Tolna Megyei Népújság, 1974. február (24. évfolyam, 26-49. szám)

1974-02-01 / 26. szám

? 1 I i.O :-V toilU MÉCSÉI Világ proletárjai, egyesüljetek! ' mzzm r--^ssrr ___ y.amm' N ÉPÚJSÁG fipfewp^a Y A R ^OCi^lSb M UNKÁSFÁ8T: TOLNA jMtGYEIBI; XXIV. évfolyam. 26. szám. ARA: 80 FILLER Péntek. 1074. február 1. Budapestre érkezett Horst Siudermann, az NDK miniszterelnöke Fock Jenőnek, a Magyar Népköztársaság Minisztertaná­csa elnökének meghívására csütörtökön hivatalos, baráti látogatásra hazánkba érkezett Horst Sindenmann, a Német Demokratikus Köztársaság mi­nisztertanácsának elnöke. Horst Sindermann kíséretében van Wolfgang Rauchfuss miniszter­elnök-helyettes és Herbert Krolikowski külügyminiszter- helyettes. A vendégeket a Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő, a kor­mány elnöke üdvözölte. Jelen volt Tímár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Karakas László munkaügyi miniszter. Baczoni Jenő kül­kereskedelemügyi minisztériu­mi államtitkár, Dégen Imre államtitkár, az Országos Víz­ügyi Hivatal elnöke, Marjai József külügyminisztérium! ál­lamtitkár, dr. Orbán László művelődésügyi minisztériumi államtitkár, dr. Várkonyi Pé­ter államtitkár, a kormány Tájékoztatási Hivatalának el­nöke, dr. Perjési László, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága külügyi osztályának helyettes vezetője. A vendégek érkezésénél je­len volt Günter Kohrt, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság budapesti, valamint Ko­vács Imre, a Magyar Népköz- társaság berlini nagykövete is. Horst Sindermann, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság miniszterelnöke és kísé­rete csütörtökön délelőtt a Hő­sök terén megkoszorúzta a Magyar hősök emlékművét. Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke csütörtökön az Országház Vadásztermében ebédet adott Horst Sinder­mann. a Német Demokratikus Köztársaság minisztertanácsa elnökének tiszteletére. Az ebé­den részt vettek az NDK kor­mányfője kíséretének tagjai is. Részt vett az ebéden Aczél György. Fehér Lajos, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, dr. Tí­már Mátyás, a Minisztertanács elnökhelyettese, dr. Dimény Imre, Karakas László, Púja Frigyes, dr. Szekér Gyula, a kormány tagjai, s a politikai élet több más vezető személyi­sége. A szívélyes, baráti hangulatú ebéden Fock Jenő és Horst Sindermann pohárköszöntőt mondott. Csütörtökön délután Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke és Horst Sindermann, a Német Demokratikus Köztársaság mi­nisztertanácsának elnöke tár­gyalást folytatott az Ország- ház minisztertanácsi termében. A két kormányfő tárgyalá­sán részt vett dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Koska István külügyminiszter-helyettes. Ko­vács Imre, a Magyar Népköz- társaság berlini nagykövete, illetve Wolfgang Rauchfuss, az NDK minisztertanácsának el­nökhelyettese. Herbert Kroli­kowski külügyminiszter-helyet­tes és Günter Kohrt, az NDK budapesti nagykövete. A Ferihegyi repülőtéren Fock Jenő, a kormány elnöke fo­gadja a vendéget, Horst Sindermannt, az NDK miniszter­elnökét. Brezsnyevet Havannában Jósé Marti érdemrenddel tüntették ki Osvaldo Dorticos kubai köztársasági elnök (balról) a Jósé Marti érdemrenddel tüntette ki Leonyid Brezsnyevet. az SZKP KB főtitkárát. Leonyid Brezsnyevet, az SZKP Központi Bizottságának főtitkárát Havannában a Jósé Marti érdemrenddel tüntették ki. A kitüntetést Osvaldo Dorticos, a Kubai Köztársaság elnöke nyújtotta át a főtitkár­nak. Ez alkalomból mondott beszédében Dorticos megálla­pította, hogy Leonyid Brezs- nyev, a kubai forradalom győ-, zelmének első napjaitól a ku­bai nép hű barátja. — Az önök pártja, élén a lenini központi bizottsággal, és a szovjet állam — mondta a szónok —, igen nagy tekin­télyt vívott ki nemzetközi színtéren. — Az ön személyében — fordult Dorticos a kitüntetett­• • ülést tartott a Minisztertanács A természettudományi kutatások helyzete — Helyi címerek, zászlók — Díszpolgári cím A kormány Tájékoztatási Hi­vatala közli: A Minisztertanács csütörtö­kön' ülést tartott. A kormány megtárgyalta a Magyar Tudományos Akadé­mia főtitkárának a természet- tudományi kutatások helyze­téről szóló jelentését. Hazánk­ban ma már 20 kutatóintézet, 197 egyetemi tanszék és 2 to­vábbi kutatóhely foglalkozik természettudományi kutatások­kal. A kutatók mindinkább részt vállalnak a. gyakorlati kérdések megoldásában, amit többek között az is mutat, hogy az utóbbi években meg­növekedett a hasznosított sza­badalmak. valamint a szerző­déses munkák száma. A Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnöke javaslatot tett a kormánynak a helyi cí­merek, zászlók alkotásának és használatának, valamint a díszpolgári cím adományozá­sának szabályozására. A kor­mány a javaslatot elfogadta. A helyi kezdeményezések alap­ján kibontakozó gyákorlatot szabályozva a Minisztertanács úgy döntött, hogy a városok haladó hagyományai és mai arculatuk kifejezésére a jövő­ben jelképként címert alkot­hatnak és használhatnak, és azt zászlón is alkalmazhatják. Ez azonban nem érinti az or­szág címerének használatát, az állami eljárások során még azzal együtt sem használható. A kormány hozzájárult továb­bá ahhoz, hogy a városi taná­csok a megörökítésre 'méltó tettekért és tevékenységért díszpolgári címet adományoz­hassanak. A kormány az egészségügyi miniszter előterjesztésére, mi­után a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa az Orvos­továbbképző Intézetét az el­múlt év végén egyetemi jel­legű felsőoktatási intézménnyé nyilvánította, dr. Farádi Lász­lót.' az intézet főigazgatóját a rektori teendők ellátásával bízta meg. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI). hez — népünk, amely elérte a politikai öntudat magas szán- vonalát, és megőrizte magában, a hősi harcok forró lelkese­dését, a nagy szovjet népnek és Lenin dicső pártjának ad­ja meg a tiszteletet. Az ön ragyogó, tartalmas beszéde, amelyet tegnap a Forradalom téren a sarló és kalapácsos zászlók, valamint a mi csil­lagunkkal ékesített lobogók alatt összegyűlt hatalmas tö­meg hallgatott meg nagy fi­gyelemmel, örökre emlékezetes marad számunkra. A kitüntetés alkalmából mondott beszédében Brezs- nyev kijelentette: „A Szovjetuniót és Kubát egyesítő barátság fejlődést » és elmélyülését a Szovjetunió Kommunista Pártjának Köz­ponti Bizottsága, a szovjei ál­lam mindig lankadatlan fi­gyelemmel fogja kísérni. A magam részéről mindent meg­teszek, hogy hozzájáruljak eh. hez a nemes ügyhöz. A kitün­tetést a Szovjetunió és a szo­cialista Kuba közt létesült szi­lárd, őszinte barátság és meg­bonthatatlan testvériség jel­képeként fogadom.” Csütörtökön Havannában folytatódtak Leonyid Brezs- nyev hivatalos tárgyalásai a kubai vezetőkkel. A Szovjetunió és Kuba kép­viselői tegnap légi szállítási megállapodást írtak alá Ha­vannában. v Szétszórtan jelentkezik és enyhe lefolyású az influenza Az elmúlt hetekben tovább nőtt megyénkben az influen­zás megbetegedések száma. Az hogy á kórházakon kívül több iskola lezárására is sor került, a betegség tömeges voltára enged következtetni. — Melyik vírus okozza és milyen lefolyású a beteg­ség? — kérdeztük dr. Sze­mes Ferenc KÖJÁL-főorvos- tól. — A megbetegedések lefo­lyása és szóródása, valamint az eddigi jelzések arra utal­nak, hogy nem az utóbbi évek­ben fellépő A—2, hanem B vírus okozza az influenzát, mely enyhe lefolyású. Rövid ideig tartó 38 fok körüli láz­zal száraz köhögéssel, levert­séggel, esetenként derék- és izomfájással jár. Általában egy hétig tart, de gyermekek­nél gyakran pár nap alatt le­zajlik, Szövődmények alig fordulnak elő. Egyébként Ma­gyarországon húsz éve nem volt B-járvány, s ennek tu­lajdonítható, hogy elsősorban a fiatalok — mifidenekelőtt a középiskolások — fogékonyak iránta a felnőtt lakosságot sokkal kisebb számban érinti. Ugyanis bizonyos fokú védett­séget hoz létre a szervezetben a korábbi megbetegedés, mely természetesen nem jelent egész életre szóló immunitást. — A betegség terjedéséről milyen adatok állnak rendel­kezésre? — Amíg a hongkongi vírus az egész világra kiterjedő jár­ványt okozott, addig a mosta­ni influenzára az jellemző, hogy csak tartós és szorosabb együttlét esetén fertőz, emiatt szétszórtan jelentkezik. Me­gyénkben először Palánkról érkezett jelzés, a második góc pedig Dombóvár környékén alakult ki. De a paksi járás­ból is sok megbetegedést je­lentettek,- például' Sársz'entiő- rincröl 216-ot, melynek jó ré­sze iskolás korú. Érdekes és jellemző adat ezzel kapcsolat­ban, hogy a negyedik héten az összes megbetegedések száma megyénkben 5186 volt. ezzel szemben a táppánzes állomá­nyúak száma alig haladta meg az ezer főt. Ebből arra lehet következtetni, hogy főleg a nem dolgozó rétegeket érinti a betegség. — Hogyan alakultak az iskolai hiányzások? — Jelenleg csak szekszárdi adatokkal rendelkezünk. Ja­nuár 25-én a középiskolákban 20 százalék fölött volt a hi­ányzások száma, ugyanakkor az általános iskolákban 5,7 és 15,2 százalék között - ingado­zott. —t —d

Next

/
Thumbnails
Contents