Tolna Megyei Népújság, 1972. december (22. évfolyam, 283-307. szám)

1972-12-01 / 283. szám

-1 Ï'JLNÂ MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Barátsági ffiagygytilés a csepeli sportcsarnokban Kádár János és Leonyid Brezsnyev beszéde Leonyid I. Brezsnyevnek, az SZKP Közpon­ti Bizottsága főtitkárának vezetésével csütör­tökön délelőtt a Csepel Vas- és Fémművekbe látogatott a hazánkban tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttség. A vendégek tár­saságában volt Kádár János, s több más ma­gyar vezető. A Csepel Vas- és Fémművet a magyar ipar egyik fellegvárát hagyományosan sok szál fű­zi a Szovjetunióhoz. Ezt a sokoldalú, közvet­len kapcsolatot tükrözte a fogadtatás, a gyár- látogatás légköre. Borbély Sándor, a vasmű pártbizottságának első titkára gyárismertető tájékoztatójában egyebek közt arról beszélt, hogy a termeléshez szükséges anyagok több mint 80 százalékát kapja a csepeli gyáróriás a Szovjetunióból, s a késztermékek jelentős há­nyada is a Szovjetunióban talál gazdára. A gyár életéről, munkájáról szóló beszámo~ lót üzemlátogatás követte, a vendégek felke­resték a vasmű több gyáregységét. A gyárlátogatást követően a szovjet port­és kormányküldöttség baráti nagygyűlésen ta­lálkozott a fővárosi dolgozók képviselőivel, Budapest munkáskollektíváinak küldötteivel a csepeli sportcsarnokban. A termet zsúfolá­sig megtöltötték a XXI. kerületi vállalatok, üzemek és intézmények dolgozói, a budapesti çyàrak szocialista brigádjainak, kiváló dolgo­zó munkásainak képviselői. A falakat magyar, szovjet és vörös zászlók díszítették, a terem­ben magyar és orosz nyelvű feliratok hirdet­ték: „Éljen az 50 éves fennállását ünneplő Szovjetunió!”, „Éljen a magyar és a szovjet Kádár János : nép megbonthatatlan testvéri barátsága!", „Éljen a Szovjetunió Kommunista Pártja!”. A nagygyűlés részvevői hosszan tartó, lelkes ünnepléssel köszöntötték az elnökséget, amely­nek tagjai között helyet foglalt Kádár János és Leonyid Brezsnyev. A szovjet és a magyar himnusz hangjai után Németh Károly nyitotta meg a nagygyű­lést. Az MSZMP Központi Bizottsága és a Magyar Népköztársaság kormánya nevében meleg szavakkal köszöntötte a Szovjetunió párt- és kormányküldöttségét: Leonyid Brezs- nyevet, a küldöttség tagjait, minden szovjet vendéget. Üdvözölte Kádár Jánost, Fock Je­nőt és a többi magyar vendéget, majd hang­súlyozta: A Szovjetunió párt- és kormányküldöttségé­nek mostani magyarországi látogatása a ha­gyományos szovjet—magyar barátság elmélyí­tésének újabb fontos állomása. Meggyőződé­sünk, hogy ez a látogatás tovább erősíti párt­jaink, kormányaink, népeink barátságát, test­véri együttműködését, internacionalista egy­ségét. A nagygyűlés első felszólalója. Dómján László esztergályos a csepeli munkások forró, szívből jövő üdvözletét tolmácsolta a vendé­geknek. • \ Miskei Mihály kutatómérnök és Sipos Anna textilgyári munkásnő után viharos taps köz­beni Kádár János, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkára emelkedett szólásra. Népünknek erőt ad az a tudat, hogy minden körülmények között Tele Tan a SzoTjetunió Tisztelt nagygyűlés! Kedves Brezsnyev elvtárs !, . Kedves Elvtársak! Barátaim! Mindnyájan átérezzük az ese­mény különleges fontosságát, amikor most, itt Csepelen, a magyar munkásmozgalom fel­legvárában körünkben üdvö­zölhetjük nagy szövetségesünk, a testvéri szovjet nép kiváló képviselőit. Engedjék meg, hogy a ma­gyar kommunisták, a szocia­lista társadalmat építő magyar nép nevében, őszinte tisztelet­tel és szeretettel én is köszönt­sem Brezsnyev elvtársat, a nemzetközi kommunista moz­galom, a béke ügyének ki- emelkedő és fáradhatatlan har­cosát, a magyar nép igaz ba­rátját, valamint a szovjet kül­döttség minden egyes tagját. Szívből köszöntőm a magyar— szovjet barátságnak szentelt mai nagygyűlésünk minden résztvevőjét, fővárosunk, Buda­pest és.Csepel dolgozóinak kép­viselőit. Kedves Elvtársak! A megingathatatlan, szilárd elvi alapokon nyugvó, mély történelmi gyökerekkel bíró barátságunk és szövetségünk kiemelkedő eseményeként ke­rült sor a szovjet párt- és kormányküldöttség mostani lá­togatására hazánkban. Pártja­ink, kormányaink képviselői­nek tárgyalásait az internacio­nalizmus, az őszinte barátság szelleme hatja át. Népgazdaságunk stabilitásá­nak és fejlesztésének legfonto­sabb külső tényezője a szocia­lista országokkal, mindenek­előtt a Szovjetunióval való szoros gazdasági együttműkö­dés. Jövendő gazdasági fejlő­désünk biztos alapja, hogy legnagyobb partnerünkkel, a Szovjetunióval bonyolított áru­forgalmunk jelentős része a különböző áruszállítási, koope­ráció és szakosítási megállapo­dásokkal már ma 10—20 évre előre megalapozott. Meggyőző­désünk, hogy jó irányba hala­dunk, általános szocialista cél­jainkat szolgáljuk azzal, hogy tovább erősítjük népgazdasá­gaink kölcsönösen előnyös kap­csolatait. A párt Központi Bizottsága november 14—15-i ülésének állásfoglalása az eredmények mellett feltárta a problémákat is és határozatokat hozott azok megoldására. A határozat meg­felelően foglalkozik a párt­munka, a társadalom tevé­kenységének mind°n fő kér­désével. Feladataink közismer­tek: még következetesebben kell megvalósítanunk a X. kongresszus iránymutató hatá­rozatait, bel- és külpolitikai irányvonalunkat, gazdaságpoli­tikánkat és ideológiai felada­tainkat. nagyobb fokú állami és állampolgári fegve'em megte­remtésére van szükség. mág nagyobb figyelmet kell fordí­tani a munkásosztály, a pa­rasztság. az értelmiség, általá­ban a dolgozó nép helyzeté­nek alakulására, s a pártnak a tömegekre támaszkodva, A kongresszus IrányTOiaala kiállta a gyakorlat próbáját Tisztelt nagygyűlés! Baráta­im! A kialakult gyakorlatnak megfelelően, megbeszélésein­ken tájékoztattuk szovjet elv­társainkat belső helyzetünkről, az eredményekről, a még meg­oldásra váró feladatokról is. Megkönnyítette számunkra ezt, hogy pártunk Központi Bizott­sága éppen két héttel ezelőtt értékelte a Magyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusa óta végzett munkát. A Köz­ponti Bizottság joggal állapí­totta meg, hogv a kongresszus irányvonala kiállta az idő és a gyakorlat próbáját, az el­múlt két év alatt nagy ered­mények születtek a szocialis­ta társadalom építésének min­den területén. Népgazdaságunk a negyedik ötéves terv céljaival összhang­ban fejlődik. Az ipar bruttó termelése 1972-ben több mint 6 százalékkal növekszik és a növekedés teljes egészében a termelékenység emelkedéséből származik. A mezőgazdaság termelése a kedvezőtlen idő­járás ellenére mintegy 4 szá­zalékkal meghaladja a múlt évit. A lakosság egy főre eső reáljövedelme 4.2 százalékkal, az egy keresőre jutó reálbér 2,4 százalékkal emelkedik az idén. Pártmunkások tanácskozása Élénk, befejezetlen Yita Csütörtökön a két megye: Baranya és Tolna pártmun­kásai, párt- és tömegszerve­zeti osztályvezetői, párt- és tömegszervezeti csoportvezetői megkezdték tanácskozásukat Szekszárdon, a megyei párt­bizottság székhazában. A há­romnapos tanácskozássorozat első napján, amelyen megje­lent K. Papp József, a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság tag­ja, a Tolna megyei pártbizott­ság első titkára, Háry Béla, a Központi Bizottság párt- és tömegszervezeti osztályának helyettes vezetője, Lukács Gyula, a Központi Bizottság instruktora — a Earanya és Tolna megyei pártbizottságok intézkedési tervei alapján az eddig végzett munka tapasz­talatait beszélték meg a Poli­tikai Bizottság március 21-i határozatának tükrében. A ta­nácskozáson bevezetőt mondott Jerszi István, a Baranya me­gyei pártbizottság-~ti*kára és Horváth József, a Tolna me­gyei pártbizottság titkára. A bevezető előadásokat vi­ta követte, amelyben részt vett Háry Béla és Lukács Gyula is. A vitaindítóik is, a hozzá­szólók is hangoztatták: ma már eredményekről lehet szá­mot adni, de a munka java rpgg hátravan. A vita oly élénk és eredményes volt, hogy a tanácskozáson úgy dön­töttek: nem fejezik be csütör­tökön, ahogy tervezték, hanem ma is folytatják e téma meg­vitatását. azokkal még jobban összeforr­va kell harcolnia szocialista cél­jainkért. Tisztelt nagygyűlés! Kedves elvtársak! A szocializmust építő ma­gyar népnek a munkában, a harcban nagy erőt ad annak tudata, hogv hű barátként mindig és minden körülmé­nyek között vele van a nagy szovjet nép, a Szovjetunió. Népünk ismeri azt az áldo­zatkészséget, hősiességet, amellyel a Szovjetunió népei Lenin pártjának vezetésével győzelemre vitték az emberi­ség történetében új feíezetet nvitó Nagy Októberi Szocia­lista Forradalmat, és megvéd­tek annak vívmányait. Ismer­jük azt a példátlan odaadást és rendíthetetlenséget, ame- lvet a szovjet nép a világ s5 munkás—paraszt államának fennállása óta munkában és harcban, háborúban és béké­ben, mindenkor tanúsított, és tanúsít ma is az emberiség reménysége a szocializmus és a béke védelmében. A magyar kommunisták, a magvar nép élénk figyelemmel követi és ismeri a szovjet nép munkáját, sokszor hallatlan nehézségeket leküzdő erőfeszí­téseit. Tudjuk, hogy a szovjet nép híven követve lenini él­csapatát, teljes egységbe forr­va dolgozik a Szovjetunió Kommunista Pártja XXIV. kongresszusa lelkesítő határo­zatainak végrehajtásán, a IX. ötéves terv gigászi feladatai­nak megoldásán, s kommunis­ta építő munkája hatalmas eredményeket hozott. A szov­jet állam, az SZKP XXIV. kongresszusának általános el­ismerést nyert békeprogramja megvalósításáért dolgozva, nagv külpolitikai sikereket ért el. A magyar kommunisták, a magyar nép üdvözli ezeket az eredményeket, és szívből újabb sikereket kíván szovjet test­véreinknek. Politikánk sarkalatos pontja a magyar—szotJcí barátság Tisztelt nagygyűlés! Pártunk és kormányunk po­litikájának mindig sarkalatos pontja volt és marad a Szov­jetunió iránti elvi, internacio­nalista viszony, a szolidaritás, a magyar—szovjet barátság. A magvar—szovjet barátság, a Szovjetunióval való együtt­működés az elmúlt évtizedek­ben a legfőbb segítő volt az egész magyar nép javát, közös érdekét szolgáló mindennapi munkában. Kedves elvtársak! Az internacionalista magyar —szovjet kapcsolatok több, mint öt évtized viharos törté­nelmi eseményei közepette fej­lődtek és erősödtek meg, ba­rátságunkat áthatja a magyar népnek a felszabadító iránt érzett hálája, s ez a barátság felel meg jól felfogott nem­zeti érdekeinknek is. Mindez nem kevés, de számunkra még többről van szó. A magyar—szovje*- barátság­gal összhangban és attól el nem választhatóan fejlesztjük és erősítlük barátságunkat és együttműködésünket a Varsói Szerződés és a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsa tag­országaival és minden szocia­lista országgal. Nincs sem bel­ső, sem külső erő, ármány vagy intrika, amely kénes len­ne pártunkat, országunkat, né­pünket erről az útról letéríte­ni. Megelégedéssel állapítjuk meg, hogy a nemzetközi élet­ben megerősödött egészséges folyamatok nyomán kedvező irányzatok tőrnek utat Euró­pában. Az elmúlt k-V-három évben létrejött nagy fontos-á­gú megállapodó sókat követően úinbb jelentős események bi­zonyítják ezt. Az európai bé­ke és biztonság kilátásai szem­pontjából is fontosnak tartjuk és üdvözöljük a két német ál­lam kapcsolatait szabályozó alapszerződés parafálását. Re­mélni szeretnénk, ftogy ezzel lezárul a Német Demokrati­kus Köztársasággal szemben alkalmazott imperialista disz­kriminációs politika szakasza és mindkét szuverén német ál­lamot rövidesen felveszik az Egyesült Nemzetek Szerveze­tébe. Fontos eseménynek tekint­jük, hogy november 22-én Helsinkiben • elkezdődött az európai biztonsági és együtt­működési értekezletet előké­szítő sokoldalú tanácskozás. Hazánk kezdettől fogva részt vállalt abban a munkában, amelynek célja az európai bé­ke és biztonság megszilárdí­tása. Ezért veszünk részt a sokoldalú előkészítő megbeszé­léseken is, és mindent meg­teszünk azért, hogv az európai biztonsági értekezlet — az eu­rópai népek kívánságának, ér­dekeinek megfelelően — 1973- ban végre megkezdhesse mun­káiét. Reméljük, hogv a hosszú évek óta tartó vietnami há­ború is a végéhez közeledik. Elsősorban a vietnami pép hősi harcának, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mánya és a dél-vietnami ideig­lenes forradalmi kormány erő­feszítéseinek eredményekép­pen létrejött a vietnami—ame­rikai megállapodás az agresz- szió felszámolására. Azt vár­juk az Egyesült Államoktól, hogy végigviszi a tanulságok levonását az indokíhai népek elleni agresszív háborújának kudarcából és nvelőbb aláírja és főként betartja a megálla­podást. Vietnami testvéreink, indokína népei a jövőben js számíthatnak a magyar néo szolidaritására és támogatásá­ra. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents