Tolna Megyei Népújság, 1973. február (23. évfolyam, 26-49. szám)

1973-02-01 / 26. szám

TOLNA MEGYÉI ^ világ proletárjai, egVEsOljeTERi MPDJSÄG Támogatás az újjáépítéshez Fock Jenő vietnami diplomatákat fogadott A MAGYAR JSÍÖCIÁLISTA. MUNKÁSPÁRT tolna megyei bizottságának lapu XXIII. évfolyam, 26. szám ARA: 90 FILLER Csütörtök, 1973. február 1. A vállalati tervek maradéktalan teljesítését kell segítenünk Tanácskozás több mint háromezer építőmunkás képviseletében Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke — kérésükre — szerdán fogadta Hoang Cuong_ ot, a Vietnami Demokratikus Köztársaság budapesti nagy­követét és Huynh Van Thant, a Dél-vietnami Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét. A vietnami diplomaták tá­jékoztatást adtak a vietnami háború megszüntetéséről és a béke helyreállításáról szóló megállapodás aláírását köve­tően kialakult helyzetről. Át­adták a Vietnami Dolgozók Pártja Központi Bizottságá­nak és a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság kormányá­nak január 28-i felhívását, valamint a Dél-vietnami Fel- szabadítási Frontnak és a dél-vietnami ideiglenes for­radalmi kormánynak ugyan­aznap megjelent felhívását, amelyek kinyilvánítják a két kormánynak a megállapodás maradéktalan végrehajtására vonatkozó készségét. Fock Jenő. a magyar kor­mány további támogatásáról biztosította a vietnami népet hazája újjáépítésében. Hang­súlyozta, hogy a Magyar Nép- köztársaság a nemzetközi el­lenőrző és felügyelő bizottság­ban vállalt tagságával hozzá kíván járulni a párizsi meg­állapodások megvalósításához. A Tolna megyei Állami Épí­tőipari Vállalat szakszervezeti tanácsa tegnap egész napos ülést tartott. A szokáshoz hí­ven a januári ülésen az elmúlt évi munkát értékelték és a soron lévő feladatokról hatá­roztak. Részt vett a tanácsko­záson Király Ernő, az SZMT vezető titkára és Falucskay Károly, az építők szakszerve­zetének megyei titkára is. Az írásbeli jelentést Prokos Jó­zsef szb-titkár egészítette ki, a beszámoló elkészítése után vég­legessé vált adatok ismerteté­sével. A szakszervezeti tanács je­lentéséből megtudtuk, hogy a megye legnagyobb építőipari vállalatánál a múlt évben 3044 dolgozó 480 millió forint épí­tési és 95 millió forint értékű ipari-termelési munkát vég­zett. A vállalat teljesítménye néhány százalékkal elmarad az 1971-es szinttől, de a termelési érték csökkenéssel arányosan kevesebben is dolgoztak 1972- ben, mint a megelőző évben. A munkák szervezettebbé téte­le, a korszerű építési, szerelé­si eljárások fokozottabb ter­jesztése révén a hatékonyság nőtt, ugyanakkor a dolgozók fizetése is emelkedett. 1971-ben például a munkásállományú dolgozók átlagbére 25 728 fo­rint volt, tavaly 27 467 forintot tett ki. Főleg a törzsgárda tag­jainak bére emelkedett, kife­jezésre juttatva ebben a válla­lat gazdasági vezetésének és a szakszervezeti tanácsnak is korábban meghirdetett bérpo­litikáját. Örömmel nyugtázta a szak- szervezeti tanács, hogy a TÁÉV gazdasági vezetőinek a műsza­ki fejlesztésre tett intézkedé­sei sorra valósulnak meg. Si­keresen alkalmazzák az utinor- zsaluzási módot, a vállalat ál­tal kifejlesztett Poligon-rend- szer is bevált. Ezzel egyidőben a vulkánhabüzemet is felépí­tették, amelynek termékét majd a vállalat Poligin-szisz- téma szerint épülő házainak külső burkolására használják. A szakszervezeti tanács gaz­dasági segítő munkája elsősor­ban abban nyilvánul meg, hogy a dolgozókat mozgósították a feladatok megoldására, szer­vezték, értékelték a szociálista munkaversenyt. Tavaly 160 szocialista brigád dolgozott a vállalatnál. Újdonságnak szá­mított a munkaverseny-mozga- lomban, hogy három műszaki­akból és egy adminisztrációs dolgozókból alakult brigád is versenyt indított a szocialista brigád címért. A munkaver­senyben élenjárók elismerése, népszerűsítése is megtörtént. Hatvanhétén Kiváló Dolgozó jelvényt, huszonkettőn az Épí­tőipari Kiváló Dolgozója mi­niszteri kitüntetést, egv dol­gozó pedig a Munka Érdem­rend ezüst fokozata kitüntetést kapta. A szakszervezeti tanács el­készítette az 1973. évi gazda­sági munkához is a segítés módjának tervét. A munka- verseny-mogalom szélesítése most is a feladat. A fő hang­súly az építési költségek csök­kentésén van. El szeretnék ér­ni, hogy minden munkahe­lyen gazdaságosabban dolgoz­zanak, kevesebb anyag men­jen veszendőbe, és javuljon'a munkaidő kihasználása. Pro­kos József, a szakszervezeti la. nács határozatát így fogalmaz, ta meg: Csak akkor tudunk a kollektív szerződés minden pontjának eleget tenni, előre­lépni az igazságosabb bérezés, a tökéletesebb juttatások út­ján, ha valamennyien a válla­lati terv maradéktalan meg­valósításáért versenyzőnk, azért mindent elkövetünk. El­mondotta, hogy az 1973-as év­re mindenkinek van munkája. Számos új létesítmény építé­sét kezdhetik, ugyanakkor be kell fejezni a bátaszélii váz- kerámiagyár és a Sió-zsilip építését. A lakásépítési prog­ram is nagy feladat, különö­sen azért, mért á Poligon- üzem termékeivel nem való­színű, hogy minden igényt ki tudnak elégíteni. A szakszervezeti tanács tág­jai élénk eszmecserét folytat­tak a múlt évi munka értéke­lése során. Tízen mondták el véleményüket, köztük Király Ernő, az SZMT vezető titkára is. A szakszervezeti tanácsnak jelentést tett a számvizsgáló bizottság elnöke, Szabó József is. A bizottság jelentésében az volt az újszerű, hogy számos gazdasági kérdésre hívta fel a tanács tagjainak figyelmét. Né­hány önköltségcsökkentési. le­hetőségről is szóltak jelenté­sükben a bizottság tagjai. Az építőipari vállalat szak- szervezeti tanácsa végül koop. tálás útján kiegészítette tag­jainak sorát. Elnöknek Vocse- lyuk Ferenc gépkezelőt vá­lasztotta meg. A TÁÉV szakszervezeti ta­nácsa legközelebbi ülését feb­ruár húszadika körül tartja, amikor már határozni tudnak a március elsején érvénybe lépő új bérintézkedésekről.- Pj — Megkezdődött a bécsi konzultáció Szerdán délután négy óra­kor a bécsi Hofburgban húsz ország képviselői tájékozódó megbeszélésre ültek össze. Ez­zel a találkozóval megkezdő­dött az európai fegyveres erők és fegyverzet csökkentésével foglalkozó sokoldalú konzultá­ció. A megbeszélést követően délután öt órakor dr. Rudolf Kirchschläger osztrák külügy­miniszter a bécsi Hofburg ta­nácstermének előcsarnokában üdvözölte az európai haderő- és fegyverzetcsökkentési tárgya­lásokra- xnegárisezttt. küldött­ségeket és jelképesen átadta nekik a rendelkezésükre bo­csátott tárgyalótermek kulcsait. 1973. január 31-én tehát megindultak az előzetes kon­zultációk egy olyan haderő- és fegyverzetcsökkentésről, amely az európai biztonságot szolgálja, mégpedig oly mó­don, hogy ugyanakkor nem ká­rosítja és nem károsíthatja meg egyetlen részt vevő or­szág biztonságát sem. A több hetesre tervezett elő­zetes megbeszéléseken a bécsi sajtóközpont adatai szerint a következő húsz ország képvi­selői vesznek részt: Belgium, Bulgária, Csehszlovákia, Dá­nia, Görögország, Hollandia, Kanada, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Nagy-Britannia, az NDK és az NSZK. Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, a Szov­jetunió, Törökország és az USA. A magyar küldöttséget dr. Ustor Endre nagykövet veze­Oleg HIestov, a bécsi előze­tes konzultációra érkezett szovjet küldöttség vezetője. ti. Bécs — a nyugati jegy­zékekben szerepelt Genf he­lyett — az európai szocialista országok egy csoportjának ja­vaslatára lett a konzultáció színhelye. A konzultációknak először is saját résztvevőik köréről és státusáról, valamint ügyrend­jükről (az elnöklés, a vita, a határozathozatal módozatai) kell megállapodmok, hogy az­után áttérhessenek az európai haderők és fegyverzet csökken­téséről később megtartandó ér­demi tanácskozás helyének, időpontjának, résztvevői köré­nek, ügyrendjének és napi­rendjének kérdéseire. A NATO-országokból Bécsbe érkezett delegációk kedden megtartott „taktikai megbeszé­lésükön” amely természetesen az amerikai nagykövetségen zajlott le, a semleges és el nem kötelezett országok rész­vétele ellen foglaltak állást, mivel az „veszelyeztetné a megbeszélések titkosságát és hatékonyságát”. Kirchschläger osztrák külügyminiszter vi­szont áld tájékoztatta a mi­nisztertanácsot a konzultáció előkészületeiről, félreérthetet­lenül utalt egy „részvételi nyi­tásnak” és ezzél Ausztria be­kapcsolódásának lehetőségére. Mint ismeretes, a Szovjet­unió, Magyarország és más európai szocialista országok az utóbbi napokban úgy foglaltak állást, hogy a bécsi előzetes konzultáción minden európai államnak — beleértve a sem­leges államokat is — jogot kell biztosítani a részvételre, ilyen vagy olyan minőségben, amennyiben ezt óhajtja. Más kérdés a probléma érdembeli vizsgálata, amelyen magától értetődően cs'ak azok az álla­mok vesznek részt, amelyek csökkenteni fogják fegyveres erőiket és fegyverzetüket, illetve azok az államok is, amelyeknek a területén csök­kentés alá eső haderők helyez­kednek el. Január 31-ével a leszerelési témakör megvitatásának tehát egy újabb tárgyalási fóruma nyílt az osztrák fővárosban. „Szeretnénk, ha a dolgok valamivel gyorsabban mennének"" Kissinger Hanoiba készül Á Kanada, Magyarország, Indonézia és Lengyelország képviselőiből álló vietnami nemzetközi ellenőrző és fel­ügyelő bizottság négy küldött­ségvezetőjének politikai he­lyettesei szerdán délután tar­tották meg első együttes ülé­süket a VDK, a DÍFK, az Egyesült Államok és a saigoni rezsim képviselőiből álló négy­oldalú katonai vegyes bizottság helyettes küldöttségvezetőivel. A vietnami békemegállapo­dásban előírt két testület el­ső együttes ülésén Gauvin ka­nadai küldöttségvezető elnö­költ. Az ülésnek két fő célja veit: — Felkérték a tflzszüneti megállapodásnak a négyoldalú katonai vegyes bizottságban képviselt aláíróit, hogy tart­sák tiszteletben a megállapo­dás rendelkezéseit és szüntes­sék be a megállapodás meg­szegését; — Utakat-módokat kerestek a négyoldalú katonai vegyes bizottság együttműködésének elnyerésére, hogy a nemzetkö­zi ellenőrző és felügyelő bi­zottság csoportjai a kijelölt pontokon megkezdhessek mű­ködésüket. Az együttes ülést Saigon lé­gikikötőjében, a Tan Són Nhut-i légitámaszponton tar­tották. Gauvin reményét fejezte ki, hogy a nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottság „a le­hető leghamarabb” ténylegesen megkezdheti munkáját, de en­nek kapcsán még hozzávető­leges időpontot sem volt haj­landó megjelölni. Csak annyit mondott! „szeretnénk, ha a dolgok valamivel gyorsabban mennének., Hanoiban bejelentettéit: a Vietnami Demokratikus Köz­társaság és az Egyesült Álla­mok megállapodása szerint február Í0—13 között Hanoi­ba látogat dr. Henry Kissin­ger, az amerikai elnök nem­zetbiztonsági főtanácsadója, hogy a két ország háború utá­ni kapcsolatairól és más, köl­csönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről tárgyaljon a VDK kormányával. A Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminisztériu­ma szerdán egyébként nyilat­kozatban tiltakozott az ellen,' hogy a saigoni kormányzat megszegi a vietnami békemeg­állapodás rendelkezéseit. A nyilatkozat bevezetőben emlékeztet arra, hogy a sai­goni adminisztráció a tűzszü­net hatálybalépése óta is foly­tatja a katonai tevékenységét a Dél-vietnami Köztársaság Ideiglenes Forradalmi Kormá­nyának ellenőrzése alatt álló térségek ellen, akadályokat gördít a VDK és a DIFK négyoldalú katonai vegyes bizottságban delegált küldöt­teinek útjába és a legkülönbö­zőbb eszközökkel igyekszik késleltetni a négyoldali katonai vegyes bizottság tevékenységét

Next

/
Thumbnails
Contents