Tolna Megyei Népújság, 1974. április (24. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-02 / 77. szám

* r "VILÁG PRölEfÁRjilí ífGyjESÜiJÉTEKi *. TOLNA MEGYEI IVEPUJSAG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA KEDD 1974 ópr. 2. XXIV. évf. 77. szám. ARA: 0,90 Ft, Hetekkel ezelőtt kezdődtek megyénkben azok az előkészü­letek. amelyek legnagyobb nemzeti ünnepünk, április 4. méltó megünneplését előzték meg. Felszabadulásunk 29. évfor­dulóját a megye lakossága az dén is emlékgyűlésekkel, ko­szorúzás! ünnepségekkel, kul­turális és sportrendezvények­kel köszönti. Az 1974. évi for­radalmi ifjúsági napok gazdag programja is április negyedi­kével zárul. Ekkor kerül sor az új KISZ-tagok ünnepi fo­gadalomtételére. Második városunkban, Dom- bóvárott már ma kezdődik a felszabadulás 29. évfordulójá­nak ünnepi eseménysora. Az Apáczai Csere János Szakkö­zépiskola nagytermében dél­ben Gyuricza István. az MSZMP városi bizottságának első titkára köszönti az ifjú- kommunistákat, akik mintegy ötszázan tesznek fogadalmat. A.z intézmény diákfiataljain kí­vül jelen lesznek itt a környe­ző iskolák, üzemek fiataljai és a fiatalok szülei is. Másnap, április 3-án a . szovjet emlék­műnél és a temetőben lesz koszorúzás! ünnepség. Este pe­dig hat órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés a MÁV művelődési házban, ahol Ber­ti is Ferenc, az MSZMP városi végrehajtó bizottságának tag­ja idézi történelmünk hajnalát, es emlékeztet a 29 év alatt megtett útra. A megyeszékhelyen. Szek- Mzárdon szerdán délelőtt ifjú­sági nagygyűlés lesz a műve­lődési központban. Délután há- • nm órakor kezdődik a koszo­rúzási ünnepség a Felszabadu­lás téri emlékműnél és a te­metőben elhelyezett szovjet hő­si emlékműnél. Miután a párt-, állami és gazdasági szervek, továbbá a tömegszervezetek képviselői elhelyezik a meg­emlékezés és kegyelet koszo­rúit az emlékhelyeken, közel 2000 diák ünnepli meg együt­tesen felszabadulásunk 29. év­fordulóját. A demonstráció ki­emelkedő eseményének ígér­kezik, hogy itt kerül sor majd 600 ifjúkommunista fogada­lomtételére is. Az esemény ün­nepi szónoka Dobos Gyula, a KISZ megyed bizottságának titkára lesz. Mint azt megtudtuk, me­gyénk valahány olyan telepü­lésén. ahol felszabadulási em­lékmű vagy hősi emlékmű van. koszorúzási ünnepségek vezetik be az április 4-et kö­szöntő helyi eseményeket. A lakóhelyi ünnepségeken kívül természetesen számos üzem­ben emlékeznek meg külön is a felszabadulás 29. évforduló­járól ■ április 2-án és 3-án. Ilyen megemlékezést rendez többek között több tolnai üzem, az Alsótengelici Kísérle­ti Gazdaság és a Paksi Kon­zervgyár is. Bonyhádon 3-án. ugyarfcsak a felszabadulási ünnepség ke­retein belül tesznek fogadal­mat a KISZ új tagjai. A fel- szabadulás 29. évfordulója azért külön is emlékezetes lesz a bonyhádi fiatalok számára, mivel közülüli húszán vehet­nek részt az országos ünnep­ségen. Budapesten. Tamásiban szintén 3-án ke­rül sor a koszorúzási ünnepsé­gekre és megemlékezésre, majd a KlSZ-íogadalomtétel- re. Településeink egyébként má­ra már ünnepi külsőt öltöttek. A megyeszékhelyen befejező­dött a közterületek tavaszi ren­dezése. Zászlódíszbe öltözhet a város, hogy méltón köszönt­hesse április 4-ét. Az idén Szekszárdon nem lesz közpon­ti ünnepség Holnap. 3-án es­te hangzik el a ij-ádióban Bisz- ku Bélának, az MSZMP Poli­tikai Bizottsága tagjának ün­nepi beszéde. Anglia és a Közös Piac Ä Közős Piac miniszteri ta-' nácsának Luxemburgba össze­hívott ülésszakát hétfőn dél­után nyitotta meg Scheel nyu­gatnémet külügyminiszter. Elő­zőleg a kilenc ország külügy­miniszterei két- és többoldalú megbeszéléseket folytattak egymással. A Közös Piac mi­niszteri tanácsának hétfő dél­Felltívás Dombóvár társadalmához Ssás tiszta utca Dombóvárnak, a „Tiszta, vi­rágos Tolna megye’’ mozga­lomhoz történt csatlakozását követően a Hazafias Népfront városi bizottsága, a városi ta­nács végrehajtó bizottsága és a Hazafias Népfront környe­zetvédelmi munkaközössége el­határozta, hogy április 8-tól 20-ig Dombóvár száz utcájából a szemetet elszállíttatják. A szállítást a városi költségve­tési üzem szervezi, az üzemek, a vállalatok és szövetkezetek gépjárműveket bocsátanak ren­delkezésre. Dombóvár utcáin mindenütt láthatók a „Felhívás Dombó­vár társadalmához” című pla­kátok. A felhívás szerint áp­rilisban szeretnék elérni, ha Dombóvár lakossága minél többet, tenne a virágos és fás városért, a kertbarát-mozga­lom fejlesztéséért, a virágos, tiszta Tolná megyéért. Ezt « célt szolgálja a városban vég­zendő nagytakarítás, lomtala­nítás. Az említett időpontban a trágya kivételével minden háziszemetet, limlomot elszál­lítanak. A felhívás mozgásit a „virá­gos erkélyek”, a „virágos abla­kok”, a „virágos utcák”, a „vi­rágos lépcsőházak” elterjeszté­sére. „Felhívjuk és kérjük Dombóvár lakosságát, hogy te­gyen minél többet a tisztasá­gért, a fásításért, a. virágosí- tásért, a parkosításért, a vá­ros esztétikai fejlesztéséért! Oltalmazza minden lehető esz­közzel a természet állat- és növényvilágát, védje a parko­kat, a fákat, a bokrokat, a vi­rágokat a rongálástól, a pusz­tulástól!” A felhívást az úttörőcsapatok révén eljuttatták Dombóvár minden lakásába is. Nagy, szép és követendő munka kezdődik nyolcadikén Dombóváron. Kívánjuk, a munka eredményeként legyen tisztább, virágosabb negyedik éves, rohamosan fejlődő váro­sunk, Dombóvár. utáni ülésén Callaghan angol külügyminiszter kijelentette: A munkáspárti kormány ellenzi Anglia közös piaci tagságát azoknak a feltételeknek alap­ján, amelyeket a konzervatív kormány annak idején elfoga­dott. Ki akarjuk küszöbölni ezeket a hibákat és ha ez si­kerül, Anglia gazdaságát szi­lárd alapokra lehet helyezni. Ha azonban nem sikerül, ak­kor az angol néphez kell for­dulnunk. meg kell tőle kér­deznünk, helyesnek tartja-e Anglia kivonulását a közösség­ből — mondotta. Callaghan kijelentette: szük­ségesnek tartja a problémák gyors megoldását. A tárgyalá­sok befejeztéig az angol kor­mány részt vesz az EGK mun­kájában. Losonczi Pál fogadta Nguyen Dny Trinh-t Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke hétfőn az Or­szágházban fogadta Nguyen Duy Trinh-t, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság mi­niszterelnök-helyettesét és kül­ügyminiszterét. A szívélyes, baráti találko­zón jelen volt Púja Frigyes külügyminiszter illetve Hoang Van Lói, a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság külügymi­niszter-helyettese és Nguyen Manh Cam. a VDK budapesti nagykövete. Púja Frigyes külügyminisz­ter hétfőn ebédet adott Ngu­yen Duy Trinh, a Vietnami Demokratikus Köztársaság mi­niszterelnök-helyettese és kül­ügyminisztere tiszteletére a Külügyminisztérium Dísz téri vendégházáb an. Az ebéden részt: vett dr Bí­ró József külkereskedelmi mi­niszter, dr. Schultheisz Emil, egészségügyi miniszter, Gye- nes András, az MSZMP KB külügyi osztályának vezetője, s a Külügyminisztérium több vezető munkatársa. Részt, vett az ebéden Nguyen Manh Cam, • a Vietnami Demokratikus Köz­társaság nagykövete és Nguyen Phu Soai, a Dél-vietnami Köz­társaság nagykövete is. A szívélyes, baráti hangula-t . tű ebéden Púja Frigyes és Nguyen Duy Trinh pohár­köszöntőt mondott. i Nguyen Duy Trinh vasárnap Székesfehérvárra látogatott, ahol megtekintette a város nevezetességeit. Képünkön: Pu.Ut Frigyes külügyminiszter és vendége Nguyen Duy Trinh i székesfehérvári romkertnél. Kiosztották az 1974. évi Kiváló és Érdemes művész kitüntető rímeket Hétfőn az Országház Vadász­termében ünnepélyesen kiosz­tották az 1974. évi Kiváló, illet­ve Érdemes művész címeket. Az ünnepség elnökségében helyet foglalt Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, Aczél György, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagjai, Óvári Miklós, a Központi Bi­zottság titkára, dr. Kornidesz Mihály, a Központi Bizottság tudományos, közoktatási és kul­turális osztályának vezetője és dr. Orbán László művelődés- ügyi minisztériumi államtitkár. Aczél György ünnepi beszé­dében egyebek között hang­súlyozta : A szocializmusa történelem egyetlen olyan társadalmi rendszere, amely magas szín­vonalú és állandóan fejlődő művészet és irodalom nélkül bem létezhet, nem épülhet, mint ahogyan a szocialista ember formálása, a teljes, ér­telmes emberi élét alakítása sem képzelhető el irodalom, művészet, szocialista kultúra nélkül. így kerül az ünnepi eseményhez tartalmilag közel a Központi Bizottság ülése, amely a munkásosztály helyze­tét. a közművelődési politikát tárgyalva és abban állást fog­úivá ró feladatokat ránk i munkásosztály, a dolgozó tö­megek, a nép kulturális tovább- emelkedésének sokoldalú se­jtésében, szolgálatában. — Az igazi művészet yirág- záisa — szocialista viszonyaink közt — maga után vonja a nép műveltségi színvonalának emelkedését és népünk mii veltségi színvonala tovább hat a művészetek fejlődésére. Mert a művészeti alkotások száz­ezrek, milliók közti elterjedése (Folytatás a 2. oldalon ! iprilis 4. tiszteletére Megemlékezések, koszorúzások, KISZ-fogadalomtétel, kulturális és sportrendezvények i

Next

/
Thumbnails
Contents