Tolna Megyei Népújság, 1972. november (22. évfolyam, 258-282. szám)

1972-11-01 / 258. szám

XXII. évfolyam, 258. szám ARA: 80 FILLER Szerda, 1972. november L VIÜG PROLEÍÁRJAI, EGYESOLJEYEK ! A M A G Y A R S 1O C IÁI: I S ÎA.MUNK'À SPART TOLNA MEGYEI Bl ZOT TS ÁGA MA K ■ L A PJ.A'"'­Ha érkezik hazánkba Henryk Jabionski a lengyel államtanács elnöke Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa elnökének és feleségének meghívására szerdán hivata­los, baráti látogatásra hazánk­ba érkezik Henryk Jablonski, a Lengyel Népköztársaság ál­lamtanácsának elnöke, a Len­gyel Egyesült Munkáspárt Po­litikai Bizottságának tagja és felesége. * Henryk Jablonski életrajzát lapunk 2. oldalán közöljük. Az USA halogató taktikája késlelteti a békeegyezmény aláírását Kibővített ülést tartott a megyei pártbizottság Október 31-én, a Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült Államok között létrejött előzetes megállapodá­sok alapján megkötendő tűz- szüneti egyezmény aláírásának végső határidejekor — a be­érkezett hírügynökségi jelen­tések tanúsága szerint — a leg­csekélyebb jel sem mutat ar­ra, hogy a Nixon-kormányzat változtatott volna a halogató taktikán és a vietnami fél ha­tározott követelése ellenére sem valószínű, hogy aláírják a dokumentumot. A VDK álláspontjára vilá­gosan rámutatott Nguyen Duy Trinh külügyminiszter, aki kö­zép-európai idő szerint hétfőn éjjel, a laoszi hazafias front pártja küldöttségének fogadá­sán Hanoiban kijelentette: „Ha az amerikaiak nem vet­nek véget halogató taktikájuk­nak, és továbbra is ragaszkod­nak ahhoz, hogy változtassunk azon, amiben megállapodtunk, akkor sohasem jön létre az egyezmény, amely véget vet a háborúnak és megteremti a békét Vietnamban”. A külügyminiszter elutasí­totta az amerikaiaknak azt az indoklását, hogy bizonyos ki­sebb jelentőségű problémákat még meg kell tárgyalni és ki­jelentette: „a kérdés most nem az, hogy kisebb, vagy nagyobb problémákról tárgyaljunk, a kérdés jelenleg az egyezmény- tervezet haladéktalan aláírá­sa”. Thieu, a saigoni rezsim ve­zetője ugyanakkor cinikusan az észak-vietnami félre hárí­totta a felelősséget, mondván: az egyezmény-tervezet aláírá­sa és a tűzszünet létrejötte el­döntött tény a szembenálló fe­lek részéről, s hogy a fegyver­nyugvás meg is valósuljon, az a „kommunistákon múlik”. Az Újságíróknak nyilatkozó Thieu a saigoni fél békeóhajáról szó­nokolt, hozzátette ugyanakkor azt is, hogy nem tudja, mikor jön el a béke korszaka Viet­namban. Ülést tartott a TOT Elnöksége A TOT Elnöksége kedden Szabó István elnökletével ülést tartott. Az értekezleten részt vett dr. Garamvölgyi Károly, a pénzügyminiszter első he­lyettese, Hont János, az Orszá­gos Tervhivatal elnökhelyette­se és Kazareczki Kálmán me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes. Az elnökség megtárgyalta „A mezőgazdasági termékekés a felhasználásra kerülő ipari termelőeszközök árainak hatá­sa a termelőszövetkezetekben” című jelentést. Az ülésen foglalkoztak a TOT nemzetközi kapcsolatai­nak alakulásával és meghatá­rozták a kapcsolatok 1973. évi tervét. A TOT jelenleg nyolc szocialista ország, kilenc fejlett tőkés ország és számos fejlődő ország, összesen 30 szervezeté­vel tart fenn rendszeres kap­csolatot. (MTI) Kedden egyébként ismét bi­zalmas, zárt ajtók mögött fo­lyó tárgyalások kezdődtek Thieu elnök és az Egyesült Államok saigoni nagykövete, Ellsworth Bunker között. Washingtonban .diplomáciai források azt a hírt röppentet­ték fel, hogy az Egyesült Ál­lamok és a VDK esetleg fel­újítja a bizalmas megbeszélé­seket Kissinger és Le Duc Tho között, s ezek eredményeként talán szombaton vagy vasár­nap sor kerülhet az aláírásra. Egyes jelentések szerint viszont az amerikai elnök nemzetbiz­tonsági tanácsadója a hét folya­mán Saigonba repül, ahol a Kedden a MÉM-ben ülést tartott az őszi betakarítási munkák meggyorsítására ala­kult operatív bizottság, amely megállapította: a mezőgazda- sági nagyüzemek jól kihasznál­ják a száraz időjárást. Min­denfelé meggyorsult a betaka­rítás. A burgonyát már fel­szedték és a napraforgó is egy-két napon belül lekerül a földekről. A cukorrépa há­romnegyed részét takarították Tegnap délelőtt sajtótájé­koztatót tartott a Magyar Vö­röskereszt Országos Központ­ja Szekszárdon, a Babits mű­velődési központban, a dél-du­nántúli megyék sajtóképvise­lői számára. A tájékoztató opponense a Pest megyei KÖJÁL igazgató­ja, a Magyar Vöröskereszt ve­zetőségének tagja, Madár Já­nos főorvos volt. A Vöröskereszt tevékenysé­gét vázoló összefoglalója után a jelenlévő megyei vöröske­resztes vezetők és aktívák vá­laszoltak az újságíróik kérdé­seire. A Vöröskereszt IV. kong­resszusa 1973. áprilisában ül össze, erre készülve élénkült most meg szervezeti élete. Köztudott, hogy a Vöröskereszt nem érdekképviseleti szerv, bár tevékenysége az egyén és a társadalom érdekeit védi, amikor egészségügyi és szociál­politikai feladatokat lát eL Tömegszervezet, hiszen helyi szerveinek száma megközelíti a tízezret, felnőtt tagjainak szá­ma csaknem nyolcszázezer. Tevékenységének területei közismertek: a polgári véde­lem egészségügyi alakulatai, az önkéntes ápolók, a véradók társadalmi vállalásai, a csa­ládvédelmi munka, az ifjúsági vöröskeresztes mozgalom, a mezőgazdasági és ipari üze­mek területén végzett tevé­kenység, a tisztasági mozga­lom, amelyet a Hazafias Nép­fronttal és a KÖJÁL-lal közö­sen végez, az alkoholizmus el­leni küzdelem, a társadalom érdekét védő munkák. A fel­sorolás hosszúsága egyúttal saigoni rezsim illetékeseivel tárgyal. „Békét azonnal”, „Nixon tartsa meg ígéretét” — köve­telték Párizsban annak a nagy­gyűlésnek a résztvevői, ame­lyet a Mutualité palota nagy­termében rendeztek. A gyűlés szónokai — a francia béke­mozgalom, a CGT, a CFDT, a FEN (pedagógus-szakszerve­zet), a szocialista párt és a kommunista párt képviselői — több ezer főnyi hallgató­ság lelkes helyeslése mellett követelték, hogy Washington szüntesse be késleltető manő­eddig be. A késői érés miatt kissé elhúzódott a kukorica törése, a termőterületnek csak 55 százalékáról takarították be a fontos növényt. A gyümölcs- kertekből és a zöldségültetvé­nyekről is jó hírek érkeznek : az almát két-három napon be­lül mindenhol leszedik, a ho­mokon befejeződött a szőlő­szüret és a történelmi borvidé­keken is az utolsó szakaszba érkezett a szedés. (MTI) jelzi, hogy milyen mértékben kiszélesedett a szervezet tevé­kenységi köre, megalakulása óta, amikor feladata a háborús frontok egészségügyi ellátásá­nak társadalmi megoldása volt. Az idő múltával a feladatok is változtak; jelenleg a Vörös­kereszt legfontosabb feladata, hogy egészséges életmódra ne­velje, tanítsa az embereket. Országos szinten a Vöröske­reszt alapszervezeteinek so­ron következő feladata a tar­talmi munka szintjének eme­lése. Megyénkben az országos fel­adatoktól eltérően a legfonto­sabb megvalósítandó cél a Vöröskereszt tömegbázisának növelése: az optimális az len­ne, hogy a lakosság tíz száza­léka legyen a szervezet tagjai Az országos átlag 6,7 százalék, de megyéink mindössze 6,1 szá­zalékos eredményt ért él a szervezés során eddig, — a III. kongresszus előtt 4,9 százalé­kos szintről indultunk — je­lenleg a megyék között a ti­zenharmadik helyen állunk, amin feltétlenül változtatni kell. Ami az országos jelensége­ket illeti, van olyan területe is a vöröskeresztes mozgalomnak, amelyben példaadó Tolna megye: a mezőgazdasági válla­latok ellátása területén: A megyei Vöröskereszt tö­rekvése, hogy minden terme­lőszövetkezetben és állami gaz­daságban legyen helyi szerve­zete, hiszen a mezőgazdasági munkások munkahelyei távol esnek az orvosi ellátás színhe­lyétől, az aktívák segítségével Az MSZMP Tolna megyei bizottsága kedden ülést tartott Somi Benjáminnak, a megyei pártbizottság titkárának elnök­letével. Az ülésen részt vett és felszólalt Komédesz Mihály, a Központi Bizottság tudomá­nyos, közoktatási és kulturális osztályának vezetőhelyettese. A tanácskozás részvevői a KB ez év júniusi határozatából ki­indulva elemezték a megye a földeken is biztosíthatják az alapfokú orvosi ellátást. A megye tizenöt termelőszö­vetkezetében van vöröskeresz- tes szervezet, a többiben pedig egészségügyi felelősök működ­nek. Ezeket az aktívákat éven­te hatnapos, bentlakásos tan­folyamon képzik tovább. Kérdésünkre a vöröskeresz­tes szakemberek elmondták, hogy a szervezet egyre erősödő kapcsolatot épít ki a népmű­veléssel és a TIT-tel is, hi­szen ahogy egyre inkább elő­térbe kerül nevelő, felvilágo­sító funkciója, úgy válik nyil­vánvalóbbá a két terület egy­másrautaltsága is. A Vöröskeresztben működő orvosok és egészségügyi szak­emberek már jelenleg is szí­vesen vállalkoznak ismeretter­jesztő előadások tartására a művelődési házakban és na­gyobb csoportok számára. A Vöröskeresztet további munkájában kötelezi az eddi­gi eredmények sora és a szer­vezet nemzetközisége. A Vö­röskereszt Ligának mintegy száztíz tagja van, így a leg­nagyobb nemzetközi szervezet a_ világon. A Magyar Vöröskeresztnek természetesen alapvető fel­adata a hazai egészségügyi tá­jékozottság és ellátottság szín­vonalának emelése, körének szélesítése, de tevékenyen részt vesz minden nemzetközi meg­mozdulásban is: a chilei, Skopjéi földrengés után, leg­erőteljesebben pedig Vietnam népének megsegítésével mu­tatta meg erejét közoktatásának helyzetét és fejlesztésének feladatait A na­pirendi anyagot Tolnai Ferenc, a megyei pártbizottság titkára terjesztette elő. A vitában so­kan felszólaltak, sok hasznos javaslatot tettek, s az előter­jesztés, valamint a vitában el­hangzottak alapján a megyei pártbizottság megfelelő határo­zatot hozott. Abdusz Szamad Azad, a Bangla Desh Népi Köztársaság külügyminisztere, — aki Péter János külügyminiszter meghí­vására hivatalos, baráti láto­gatásra érkezett hazánkba — kedden délelőtt a Hősök terén kíséretének tagjaival együtt megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét. A koszorúzás! ünnepségen jelen volt Garai Róbert külügyminiszter-helyet­tes, Pesti Endre vezérőrnagy, a budapesti helyőrség pa­rancsnoka, Kertész István, a fővárosi tanács főosztályveze­tője. A koszorúzás után Abdusz Szamad Azad, megkezdte tár­gyalásait a Külügyminiszté­riumban. (MTI) Losonczi Pál fogadta Bangla Desh külügyminiszterét Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke kedden a Parla­mentben fogadta Abdusz Sza­mad Azadot, a Bangla Desh Népi Köztársaság hivatalos, baráti látogatáson hazánkban tartózkodó külügyminiszterét A szívélyes légkörű megbeszé­lésen részt vett Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyet­tese is. A nap folyamán megkezdőd­tek Abdusz Szamad Azad tár­gyalásai a Külügyminisztéri­umban. A tárgyalások után Púja Frigyes ebédet adott a külügy­miniszter és kísérete tisztele­tére. (MTI) Bangla Desh külügyminisztere megkoszorúzta a magyar hősök emlékművét ÍV. kongresszusára készül a Magyar Vöröskereszt (Folytatás a 2. oldalon). Jól halad a betakarítás

Next

/
Thumbnails
Contents