Tolna Megyei Népújság, 1972. október (22. évfolyam, 232-257. szám)

1972-10-01 / 232. szám

r/\ } TOLNÁ MEG > El VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! LA M AYSYíÁ 1^-S Z Ö C^PÁLl S í a 1m;u K K CTÍ-Y Ö1N A !HE:G M íí XXII. évfolyam. 232. -zám saaaaí ARA: 1,20 FORINT Vasárnap, 1912. október 1. A Karl-Marx-Stadt-i küldöttség a megyei tanács elnökénél Tegnap reggel a Karl-Marx­Stadt-i küldöttséget Szabópál Antal megyei tanácselnök fo­gadta. Tiszteletükre reggelit adott. Jelen volt a fogadáson Somi Benjamin, a megyei párt­bizottság titkára és Szűcs György, a megyei pártbizottság osztályvezetője. A megyei ta­nácselnök szívélyesen elbeszél­getett a küldöttség tagjaival. Délelőtt folyamán a küldött­ség tagjai megkoszorúzták a szekszárdi mártírok emlékmű­vét. A koszorúzáson ott volt Szűcs György osztályvezető is. Jubileumi ilraia©p§ég az Országos T er ríni va tatban K'idár János beszédet mondott az ünnepségen Ac rszágos Tervhivatalban szombaton ünnepséget tar­tottak a népgazdasági tervezés bevezetésének 25. évforduló- ja alkal, llából At ünnepségen részt vett Kádár János, az MSZMP Köz- B: lottságának első titkára, Nyers Rezső, a Központi titkára, a Politikai Bizottság tagjai, dr. Ajtai .dós és Vályi Péter, a Minisztertanács elnökhelyettesei, lint József, a Központi Bizottság osztályvezetője, Lázár G -lorgy munkaügyi miniszter és dr. Kurucz Imre, az V. ke- 7Íaleti pártbizottság első titkára is. Az ünnepséget dr. Szlameniczky István, az Országos Tervhivatal pártbizottságának titkára nyitotta meg, majd Párái Imre, az Országos Tervhivatal elnöke mondott ünnepi beszédet, Párdi Imre beszéde — A tervgazdálkodás jubi­leumi ülésszaka után most azért tartjuk e szűkebb körű megemlékezést — mondotta, — mert a tervgazdálkodás be­vezetésének jubileuma egyben az Országos Tervhivatal létre­hozásának is évfordulója. Az Országos Tervhivatal megala­kításával 25 évvel ezelőtt új típusú, a már meglevő köz- igazgatási szervektől eltérő közoonti szervezet jött l^tre, amely működése kezdetétől védelmezte és erősítette az államigazgatásban a munkás­hatalmat. A tervhivalat mun­kája mindenkor a párt ideoló­giája, társadalmi vezető sze­repe és a tervgazdálkodás kö­zötti szoros kapcsolatokon ala­pul és ez lesz az alapja to­vábbra is. A tervh ivatal kollekt ívái a arra. törekszik, hogy a fedett szocialista társadalom építésé­vel iáró nasv feladatoknak megfeleljen. Minden lehetősé­gük megvan arra. hogy folya­matosan korszerűsítsék, maga­sabb színvonalra emeljék a tervezést, segítsék népgazda- sá*»’>rtk kö/oonti tervszerű irá­nyítását, a vállalatokkal közös tervezőmunka szí Intel en erősí­tésével is egyre tökéletesebben szolgálják a nárt gazdaságpoli­tikájának céljait. — A tervezőgárdának leg­főbb feladata, hogv töretlenül, alkotó módon segítse mártunk politikájának megvalósulását. Ez nem új követelmény, de teljesítése mindenkor elvi szi­lárdságot, állhatatosságot. az élet valóságának sokoldalú is­meretét követeli meg. E fel­adat magában foglalja azt is, hogy tovább javuljon a káde­rek kiválasztása, nevelése, to­vábbképzése, hogv még felké­szültebben végezzék munkáju­kat, a tervezőgárda vezetői. Rámutatott, hogy a társadalmi fejlődés előremozdításában is egyre nő a ..tervezés jelentősé­ge. Ezért még szorosabban kell öss-'pkaposolni a tervezés gazdasági és társadalmi vonat­kozásait. Rámutatott, hogy a tervezé­si módszerek fejlesztésében az utóbbi 25 évben érdemleges haladást értünk el, nem -állít­hatjuk azonban, hogy a köz­ponti tervezés ma már haszno­sítja mindazt a szervezési, közgazdasági és számítástech­nikai tudást, amelyet a tudo­mány és a KGST-országok gyakorlati tapasztalatai, szá­munkra nyújtanak. Ezek mi­nél teljesebb hasznosítása an­nál is fontosabb, mert p csak ezekkel az eszközökkel lehet gazdaságpolitikánkat reális tervekbe foglalni és a gazdasá­gi élet fejlődésében a maga­sabb fokú tervszerűséget érvé­nyesíteni, Teendőink vannak még a lakosság életkörülmé­nyeivel kapcsolatos tervezési módszerek fejlesztésében, s végül, de nem utolsó sorban a központi koordináció fejleszté­sében, ami a döntések helvo- sebb előkészítését teszi lehető­vé. — Szocialista gazdaságunk­ban — mondotta — a népgaz­dasági terv állami terv. amely aktív hatást gya­korol a gazdaság fejleszté­sére. Ezért nagy felelőssé?'"’! tartozunk azért, hogy terveink a gazdasági szabályozás szá­mára világos útmutatást adja­nak. A tervek akkor reálisak, ha azokat a célok és eszközök összhangja a lehető leghatéko­nyabb gazdasági szabályozók kialakítása és alkalmazása is igazolja. Ily módon segítheti te­hát elő a tervezőkollektíva a gazdasági szabályozók tökéle­tesítését is. Ezután arról szólt, hoov a központi tervezésben távlatok­ban kell gondolkodni, ugyan­akkor. a terveknek mindig az élet valóságán kell alapulni­uk, Munkánk tökéletesítése alatt nem azt értjük, hogy hogszabb távra minden körül­mények között és minden rész­letében olyan optimális tervet állítsunk össze, amely mente­síthet a folyamatos gazdasági elemzés feladataitól. Az opti­málisnak vélt terven is változ­tatni kell akkor, ha azt az élet úgy kívánja. Ezért mély­reható elemző munka nélkül nem lehetséges színvonalas tervezés. Szólt a csütörtökön zárult tervezési tudományos ülésszak tapasztalatairól,' az ott elhang­zott számos értékes javaslat­ról. a tervezés tökéletesítését szolgáló tudományos előadások­ról, amelyeknek tanulságait az Országos Tervhivatal is elem­zi, s közülük mindazt, ami adottságainknak megfelel, al­kalmazza a hazai tervezésben. Tolmácsolta a KGST-országok terv-bizottságai elnökeinek üdvözletét és jókívánságait. — örülünk ezeknek az üdvözlé­seknek — mondotta — mert ezekben pártunk gazdaságpoli­tikájának, a magyar népgazda­ság eredményeinek elismerését és a tervezésben dolgozók munkájának megbecsülését látjuk. A maga nevében is köszöne­tét mondott a tervhivatal kol­lektívájának, a tervezésben részt vevő dolgozóknak áldozat tos munkájukért. Végül utalt arra, hogy az országgyűlés a közeljövőben megtárgyalja a tervezésről szóló törvényt. — Alkotmá­nyunk több mint két évtizede megszabta — mondotta —, hogy népgazdaságunk tervsze­rűen, terv alaDjan fejlődik Most majd külön törvényben rögzítjük . tervgazdálkodásunk állandó, kialakult jellemzőit. Ezután Párdi Imre jubileu­mi emlékérmekét és Kiváló Dolgozó kitüntetéseket adott át számos dolgozónak. Az 'emlékérmek 'és a kitün­tetések átadása után Kádár JTjirçpjs bestédet '.»-jondott. ,(Ká^ dar elvtárs beszédéit lapzártáig nein kaptuk meg). Az ünnensé? dr. Szlame­niczky István zárszavával, majd az Intemacionálé hangjaival ért véget. (MTI) Szekszárdi és Becse lesívérváros lesz Hírt adtunk arról, hogy az elmúlt héten szekszárdi dele­gáció kereste fel a vajdasági Eecsét, testvérvárosi kapcso­latok kialakítására. Ehhez a Minisztertanács hozzájárult, az előzetes tárgyalások lezajlot­tak. A kapcsolatok végleges formába öntéséhez most már csak az Illetékes választott szer­vek — Szekszárdon a követke­ző tanácsülés résztvevőinek — hozzájárulása, „ratifikálása” szükséges. Megkérdeztük Csá­szár Józsefet, a szekszárdi vá­rosi tanács elnökét, hogy mi hozta közel egymáshoz a Sió- parti Siekszárdot és a Tisza menti Becsét? — 1995 óta a spontán látoga­tásokból t.öbbé-kevésbé rend­szeres kapcsolatok fejlődtek. Ez idő alatt voH szakmai ta­pasztalatcsere a két város építő­ipari vállalatai között és ugyan­így termékcsere is. Jártak innét ott, és onnan itt pedagógusok, járásbírák, tanácsi vezetők éppúgy, mint a pártappará­tusban dolgozik. Úgy éreztük mínakét részről, hogy elérke­zett az ideje mindennek szo­rosabbá fűzésére. Az a cél, 'rogy . a."'sorban a kulturális, sport-, ifjúsági, tanügyi kapcso­latok elmélyítését szorgalmaz­zuk, ösztönözzük. , Kiállítások cseréit éppúgy tervezzük, mint művészeti együttesekét. Ter­rVrSíí ílősáfvnIt versenye A Pécsi Yasútigazgatóság második 19*72. I. félévében a vasút- igazgatóságok versenyében a tervek 107.29 százalékos tel­jesítményével a Pécsi Vasút- igazgatóság a második helye­zést érte el. A termelési feladatok ilyen ■arányú teljesítményének el­ismeréséül „Vezérigazgatói el­ismerési-ben és 200 000 foript pénzjutalomban részesült. A termelési feladatok mel­lett a vasúti gazgatóságok fon­tos célkitűzése a balesetmen­tes szolgálat is- Az első fél­évben a Pécsi Vasútieazgató- ságnál volt a legkedvezőbb a balesti helyzet. Ezen lelki­ismeretes munka elismeréséül a vezérigazgatóság további 25OOOO forint jutalomban ré­szesítette igazgatóságunkat. A „Vezérigazgatói elisme- rés”-t ünnepélyes keretek kö­zött dr. Harmati Sándor, a l|AV vezérigazgatójának he­lyettese és Gulyás János, a vgsutasszakszervezet főtit­kárhelyettese adta át dr. Szabó Tibor pécsi vasúti g az- gatónak. Dr. Szabó Tibor vasútipazgató beszámolt az első félév eredményes mun­káiról és ismertette a követ­kező időszak feladatait. Ez­után 38 vasutas dolgozót részesített igazgatói dicséret­ben és pénzjutalomban. A jó munka elismeréséül az igazgatóságnál közel egy­millió forint jutalom került kifizetésre. Az igazgatóság közel 15 000 dolgozója most lelkesen har­col az őszi nagy szállítási feladatok sikeres lebonyolí­tásáért, hogy a yasútigazga­tósá? az éves verseny érté­kelésekor az első helyezést érhesse el. Halmai János mészetesen sor kerül majd, a tervek szerint évente egy al­kalommal, a városi vezetők tapasztalatcseréjére is, ami a várospolitikai, városfejlesztési tevékenységet és a közigazga­tási gyakorlatot öleli majd fel. — Szekszárdnak már van egy testvérvárosa, a francia­országi Bezons, melyről jól tudjuk, hogy lényegesen na­gyobb, és más jellegű, mint. Szekszárd. Mekkora lélekszá­mú Becse és mik a jellemzői? — A városmag nagyjából ak­kora, mint Szekszárd. Közigaz- g-ÜRSila? még öt másik telepü­lés is ide tartozik, ezekkel együtt a lélekszáma negyven- ötezer körüli. Az elmúlt hétfő­től csütörtökig terjedő látoga­tásunk során, amikor is a leg- szívélyesebb fogadtatásban ré­szesültünk, természetesen csak nagy vonalakban sikerült tá­jékozódást szereznünk a vá­rosról. Jártunk a ZIDAR ne­vű építőipari vállalatnál, ami "M.onriivel kisebb a mi Tanácsi Építőipari Vállalatunknál. Ugyanígy a modern kefegvár- ban. és a mi Mérőműszn’-nv.á- runkhoz hasonló méretű FA- DIP 0zpmv'pn. mely magas- nyomású tömlőket gyárt és exportál a világ minden részé­be. A városi mezőgazdasági kombináthoz konzervgyár és kitűnően felszerelt sörgvár tartozik. A város lakosságának valamivel több mint hatvan százaléka egyébként magyar, külön városi lapjuk van és az újvidéki Magvar Szó is mel­lékletet jelentet meg itt. Befejezésül hadd említsem meg megtisztelő és kedves emlékünket, hogv Újvidéken hosszasan fogadott bennünket Kovács László, a vajdasági tartomány elnökhelyettese Is. • • Unnepscgek Dózsa György születésének 500. évfordulója tiszteletére Kiállítás, tudományos ülés, emlékest, film- és színházi bemutatók Ma délelőtt 10-kor, a Béri Balogh Ádám Múzeum nagy­termében rendezett emlék- kiállítás megnyitásával kezdő­dik el megyénkben az az ün­nepségsorozat, melyre október 1 és 30-a között Dózsa György születésének 500. évfordulója alkalmából kerül sor. Az emlékkiállítást K. Ba­log János, a megyei levéltár igazgatója, a Hazafias Népfront megyei alelnöke nyitja meg, s adja át a közönségnek. Október 13-én, pénteken ke­rül sor a TIT megyei szerve­zete történész-szakosztályának tudományos ülésére a régi me­gyeháza dísztermében. Ugyan­ezen a napon ünnepi emlékest lesz Szekszárdon, a Babits Mi­hály művelődési központ szín­háztermében. Itt Csajbók Kál­mán, a Hazafias Népfront me­gyei titkára mond ünnepi be­szédet, méltatva a szellemé­ben ma is élő parasztforradal­márt, Dózsa Györgyöt. A nagy sikerű Dózsa-film, az ítélet bemutatójára szintén ok­tóber 13 és 30-a között kerül jor. A filmet először a szek­szárdi Panoráma Filmszínház, majd a megye többi filmszín­háza is műsorára tűzi. Illyés Gyula Testvérek cí­mű Dózsa-drámáját — aminek országos érdeklődéssel övezett ősbemutatója szeptember 29- én, pénteken volt Pécsett — október 27-én mutatja be Szekszárdon a Pécsi Nemzeti Színház társulata. Zászlóleyonás Szombaton délelőtt a gel­lérthegyi felszabadulási em­lékműnél — Pesti Endre ve­zérőrnagy, budapesti helyőr­ségparancsnok jelenlétében — ünnepélyes külsőségek kö­zött, katonai tiszteletadással levonták a magyar nemzeti lobogót és a nemzetközi mun­kásmozgalom vörös zászlaját, amelyek — a fegyveres erők napja tiszteletére — két napon át lengtek az árbocrúdon. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents