Tolna Megyei Népújság, 1974. május (24. évfolyam, 124-125. szám)

1974-05-30 / 124. szám

' <3 Tt.OlZtWK-ZGZZSVlJZTm TOLNA MEGYEI IVEPUJSAG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA CSiJTÖRTOK 1974 máj. 30. XXIV, M. 124, Sióm. ARA: 0,90 Ft Ünnepi közgyűlés Teveten Kiváló szövetkezet lett a Kossuth Tsz K. Papp József adta át a kitüntetést Kádár János és Losonczi Pál fogadta Truong Chinh-í Kádár János fogadta Truong Chinh-t, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának tagját, a Vük nemzetgyűlése küldöttségének vezetőjét. Tegnap délelőtt ünnepi köz­gyűlést tartott a teveli Kossuth Tsz a község művelődési há­zában abból az alkalomból, hogy elmúlt évi kiemelkedő termelési, gazdálkodási ered­ményei alapján elnyerte a „Ki­váló szövetkezet” kitüntetést. A helybeli úttörőcsapat rövid műsora után Streicher Mátyás föagronómus nyitotta meg a közgyűlést, üdvözölte a terme­lőszövetkezet tagságát, a ven­dégeket, köztük K. Papp Jó­zsefet, az MSZMP Központi El­lenőrző Bizottsága tagját, a megyei pártbizottság első tit­kárát, Daradics Ferencet, a já­rási pártbizottság első tit­kárát, Lakos Józsefet, a terü­leti tsz-szövetség elnökét, majd Jándi József, a szövetkezet el. nöke számolt be a szövetkezet, elmúlt évi eredményeiről. Évről évre fejlődik, gyarapo­dik szövetkezetünk — mondot­ta —> és az utóbbi években már a jók közt tartják számon. Tavaly az éves tervben továb­bi fejlődést tűztünk ki célul, ezek megvalósítása sikerült A mérlegzáró közgyűlésen részletes tájékoztatást kapott a tagság az elmúlt évi gazdálko­dásról, ezúttal csak néhány fontosabb adatot, mutatót is­mertetett a szövetkezet elnöke. Az árbevétel 7,4 százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy az elmúlt évben mindössze 485 milliméter csapadék esett, te­hát az időjárás nem kedvezett. Búzából —• ami az egyik fő bevételi forrást jelenti — 41,12, őszi árpából 44,45, kukoricából (májusi morzsoltban) 58,9, nap­raforgóból 30,1, cukorrépából 295,8 mázsa volt a hektáron­kénti átlagtermés. A növény- termelés csaknem egymillióval több árbevételt produkált a tervezettnél, az állattenyésztés pedig 3,6 millió forinttal ho­zott többet, A száz hektárra jutó élőállat-értékesítés tavaly 313 mázsa volt. ^iőtt a tehén- állomány, amely már évek óta egyedenként 3000 liternél több tejet ad. A szövetkezet az.idén tovább fejlődik, gépesít, szo­ciális intézkedéseket hoz. Mindezt saját erőből, mivel évek óta saját pénzzel gazdál­kodik, hitelt igénybe vennie, nem kell. Az elnök, beszámo­lója végén javasolta, hogy a szövetkezet csatlakozzék a ti­zenegyedik pártkongresszus és . a felszabadulás, harmincadiké évfordulója tiszteletére indult; munkaversenyHez, teljesítse túl öt százalékkal a már korábban elfogadott ez évi tervet. Ezután K. Papp József szó­lalt fel. — Büszkén és öröm­mel teszünk eleget az ilyen meghívásoknak is — mondotta többek közt —, amikor a jól végzett munkát, a megérde­melt kitüntetést ünnepük. A teveli szövetkezet kimagasló eredményeket ért el. Szemlél­tetően mutatja ezt, ha a teveli eredményeket, termésátlagokat összehasonlítjuk a megyéivel. Tevelen 41,12 mázsa búzát ter­meltek hektáronként, a me­gyei átlag 40,5, őszi árpából a teveli 44,5, a megyei 42, ku­koricából a teveliek 9,4 má­zsával haladták meg a megyei átlageredményt, jóllehet, mind­három terményből megyénk országosan első helyen van. Örvendetes, hogy á teveli szö­vetkezet előrelépett az állat- tenyésztésben is. Bármelyik számot is nézzük, mögötte olt a szorgalmas, jól végzett mun­ka. És ott van a faluban sora­kozó szép házak, porták, ker­tek mögött, az egy dolgozó tag. ra jutó évi 30 358 forintos jö­vedelem mögött is. A megyei pártbizottság első titkára a továbbiakban a me­gye fejlődéséről beszélt. Meg­gyorsult a megye mezőgazda­ságának, de iparának fejlődése is az Utóbbi években és ez a folyamat még nagyobb lendü­letet vesz a most induló beru­házásokkal, köztük a paksi atomerőművel. Ma már a me­gye munkaképes lakosságának nagyobb hányada dolgozik az iparban-építőiparban, mint a mezőgazdaságban. Befejezésül a megyei párt- bizottság jókívánságait adta át az ünneplő tjsz-tagságnak, majd á mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter, valamint a Ter­melőszövetkezetek Országos Tanácsa megbízásából átadta a kitüntetésről szóló díszokle­velet. Átnyújtotta a miniszter által adományozott „Mezőgaz­daság kiváló dolgozója” kitün­tetést Braun Jánosné pénztá­rosnál!, Fazekas Lázár növény- termesztőnek és Csaba Ger­gely mezőgazdasági gépszere­lőnek. Az ünnepi közgyűlés végül ■— a vezetőség javaslatára — határozatot hozott, hogy csat­lakozik a kölcsönös támogatási alaphoz és 1975. január 1-től tíz esztendőn keresztül a brut­tó jövedelem 0,5 százalékáten­gedik át az alapnak. Fock Jenő, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a kormány elnöke — Katona Imrének, a KB tagjának, a budapesti pártbizottság első titkárának társaságában — szerdán a Csepel Vas- és Fémművekbe látogatott el. A vendéget Borbély Sándor, a KB. tagja, a Csepel Művek pártbizottságának első titkára. Csató László, a gyár vezér- igazgatója, továbbá a helyi párt-, gazdasági és tömeg­szervezeti vezetők fogadták. Borbély Sándor tájékoztatást adott a több mint 30 ezer em­bert foglalkoztató gvár tevé­kenységéről, a X. pártkong­resszus határozatainak helyi megvalósításáról. Fock Jenő délután ellátoga­Mint már hírt adtunk róla, a Tambov megyei Micsu- rinszkból négytagú küldött­ség tartózkodik megyénkben a Paksi Konzervgyár vendége­ként. Tegnap a micsurinszkiak Szekszárdra látogattak. T)él- előtt a megyeszékhely neve­zetességeivel ismerkedtek, majd délután a megyei párt- bizottságra látogattak, ahol Somi Benjámin fogadta a kül­Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szerdán a Központi Bizottság székházában fogadta Truong Chinh-t, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bi­vek több gyáregységébe, to­vábbá csepeli építkezések színhelyére. A párizsi Pleyel-teremben; ahol 25 évvel. ezelőtt a . béke híveinek első ' világkon gresz- szusa ülésezett, ünnepi est keretében emlékeztek meg a nemzetközi békemozgalom ne­gyedszázados jubileumáról. Az ünnepi est elnökségének tagjai között foglalt helyet Káilai Gyula, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a döttséget, J. M. Podsínkovot, a micsurinszki városi pártbi­zottság titkárát, a küldöttség vezetőjét, A. V. Kuljabint, a micsurinszki konzervgyár üzemi párttitkárát. T- A. Za- cepinát és P. V. Frolovot, a gyár mérnökét, illetve lakatos brigádvezetőjét. A megyei pártbizottság titkába a megye helyzetéről, fejlődéséről tájé­koztatta a Tambov megyei vendégeket, zottságának tagját, a nemzet­gyűlés állandó „bizottságának elnökét, a VDK nemzetgyűlé­se küldöttségének vezetőjét, Chu Van Tan vezérezredest és Nguyen Manh Carnot, a VDK budapesti nagykövetét. Losonczj pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke szerdán az Országház­ban fogadta a Vietnami De­mokratikus Köztársaság nem­zetgyűlésének küldöttségét, amely Truong Chinh-nek, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága tagjának, a nemzetgyűlés állandó bi­zottsága elnökének vezetésé­vel hivatalos, baráti látoga­táson tartózkodik hazánkban. Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöke Is, akit mint az első béke-világkong­resszus résztvevőjét hívták meg a jubileumi ünnepségek­re. Az ünnepi estet Pierre Cot volt miniszter nyitotta meg. Bevezetőben megemlékezett a nemzetközi békemozgalom nagy halottjairól: Frederic Joliot-Curie professzorról, a Béke-világtonács első elnöké­ről. Yveg Fraves-ról, Picasso* ról, Pablo Nerudáról. Kijelen­tette: A béke hívei tovább folytatják küzdelmüket mind­addig, amíg végre az e,gész világon — valamennyi nép közös erőfeszítésének eredmé­nyeképpen — boldogság, sza­badság és béke fog uralkodni; Pierre Santini Pablo Neru­da verseiből adott elő. majd a több mint kétezer főnyi kö­zönség nagv tapssal fogadta Hortensia Bussi Allende asz- szony felszólalását. A meg­gyilkolt elnök özvegye a chi­lei junta véres terrorja elleni tiltakozásra szólította fel a béke híveit. Nixon elnök a Fehér Ház rózsakertjében A. P. Ljaskó- val, ai Ukrán Szocialista Köztársaság minisztertanácsa elnö. kével. Az A. P. Ljasko vezette közigazgatási küldöttség az amerikai kormányzók országos tanácsának meghívására tartóz­kodik az Egyesült Államokban, • Fock Jenő a Csepel Vas* és Fémművekben tott a Csepel Vas- és Fémmű­Somi Benjamin fogadta a micsurinszki küldöttséget A békemozgalom negyedszázados jubileuma Ünnepi ülés Párizsban

Next

/
Thumbnails
Contents