Tolna Megyei Népújság, 1973. július (23. évfolyam, 152-177. szám)

1973-07-01 / 152. szám

TOLNA MEGYE! világ proléíárjai, égyésOuétéki NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA M U-hfaéS«A>S B T,,7 Ót NA M 6 ,S;Y11 - BIZ QT,TS AGÁNAK: LAPJA JfXIII. évfolyam, 152. szám ARA: 1,20 FORINT Vasárnap. 1973. július 1. II Ilii—Hllll 11 Kiváló és érdemes orvosok, gyógyszerésziek kitüntetése Szombaton a Szentkirályi ut. cai Semmelweis-teremben ün­nepséget rendeztek a nagy ma­gyar orvostudós, Semmelweis Ignác születésének évforduló­ja alkalmából. A korábbi évek hagyományának megfelelően ezúttal került sor.a Kiváló Or_ vos. Érdemes Orvos, illetve Ki­váló Gyógyszerész, Érdemes Gyógyszerész kitüntetések va­lamint az Egészségügy Kiváló Dolgozója jelvények átadására. Összesen 97-en részesültek a megtisztelő elismerésben. Az ünnepi esemény részt­vevőit dr. Tóth Béla egészség- ügyi miniszterhelyettes köszön­tötte, majd dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter mondott beszédet. Érdemes Orvos kitüntetést kapott dr. Lenner Aladár, a szekszárdi kórház főorvos". Kinevezések Mint arról lapunkban már beszámoltunk a könyvkiadó vállalatok közül elsőnek kivá­ló vállalat lett a Kossuth Ki­adó. A múlt évi eredményes munka elismeréseképpen ez év el ej éri átadták a vállalat dol­gozóinak az elismerő kitün­tetést. i / A Kossuth Kiadó munkájá­ban arra törekedett, hogy a párt X. kongresszusának ha­tározatai alapján kiadványai­val meggyőző választ adjon napjaink politikai és elméleti kérdéseire, hatékonyan elő­mozdítsa a szocialista köz­gondolkodás, életforma és er­kölcs megvalósulását. Ezt hangsúlyozta Háhn László, a Kossuth Kiadó me­gyei kirendeltségének vezető­je is, amikor arról beszél­gettünk, hogyan jutott el a vállalat a magas kitüntetésig; és mit tart további legfonto­sabb feladatának. 1972-ben a kiadó 202 művet adott ki, közel négy és fél­millió példányban. A köny­vek kibocsátási értéke kö­zel százmillió forint volt. A kibocsátási érték növe­kedése — és ez rendkívül fontos — elsősorban annak köszönhető, hogy több na­gyobb terjedelmű, és maga­sabb színvonalú politikai és ideológiai művet jelentettek meg. A Kossuth Kiadó sajátosaié- I lyet foglal el a könyvkiadó vállalatok sorában. Ez az egyetlen olyan könyvkiadó, amelynek fő profilja a mar­xista-leninista irodalom meg­jelentetése és terjesztése. Ki­adó és terjesztő vállalat egy­szersmind. A kiadó által meg­jelentetett művek döntő több­sége elsősorban saját appará­tusán keresztül jut el az ol­vasókhoz. Országosan negy­Mérnökavatás A kertészeti egyetemen szom­baton az évzáró nyilvános ta­nácsülés keretében dr. Somos András rektor 127 kertészmér­nöki és 63 tartósítóipari üzem­mérnöki oklevelet adott át a végzett hallgatóknak. Ez alka­lomból az egyetem volt hall­gatói közül tizenkilencen kap­ták meg az arany-, illetve a gyémántdiplomát. Az ünnepség 22 kertészettudományi doktor avatásával zárult. venrfég y kirendeltség műkö­dik, ebből egy Tolnában. A terjesztőket a pártszervezetek jelölik ki, vagy választják meg. Ők az úgynevezett „Kos- suth-aktívák”. Az ő pártmun­kájuk a politikai irodalom ter­jesztése. — Szeretném hang­súlyozni — mondja Háhn László, ők elsősorban nem a Kossuth Kiadó emberei, ha­nem a pártszervezetek akti­vistái. A sajátosságok közé tarto­zik még, hogy a Kossuth Ki­adó által megjelentetett műve­ket nem eladják, hanem ter­jesztik. A szó nemes értelmében vett terjesztésről van itt szó. Az úgynevezett slágerkönyveknél a vásárló keresi a könyvet, itt a vásárlót kell megkeresni. Tehát politikai munka a Kos- suth-kiadványok terjesztése, és így is fogják fel a párt- aktivisták. Az eredmények önmagukért beszélnek, a megyeiek is. Ta­valy az első félévben négy- százezer forint volt a forga­lom, az idei év hasonló idő­szakában már négyszázötven­ezer. — De ez — hangsúlyoz­za Háhn László — csak a kérdés egyik oldala, és véle­ményünk szerint a másik ol­dal a fontosabb. Egy kiadó számára természetesen fontos a bevétel, ae nekünk fonto­sabb az, hogy kiadványainkkal a politikai műveltség terjedését segít­jük. Ezért vagyunk, ez a célunk. A megyében pá.'t­tagságiink 34,1 százaléka megrendelője és rendszeres olvasója folyóiratainknak. A 34 százalék persze jóval nagyobb olvasottságot jelent, de ebben is további fejlődésre számítanak a kiadó Tolna megyei dolgozói. Kiadói tevékenysége köz­ponti feladatának tekintette a vállalat a párt X. kong­resszusa irányelveinek és az azok alapján hozott határozatokrfak a propa­gálását. 240 ezer példány­ban jelentették meg a Köz­ponti Bizottság novemberi ha­tározatát, több tízezer pél­dányban az ifjúságról és az alkotmánymódosításról szóló dokumentumokat A tömegok­tatási anyag kiactésával csúcs­teljesítményt ért el a Kossuth Kiadó: 10 tanfolyam 534 ezer hallgatóját látták el oktatási anyaggal. Az eredményre tiszteletre méltóak, masyriráza*'Ti- a ki­adó dolgozó’nak alkalmazot­tainak lelkesedésen tűi. abban keresendő és található meg, hogy a pártszerveze' ~k ma már mindenütt mind jobban látják a politikai irodalom terjesztésének szüks ígasségét. és egyre többet is tesznek az ügy szolgálatában. A kiadó évről évre jobb könyveket ad ki, a terjesztők személyi ösz- szetétele állandóan javul, és az olvasók igényé is állandó­an emelkedik. Ez^k a ténye­zők vezettek el a Kiváló Vál­lalat cím elnyeréséig. A kormány felhatalmazása alapján dr. Szabó Zoltán egészségügyi miniszter július 1-i hatállyal kinevezte dr. Áros Bélát és dr. Barta Lajost a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre, dr. Csaba Imrét és dr. Gáti Istvánt, a Pécsi Orvos- tudományi Egyetemre egyetemi tanárrá: dr. Cserháti Istvánt és dr. Földes Vilmost a Sze­gedi, dr. Elődi Pált a Debre­ceni Orvostudományi Egyetem, re, dr. Horváth Istvánt a Sem. A Szovjetunió miniszterta­nácsa határozatának értelmé­ben az európai biztonsági és együttműködési értekezlet Hel­sinkiben július 3-án kezdődő külügyminiszteri szintű első szakaszán négytagú szovjet küldöttség vesz részt; Andrej Ne gondoljon arra az olvasó, hogy ez a találkozó fehér asz­tal mellett, házi ünnepség ke­retében zajlott le. E találkozó a jó szándék, a segíteni akarás, a szocialista humánum és gon­dolkodás szálainak találkozója völt. Ez egv zománcgyári munkás, őr' elvtárs özvegyének és két kiskorú gyermekének házánál melweis. dr. Kun Endrét a Pécsi, dr. Larnpé Lászlót a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, dr. Orsós Sándort az Orvostovábbképző Intézet­be és dr. Zalányi Sámuelt a Szegedi Orvostudományi Egye­temre tanszékvezető egyetemi tanárrá. A kinevezéseket a miniszter szombaton adta át az egészség- ügyi tárca vezetőinek jelen­létében a minisztériumban. Gromiko, a Szovjetunió kül­ügyminisztere, mirít a küldött­ség vezetője, Igor Zemuzkov és Anatolij Kovaljov külügy­miniszter-helyettesek, vala­mint Viktor Malcev, a Szov­jetunió finnországi nagykö­vete. történt, mely igen komoly munkában csúcsosodott ki. Tavasszal a nagy szélvihar komoly károkat okozott Bony- hádon. Kuszka Sándorné házát, annak tetőszerkezetét is meg­rongálta. A Biztosító a kárt fel­becsülte, de a - pénzösszeg nem volt elég a háztető rendbeho­zatalához. Az özvegy édesanya sem rendelkezett annyi anya­gival, hiszen férje tragikus ha­lála óta két műtéten esett át, és jelenleg is betegállomány­ban van. Kuszka Sándor, mint kom­munista, a bonyhádi munkás- j őrség alapító tagja volt, a zo- , máncgyárban dolgozott. A munkásőrség és a párt-alap- szervezet kezdeményezésére ak. i ció indult a Kuszka-gyerekek megsegítésére, a kár helyreál- i lítására. Elismerés illeti a bonyhádi Községi Tanács veze. tásét, az Állami Biztosítót, a i cipőgyár munkásőreit, a ZIM párt-, szakszervezeti és gazda­sági vezetését az anyagiak , megteremtésében kifejtett munkájukért. A zománcgyár­ban külön dicséret illeti Kosz. tolányi Istvánná brigádját, akik társadalmi munkában a mun­kásőrökkel karöltve, egy nap alatt leszedték a törött, rossz cserepeket, kicserélték a kor­hadt gerendákat, törött léceket. Most már jöhet a vihar, es­het az eső, a társadalmi össze­fogás kifogott rajta. A Kuszka- gyerekek biztonságban vannak. A gyárveztés és a munkásőr­ség ígéretét teljesítette, amit az elhalt édesapa kért, hogy a gyerekeiről gondoskodjanak. Ez az akció közelebb hozta a ci­pőgyár és a zománcgyár dol­gozóit, elvtársi találkozó volt ez. Hetes! János L. Gy. Tovább bővül Tamásiban a József Attila lakótelep. Jelenleg négyszintes lakóházakat épít a tamási SZŐ VÁLL és a TOTÉV. Négytagú szovjet küldöttség utazik Helsinkibe Munkásőrök és egy brigád találkozó] a A politikai műveltség terjesztése a feladat Kiváló vállalat a Kossuth Kiadó

Next

/
Thumbnails
Contents