Tolna Megyei Népújság, 1973. március (23. évfolyam, 50-76. szám)

1973-03-01 / 50. szám

TOLNA MEGYEI YILÄG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG a magyar síociaiista munkáspapi tói na mi í-téi bizottságának lapja XXIII. évfolyam, 50. szám. ARA: 90 FILLER Csütörtök, 1973. március 1. ■ ■ illést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága Napirenden : jelentések, tájékoztatók és az és vízügyi osztály munkája Befejeződtek Fock Jenő és Ali Nasser Mohamed tárgyalásai Losonczi Pál és Kádár János fogadta a JNDK miniszterelnökét A jemeni vendégek Kádár Jánosnál. Tegnap délelőtt Szabópál Antal elnökletével megtartot­ta soron következő ülését a megyei tanács végrehajtó bi­zottsága. Első napirendként foglalkoztak a lejárt határ­idejű vb-határozatok végre­hajtásáról szóló elnöki jelen­téssel, majd pedig azzal a tá­jékoztatóval, amely a közelgő tanácsválasztások előkészítésé­nek időszerű tennivalóit fog­lalta össze. Az ülés harmadik napirendi pontjaként értékelte a megyei tanács végrehajtó bizottsága Fábián Imrének, a megyei ta­nács ÉKV-osztálya vezetőjé­nek beszámolója alapján az osztály ellenőrző és felügye­leti tevékenységének tapaszta­latait. A testület legutoljára 1968- ban foglalkozott utoljára az ÉKV-osztály tevékenységével, jó’lehet az osztály irányítása, felügyelete, ellenőrzése alá tartozó ágazatok egyes témái­val az elmúlt két esztendő során viszonylag igen sokszor találkozhatott tudósítónk a megyei tanács végrehajtó bi­zottságának ülésein. Ezen a tegnapi tanácskozáson részt vett a Közlekedési és Posta- ügyi Minisztérium képvisele­tében Szabó Gyula osztályve­zető is. Az Építési és Város- fejlesztési Minisztériumot dr. Árvái József főosztályvezető és Vallyon István osztályve­zető képviselték. A szerény, tárgyilagos han­gú beszámoló nem adott tel­jes képet a megyei tanács egyik legfontosabb szakigaz­gatási szervének össztevé­kenységéről. Annak szerény­sége ellenére is sikerült vé­gül a vitában résztvevőknek tisztázniok mind az osztály munkájának eredményeit, mind pedig néven nevezni azokat a jobbára személyi problémákból fakadó gondo­kat, amelyeknek elvárható rendezésével tovább lehet ja­vítani áz igényeknek megfele­lően a szakigazgatási szerv irányító, ellenőrző és felügye­leti tevékenységét. Az osztálynak a három fő ágazatban — az építésügyi, közlekedési és vízügyi — va­lamint az ezekhez kapcsolódó kommunális ágazatban több tucatnyi hatósági feladata van, s ha arra gondolunk, hogy életünk bőségesen be van szabályozva törvényekkel, rendeletekkel, felső- és közép­szintű határozatokkal, egye­bekkel, a további feladatokat tartalmazó „listát” sem nevez­hetjük éppen szegényesnek. Az osztály irányítja a felügye­lete alá tartozó tanácsi válla­latokat, hangolja össze a va­lamennyi irányítása, ellenőr­zése, felügyelete alá tartozó ágazat fejlesztési célkitűzéseit, szakmai irányelveit. A megyei tanács ÉKV-osztályának a dol­ga az alsóbb szintű tanácsok szakigazgatási szervei dolgo­zóinak szakmai továbbképzé­se, de ellát — és nem mellé­kesként — honvédelmi, pol­gári védelmi feladatokat is. Fábián Imre, a megyei ta­nács ÉKV-osztályának vezető­je tehát beszámolójában az osztály hatósági tevékenységé­ről, ágazati irányító munkájá­ról segített képet alkotni a vb-ülés résztvevőinek. De szólt természetesen a szak- igazgatási szerv főhatóságok­kal, társszervekkel létrehozott kipróháltan jó kapcsolatairól, és az osztály tevékenységét be­folyásoló szervezeti kérdések­ről is. A napirend vitája során szá­mosán tették szóvá a beszá­moló szűkszavúságát, arra hi­vatkozva, hogy leginkább az ÉKV-osztály az az osztály a megyei tanács szakigazgatási szervei közül, amellyel szem­ben a támasztott követelmé­nyék a legnagyobbak. Mint azt a vb megállapítot­ta, az osztály operatív munká­ja igen jó, de kezdeményező­készsége eleddig még nem ala­kult ki, tevékenységére nem az öntevékenység jellemző, ha­nem az esetiség. Dr. Árvái József, az ÉVM képviseletében szintén azt hiá­nyolta, amit az előtte szóló vb-tagok. Azt tehát, hogy a vb elé terjesztett beszámoló nem fogta át teljesen a megyei tanács ÉKV-osztályának mun­káiét, egyrészt hiányolni le­hetett belőle azt, amit a szak- igazgatási szerv ténylegesen végez, másrészt a munka meg­javítását célzó tervekről is szerényen beszélt. Szabó Gyu­la, a KPM osztályvezetője vi­szont pozitívnak ítélte meg a jelentés ágazatot érintő tartal­mát, utalva a KPM 1971-ben megejtett vizsgálatának azon tapasztalataira, amelyek a megnövekedett feladatok elle­nére fejlődést mutattak. / A napirend vitájában el­hangzottakat összefoglalva Szabópál Antal, a megyei ta­nács elnöke azt hangsúlyozta, hogy az ÉKV-osztály munká­jának eredményeivel nem elé­gedhetünk meg. Való igaz, hogy történt és nem is lényeg­telen előrelépés az osztály irá­nyító, ellenőrző és felügyeleti tevékenységében, de a jövő­ben nagyobb tervszerűségre van szükség, több öntevékeny­ségre és nagyobb határozott­ságra a követelményeknek megfelelőbb szervezeti válto­zások megvalósításához. A végrehajtó bizottság az ÉKV-osztály vezetőjének be­számolóját tudomásul vette, de nem fogadta el az általa elő­terjesztett határozati javasla­tot. hanem megbízta dr. Gyu- gyi János elnökhelyettest az­zal, hogy a napirend vitájá­ban summázott követelmé­építési, közlekedési nyéknek megfelelően nyerjen megfogalmazást az ÉKV-osz­tály munkájának továbbjaví- tását célzó határozati javaslat. A megyei tanács végrehajtó bizottságának tegnap délelőtti ülése bejelentésekkel ért véget. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára szerdán az MSZMP székházában fogadta a hazánk­ban tartózkodó francia általá­nos munkásszövetség (CGT) küldöttségét, amelyet Georges Seguy, a Francia Kommunista Az indokínai fegyverszüneti ellenőrző bizottság különgépen Hanoiba szállította a négyha­talmi katonai vegyes bizottság VDK-küldöttségének azt az öt katonáját, akik súlyosan meg­sebesültek Pleikuban, illetve Huéban az ellenük szervezett banditatámadások következté­ben. A súlyos fejsérülést szenve­dett Nvu Xuan Phong alhad­nagyot a Hué-i csoport tolmá­csát és az ugyancsak fején megsérült Phan Song Gan-t, Szerdán együttes ülést tar­tott a MÉSZÖV és a KISZÖV elnöksége, Gyerő András KISZÖV-elnök elnökletével. Megvitatták a fogyasztási és ipari szövetkezetek együttmű­ködésének tapasztalatait. Meg­állapították, hogy az együtt­működés sokoldalú, évről év­re fejlődik. Különösen sok szó esett a gazdasági kapcsolatok­ról — nem véletlenül. Ugyanis mind az ipari, mind a fo­gyasztási szövetkezetek érdeke megkívánja, hogy a hagyomá­nyosan jó társadalmi, kulturá­lis együttműködés mellett fo­kozatosan nagyobb súlyt kap­jon a gazdasági. Az utóbbi években figyelemre méltó e téren is az előrehaladás: 1968- ban 8, 1969-ben 9, 1970-ben 14 1971-ben 21, 1972-ben 26 millió forintot tett ki a Tolna me­gyei ipari és a fogyasztási szö­vetkezetek közt lebonyolított áruforgalom. Tehát öt év alatt több mint megháromszorozó­dott. Ugyanakkor azt is töb­ben felvetették az ülésen, hogy ennél sokkal nagyobbak len­nének a lehetőségek. A fo­gyasztási szövetkezetek sok millió forint értékű olyan árut Szerdán délelőtt az Ország­házban befejeződtek Fock Je­nő, a Minisztertanács elnöke Párt Politikai Bizottságának tagja, a CGT főtitkára vezet. A szívélyes, baráti, elvtársi eszmecserén részt vett Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára is. hordágyon eszméletlen álla­potban emelték le a repülő­gépről. Mindketten a február 25-i huligántámadás idején sé­rültek meg Huéban. A korábban megsebesített századosok a saját lábukon, de orvosok és ápolók vállára tá­maszkodva jöttek le a gépről. A hazaszállított sebesülteket a VDK honvédelmi miniszté­riumának képviselői fogadták, s a repülőtérről azonnal kór­házba szállították őket. vásárolnak az ország más ré­szeiből, amit például a megye ipari szövetkezeteiben is gyár­tanak. A megye ipari szövet­kezetei ezzel, egyidöben sok olyan árut adnak el máshova, ami minden bizonnyal kelendő lenne a megye boltjaiban is. Amint a tanácskozáson kide­rült, a megye fogyasztási szö­vetkezeteinek egyszerűen nincs átfogó képe arról, hogy a me­gye ipari szövetkezetei mit gyártanak. Tehát bőven akad tennivaló, e tekintetben mind­két oldalról sokkal többet te­hetnének, mint eddig. Az ipa­ri szövetkezeteknek jogos kí­vánsága, hogy a vásárló — a fogyasztási szövetkezetek is — lehetőleg nagy tételű megren­deléssel jelentkezzen. A fo- rvasztási szövetkezetek igényét sok esetben éppen azért nem tudták kielégíteni, mert kis té­telt kértek, A megyei áru- fceszerző iroda — a TOLNA- SZÖV — révén minden bizony­nyal előrébb lehet majd lépni e téren is. Sok javaslat hang­zott el arról is az ülésen, hogv a lakásszövetkezeti mozgalmat miként segíthetnék jobban az ipari szövetkezetek. és Ali Nasser Mohamed, A Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke tárgyalásai. A tárgyaláson részt vett Fe­hér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese, illetve Mah­mud Abdullah Ushaish, a JNDK gazdasági és pénzügyek­kel megbízott miniszterelnök­helyettese, valamint a két tár­gyaló küldöttség többi tagjai. A záró tárgyalás rendkívül szívélyes légkörben, a kölcsö­nös megértés szellemében folyt. Mindkét fél eredményesnek, hasznosnak, célravezetőnek ér­tékelte a tárgyalásokat. Losonczi Pál. a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának elnöke szerdán délelőtt az Országház­ban fogadta Ali Nasser Moha­medet, a Jemeni Népi Demok­ratikus Köztársaság miniszter- elnökét és honvédelmi mi­niszterét, a Nemzeti Front po­litikai irodájának tagját. A szívélyes, baráti találkozón jelen volt Garai Róbert kül­ügyminiszter-helyettes, dr. Randé Jenő, a Magyar Nép- köztársaságnak a JNDK-ban akkreditált nagykövete, illetve Mahmud Abdullah Ushaish, gazdasági é6 pénzügyekkel megbízott miniszterelnök­helyettes, pénzügyminiszter, Ali Ahmed Nasser Anter, a honvédelmi miniszter első he­lyettese, hadsereg-főparancs­nok és Salem Bukir, az ifjúsá­gi szervezet főtitkára, a Nem­zeti Front KB. tagjai. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szerdán délután a Központi Bizottság székházában fogad­ta Ali Nasser Mohamedet, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökét és honvédelmi miniszterét, a Nemzeti Front politikai irodá­jának tagját A szívélyes, baráti találko­zón részt vett Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, dr. Randé Jenő, a Magyar Nép- köztársaság JNDK-ban akkre­ditált nagykövete, illetve Mah­mud Abdullah Ushaish, gaz­dasági és pénzügyekkel meg­bízott miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter, Ali Ahmed Nasser Anter, a honvédelmi miniszter első helyettese, had­sereg-főparancsnok, a Nemzeti Front KB. tagjai. (MTQ A CGT küldöttsége Kádár Jánosnál Hanoiba szállították a megsebesült VDK-tiszteket 26 millió forint.., A fogyajztási és az ipari szövetkezetek együttműködése

Next

/
Thumbnails
Contents