Tolna Megyei Népújság, 1973. december (23. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

A MAGYAR SZOCIAUSTA MUNKÁSPÁRT JOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK IAPH XXIII. évfolyam, 281. szám. ARA: 90 FILLER Szombat, 1973. december 1. « * Ülést tartott a Minisztertanács TOLNA WÉGVÉI ViLXg PROLÉf/RjÁI, PGYÉSÖLJéTÉKI Äz Elnöki Tanács-- ülése A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. — Az Elnöki Tanács meghall­gatta és tudomásul vette Lo- sonczi Pálnak, az Elnöki Ta­nács elnökének beszámolóját a Nigéria; Szövetségi Köztár­saságban, a Ghánái Köztársa­ságban és a Sierra Leone Köztársaságban — 1973. no­vember 11—23. között — tett hivatalos látogatásáról. Az Elnöki Tanács — népe­sedéspolitikai célkitűzéseink megvalósítása érdekében — módosította a dolgozók beteg­ségi biztosításáról szóló 195). évi 39. sz. törvényerejű ren­delet egyes rendelkezéseit. A módosítás bővítette a gyer­mekápolási táppénz igénybe­vételének lehetőségét, kiter­jesztette az anyasági segélyre jogosultak körét és meghatá­rozott körben felemelte a gyermekágyi segélyt. Az Elnök; Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács pénteken ülést tartott. A kormány elfogadta az Or_ szágos Tervhivatal elnökének előterjesztését az 1974. évi népgazdasági tervről és meg­határozta a végrehajtás fel­adatait. A pénzügyminiszter és az igazságügy-miniszter előter­jesztése alapján a Miniszter- tanács megtárgyalta az 1974. évi állami költségvetés rész­letes előirányzatait és úgy ha­tározott, hogy a törvényjavas­latot az országgyűlés elé ter­jeszti. A Magyar Nemzeti Bank elnöke előterjesztést tett a népgazdasági tervbe foglalt cé­lok megvalósítását szolgáló hitelpolitika'irányelveire és az 1974. évi hitelkontingensekre. Az ideinél nagyobb összegű beruházási hitelkereteket első­sorban a kiemelt fejlesztési programokra, a szocialista gép­import fokozására, a konver­tálható export-árualapokat nö­velő kapacitások létrehozására, a folyamatban levő beruházá­sok gyors befejezésére, vala­mint a lakásépítkezésekre és a tanácsok kommunális céljaira összpontosítják. A kormány az eiőterjesztest elfogadta. Az Országos Anyag- és Ár- hivatai elnökének előterjesz­tése alapján a kormány meg­tárgyalta az 1974. évi árszabá_ lyozás feladatait, és úgy hatá­rozott, hogy a fogyasztói ár­színvonal növekedése a jövő évben nem haladhatja meg a 2 százalékot. A belkereskedelmi miniszter tájékoztatta a kormányt a la­Huszonöt éves a „Néphadsereg" Huszonöt esztendeje jelent meg a Honvédelmi Miniszté­rium központi politikai heti­lapja. a „Néphadsereg” első száma. A jubileümról a lap szerkesztőségének kollektívája pénteken emlékezett meg a Magyar Néphadsereg központi klubjában. Az ünnepi esemé­nyen részt vett Katona Ist­ván, az MSZMP Központi Bizot*ságának osztályvezetője, Csémi Károly altábornagy, hon­védelmi minisztériumi állam­titkár, az MSZMP Központi Bizottságának tagjai. Kárpáti Ferenc vezérőrnagy, honvé­delmi miniszterhelyettes, a Magyar Néphadsereg politikai főcsoportfőnöke. Tárcsái Ti­bor vezérőrnagy, az MSZMP néphadseregi bizottságának el­ső titkára Lakatos Ernő. a kormány Tájékoztatási Hiva­talának általános elnökhelyet­tese. Ott voltak a jubiláló lap egykori munkatársai, valamint a Varsói Szerződéshez tartozó tagállamokban megjelenő testvérlapok főszerkesztői is. Dr. Bán Károly ezredes, po­litikai főcsoportfőnök-helyet­tes üdvözölte a megjelenteket, majd kitüntetéseket adtak át a lap munkatársainak. Felszólalt az ünnepségen Katona István is, aki az MSZMP Központi Bizottságá­nak nevében köszöntötte a jubiláló lapot, - _i kosság idei áruellátásáról és a kereskedelem jövő évi fel­készüléséről. 1973-ban, a keres­kedelem — a burgonya és a zöldség kivételével — a múlt évinél kedvezőbb árukínálatot biztosított. Várható, hogy 1974-ben a fogyasztás és a kiskereskedelmi forgalom az eddiginél nagyobb ütemben növekszik. A kormány n je­lentést jóváhagyólag tudomá­sul vette. A Szakszerveztek Országos Tanácsának főtitkára, a mun­kaügyi miniszter és az igazság­ügy-miniszter javaslatot ter­jesztett elő a népesedéspoliti­kai feladatokról szóló kor­mányhatározat társadalombiz­tosítást érintő intézkedéseinek végrehajtására. A Miniszter- tanács a korábban hozott két rendeletét módosítva előirá­nyozta az állami szociális jut­tatások 1974-től mintegy évi, 1 milliárd 660 millió forinttal történő növelését, és úgy ha_ tározott, hogy azt az 1974. évi költségvetési törvényjavaslat­ban az országgyűlés elé ter­jeszti. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta n munka­ügyi miniszter, a Szakszerve­zetek Országos Tanácsának fő­titkára, és t:z egészségügyi mi. niszter előterjesztését a nyug­ellátások és egyéb ellátások évenkénti rendszeres emelésé­ről szóló rendelkezések és el­járások kisebb módosításáról. Az intézkedéseket az 1974.es népgazdasági terv keretében Q Minisztertanács a jövő évi ál­lami költségvetés törvényja­vaslatában terjeszti az ország, gyűlés elé. Az építésügyi és városfej­lesztési miniszter és az Orszá­gos Vízügyi Hivatal elnöke ja­vaslatot terjesztett a Miniszter- tanács elé a ráckevei Duna- üdülőkörzet regionális rende­zési és vízgazdálkodás-fej lesz­tési tervéről. A terv célja, hogy biztosítsa az üdülőkörzetben a tervszerű területfelhasználást, a vízgazdálkodási és közleke­dési viszonyok rendezését, a terület üdülési és idegenfor­galmi, valamint vízi sportolá­si célokra történő hasznosítá­sát és az ehhez szükséges lé­tesítményekkel való ellátását. A kormány az előterjesztést el­fogadta. A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. Elutazott hazánkból dr. Carlos Rafael Rodriguez Dr. Carlos Rafael Rodriuez, a Kubai Köztársaság minisz­terelnök-helyettese, a magyar —kubai gazdasági és műszaki együttműködési bizottság társ­elnöke pénteken Magyar- országról Berlinbe utazott. Bú­csúztatására megjelent dr. Aj- tai Miklós miniszterelnök- helyettes. Az ipari szövetkezetek áttértek az intenzív fejlesztésre Két és fél esztendő munkáját, gazdálkodását elemezte a KISZÖV küldöttközgyűlése Tegnap délelőtt, félévenként esedékes ülését tartotta Szek- szárdon a megye ipari szövet­kezeteinek küldöttközgyűlése. A napirend fő témája az OKISZ VI, kongresszusa és a KISZÖV VI. küldöttgyűlése határozatai megvalósításának eddigi tapasztalatairól szóló beszámoló volt. Beszámoltak tevékenységükről a küldött- közgyűlés mellett működő bi­zottságok is és a küldöttköz­gyűlés elfogadta az 1974. évi munkaterveket, költségvetése­ket. Megjelent és felszólalt a küldöttközgyűlésen dr. Kele­men Sándor a megyei tanács ipari osztályvezetője. Gyerő András KISZÖV-el- nök — szóbeli kiegészítésében — elmondta többek közt, hogy a megye ipari szövetke­zeteiben az elmúlt két és fél év alatt végbement fejlődés tnegfelelt a várakozásnak. A szövetkezetek ebben az idő­szakban az extenzív termelés- növelésről az intenzív fejlesz­tésre tértek át. Bár a terme­lés növekedése mérséklődött, az így is meghaladja az or­szágos szövetkezeti átlagot. A létszám szerényebb mérték­ben — 820 fővel — nőtt, a két év alatt átlagosan évi 11,4 százalékkal nőtt a termelés. A növekedés 70 százaléka szár­mazik a termelékenység emel­kedéséből. Ha ez az ütem to­vább folytatódik, 1975-re 1450 millió forint lesz a megye szövetkezeti iparának termelé­se, 600 millió forinttal maga­sabb, mint 1970-ben volt. Ked­vezően alakul a nyereség is, a termelés alakulásában nagy a szóródás, a fejlődés erősen differenciált, van több olyan szövetkezet, amelynek terme­ITT A TÉL lése csökkent, másoké viszont két év alatt 40—60 százalékkal is nőtt. Az intenzív fejlesztés tükröződik az állóalapok növe­kedésében is, két év alatt 62 százalékkal nőtt az állóesz­közök bruttó értéke. Eredmé­nyesen valósul meg a megye szövetkezeteiben a tízéves kor­szerűsítési, rekonstrukciós program. Gyors ütemű az exportter­melés növekedése, a belkeres­kedelem részére történő ter­melés, értékesítés viszont stag­nál. Azonban lehetőség van mind az export, mind a bel­földre történő termelés növe­lésére. Jelentős előrehaladás történt a lakosság részére végzett te­vékenységben, az ötéves terv első két esztendejében ennek üteme meghaladta a termelés növekedését, viszont egy-két területen komoly a lemaradás, főként a lakásépítésnél, építő­ipari karbantartásnál. Az ala­kuló lakásépítő szövetkezetek kapacitás után kutatnak, a szövetkezetek feladata az ilven igények kielégítése. A KISZÖV elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a szövetkezetek tartsák kötelességüknek a ka­pott anyagi támogatás, fej­lesztési juttatás fejében vál­lalt programok teljesítését. Ezzel kapcsolatban áliást fog­lalt határozatában a küldött- közgyűlés is. Nem kielégítő a fejlődés a munka- és üzemszervezés te­rén, itt még sok tartalékot le­het és kell feltárni a szövet­kezetekben. Felmérte a beszámoló a szö­vetkezetpolitikai, mozgalmi munkában bekövetkezett elő­rehaladást, megállapítva, hogy szélesedett a demokratizmus, emelkedett a vezetés színvona­la, javult a nők és fiatalok helyzete, a munkaerkölcs, emelkedett a munkaverseny színvonala, fokozódott a mun­ka biztonsága, javult az üzem­egészségügyi helyzet. A küldöttközgyűlés ezután határozatot hozott, melyben megjelölte a IV. ötéves terv­időszakra kitűzött feladatok megvalósítása érdekében el­végzendő tennivalókat. .

Next

/
Thumbnails
Contents