Tolna Megyei Népújság, 1973. november (23. évfolyam, 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA M EG YE I BI ZOTT S Á G ÁN A K LAPJA, XXIII. évfolyam, 256. szám ARA: 90 FILLER Csütörtök, 1973. november 1. Befejeződött a béke-világkongrcsszus TOLMA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEKI USést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak soros ülését november 1-ére összehívták. A Politikai Közel-Kelet Bizottsága Bizottság időszerű nemzetkö­zi kérdések megvitatását ja­vasolja a Központi Bizottság­nak. -A Reális a remény, hogy a mai és a jöYŐbeni nemzedékek megmenekülhetnek a nukleáris katasztrófa rémétől Felhívás a világ népeihez Szerdán délelőtt a békeerőit moszkvai világkongresszusá­nak utolsó napján. a békefó­rum plenáris ülést tartott. Az ülés első részét a már- tírha’ált halt afrikai szabad­ságharcosok és külön is Amll- car Cabral. a B''s«au-Guinea és a zöld-foki szigetek Afrikai Függetlenségi Pártja merény­let áldozatául esett főtitkára emlékének szentelték. A kongresszus résztvevői dő‘t beszédet mondott Anna- Marin Cabral, a PAIGC volt vezetőjének özvegye. A kül­döttek effvperces néma felál­lással adóztak Amilcar Cabral emlékének. A sz»rds délelőtti plenáris ülésen ezután előterjesztették a kongresszus 14 bizottságá­nak tevékenységéről szóló be- számo'ókat. Az eaves bizottsá­gok képviselői 10—10 perces beszédben számoltak be arról a munkáról, amelvet a bi­zottságokban végeztek. Az indokínai problémákkal foglalkozó bizottság beszámo­lóiát dr. Kende István, a ma­gvar küldöttség tagja, a bi­zottság titkára terjesztette elő. Dr Bognár József oV«d*mt« kus Ismertette a fejlődéssel o 'y^C'Ttrfrra} foglalkozó nyolcas számú bi­zottságban lezajlott tanácsko­zások eredményeit. A kormányközi és * nem kormányszervek közötti együttműködéssel foglalkozó tizenhárma bizottság beszá­molóját Hargita Árpád, a bi­zottság alelnöke terjesztette elő. aki a PTVSZ kénviseleté­ben vesz részt a békekong­resszuson. A 14 b'zottság tevékenysé­géről s^óló beszámolók meg­hallgatása után befejeződött a béVekonsressztis szerda dél­előtti plenáris ülése. Ezután kezdődött — szerdán délután — a békeerők mosz-k- vai vi’ágkongresszusának ün­nepélyes záróülése, amelyet művészi műsor és nagyszabású foHadás követett. A békeszerető erők világ- kongresszusa felhívta a világ népeit, hogy az igazságos és tartós béke szavatolása érde­kében egyesítsék erőfeszítései­ket. A szerdán elfogadott fel­hívás leszögezi, hogy a béke- ezo-etö erők sikerei következ­tében az utóbbi időben javul­ni kezdett a nemzetközi poli­tikai légkör. Realitássá vált az a remény, hogy a mai és a jö­vőbeni nemzedékek megmene­külhetnek a nukleáris kataszt­rófa rémétől. Az ellenséges­kedés és a szembeállás a nemzetközi kapcsolatokban fo­kozatosan átengedi helyét a békés és kölcsönösen előnvös egvflt’működésnek, valamint az államok közötti fokozottabb bizalomnak. Ugyanakkor — hangzik a felhívás — rríáradtak még olyan térségek, ahol a fe­szültség ugyanolyan nagy, A magyar küldöttség a záróülésen. Töbh kérdésben megegyezett Egyiptom és Izrael képviselője mint korábban volt. ahol még mindig nem sikerült felszá­molni az egész emberiséget veszélyeztető agresszió tűzfész­keit. A 49. világtakarékossági nap alkalmából takarékossági tá­jékoztatót tartottak tegnap dél­előtt Szekszárdon. a Hazafias Népfront Tolna megyei bizott­ságának székházában. A me­gyeszékhely intézményeinek, munkahelyeinek képviselőit, valamint Rúzsa Jánost, az MSZMP Szekszárd városi Bi­zottságának első titkárát dr. Szabó Piroska, a Szekszárd és Vidéke Termelőszövetkezetek Területi Szövetségének titkára köszöntötte. Ezután Czéh La­jos. az Országos Takarékpénz. tár Tolna megyei Igazgatósá­gának vezetője adott tájékozta­tót a takarékosság terén elért megyei eredményekről. El­mondotta többek között, hogy a lakosság anyagi körülmé­nyeinek javulásával arányosan növekedett a takarékoskodók száma, s a lakosság betétállo. mánya. Az OTP megyei igaz­gatója mondotta el, hogy me­gyénk az egy főre jutó meg­takarított összeg terén orszá­gosan a negyedik helyen áll. Tíz éve 50 ezer takarékbetét­könyvet tartottak nyilván me. gyénkben, ma már ez a szám A kongresszus felhívta a népeket: követeljék a nemzet­közi biztonságon és a kölcsö­nösen előnyös együttm Iködé- (Foiytatás a 2. oldalon) eléri a 100 ezret, s az akkori 160 milliós betétállomány most már 1 milliárd 400 mii. lió forintra emelkedett. Külö­nösen szép eredményeket ér­tek el megyénk fiataljai az if­júsági takarékbetétben. A me. gye fiataljai az elmúlt évek során 30 millió forintot taka­rítottak meg, ami az országos átlag háromszorosának felel meg. Czéh Lajos említést tett arról is. hogy megyénkben a megépült lakások 90 százaléka az OTP közreműködéséve] va­lósult meg. A hitelezési tevé­kenység megyénk lakásellátott­ságának javulását szolgálja. Ez ideig takarékpénztári hitel­lé] megyénkben közel 14 ezer magán, és kis társasház épült fel, s az utóbbi években pe­dig OTP-beruházás6al 1000 társasházi lakást értékesítettek. Az OTP új szolgáltatásáról, az átutalási betétről Czéh Lajos elmondotta, hogy ezt a szolgál­tatási formát megyénkben több, mint négyezren veszik igénybe, s hó végi pénzügyei­ket az OTP-vel bonyolíttatják la A közel-keleti válság tar­tós rendezése érdekében pél­dátlan méretű diplomáciai ak­tivitás bontakozott ki. Egy­mást é’-ik a tárgyalások és szinte futószalagon érkeznek a hírek előkészületben levő találkozókról. Kissipger amerikai, külügy­miniszter négy órán át tár­gyalt Iszmail Fahmival, az egyiptomi elnök különmegbí- zottjával, rnn’d o maov,e»g7piás v^eztével Nixon Camp Da- vid-i nva^alőjába sietett, hogv bekaocso’ódjék elnöke és Dobrinyin washingtoni szov­jet nagykövet eszmecseréjébe. A megtépázott tekintélyű Nixon egvébként láthatóan ar- ra törekszik. hncv jjetooUtikai fiaskóit azemőlves diolomá- c:ával” ellensúlyozza: Fahmi fogadós^ után csütörtökön a ..munkalátogatásra”' érkező Gnlda Mein jzraelj min'áa^er- einökkel taVpkozik. Kódúén éljél egyébként kitudódott, Kiaalncfo-r --- 11*00 K1 - a f elé — Kairóba látogat — sőt oaetleg Tel Aviv-ban is meg­áll. Előbb azonban ő Is a tár- gvalózsvtálhoz ül Golda Meih- rel. akit — az izraeli rádió Szenip1 — Abarnn Ja**' v tá­bornok. a hírszerzés volt ve­zetője is elkísér az Egyesült Államokba. Kissinger a ter­vek szerint a bét végén indul el Washingtonból. Kairóban Szadit elnök Va­sul ;i Kuznvecovot. a sz.ovjet külügyminiszter első helyette­sét fogadta nemzetbiztonsági Tájékoztatójának befejező részében az OTP egyéb bank. ágazati tevékenységéről be­szélt, s különösen jónak tar­totta többek- között a rövid le­járatú személyi hitelek terüle­tén elért eredményeket. Vége. zetül azokat a célokat, felada­tokat ismertette a jelenlévők­kel, amelyeket az OTP az el­következő esztendők folyamán kíván megvalósítani. A takarékossági tájékoztatón túl tegnap megyénk valameny- nyi OTP-fiókjában, takarékszö. vetkezetében megemlékeztek a világtakarékossági napról. S ugyancsak a tegnapi nap kró­nikájához tartozik, hogy a több éves hagyományoknak megfelelően az idén is megju­talmazták a megye aznapi első újszülöttjét. Tegnap délután az Országos Takarékpénztár Tol­na megyei Igazgatóságának képviselői a megyei kórház szülészetén keresték fel Lá­nyi Péternét, akinek kisfia. Péterke, hajnali fél ötkor szü­letett. Az édesanyának virág­csokrot és 2000 forintról szó­ló takarékbetétkönyvet nyúj­tottak át. — vJ — tanácsadója. Hafez Tszmail és Vinosradov kairói szovjet nagykövet jelenlétében. A MÉN A közlése szerint a meg- beszé'ésen a B’-tonsági Tanács tŰ7szüneti határozatainak vég­rehajtáséval összefüggő kérdé­sek kerültek szóba. A szerdai A1 A^ram arról is tudni vél, hogy Kuznvecov ismertette vpri-^Äviitóiával a szoviet ve­zetőknek a jelenlegi helyzettel kapcsolatos álláspontját. Magas rangú egyiptomi és is találkoztak egy sátorban, a Szuezből Kairóba vezető út mentén. Izareli hivatalos közlés szerint néev pontban született megállapodás. — Egyiptom vállalja, hogy három naoon belül eljuttatja a Nemzetközi Vöröskeresztnek az általa fogva tartott izraeli­ek névsorát; — Az etső. hatvan nevet tar+oimazó névjegyzék átadá­sáról; — A vöröskereszt képviselői felkereshetik az Egviptomban fogva tartott izraelieket: — LeNynvolitták a sebesült had;foslvok cseréjét, mihelyt ez lehetségessé válik. Kami ezredes, izraeli kato­nai szóvivő másfelől bétái'in­tette, hogy Izrael az egyipto­mi a. hadseregnek ellátmányt szál';tó ENSZ-tehergépkocsik közül 125-nek az átengedésé­hez járult hozzá. Ami a hadifogoly-kérdési illeti. Egviotom értésre adta, hogy a fogolylisták átadása fo- pmmatban van, de ..a hadl- fogivok és sebesültek cseréje csak akkor történhet meg. ha Izrael — ammt azt n Bizton­sági Tanács október 22-i és 23-i haMmzata előírja — visz- szavonul az október 22-én este érvényes tűzszünet! vonalak­ra”. Egyiptom közben panaszt tett a Nemzetközi Vöröske­resztnél amiatt, hogy az izrae­liek a S-uiezi-rsatornn nyugati partján, Iszmailia térségében 900 polgári személyt hurcol­tak el. Az FNSZ kairói irodáia sz.e- r:nt eddig hat megfigyelői poszt létesült a csatorna kö­zépső térségében és az ott ál­lomásozó finn és svéd béke- fenntartó katonák igyekeznek kapcsolatba léoui egvrpácsaL ENSZ-erők tartózkodnak Szu­ez, városában is — posztjaik föltehetően az egyiptomi és az izraeli alakulatok között he­lyezkednek eL Az A1 Moharrer című bejrúti lap szerint a palesztin ellen­állási mozgalomban a tár­gyalási készség a mértékadó irányzat. A felszabadítási szer­vezet vezetőinek többsége kész bekapcsolódni a közel-keleti válság tartós rendezését cél­zó nemzetközi tárgyalásokba^ anélkül persze, hogy bármit is föladnának a palesztinok „elemi jogaiból” — olvasható a -lap szerdai számában. Az A1 Moharrer — amely közismert a PESZ-hez fűződő jó kapcsolatairól — tudni (Folytatás a 2. oldalon) i Tájékoztató Szeksxárdon Több betétkönyv, nagyobb betétállomány A világ takarékossági napon 2000 forint jutalom egy szekszárdi újszülöttnek

Next

/
Thumbnails
Contents