Tolna Megyei Népújság, 1974. június (24. évfolyam, 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

4 f NÉPÚJSÁG A KAOYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA NEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA I20MSÁÍ «74 jűn, 1. XXIV. évf. 126, s7Óm ARA! 0,90 Ft Fehér Lajos vágta el a szalagot Üzembe helyezték a Sió-torkolati művet-■ •. # Szekszárd kapcsolatba kerül a tengerekkel Zászlódíszbe öltözött tegnap délelőttre a Cremend erdő szélén a közelmúltban elkészült Sió torkolati mű. Sok száz ember négyévi áldozatos munkája eredményeként, a több mint félévig tartó próbaüzemelés utánt ünne­pélyes körülmények között átadták az ország legnagyobb hajózózsilipjét és az árvízkaput. Az ünnepségen megjelent Fehér Lajos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bi­zottságának tagja, Dégen Imre államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, K. Papp Jó­zsef, aZ MSZMP Központi Ellenőrző Bizott­ságának tagja, a Tolna megyei pártbizottság első titkára, Karászi Kálmán, a Közép-dunán­túli Vízügyi Igazgatóság vezetője. Ott voltak a hatalmas építkezésen közreműködő válla­latok, intézmények vezetői, beosztott dolgozói. Az átadási ünnepség délelőtt 11 órakor K. Papp, József megnyitó beszédével kezdő­dött, aki a Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bi­zottsága, a megyei tanács, va­lamint a Sió-torkolati mű léte­sítésében részt vett szervek -nevében köszöntötte a megje­lenteket, külön is köszöntve Fehér Lajost, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagját, Dégen Imre államtitkárt, az Orszá­gos Vízügyi Hivatal elnökét, majd a következőket mondta (ünnepi megnyitójában; — Igen nagy öröm számunk­ra, hogy a Dunántúl egyik legnagyobb vízgazdálkodási lé. tesítményét a Sió-torkolati mű­vet üzembe helyezhetjük. Nem feladata a megnyitónak, hogy részlétesen elemezze a mű ren­deltetését, az általa elért célo. kát, de mindenképpen meg­elégedéssel és örömmel állapi- tóm meg, hogy megyénk na­gyon jelentős vízgazdálkodási létesítménnyel gazdagodott. A Sió-torkolati mű azonban nemcsak Tolna megye, hanem hatásterületének tágabb régió­ja számára is rendkívül nagy jelentőséggel bír. — Á torkolati mű több mint 300 millió forintos beruházás­sal megvalósított több célú Vízgazdálkodási létesítmény. Fő rendeltetése az árvízvéde­lem, melyet azzal tölt be. hogy a Duna magas, jeges árvizeit kirekeszti a Sióból, s ezáltal lényegesen lerövidíti a véden- dő töltések hosszát. Sokak —* és különösen a Tolna megyeiek — előtt emlékezetes az 1956- os jeges árvíz, amikor is Tol­na megye területén több töl­tésszakadás veszélyeztette tele­püléseinket. létesítményeinket, óz emberi életet. Különösen kritikus helyzet alakult ki a Sió-töltések mentén, mert a Sió jobbpa^ti töltésének átsza­kadása egyet jelentett volna Szekszárd város jelentős részé­nek és a Sárköz falvainak el­öntésével. A torkolati mű en­nek a veszélynek lényeges csökkentését célozza és mái" ez önmagában felbecsülhetet­len jelentőségű. — Az árvízvédelem mellett azonban fontos szerepet tölt be a létesítmény a hajózási viszonyok megjavításában. & Balaton vízkészlet-gazdálkodá­sának jobbá tételében, lehetősé­get teremt mezőgazdasági víz- hasznosítások. ipari és mező­gazdasági vízellátás • javítása száméra. Tisztelt íüvtársak' — Mind az előkészítés, a tervezés, mind a kivitelezés során állandóan figyelemmel kísértük a megvalósítás elő­rehaladását. s úgy ítéltük meg, hogy az ezekben részt vett szervek odaadó, lelkes és jó minőségű munkát végeztek. Különösen tiszteletre méltó az. hogy a megvalósítás köz­ben felmerült nehézségek elle­nére a mű a tervezett határ­időre elkészült. Szeretnénk ezért a megyei szervek nevé­ben már elöljáróban köszöne­tét mondani mindazoknak, akik a megvalósítás lehetősé­gét megteremtették, akik konk­rétan közreműködtek a mű 1 év tesítésében. határidőre történő elkészítésében. — A megye vezetése min­dent ei fog követni annak ér­dekében. hogy a mű betöltse > rendeltetését és feleljen meg annak a sokrétű célkitűzésnek, melyet a megvalósítás szán­dékolt, K. Papp József megnyitó beszédét követően Szászhelyi Pál, az Országos Vízügyi Be­ruházó Vállalat vezérigazgató­ja jelentést tett Fehér Lajos­nak, az MSZMP Politikai Bi­zottsága tagjának és Dégen Imre államtitkárnak a -Sió-tor­kolati mű elkészültéről, illetve a próbaüzemelés sikeres befe­jezéséről és kérte az üzembe helyezés éngedélyezését. Az OVIBER vezérigazgató­jának jelentéstétele után Dé­gen Imre tartotta meg ünnepi beszédét. Az Országos Vízügyi Hivatal elnöke elmondta, hogy a torkolati mű megépítésével százéves elképzelések váltak valóra. Már akkor megvolt a szándék, zsilipek segítségével szabályozni a Balaton vízszint­jét, s a csatorna medrét záró kapukkal megfékezni a pusz­tító árvizeket. A tervek el­készítésénél — folytatta az ál­lamtitkár — levonták az 1956- os pusztító árvíz tanulságait. A partokat megerősítették, s a most átadásra .kerülő árvíz­kapuval végleg lehetetlenné tették, hogy a dunai árvíz íslduzzassza a Siót, s ezzel ve­szélyeztesse az azt környező te­lepüléseket. termőföldeket. Beszédének további részében elmondta Dégen Imre, hogy a torkolati mű átadásával lehe­tővé válik, hogy 1000—1500 tonna súlyú hajók is feljussa­nak Szekszárd határába, s ez­zel a megyeszékhely közvetlen kapcsolatba kéjül a Dunán keresztül a tengerekkel, kis túlzással tehát elmondhatjuk, hogy Szekszárd tengeri kikötő lesz. Befejezésül az ünnepi szó­nok ismertette a torkolati mű­nek a vízgazdálkodás területén megnyilvánuló hasznát. El­mondta. hogy a zsilip segítsé­gévei jelentős mértékben csök­kenteni lehet azt a vízmennyi­séget. melyet a csatorna hajóz­hatóvá tétele érdekében & Ba­latonból le kellett engedni. Ily módon a Balaton környékén lévő mezőgazdasági területeken sokkal több vizet használhat­nak öntözésre, Emellett a feió két partján húzódó földekre a felduzzasztott Sióból lehet venni. a korszerű mezőgazda­ságnak elengedhetetlenül fon­tos öntözővizet Az ünnepi beszéd elhangzá­sa után Karászi Kálmán jelen­tést tesz a Sió-torkolati mű üzemképességéről. Ezt köYe­(Folytatás a 3. oldalon.) Tíz százalékkal túlszárnyalják a tervet Másodszor kiváló a gerjeni termelőszövetkezet A naptárban nem, de Ger- jenben pirosbetűs ünnep volt 1974. május 31. Az ut­cán ünneplőbe öltözött em- berek, fehér inges, piros nyak- kendos úttörők . . . Magukat, a munkájuk ered­ményét ünnepelték. A szín­padon fehérlő-pirosló úttörők énekeltek: „Munka adta az emberségünk, nékünk szolgál az értelem ...” A munkáról szólt itt min­denki. 'Az elvégzett és az elvégzendő munkáról. Taba Sándor, a termelőszövetkezet elnöke értékelésében elmond­ta: a gerjeni termelőszövet­kezet az 1973. évi gazdálko­dás eredményei alapján a termelőszövetkezetek országos gazdasági versenyében má­sodszor nyerte el a „Kiváló Szövetkezet” címet. Eredmé­nyeiket jól mutatja. hogy 1973-ban 22 százalékkal több árbevételt biztosított a nö­vénytermesztési főágazat, mint 1972-ben. A búza 43,9, az árpa 51,7) a hapraforgó 21,7 mázsás hektáronkénti át­laga mind azt eredményezte, hogy többet tudtak értékesí­teni, több lett a bevétel. Ál­lattenyésztésük is jól fejlő­dött. 1973-ban 17 százalék­kal nőtt áz 1972. évi záró állományhoz képest a szarvas­marha-állomány és ezen be­lül 25 százalékkal a tehén­létszám. A gerjeni termelő- szövetkezet nemcsak célul tűzte ki a meghirdetett szarvasmarhaprogramot. de a valóságban is bizonyítja — ennek megfelelően cselekszik. Kocalétszámuk 19 százalék­kal nőtt. — • Termelőszövetkezetünk 1973. évi gazdálkodásának ér­tékelését ez ünnepélyes al­kalommal így foglalhatjuk össze: terveink és elgondolá­saink reálisak voltak. • Tér­melőszövetkezetünk tagsága és vezető munkatársainak összefogó munkája meg is hozta az eredményt. Tagja­ink létbiztonsága megvan, ehhez további jó munkával meg nagyobb alapokat tudunk teremteni és biztonsággal nézhetünk a magunk és a gyermekeink jövője elé — mondotta Tabä Sándor tsz- elnök. A munkáról, a feladatok­ról szólt Palóc Tamás, a pincehelyi Vörösmarty Ter­melőszövetkezet elnöke, a TOT önkormányzati bizottsá­gának tagja, aki a mezőgaz­dasági és élelmezésügyi mi­niszter megbízásából adta át a Kiváló Termelőszövetkezet oklevelet és adta át öt dol­gozónak a Mezőgazdaság Ki­váló Dolgozója miniszteri ki­tüntetést, és két dolgozónak a? elismerő oklevelet. A ger- jóríiek munkáját-- dicsérte a felszólaló dr. Szabó Piroska, a Szekszárd és vidéke tsz* szövetség titkára is. A termelőszövetkezet elnö­ke húsz tsz-bagot tüntetett ki! Kiváló Termelőszövetkezeti Dolgozó éremmel, illetve ok­levéllel. Vörösre tapsolódtak a ke­mény munkához szokott, kér­ges tenyerek. Munkájuk eredményét ün­nepelték és újabb kötelezett­séget vállaltak. Csatlakozták a XT. pártkongresszus tiszte­letére indított munkaverseny­hez. Vállalták hogy a nö­vénytermesztésben a beter­vezetthez képest tíz százalék­kal magasabb termést érnek el, állattenyésztési bevételü­ket pedig több mint fél­millió forinttal teljesítik túl. Ha éz sikerül, akkor nincs kizárva, jövőre is kiváló lesz a gerjeni Rákóczi. \

Next

/
Thumbnails
Contents