbnails
Contents