Tolna Megyei Népújság, 1973. augusztus (23. évfolyam, 178-203. szám)

1973-08-01 / 178. szám

tülkA HEGYÉI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG ■ A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGY El Bl'ZOTTSÁGÄNAK LAPJA | XXIII. évfolyam, 178. szám. ARA: 80 FILLER Szerda, 1973. augusztus 1. Kurt Waldheim elutazott Budapestről Pártvezetők A Krím-félszigeten július 31-én megtartották a szocia­lista országok kommunista és munkáspártjai vezetőinek ta­lálkozóját, amelyen részt vett: Todor Zsivkov, a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának első titkára, a Bolgár Népköztársaság államtanácsá­nak elnöke; Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára; Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Kádár János,, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első Á KSH adatai szerint 1973 első félévében az ipari ter­melés a tervezettnél gyor­sabb ütemben nőtt. A bruttó termelés az állami iparban 6,3, a szövetkezeti iparban 10.1 százalékkal, a szocialista iparban összesen 6,6 száza­lékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A terv azzal számolt, hogy 1973-ban a szocialista ipar termelése 5,5—6 százalékkal emelkedik. Kanada hathónapos közre­működés után kedden reggel hivatalosan beszüntette rész­vételét a vietnami nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizott­ságban. A nemzetközi testü­let 245 fős kanadai kontingen­se a kanadai hadsereg két Boeing—707 típusú sugárhajtá­sú repülőgépén Saigonból el­indult Vancouverba. A hosszú utat leszállás nélkül teszik meg és szerdán reggel érkez­nek vissza hazájukba. A távozó kanadai kontin­gens búcsúztatására a saigoni Tan Són Nhut repülőtéren megjelentek a NEFB magyar, lengyel és indonéz tagozatá­nak vezetői és a saigoni had­sereg néhány tisztje. Kanada utódját a nemzet­közi ellenőrző testületben még nem jelölték ki. Néhány órával a kanadai kontingens Dél-Vietnamból történt távozása előtt Ottawá­ban és Saigonban egyidejűleg kiadott hivatalos közlemény­ben jelentették be: a kanadai és a saigoni kormány elhatá­rozta, hogy „a két ország ba­ráti kapcsolatainak további megszilárdítása és együttmű­ködésének elősegítése érdeké­ben” nagyköveti szinten dip­lomáciai kapcsolatokat létesít egymással. A nagykövetek cseréjére „késedelem nélkül” sor kerül. Mitchell Sharp kanadai kül­ügyminiszter kedden Ottawá­ban hangoztatta: országa a két Vietnamot elválasztó 17. szélességi körtől délre a Viet­tanácskozása titkára; Jumzsagijn Cedenbal, a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Népköz- társaság minisztertanácsának elnöke; Erich Honecker. a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának első titkára; Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt fő­titkára, a Román Szocialista Köztársaság államtanácsának elnöke; Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, valamint . Andrej Gromiko, az SZKP Politikai Bizottságának tagja, a Szovjet­Az idén is általában azok az ipari ágazatok fejlődnek a leggyorsabban, amelyek vala­mely kiemelt programhoz kapcsolódnak: A dinamikusan fejlődő ágazatok többsségériél a termelés növekedésében köz­rejátszottak a közelmúltban, vagy az idén belépett új ka­pacitások. rekonstrukciók. a fejlettebb gyártási eljárások alkalmazása. A bányászat termelése 4,1 nami Köztársaság kormányát (értsd: a saigoni kormányt) ismeri el „az egyetlen törvé­nyes kormánynak”. a Krímben unió külügyminisztere, Borisz Ponomarjov, az SZKP Politikai Bizottságának póttagja, a Központi Bizottság titkára és Konsztantyin > Katusev, az SZKP Központi Bizottságának titkára. A találkozó résztvevői tájé­koztatták egymást pártjuk éle­téről és tevékenységéről, szo­cialista államuk fejlődéséről, megvitatták a testvéri pártok és országok közötti politikai, gazdasági é, ideológiai együtt­működés kérdéseit. Vélemény- cserét folytattak az időszerű nemzetközi problémákról is. százalékkal haladta meg az 1972. első félévit. Ezen belül a, szénbányászat termelése lé- (Folytatás a 2. oldalon.) A hőmérő higanyszéla ezek­ben a napokban ugyancsak magasabbra szökik, mint amennyit télen egy normáli­san fűtött lakásban mérnek. Szekszárdon mégis sokaknak a fűtés ad munkát. A Belloian- nisz utcai hőközpont dolgozói közül a legtöbben a fűtési idény befejezésétől a követke­ző megkezdéséig dolgoznak a meleget szállító távvezetékek és a hőközpont javításán. Magyarországon tett hivata­los látogatását befejezve kedd délután elutazott Budapestről Kurt Waldheim, az ENSZ fő­titkára, akit útjára elkísért felesége is. A magyar kor­mány meghívására hazánkban tartózkodott vendégeket a Ferihegyi repülőtéren búcsúz­tatták; ebből az alkalomból magyar nemzeti lobogókkal és ENSZ-zászlókkai díszítették fel a budapesti légikikötőt. A vendégek búcsúztatására a házigazdák képviseletében megjelent Péter János kül­ügyminiszter, Plollai Imre kül­ügyminiszter-helyettes, Szarka Károly nagykövet, a Magyar Népköztársaság állandó ENSZ- képviselője, dr. Kőmíves Im­re nagykövet, hazánk genfi állandó ENSZ-képviseletének vezetője, továbbá a Külügy­minisztérium több vezető be­osztású munkatársa. Ott volt A hónap közepén kioltották a tüzet a város szívében' mű­ködő — meleg vizet szolgál­tató — egyetlen kazánban is. Vízteleníteni kellett ugyanis a csővezetékeket, hogy ott is el­végezhessék a karbantartási munkát. A Kossuth szocialis­ta brigád tagjai — ők alkot­ják a fűtőmű üzembiztonsági csoportját — a tervezett két hét helyett egy alatt elvégez­Frantisek Dvorsky budapesti csehszlovák és Tadeusz Hanu- szek lengyel nagykövet, vala­mint dr. Hellmuth Strasser, az Osztrák Köztársaság ma­gyarországi nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Az ENSZ-főtitkár és kísére. te magyarországi látogatásá­nak utolsó napján, kedden délelőtt a vendégek látogatást tettek Somogyi József Kossuth- díjas szobrászművész műter­mében. Kurt Waldheiínet, fe­leségét és a társaságukban lé­vő vezető ENSZ-diplomatákat elkísérte Hollai Imre, Szarka Károly és ott volt dr. Simó Jenő művelődésügyi miniszter- helyettes. A vendégek ezután a Szépművészeti Múzeum gyűj­teményeit tekintették meg. Péter János az Interconti­nental Szállóban villásreggelit adott Kurt Waldheim és kí­sérete tiszteletére. (MTI) ték a vezeték tisztítását, a szakadt, elöregedett tömíté­sek cseréjét, kijavították a szelepeket és egyéb berende­zéseket. Ézalatt folyt a mun­ka a kazánházban is. A hét hatalmas, egyenként 1,9 mil­lió kalória hőt adó berende­zést megtisztították a víztár- ben a lerakodott szennyező­déstől, a tűztérben pedig a salaktól, koromtól. Átvizsgál­ták az olajégőket, elvégezték a szükséges kisebb javításokat. Aztán újra fellobbant a láng, a rövid megszakítás után újra kapnak meleg vizet a lakók. A munka természetesen még más kazánokon most is fo­lyik. A hat hideg kályhaóriá­son most is végzik a kisebb karbantartási munkákat. A tél elejére elkészülnek. A mun­kájukra most nagy szükség van. A télen ugyanis már több helyiséget fűt az innen tova­jutó meleg. Időközben el­készült ugyanis több lakó­épület. és fektetik már a cső­vezetéket, ami egyelőre a dé­li kertvárosi iskolába, óvodá­ba és bölcsődébe juttatja el a fagyot feledtető meleget. A Patyolat mellett épül a Beloiannisz utcainál nagyobb teljesítményű déli fűtőmű. A későbbi években ez fűti maid a nagy hidegben a bölcsődét, óvodát, iskolát is. S a cső. amit most lefektetnek a két hőközpontot összekötő vezeték lesz. A gazdaságos üzemelte­tés feltételei ugyanis meg­kívánják, hogy ne működje­nek a kazánok, ha nem szük­séges, egyszerre mind a két helyen. Enyhébb időben ígv ezen a csővezetéken keresztül a meglévők fűtik majd a déli kertváros épületeit, s ha ke­ményebbre fordul az idő, ak­kor helyezik üzembe a na­gyobb kazánokat A Bátaszéki Vázkerámia- és Cserépgyár félmassza-üzemében a közelmúltban elkez­dődött az NDK-gyártmányú kollerok, finomhengerek és magyar szállítóberendezések pró­baüzeme. A képen a 425 milliós beruházás madártávlatból. (Beidek András felvétele) Az első félévben a tervezettnél gyorsabban nőtt az ipari termelés, a lakosság pénzbevétele 8 százalékkal emelkedett A kanadai kontingens elutazott Vietnamból Kánikfliában dolgoznál, hogy télen se fázzunk Ismét van meleg víz — Épül az összekötő csővezeték

Next

/
Thumbnails
Contents