Tolna Megyei Népújság, 1973. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1973-01-03 / 1. szám

K TO ^ A legelején Hetvenhárom. Néhány napig még szokni kell. dátumozáskor hetvenhárom helyett időnként még hetvenkettőt írunk, aztán megbarátkozunk vele is éppen úgy, mint a tavalyival. Ez a dolgok rendje. Tegnap reggel újból helyükre álltak, vagy ültek a megye dolgozói, s foly­tatják ahol szombaton abba- hsgvták. Érkeznek a bútor- szállítmányok, a termelőszö­vetkezeti irodákon szövegez- getik a közelgő zárszámadó közgyűlések beszámolóit, a gépjavító színekben a karban­tartást, a javítást végzik, az utazási irodák szervezik a ' idei programokat, a bíróságok fo­lyosóira megérkeztek a tanúk, a védők, az alperesek, a fel­peresek, így vagy úgy a vád­lottak. Dombóváron, Tamásiban, Ér tényben csakúgy, mint Du- naföldváron, Gerjenben és Szekszárdon, a megyeszékhe­lyen ismét megkezdődtek a munkás' hétköznapok. A leg­elején még jóformán semmit nem tudunk 1973-ról, csak ab­ban lehetünk bizonyosak, gond, öröm, bánat, vidámság, siker, sikertelenség lesz bőven az egyéni sorsokban éppen úgy, mint a munkahelyek hétköz­napi életében. Bizonyára jó­idéig felemlegetjük még a ta­valyi időjárást, amely télen aszállyal kezdődött, gabonabe­takarításkor véget nem érő esőzésekkel nehezítette a mun­kát és később, novembertől kezdve ismét „meglepetések­kel” tette jóvá azt, amit év közben annyiszor elrontott. Téma lesz még jó ideig az is, hogy miként rohanták meg karácsony előtt a vásárlók az üzleteket és vettek, vittek szin­te mindent, válogatás nélkül. Ahol van munka és szorgalom, ott jut szórakozásra is, élveze­ti cikkekre is, nagyobb családi beruházásra is. Nem lesz ez ‘másként 1973-ban sem. Tennivalók sokasága. Ez az ami mindenütt bizonyos. Tenni­valók sokasága vár a munka­helyek mindegyikére, hiszen nem kisebb és nem nagyobb feladat előtt állunk, mint való­ra váltani a negyedik ötéves terv idén ránk eső részét, meg­valósítani a Központi Bizottság tavaly novemberi ülésének ál­lásfoglalásában foglaltakat. Jó ideig, hosszú ideig az a dol­gunk, hogy munkahelyekre bontsuk le (bontsák le maguk a vezetők, a dolgozók) az irányelveket. Ismét kézbe kell venni az üzemekben a középtávú terve­ket, újból átnézni, esetleg ép­pen igazítani, javítani rajta, de mindenképpen azon fáradozni, hogy az idei elképzelések a X. kongresszus határozata szelle­mében sorra, rendre megvaló­suljanak. Őszintén szólva szok­ványos, hétköznapi, sokszor el­ismételt gondolatok ezek, de mégis leírjuk: előrehaladásunk egyetlen lehetséges feltétele a munka. Ez az alapja az egyén, a társadalom boldogulásának. Nyugodt. kiegyensúlyozott körülmények között kezdik Tolna megye dolgozói is az 1973. esztendőt. így van ez hosszú idő óta. Az idén bizo­nyára újabb brigádok tesznek majd vállalást a szocialista cím elnyeréséért, újabb kiváló i;. éni teljesítmények szület­nek ... Kezdjük. Folytatjuk. TOLNÁ MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÖLJETEKI NÉPÚJSÁG Cl ALISTA M U N KAS PA RT IQlJM A Y E. I 6170 TiS Á G A N A r.UP) A :./ XXIII. évfolyam. 1. szám. AHA: 80 FILLÉR Szerda, 1973. január 3. Losorsczi Fái újévi ■ ■■ ■■ ■ rr ■ koszontofe Losoncul Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, az év első napján a következő köszöntőt mondot­ta el a rádió és a televízió nyilvánossága előtt. Kedves elv.társak! Barátaim! Szép hagyomány, hogy az év első napja a jókívánságok 1 Engedjék meg, hogy én is csat­lakozzam milliók jó szokásá­hoz, és ezúton kívánjak ered­ményekben gazdag boldog új esztendőt minden hazánkfiá­nak. Az év első napja a számve­tésé is. A mögöttünk hagyott esztendőre a jól végzett mun­ka érzésével tekinthetünk visz- sza. Jó feltételeket teremtet­tünk ahhoz, hogy bizakodás­sal nézhessünk az új év elé. Hazánkban a szocializmus építése újabb, jelentős lépé­sekkel jutott előbbre. Nagy eredmények születtek a társa­dalmi élet minden területén. Belpolitikai életünk eleven lüktetésének, minden eredmé­nyünknek legfőbb forrása a munkásosztály, a dolgozó pa­rasztság és a társadalom min­den rétegének helytállása. Ez kézzel fogható gazdasági ered­ményekben is kifejeződik. Népgazdaságunk teljesítette az ötéves terv időarányos ré­szét. A gazdasági helyzet ala­kulását számos kedvező válto­zás kíséri. Gazdasági eredmé­nyeink biztosítják az életszín­vonal rendszeres emelkedését, a kereseti és lakásviszonyok javulását, a fogyasztás állandó növelését, az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás emelkedését. Pártunk Központi Bizottsá­gának novemberi ülésén ‘meg­vontuk a X. kongresszus óta eltelt időszakban folytatott te­vékenységünk mérlegét. Bát­ran állíthatjuk, hogy a X. kongresszus bel- és külpoliti­kai irányvonala, gazdaságpoli­tikai, szociálpolitikai és mű­velőd és politikai határozatai helyesnek bizonyultak, kiáltot­ták a gyakorlat próbáját. Eredményeinket értékeli a magyar dolgozó nép és elis­merik határainkon túl is. Bár lehetőségeinkhez, de még inkább kívánságainkhoz képest nem lehetünk teljesen elégedettek. A gyorsabb gaz­dasági fejlődés, a magasabb életszínvonal igénye tekinteté­ben egyetértés van az ország vezetésé és hazánk minden ál­lampolgára között. Ennek megvalósítása mindnyájunktól fegyelmezettebb, még szorgal­masabb munkát követel. Elvtársak! Barátaim! 1972 — minden bizonnyal — úgy kerül be a történelembe, mint olyan esztendő, amelyben jelentősen előbbre jutottunk a két világrendszer kapcsolatai­nak rendezésében, a nemzet­közi helyzet normalizálásá­ban. A mögöttünk hagyott év, a haladás, a szocializmus erői határozott előrenyomulásának esztendeje, olyan év volt, amely visszatükrözte a szocia­lista közösség, és mindenek­előtt a Szovjetunió erőfeszí­téseit, hogy a gyakorlatban . megvalósuljon a békés egy­más mellett élés elve. Különö­sen Európában alakul mind kedvezőbben a léiSkör. . . A nemzetközi helyzet ked- - vező jelenségeire árnyékot vet néhány feszültséggóc. Kö­zülük is elsősorban Vietnam­ra gondolok. Alig két hónapja, hogy a vi­lág bizakodással és reménység­gel tekintett a-vietnámi há- . ború békés rendezésének kilá­tása elé. Az Amerikai Egye­sült Államok azonban, a békés megegyezés helyett, fokozta a íerrorbombázásokat. a hős vi­etnami nép elleni bűncselek­ményeket. De a Vietnam el­pusztítására és térdre kénysze­rítésére irányuló kétségbe­esett erőlködése most sem hoz­ta meg számára azt. amit re­mélt tőle,, amit eddig sem si­került elérnie. Az Egyesült Államok nagyhatalmi tekinté­lyét egyedül az menti meg, ha mielőbb befejezi esztelen há­borúját Vietnamban. Hazánk, a Magyar Népköz- társaság, cselekvőén veszi ki részét a szocialista közösség külpolitikai, nemzetközi te­vékenységéből, a bókéért foly­tatott harcából. Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is mindent megte­szünk a szocializmus erőinek további tömörítése érdekében. Továbbra is a Varsói Szerző­dés és a KGST célkitűzései­nek, közös programjának együttes megvalósításán mun­kálkodunk. Az új esztendőben tovább mélyítjük barátságunkat, együttműködésünket és meg­bonthatatlan szövetségünket a Szovjetunióval. A közös céloknak és a kö­zös útnak hű kifejezője volt a Brezsnyev elvtárs vezette szov­jet párt- és kormányküldött­ség egy hónappal ezelőtti ma­gyarországi hivatalos, baráti, látogatása. A magyar nép őszinte baráti érzéseivel vet­tünk részt a kommunizmust építő, sok nemzetiségű szovjet állam megalakulásának ötve­nedik évfordulóján rendezett nagyszabású moszkvai ünnep­ségen. És népünk tisztelete, megbecsülése jutott kifejezés­re a hazánkban tartott jubi­leumi ünnepségeken is. Tisztelt honfitársak! Az 1973-as év kilátásai biz­tatóak, de találkozhatunk gon­dokkal, és a fejlődés útjában álló problémákkal is. Minden feltétel adva van ahhoz, hogy valóra váltsuk terveinket, amelyek a gazdasági építő- munka teendőit; az életszínvo­nal emelését, a szociális kérdé­sek előbbrevitelc-nek feladata­it szabják meg. Pártunk be­vált politikai irányvonala tö­retlen. A nép politikai öntuda­ta, érettsége, munkában és helytállásban megnyilvánuló cselekvése a legfőbb záloga célkitűzéseink beteljesülésé­nek. Számítunk nagyszerű mun­kásosztályunk politikai, törté­nelmi felelősségére, elhivatott­ságára és munkaszeretetére. Számítunk szövetkezeti pa­rasztságunk helytállására, szor­galmára. Számítunk értelmiségünk te- " hetségére, a kor színvonalát képviselő alkotókészségére. A közérdek szolgálatával munkálkodjunk szocialista ha­zánk építésén, minden becsü­letes dolgozó ember boldogu­lásán, 1973-ban is. MegkezdőtloU a választók összeírása Az idén esedékes általános tanácstagi választások élőké, szításéként január 2-án, ked­den országszerte megkezdődött a választók összeírása. A név­jegyzékek elkészítéséhez össze­írják a választásra jogosult magyar állampolgárokat. Az összeírás szabályairól a helyi tanácsok végrehajtó bi­zottságai hirdetményt adnak ki, • amelyek kifüggesztése ugyancsak kedden országszer­te megkezdődött. Az összeírást végző biztosok körzetükben január 2. és G. között osztják ki az íveket. A kitöltés határ­ideje január 12. ...... i K ádár János és rock Jenő fogadta Le Thanh NgHit Kádár János, az MS?MP Központi Bizottságának első titkára és Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke kedd délután fogadta Le Thanh Nghit, a Vietnami Dolgozók Pártja Politikai Bi­zottságának tagját, a VDK mi­nisztertanácsának elnökhelyet­tesét, a hazánkban tartózkodó vietnami küldöttség vezetőjét. A baráti eszmecserén részt vett Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Roska István külügymi­niszterhelyettes és Hoang Cuong, a VDK budapesti nagy­A Vietnami Demokratikus Köztársaság gazdasági kül­döttségét, amely Le Thanh Nghi (jobb oldalt), a VDK mi­nisztertanácsa elnökhelyettesének vezetésével érkezett Buda­pestre, Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese fogad ta a repülőtéren. Párizsban ismét tárgyalnak Párizs elővárosában kedden folytatódtak a VDK és az Egyesült Államok december 23-án félbeszakadt tárgyalásai — egyelőre szakértői szinten. A demokratikus Vietnam kül­döttségét Nyguyen Co Thach külügyminiszter-helyettes, az amerikai delegációt William Sullivan államtitkár vezeti. Az amerikaiak saigoni pa­rancsnoksága ugyanakkor be­jelentette, hogy 36 óriás újévi szünet után a légierő gépei kedden folytatták a demokra­tikus Vietnam bombázását a 20. szélességi körtől délre. A dél-vietnami bombázásokat már hétfőn alkonyatkor fel­újították, mindössze 24 órás szünet után, s kedd hajnalig 44 hullámban támadták főleg a fegyvermentes övezet körze­tében lévő északi területeket. A VDK-ban fogságba esett harminc amerikai pilóta a washingtoni kongresszushoz intézett nyilatkozatában el­ítélte a demokratikus Vietnam elleni amerikai légiháború esz­kalációját, és követelte a VDK- val való békemegállapodás ha­ladéktalan aláírását. A nyilatkozat aláírói között van húsz olyan pilóta js, aki­nek B—52-es óriásgépét de­cember 18-a és 27-e között lőt­te le a VDK légvédelme. A nemrég lelőtt egyik B— 52-es hadászati bombavető pi­lótája a hanoi rádióban el­hangzott nyilatkozatában ki­jelentette, fogságba esése után megtekintette az amerikai bombavetők támadási célpont­jait, de ott katonai objektumo­kat nem látott. A földig le­rombolt épülettömbök marad­ványai szemmel láthatóan vá­sárcsarnok, kórház és iskola romjai. Közölte azt is, hogy fogságba esése után embersé­ges bánásmódban, orvosi ellá­tásban részesült, s elegendő élelmet és ruhát kapott.

Next

/
Thumbnails
Contents