Tolna Megyei Népújság, 1972. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-03 / 102. szám

I t i ÎTehiv^ Szekszárd SY6~bBi Könyvtár H§ä íeeuardóVlnoi J-SZ, Üg3r ■N Tízezrek ünnepelték megyeszerte május elsejét —Felvonulások—A kiváló dolgozók köszöntése TOLNA MEGYEI VILÄG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG MAGYAR SZOCIALISTA TOLNA MEGYEI Æê vfoI^Bn, XXII. évfoljNm, 102. szám ARA: 90 FILLER LAPJA Szerda, 1972. május 3. A májusra „aranyat érőnek” minősített esőt .április végére ajándékozta 'a természet-. A ködös, csapadékos, kabátba kényszerítő, április végi napok után azonban, már-már szinte törvényszerűen, ismét napsu- garasan köszöntött a megyére május elseje. Még csak tört részére se vállalkozhatunk an­nak, hogy híven visszaadjuk valamennyi ünneplést, felvo­nulást, színt és örömet, amit ez a nap hozott. Bármilyen hosszúnak tűnő terjedelemben is, olvasóink csak pillanatképe­ket kaphatnak írásban és a mozzanatokat megörökítő fény­képek jóvoltából a-hétfői ese­ményekről. * Felvonulás a megyeszékhelyen Szekszárdon hajszálpontosan az előre meghirdetett időpont­ban indult a Garay tér felől az ünneplő menet. A Tolna megyei Népújság nyomda- technikája sajnos nem engedi meg, hogy a színeket akár csak nyomokban is megpróbáljuk visszaadni. Jóllehet a felvonu­lásra elsősorban a színek vol­tak jellemzők. A pártbizottság és a megyei tanács közt fel­állított díszemelvényen helyet foglalók — ,K. Papp József, az. MSZMP Tolna megyei Bizott­ságának első titkára; Szabópál Antal, a megyei tanács elnöke; Rúzsa János, az MSZMP vá­rosi bizottságának első titká­ra; Császár József, a városi tanács elnöke, a párt-, állami, szakszervezeti és KlSZ-veze- tők, a hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok díszegyenruhós képviselői, a veteránok, a termelésben ki­váló munkát végzettek — verő­fényes napsugárban köszöntöt­ték a felvonulókat. A menetet a hagyományoknak megfele­lően az iskolások nyitották, jneg. Szckszárd iskolaváros Az iskolásokat, tanulókat, ■ nap-nap után, de eloszolva látó­juk a megyeszékhely utcáin. Most egymás után következtek, és fegyelmezett, réndezett so­raikkal létszámuk is munká­juk, tanulásuk súlyát is érzé­keltették az I. sz. általános iskola tanulói, a III. számú csöppnyi népi táncosai, vagy a megye legnagyobb oktatási in­tézményének, a MŰM 505-ös- nek a testvéri-baráti országok zászlai alatt is felvonuló, at­létatermetű daliái. összességében,. az iskolák tanulóinak felvonulása megad­ta az ünnep jellegét, súlyát és színét is. Az üzemek Iparosodó megyeszékhelyünk üzemeinek felvonulását a két­szeres Kiváló vállalat, és a Szocialista munka vállalata címmel is kitüntetett MEZŐ­GÉP nyitotta meg, igazgatójá­val, párttitkárával és főmérnö­kével az élen. Utánuk az ugyanilyen címre joggal büsz­ke Tejipar, a Szekszárdi Nyom­da és, a Vasipari Vállalat kö­vetkezett. Utóbbiak saraiban kedves színfoltként külön táb­la alatt vonultak fel ..NYUG­DÍJASAINK”. Se közülük, se a hangosbeszélőben sűrűn em­legetett Kiváló dolgozók közül bárkit is névszerint idézni a tudósító nem tud. A hangos- beszélő felszerelői nem szá­moltak a széllel, amely hajla­mos elvinni- á hangot, és ezen a szép ünnepen valóra is vál­totta ezt a, hajlandóságát. Szolidaritás Május elseje a nemzetközi munkásosztály seregszemléje, határainkon belül és azokon túl is. Ezt tükrözték a táblák­ra, transzparensekre irt fel­iratok. A legfontosabb követe­lési „BÉKÉT VIETNAMNAK!” Majd a jelszavak, melyek mögött komoly és nagyon sú­lyos tartalom rejlik: „ÉLJEN A VILÁG .NÉPEI. NEK BARÁTSÁGA!” „TOVÁBB A LENINI ÜTŐN!” Vagy a termelési eredmé­nyeket dokumentálok, mint a Szekszárdi Állami Gazdaságé, melynek dolgozói jogos büsz­keséggel adták hírül, hogy ta­valy : „1700 VAGON KUKORICÁT TERMELTÜNK!” Nemcsak hetven csoport A tények kifogtak az újság­írón. Hetvenig tudta jegyezni a legkülönbözőbb iskolák, vál­lalatok, üzemek, intézmények, -hivatalok, termelőszövetkeze­tek és szövetkezetek tábláit. Ezek között azonban voltak ..gyűjtőfogalmak” is. Mint példáül ' „IGAZSÁGÜGY”,' „TANÁCSOK”, „PÉNZINTÉ­ZETEK", „HIVATALOK” (utób­biak közt olyan cseppet sem „klasszikus” hivatalnak tűnő szervezet, mint a Tanácsi Ter. vező Vállalat), vagy az „IPA­RI SZÖVETKEZETEK” (gyűj­tőtáblájuk mögött a Szakály- testvérek Építőipari Szövetke­zet.) A színek mellett valamivel több ötletesség talán növelte volna a gyönyörűen sikerült ünnep hatását. Gépjármű alig- alig akadt (Szekszárdi Bútor ipari Vállalat, Földhivatal, Vő rosgazdálkodási Vállalat, Gc menet Erdőgazdaság), viszoi. nagy sikert aratott a kémény­seprők közt. felvonuló „csillo­góan” fekete „mikro-kémény- seprő” és az autómentők ál­tal vontatott „luxuskocsi”, benne egy cseppnyi ünneplő­vel. Fergeteges hatása volt a felvonulást záró MHSZ repü­lő-, modellező-, rádiós- és lö­vészklubjának, valamint gép­járművezető-képző iskolájának. Dombóvár Májust ébresztő napsütés köszöntötte a díszbe öltözött Dombóvárt. Hajnalban a ma­darak versenyt daloltak, mu­zsikáltak a dolgozókat keltő városi zenekarral. És lassan benépesültek az utcák. Nők és férfiak, felnőttek és gyere­kek siettek a Gőgös Ignác Gimnázium kertjébe. Ott, az ünnepségen Vidóczy László, a városi tanács elnöke, a város párt- és állami vezetése nevé­ben köszöntötte az ünneplőket. A verőfényes délelőttön szólt arról a kemény'és nehéz mun­káról. amelyét, kiválóan vé­geztek el az elmúlt évben a néhány napja kitüntetett vál­latok. .A rövid ünnepség után, pontban 10 órakor megkezdő­dött az ünnepi felvonulás. Negyvenhárom vállalat és in­tézmény mintegy hét és fél ezer dolgozója, munkások, parasztok, diákok, orvosok, mérnökök és hivatalnokok vo­nultak zászlókkal, táblákkal, léggömbökkel, az úttörők sor­fala között négyes, hatos so­rokban a Béke ligetbe. A dús lombú fákkal övezett Szabad­ság úton a dísztribünről a vá­ros és járás párt- és állami vezetői, idős veteránok és a vállalatok kiváló dolgozói kö­szöntötték a felvonulókat. A majdnem egy óráig tartó felvonulást az MHSZ moto­ros és autós szakosztályának járművei nyitották meg. A méltóságteljes lassúsággal ha­ladó gépkocsik után az ünnep előtti napokon kitüntetett Univerzál Szövekezet munká­sai jöttek. Követték őket a szintén kitüntetett MAV-cso- móponthoz tartozók, majd másfél kilométer hosszú sor­ban a többi vállalatok, intéz­mények dolgozói. Kedves színfoltja volt a felvonulásnak az a két fiatal, aki a városi tanács költségve­tési üzemének csoportjából ki­válva hatalmas virágkosarat vitt a dísztribünre, így kö­szöntve a munka ünnepét. A Béke ligetben majálissal folytatódott, majd a késő dél­utánba nyúló sportrendezvé­nyekkel fejeződött be Dombó­váron a munka köszöntésének egésznapos ünnepe. (Folytatás a 3. oldalon.) ?

Next

/
Thumbnails
Contents