Tolna Megyei Népújság, 1972. július (22. évfolyam, 153-178. szám)

1972-07-01 / 153. szám

TOLNA MÉGŸÈI VíUg PftÔtm^Âf/tëŸrSÔLJÉTËKl NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA XXII. évfolyam, 153. szám ARA: 90 FILLER Szombat, 1973. július I. Fock Jenő Mongóliába utazott Jumzsagijn Cedelbalnak, a Mongol Népi, Forradalmi Párt Központi Bizottsága első titká­rának, a Mongol Népköztársa­ság minisztertanácsa elnöké­nek meghívására Fock Jenő, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Minisztertanács elnöke és felesége pénteken hivatalos, baráti látogatásra a Mongol Népköztársaságba uta­zott. A Minisztertanács elnökét a látogatásra elkísérte Marjai József külügyminiszter-helyet­tes és Kádas István nagykövet, a Külügyminisztérium főosz­tályvezetője. Búcsúztatására a Ferihegyi repülőtéren megjelent Fehér Lajos, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja és Vályi Pé­ter, a Minisztertanács elnök- helyettesei, dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi mi­niszter, dr. Faluvégi Lajos pénzügyminiszter, Párdi Imre, az Országos Tervhivatal elnö­ke, dr. Várkonyi Péter állam­titkár, a Minisztertanács Tá­jékoztatási Hivatalának elnöke, Púja Frigyes, a külügyminisz­ter első helyettese. Jelen volt a búcsúztatásnál V. J. Pavlov, (Folytatás a 2. oldalon) Megnyílt az első országos közlekedési kiállítás Pécsett Dr. Csanádi György miniszter mondott beszédet A Közlekedés- és Postaügyí Minisztérium vállalatai ren­dezésében tegnap megnyílt az első országos közlekedési ki­állítás Pécsett, a Köztársaság téren. Az idén nem tartják meg a Pécsi Ipari Vásárt, ezt pótolandó rendezték meg azt a közlekedési kiállítást, amely segítségével a látogató meg­ismerkedhet a kormány köz­lekedéspolitikájának gyakor­lati megvalósitásávaL Tegnap délután került sor a kiállítás megnyitására. Az eredeti programtól eltérőn ki­csit később volt a megnyitó ünnepség, miután dr. Csanádi György miniszter részt vett Fock Jenő ferihegyi búcsúzta­tásán. Dr. Németh.Lajos Pécs Város Tanácsának elnökhe­lyettese köszöntötte a kiállító­kat, rendezőket, a közönséget, s külön a minisztert, aki a vá­ros, a megye illetve Dél-Du- nántúl közlekedési fejleszté­sében oly sok segítséget, taná­csot adott. A miniszter ünnepi beszédé, ben a kiállítást méltatva örö­mének adott kifejezést: az emberek az országnak e ré­szén is nagy lelkesedéssel vesznek részt, a kormány köz­lekedési politikájának megva­lósításában, ugyanakkor nagy érdeklődéssel figyelik a jövőt, terveink hogyan valósulnak meg. Elmondotta dr. Csanádi Gyöpgy, hogy a korábban ter­vezett útépítési programot rendre megvalósítjuk. az au­tomobilizmus fejlődése révén azokban egyre nagyobb gon­dot okoz most már a kiszol­gáló, illetve alkatrészellátó rendszer kiépítése, egyáltalán olyan funkcionálására való fej­lesztése, hogy a legszüksége­sebb igényeket tudják kielé­gíteni. Anyagi lehetőségeink­hez mérten a jövőben inkább az autózást kiszolgáló szerve­zetek kialakítását sürgetjük. A vasút fejlesztéséről szól­va a miniszter elmondta, hogy a pécsi igazgatóság lesz az országban a harmadik, amely­ben megszüntetik a gőzgépes vontatást. A vonalkorszerűsí­tési munkák jól haladnak Pécs és Budapest között Külön szólt arról, hogy a dombóvári Diesel-mozdony javítóüzem munkába állása milyen fontos. Ezért is e létesítményre külö­nös gondot fordítanak. A hírközlés kérdéseiről is beszélt a miniszter. Elmondot­ta, hogy hazánkban lépést tu­dunk tartani a legfejlettebb országokkal, azonban az anya­gi lehetőségek itt is határt szabnak sok technikai újdon­ság bevezetésének, megvalósí­tásának. Egyébként még az idén elkészül a pécsi tv-to­rony, s úgy tervezik, hogy a jövő év elején már a máso­dik programot is sugározni tudja. A Petőfi-adó műsorvé­telének megjavítására pedig Dél-Dunántúlon több URH- adót szerelnek fel. A miniszter beszéde után megtekintette a kiállítást. 'Több mint negyven Vállalat állítja ki termékeit, fejleszté­si tervét bemutató makettje it, ábráit, valamint ötletes, jól szerkesztett tablók segítségé­vel a kormány közlekedés- politikájának megvalósítását tárják a látogatók elé. A ki­állításon egyetlen Tolna me­gyei cég vesz csupán részt, ez a Tolna megyei Árutermelő Cipész Szövetkezet Műanyag pavilonok a BVK szekszárdi gyárából ' Elkészült a Borsodi Vegyi Kombinát szekszárdi műanyag- ajtó-gyárának hatalmas mű­helycsarnoka a hozzá tartozó kisebb raktárakkal együtt. A több mint százmillió forintos beruházás irodaházát, szociális épületét, portáját már koráb­ban üzembe helyezték, s a nagy csarnok egy részében modern olasz gépsorral meg­kezdték a PVC-műanyagele- mek, ajtók gyártását. Elkészült a belső úthálózat is. Már csak néhány hiányosság pótlása van hátra, s az ősfig befejezik a raktárépület és az olajtüzelésű kazánház építését is. A jelenleg mintegy száz- huszonöt dolgozót foglalkozta­tó korszerű üzemben hazánk­ban még teljesen új cikket gyártanak, s közben új ötle­tekkel is bővítik ennek válasz­tékát. A műanyag ajtókon kí­vül megkezdték a falburkoló, valamint a nagyobb helyisé­gek elválasztására alkalmas térelhatároló elemek gyártá­sát, továbbá mozgatható pavi­lonok, pénztárak és hétvégi nyaralóházak, bungalók mű­anyag elemekből való össze­állításával is sikeresen kísér­leteznek. Az új üzembe most már napról napra érkeznek az újabb megrendelések, elsősor­ban az építő- és szakipari vál­lalatoktól, így például a Pécs— szekszárdi TÜZÉP Vállalat is rendelt műanyag ajtókat, ame< lyeket a két megyeszékhelyen kívül Mohácson és Siklóson is árusít. Zivatar Tolnában Tolna megye fölött is heves zivatar vonult át pénteken délután. Szeksfárd határában, a Sió-csárda közelében a villám belecsapott a 6-os fő- közlekedési út melletti egyik fába, amelyet valósággal szét­forgácsolt az arra haladó gép­kocsik vezetőinek szeme láttá­ra. Szekszárdon a Zrínyi ut­cában eldugultak a csatornák, a szőlőhegyről lezúduló iszap­patakok és vízáradat elöntöt- ték az udvarokat, s a tűzoltó­ságnak kellett kivonulnia a 106. számú ház elárasztott szu- terénjének a kiszivattyúzására. Hőgyészen hasonló folyékony agyagáradat öntötte el az ut­cákat a környező dombokról. A csúszóssá vált utak közleke­dési balesetet is előidéztek. Aratási ügyelet az alkatrész-telepeken Százmillió forintos beruházással a tavalyinál jobb ellátás várható A mezőgazdasági nagyüze­mek szakemberei idén eléggé nehéz aratásra számítanak; sokfelé megdőlt a termés, má­sutt pedig a több napja tartó hőség miatt „megszorultak” a gabonaszemek és emiatt a kombájnok vezetőinek nagyon kell ügyelniök arra, hogy mi­nél kisebb legyen a szem­veszteség. A munka várhatóan a szokásosnál jobban igénybe veszi majd a gépeket és ezért a következő hetekben sok függ a folyamatos, gyors alkatrész- ellátástól, cseredarab-pótlástól. Az igények kielégítésére az alkatrészellátó és gépjavító te­lepeken megkezdődött az ara­tási ügyelet, amely augusztus 20-ig tart. A talepek reggel 7-től este 7-ig állnak az ügy­felek rendelkezésére, szomba­ton is fogadják a „vevőket”, sőt munkaszüneti napokon is egyelőre 6 órán át nyitva tar­tanak. A Mezőgép Tröszthöz tartozó vállalatok — az Agro- tröszttel együttműködve — 24 órán belül a kívánt helyre szállítják a cseredarabokat. Arra is van lehetőség, hogy szerelőkocsit küldjenek a hely­színre. A kiállítás látogatóit egy száz éve épített gőzös „fogadja”. Ezt a gépet a pécsi igaz­gatóság dolgozói állították helyre és a kiállítás után az igazgatósági épület előtt állítják fel. Az első néhány nap tapasz­talata kedvező; az esetek túl­nyomó többségében expressz- szállítással tudják kielégíteni a megrendeléseket A további­akban is lényegesen jobb ki­szolgálásra számíthatnak a mezőgazdasági nagyüzemek, tekintettel arra, hogy a tava­lyinál 50—60 százalékkal több alkatrész van a raktárakban! A Mezőgép Tröszt vállalatai ugyanis hozzávetőleg 100 mil­lió forintos beruházással 5 vállalatnál — Budapesten, Bé­késcsabán, Győrben, Nyíregy­házán és Veszprémben — fel­készültek a sokáig hiánycikk­nek számító alkatrésztípusok nagy sorozatú gyáftására. A gyártmánylistán ezúttal kül­földről behozott gépek alkat­részei is rajta vannak, tehát várhatóan lényegesen keve­sebb reklamáció lesz az im­port berendezések üzemeltetői részéről. A vállalatok több ha­zai gyártó üzem gépeihez is készítenek alkatrészeket. Az idei betakarítási szezon­ban hozzávetőleg 40 ezer féle alkatrészt hoznak forgalomba. Amennyiben egy-egy telepen ideig-óráig hiány mutatkozna valamelyik cseredarabból, úgy a mezőgép vállalatok gyors át­csoportosítással igyekeznek ele­get teuini a gazdaságok igé­nyeinek. (MTI) À megyei állatorvos-akadémia évzárója Madocsán Véget ért a Tolna megyei ál­latorvosok tíz hónapon át tar­tott idei továbbképző tanfo­lyama. A megyei állatorvosi szabadakadémia évzáró össze­jövetelét ma, szombaton dél­előtt 10 órai kezdettel rende­zik Madocsán, a községi mű­velődési házban. A tanévzárón dr. Szabó Szűcs János, a Phy- laxia vezérigazgató-helyettese a Mexikóban tartott XIX. ál­lategészségügyi világkongresz- szusról tart színes diavetítés­sel kísért élménybeszámolót. Ezt követően az állatorvosok hagyományos nyári találkozó­ját tartják' a madocsai Duna- parton, a hajóállomás közeié- bea.

Next

/
Thumbnails
Contents