Tolna Megyei Népújság, 1972. szeptember (22. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-01 / 206. szám

TOttfA Mf<?v VlUs PRO! PARIAI, EGVESOlI ETERI A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK- LA'PTÁ XXII. évfolyam, 206. szám. ARA: 80 FILLËR Péntek, 1972. szeptember 1. innDHOBHnHHMaBHHnBHBnBBHBBHaBHBmBi Közvetlenül Saigont fenyegetik a népi felszabadító erők A népi felszabadító erők —- a csütörtök reggeli hadijelen­tések szerint — az elmúlt 24 órában Dél-Vietnam egész te­rületén összesen 53 sikeres ak­ciót hajtottak végre ellensé­ges támaszpontok és állások ellen. OffenzívájXik fő célpont­ja az amerikaiak és dél-viet­nami zsoldosaik Saigon köz­vetlen környékén lévő több katonai objektuma volt. 122 milliméteres rakéták tömege­sen csapódtak be a Saigontól Kekkonen fogadta parlamenti küldöttségünket A Finnországban tartózkodó magyar parlamenti delegációt fogadta dr. Urho Kaleva Kek­konen köztársasági elnök. A találkozón — amelyen részt vett Rónai Rudolf nagykövet is. meleg baráti beszélgetés •alakult ki az Ortutav Gyula vezette magyar küldöttség és a finn köztársasági elnök kö­zött. Rónai Rudolf, hazánk hel­sinki nagykövete fogadást adott a magyar parlamenti küldöttség tiszteletére. (MTI). Megkezdte a bőrkabátok és a téli bundák szállítását a Simontornyai Bőr- és Szőrme­feldolgozó Vállalat. Legutóbb százötven, úgynevezett donká- li, vagy kínai gidaprémes ka­bátot, küldtek a TANNIMPEX Külkereskedelmi Vállalat köz­vetítésével külföldre. A simon­tornyai vállalat az idén ötezer, elsősorban női, kisebb mennyi­ségben férfibundát varr az általa kikészített bárány-, juhbőrből, zömében belföldi eladásra. Ezenkívül 1300 kínai gidakabát készítését vállalta el bérmunkában egy külföldi cégnek. A vállalat ebben az évben a tavalyinál ötmillió forinttal több, 14 millió forint árbevételre számít csupán bundákból. Ezrével készíti az átmeneti sertésvelúr kabátokat is, különböző színekben, to­vábbá hétezer munkavédelmi, steppelt mellényt varr a fű- tetlen, hideg munkahelyeken dolgozók ellátására. Gondos­kodik a kicsinyekről is, kétezer gyermeklábzsákot készít téli­re, a bundák varrásakor ki­maradó hulladékanyag fel- használásával ; ezek szőrmével béleltek, kék, piros, sárga, en­cián- és sötétkék színű orkán külsővel. mindössze 22 kilométerrel északkeletre lévő Bien Hoa-i nagy amerikai légitámasz­pontra, amelyen jelenleg több mint kétezer amerikai katona tartózkodik, A támadás nyo­mán több amerikai és saigoni .katona életét vesztette, illet­ve megsebesült, a földön vesz­teglő amerikai és saigoni harci repülőgépek közül pedig tíz elpusztult, illetve súlyosan megrongálódott. A népi erők csütörtökre virradóan rakétákkal lőtték a Saigontól mindössze 45 kilo­méterrel északra lévő Lai Khe-i nagy támaszpontot is. Súlyos harcokról érkeztek je­lentések a fővárostól mintegy 70 kilométerrel északkeletre lévő Khiem Nanh város tér­ségéből. A forradalmi erők Saigon térségében végrehajtott újabb nagyerejű sikeres akciói nyo­mán á Thieu-rezsim alakula­tai úgy döhtöttek, hogy felad­ják a fővárost An Loc tarto­mányi székhellyel összekötő 13. számú főútvonal vissza­foglalására immár öt hónap­pal ezelőtt megkezdett, mind ez ideig teljesen meddő kí­sérletüket, s fegyveres erőik derékhadát a Saigont közvet­lenül fenyegető veszély elhárí­tására vetik be. A legfrissebb velúrból. Az úgynevezett juh- nappa bőrből háromezer pár divatkesztyűt is küldenek az üzletekbe, köztük pécsi, si­montornyai és legújabban Szekszárdon berendezett saját boltjukba is: hírügynökségi jelentések sze­rint mintegy tízezer fős külö­nítményüknek az a kizáróla­gos feladata, hogy védje még a fővárost. A forradalmi erők dél-viet­nami offenzívájának fokozó­dásával egyidejűleg felélén­kült ‘ a kambodzsai hazafiak harci tevékenysége is. Csü­törtökre virradó éjszaka Kambodzsában a leghevesebb fegyveres öszecsapások a Phnom Penhtől mindössze 64 kilométerrel délre lévő térség­ben, valamint az 5. számú és a 2. számú főtúvonal mentén dúltak. A Phnom Penh-i katonai parancsnokság szóvivőjének nyílván szépített adatai sze- , rint e térségben 12 nap alatt a bábrezsim 350 katonája (Folytatás a 2. oldalon.) Szovjet pártmlmkásküldöítség érkezett hazánkba A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására csütörtökön a szovjet pártmunkásküldött­ség érkezett Budapestre, élén K. Sz. Szmonovval, a Szov­jetunió Kommunista Pártja Revíziós Bizottságának tagjá­val, az SZKP KB közlekedés- és postaügyi osztályának ve­zetőjével. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Bálint József, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Köz­ponti Bizottság gazdaságpoliti­kai osztályának vezetője fo­gadta. Jelen volt V. J. Pav­lov, a Szovjetunió magyar- 1 országi nagykövete. (MTI). Bundaszállítmányok Simontornyáról lock Jenő látogatása a főváros XII. kerületében •4bg egy éve társult, egy, ma még alig felmérhető jelentősé­gű vállalkozásra három tamá­si járásbeli termelőszövetkezet. VEPEX-néven megalakult a társulat azzal a céllal, hogy egy magyar szabadalom alap­ján levélfehérje előállító üze­met létesítsenek. A VEPEX-vállalkozást teg­nap mutatták a Tolna megyei párt és állami vezetőknek. K. Fock Jenő, az MSZMP PB tagja a Minisztertanács elnö­ke a főváros XII. kerületébe látogatott. Képünkön: a mi­niszterelnök a Magyar Optikai Művek forgácsolóüzemében. Budapest XII. kerületébe lá­togatott csütörtökön Fock Je­nő, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Minisz­tertanács ■ elnöke. Társaságá­ban volt Nagy Richárd, a bu­dapesti pártbizottság titkára. A kerületi pártbizottság székházában Fock Jenő talál­kozott a kerületi párt-végre- hájtó bizottság tagjaival, ' az állami szervek és tömegszer­vezetek helyi vezetőivel. A látogatás a Magyar Opti­kai Művekben folytatódott. Posch Gyula, a MOM vezér- igazgatója és Suga János pártbizottsági titkár fogadta itt a vendégeket, akik talál­koztak a helyi párt- és gazda­sági vezetőkkel, tájékozódtak az üzem termelési tevékeny­ségéről, a kormány által ki- . emelten kezelt számítástech­nikai program végrehajtásá­nak helyi eredményeiről, a műszaki fejlesztés és a terme­lés tapasztalatairól. A látoga­tók megtekintették több ter­melési részleg munkáját, meg­ismerkedtek a MOM-gyártmá- nyokkal. , A Központi Fizikai Kutató Intézetet is felkereste Fock Jenő. Pál Lénárd igazgató és Törő Ferenc párttitkár ismer­tette — az intézmény párt- és szakmai vezetőinek jelenlété­ben — a kutatóintézet tevé­kenységét, majd a vendégek­nek bemutatták a számítás- technika, az atomenergetika és a szilárdtest-kútatási munka- területeket. Papp József megyei első tit­kár vezetésével járási pártbi­zottsági titkárok, a megyei bi­zottság gazdaságpolitikai osz­tálya, a járási bizottságok gaz­daságpolitikai osztályai, vala­mint’a járási tanácsi hivatalok területi tsz-szövetségek, veze­tői vettek részt a bemutatón. A pincehelyi Vörösmarty, ", a tamási Vörös Szikra és a re- gölyi Népakarat Mg. Tsz vál­lalkozásában létesült fehérje előállító üzemben, amely első levélfehérje előállító üzem a világon, már üzemszerű ter­melés folyik. Koch Lehel, a műegyetem tudományos fő­munkatársa és Hancz László, a tamási VEPEX-üzem fő­mérnöke, megbízott igazgatója ismertette a párt. és tanácsi vezetőkkel az üzem működé­sét. Dr. Gál László, a Külke­reskedelmi Bank VEPEX-iro- dájának vezetője a financiális problémákról adott tájékozta­tást. Az üzemről elismeréssel nyilatkoztak a látogatók. K. Papp József elmondotta, hogy minden segítséget megadnak ehhez a nagy jelentőségű vál­lalkozáshoz, a megyei szervek azonban arra is vigyáznak, hogy a társulásban részt vevő tsz-ek az üzem fenntartása miatt 1 ne kerüljenek súlyos helyzetbe. További sikereket kívántak a területi szövetsé­gek. vezetői is a három terme­lőszövetkezet jelentős vállal­kozásához. Lapunk egy későb­bi számában bemutatjuk a fehérje előállító üzemet. A simontornyai üzem dolgo­zói ötezer lánykaszoknyát is készítenek az idei második fél­évben, nagyrészt vegyes szín­ben, barnában és annak ár­nyalataiban, drapp, fekete, löld, kék színekben, sertés­Tegnap délelőtt megkezdte működését Szekszárdon a villanyrendőr. Bemutatták a VEPEX-vállalkozást

Next

/
Thumbnails
Contents