Tolna Megyei Népújság, 1972. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

? 4 ! * f ÏOLHÀ megyei V|UG proletárjai, egyes OuëTEKi NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAP] A XXII. évfolyam, 179. szám ARA: 90 FILLÉR Kedd, 1972. augusztus 1. A nagygyűlés szónoka, dr. Horváth István, a KISZ KB első titkára. tül a Habsburg elnyomókig. Ebben a században két világ­háborúba keveredtünk, a Vö­rös Hadsereg felszabadító har­cai után végre kiléptünk az el­szigeteltségből és megtaláltuk Befejeződött a Duna menti fiatalok találkozója Ifjúsági nagygyűlés a Duna-parton — Ki mit tud-gálaest a vízi színpadon Vasárnap délelőtt ismét ko­moly politikai programmal kezdődött a nap, illetve foly­tatódott az ifjúsági találkozó. A konzervgyártól indult el a Népek barátsága felvonulás. A valóban színpompás menet élén különböző népviseletbe öltözőit fiatalok vonultak. Hárman-hárman jelképezték az eddigi világifjúsági talál­kozókat. Középen transzpa­renseket vittek a fővárosok nevével, kétoldalt pedig az il­lető ország népviseletébe öltö­zött fiú és lány haladt. Rend­kívül dekoratívak és szépek voltak a vörös és világoskék zászlók, és az ugyanilyen lég­gömbök. A jól szervezett, ren­dezett menet elején haladtak még a vendég Duna menti megyék néptáncegyüttesei, szebbnél-szebb népviseletbe . öltözötten. Az úttörőket követ­ték aztán a járások, községek fiataljai. A Duna-parton felépített szabadtéri színpadnál került sor az ifjúsági nagygyűlésre. Örömmel tapasztaltuk, hogy ez a nagygyűlés valóban ifjúsági volt. A kezdés előtti várakozás perceiben, a tűző napsütésben nem hatalmasodott el a tekin­télyes nagyságú tömegen az unalom, és türelmetlenség. Va­laki énekelni kezdett és má­sodperceken belül az egész parton végighullámoztak a vi­lág ifjúságának forradalmi dalai. Juhász Károly, a nagyközség tanácselnöke köszöntötte a megjelent vendégeket és a nagygyűlés hallgatóságát. A szónok dr. Horváth István, a KISZ központi bizottságának első titkára volt. Megjelent a demonstráción Szabópál Antal, a megyei tanács elnöke, Hor­váth József, a megyei párt- bizottság titkára és Varjas Já­nos, a megyei KISZ-bizottság első titkára is. Dr. Horváth István kedves közvetlenséggel kezdte beszé­dét. Arról szólt, hogy örömmel fogadta a felkérést, szívesen látogat a Duna menti fiatalok találkozójára. Aztán arról be­szélt, hogy szembe kell nézni a vidám és fiatalos találkozó politikai jelentőségével is. Nem szabad megrekedni annál a gondolatnál, hogy ez a szép táj, a Duna partja szülőha­zánk. Különösen fontos ez az idei találkozón, mikor a fiata­lokat a VIT jegyében hívtuk össze. Tovább kell lépni az internacionalizmus felé, és szo­lidaritást vállalni a világ el­nyomott és szabadságért har­coló népeivel, megteremtve a világ ifjúságának antiimperia- lista egységét. Ennek az egy­ségnek kialakítása jegyében hívják össze jövőre Berlinben a X. Világifjúsági és Diák- találkozót. — A találkozóra való fel­készülés fontos feladata a KISZ-nek és az egész magyar ifjúságnak. — mondotta dr. Horváth István. A továbbiakban arról szólt a KISZ KB első titkára, hogy ez a nép történelme során sok­szor harcolt magára hagyva, a betolakodó ellenséggel, keizdve a tatárokon, a törökön keresz­A kommunista és munkáspártok vezetőinek baráti találkozója Moszkva (TASZSZ) A Krímben 1972. július 31- én találkozót tartottak a szo­cialista országok kommunista ; és munkáspártjainak vezetői, akik rövid üdülésre érkeztek a Szovjetunióba. A találkozón részt vett: Tó­dor Zsivkov, a Bolgár Kommu- : nista Párt Központi Bizottsá­gának első titkára, a Bolgár Népköztársaság államtanácsá­nak elnöke, Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának helyünket a szocialista tábor nagy családjában. Az ifjúság forradalmi romantikára vá­gyik — folytatta dr. Horváth István, — miből áll hát ko­runk f orradalmisága ? A tava­Három fronton támadnak a szabadságharcosok Közel négyezer repülőgépet lőttek le eddig a VDK fölött Dél-Vietnamban a felszaba­dító erők három fronton indí­tottak támadást vasárnap: Hűé városánál, Quang Tri tartomá­nyi székhelynél, és a part­menti fennsíkokon. Miután ideiglenesen visszavonultak há­rom városból, vasárnap tűz alá vették a helységekbe csu­pán néhány órával korábban bevonult kormánycsapatokat. A Felszabadulás hírügynök­ség összesítő jelentése szerint április 8. és július 20. között, 100 nap alatt a népi felszaba­dító erők Vietnam középső ré­szén 79 500 ellenséges katonát tettek harcképtelenné. Ezen­kívül megsemmisítettek 511 re­pülőgépet, 25 .millió liter üzem­anyagot, 20 hadi- illetve part­ra szálló hajót, elfoglaltak vágy megsemmisítettek 2334 katonai járművet. A legújabb jelentések sze­rint a Hanoi körzete ellen in­tézett vasárnap délelőtti légi­támadás során a VDK légvé­delme két amerikai repülőgé­pet lőtt le. Ezzel az Észak- Vietnam felett lelőtt amerikai repülőgépek száma 3792-re emelkedett. Április 15-ig, három hónap alatt az amerikai repülőgépek több mint hatvan oktatási in­tézmény ellen intéztek bomba­támadást, több száz tanárt és gyereket öltek meg. A vízügyi miniszter helyet­tese Hanoiban sajtókonferen­cián mutatott rá a gátak bom­bázásának veszélyességére. Mint a miniszterhelyettes el­mondotta, az észak-vietnami gát- és öntözőrendszerek elleni módszeres amerikai légitáma­dások több ezer méter hosz- szúságú gátat romboltak le, vagy rongáltak meg. Hogy ez eddig nem okozott árvizeket Észak-Vietnamban, csupán an­nak tulajdonítható, hogy a fo­lyók vízszintje még meglehe­tősen alacsony. Ebben az év­ben április végéig Észak-Viet­namban 15 millió köbméter földet mozgattak meg a gátak megerősítésére, hogy elhárít­sák az árvízveszélyt. A Vietnami Demokratikus Köztársaság külügyminisztériu­mának képviselője hétfőn nyi­latkozatban bélyegezte meg az amerikai légierő július 30-án végrehajtott újabb bombatá­madásait az ország sűrűn la­kott területei, többek között Hanoi közvetlen elővárosai és Haiphong kikötővárosa ellen. A nyilatkozat megállapítja: a támadásnak sok polgári sze­mély esett áldozatául, lakóhá­zak sora pusztult el és súlyos károk keletkeztek ipari és kul­turális létesítményekben, több helyütt megsérültek a gátak is. Az AFP francia hírügynök­ség a VDK sajtóirodájának közlésére hivatkozva hétfőn je­lentette, hogy a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kor­mány megbélyegezte az Egye­sült Államokat a dél-vietnami Quang Tri történelmi neveze­tességű fellegvárának szőnyeg­bombázása miatt. Lezuhant Thaiföldön az ame­rikai légierő egyik B—52-es tí­pusú légierődje. A fedélzetén tartózkodó hatfőnyi legénység tagjai közül öten életüket vesz­tették. A Dél-Vietnamban állomá­sozó amerikai expedíciós had­sereg létszáma július 27-én 85 000 fő volt — közölte a sai- goni amerikai katonai pa­rancsnokság. Az amerikai parancsnokság közlése szerint az Egyesült Ál­lamok vadászbombázóit már­cius óta 3000-szer vetették be a Vietnami Demokratikus Köz­társaság ellen. főtitkára^ Edward Gierek,' ff Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Jumzsagijn Cedenbal,1 a Mongol Népi Forradalmi Párt Központi Bizottságának első titkára, a Mongol Nép- köztársaság minisztertanácsá­nak elnöke, Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának első titkára, Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt fő­titkára, a Román Szocialista Köztársaság államtanácsának elnöke, Leonyid Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának fő­titkára, Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottsága Politi­kai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná-: csa Elnökségének elnöke. Á találkozó során gyümöl-' csöző véleménycserét folytat­tak a szocialista és a kommu­nista építés menetéről és a szocialista államok sokoldalú együttműködésének további fejlesztéséről. Megvitatták to­vábbá az időszerű nemzetközi kérdéseket. A kommunista és munkás­pártok vezetőinek találkozóján megmutatkozott a teljes köl­csönös megértés és a nézetek egysége minden megvitatott kérdésben. A találkozó szívé­lyes, baráti hangulatban folyt le. A találkozón részt vett még K. F. Katusev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára, A. A: Gromiko, és K. V. Ruszakov; az SZKP Központi Bizottságá­nak tagjai, A. I. Blatov, az SZKP Központi Bizottságának felelős munkatársa, R. FrelekJ a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottsága tit-r kárságának tagja, M. BaleV, a Bolgár Kommunista PártKöz- , ponti Bizottságának tagja, Cí Mitea, a Román Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja, W. Eberlein, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Revíziós Bizottságának tagja. • "r~ Az SZKP Központi Bizottsá­ga ebédet adott a találkozó résztvevőinek tiszteletére. Brezsnyev fogadta Petersont Moszkva, (MTI). Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára vasár­nap a Krímben fogadta Peter Peterson amerikai kereskede­lemügyi minisztert, a kereske­delmi kérdésekkel foglalkozó szovjet—amerikai bizottság el­ső ülésszakán részt vevő amerikai kormányküldöttség vezetőjét. A bizottságot a szovjet vezetők és Nixon amerikai elnök má­jusi tárgyalásainak eredmé­nyeképpen hozták létre. A megbeszélés során megvi­tatták a két ország kereskedel­mi és gazdasági kapcsolatainak számos kérdését. Tárgyszerű, konstruktív légkörben ment végbe a megbeszélés. szi ünnepségsorozatokon 1848: 1919 és 1945 forradalmi ifjú­ságára emlékezünk, az ő kö­vetői a mai fiatalok sem ül­(Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents