Tolna Megyei Népújság, 1972. február (22. évfolyam, 26-50. szám)

1972-02-01 / 26. szám

* i r TOLNA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! KTfiPÜJSAG I A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA ÜBOYtít BIS#írT8AoANAK LAPJA XXII. évfolyam, 26. szám ARA: 90 FILLER Kedd, 1972. február 1. Fock Jenő vezetésével párt- és kormányküldöttség utazott a Vietnami Demokratikus Köztársaságba Fock Jenőnek, az MSZMP Politikád Bizottsága tagjának, a Minisztertanács elnökének vezetésével, a Vietnami Dol­gozók Pártja Központi Bizott­ságának és a VDK kormányá­nak meghívására, hétfőn híva. talos, baráti látogatásra párt- és kormányküldöttség utazott a Vietnami Demokratikus Köz­társaságba. . Fock Jenőt útjára elkísérte Fehér Bajos, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Mi. nisztertanács elnökhelyettese,- Komócsin Zoltán, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára Csémi Károly, az MSZMP Központi Bizottságának tagja altábornagy, a honvédelmi mi­niszter első helyettese, dr. Vár- * konyi Péter államtitkár a Mi­nisztertanács Tájékoztatási Hí, vataláhak elnöke, Marjai Jó­A küldöttség búcsúztatása. * A tsz mérlege jót mutat Somi Benjamin a bátaszéki sárszámadó közgyűlésen Tegnap tartották a bátaszéki Búzakalász Termelőszövetke­zet zárszámadó közgyűlését. A közgyűlést, tekintettel ar­ra. hogy a tagok a bátaszéki kultúrotthonban egyszerre nem fértek volna el, délelőtt 9-kor és délután 3-kor, két részlet­ben tartották. A közgyűlésen megjelent. Somi Benjamin, .a megyei pártbizottság titkára, Hanoi József, a járási párt- bizottság titkára, dr. Szabó Piroska, a Szekszárd és Vidé­ke Termelőszövetkezetek Te­rületi Szövetségének titkára. A tsz egyéves munkájáról Vincze József, a termelőszövet­kezet elnöke számolt be, — Sajátos körülményeid kö­zött kezdte termelőszövetkeze­tünk az 1971-es esztendőt. Az alsónyéki és á bátaszéki ter­melőszövetkezetek egyesülésé­vel múlt év .januárjában lét­rejött Búzakalász Tsz súlyos anyagi helyzetbe került, gaz­dálkodásunk rendszerének al­kalmazkodnia kellett a köz- gazdasági szabályozókhoz. Fi­gyelembe kellett vennünk azt is, hogy 1971 a negyedik öt­éves terv első éve. Mindenek­előtt a gazdaságot ki kellett mozdítani a nehéz anyagi helyzetből, stabilizálni kellett gazdálkodásunkat, azon kel­lett iparkodnunk, hogy a két tsz tagságának, a vezetőknek és a tagoknak a kapcsolata ne hagyjon kívánnivalót maga után. Ezeket a feladatokat si­került megoldanunk. Terme­lőszövetkezetünknek 1241 tag­ja van, 940 a dolgozó tagok száma és 430-an nyugdíjasok. Az elmúlt év során 13. vezető­ségi ülést tartottunk. Sokat tevékenykedtek az egyéb bi­zottságok is, a vezetőség- bizottság, az ellenőrző bizott­ság, a háztáji bizottság, a nő- bizottság, az év második fe­lében alakult meg tsz-ünkben a- szociális bizottság. Az. el­múlt év során nem fordítot­tunk kellő súlyt a szocialista brigádmozgalomra. A tsz ve­zetőségének az a szándéka-, hogy 1972-ben a szocialista brigádmozgalmat jobban elő­térébe helyezzük. — Örömmel kell elmonda­nom, hogy a tagtársak mun­kához való viszonya az el­múlt évben igén sokat fejlő­dött. Termelőszövetkezetünk-' nek 1971-ben 20 millió hitel- • terhet kellett kifizetni. (Folytatás a 2. oldalon) 7sef külügyminiszter-helyettes és Jávor Ervin, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. Jakus Jenő, a Magyar Nép- köztársaság hanoi nagykövete a VDK-ben csatlakozik a kül­döttséghez. A küldöttségei a Ferihegyi I -repülőtéren Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságá- j nak tagja, a Központi Bizott­ság titkára; dr. Ajtai Miklós, ! a Minisztertanács elnökhelyet­tese, Benkei András belügyim, niszter, Czinege Lajos vezérez­redes, honvédelmi miniszter, j dr. Horgos Gyula kohó- és gép­ipari miniszter, Lázár György ! munkaügyi miniszter, Péter János külügyminiszter, dr. Sza. bó Zoltán egészségügyi minisz­ter, az MSZMP KB tagjai és dr. Csanádi György közleke- j dés- és postaügyi miniszter bú_ csúztartta. Jeten rótt a búcsúztatásnál Le Van Than, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság buda­pesti nagykövetségének ideig­lenes ügyvivője. Ott volt a bú­csúztatásnál Mohammad Has­san Puyani, az Iráni Császár­ság, C. B. Muthamma, az In. dia; Köztársaság nagykövete, A. M. Szorokin követ-tanácsos, a Szovjetunió nagykövetségé­nek és Nguyen Hung Khanh, a Dél-Vietnami Köztársaság nagykövetségének ideiglenes ügyvivője is. (MTI) A vállalati üzem■ és munkaszervezés javításáért — A másodállásokról és mellékfoglalkozásokról A SZOT Elnökségének ülése A SZOT Elnöksége hétfői ülésén elhatározta, hogy irány­éiveket bocsát kj a vállalati üzem- és munkaszervezés kor­szerűsítését segítő szaikszerve- zeti feladatokra. Megállapítot­ta az elnökség, hogy hazánk­ban elmaradott a vállalatok belső szervezeti működési rendszere, többnyire kidolgo. zatlanok a döntési hatáskörök, a. szervezet nehézkes, bürok­ratikus, nem eléggé hatékony. Az MSZMP Központi Bizott­sága már foglalkozott e kér­déssel és felkérte a SZOT-ot is, hogy támogassa a társadal­mi mozgalmat a vállalati szer­vezés javítására. A SZOT Elnöksége felhívja a szakszervezeti szerveket, hogy- széles körű politikai fel­világosító munkát végezzenek a vállalati üzem- és munka- szervezés korszerűsítésére. A szakszervezeti vezető -szervek évente rendszeresen .értékeljék az üzem- és munkaszervezés helyzetét. Gondoskodjanak ar­ról, hogy a soron következő műszaiki konferenciákon, ter-1 melésj tanácskozásokon, mun. lcaértekezleteken megismerjék a dolgozók a vállalati üzem-1 és munkaszervezés korszerűsí­tésével kapcsolatos feladatokat. A SZOT Elnöksége a másod- j állásokat és mellékfoglalkozá­sokat érintő állami rendelkezé­sekkel is foglalkozott, hangsú­lyozva, hogy a szakszervezetek is elítélnek milyen olyan fog­lalkoztatást, amely ellentétes a vállalati gazdaságosság, a szó. cialisfa munkaerkölcs követel­ményeivel. Ezért szükséges, hogy a tapasztalt szabálytalan­ságok és visszaélések megszün­tetésében a szakszervezetiek se. gítsék az állami szerveket. A leghatározottabban fel kell lépni a vállalat érdekeit nem szolgáló, vagy azokkal éppen ellentétes foglalkoztatások el­len. A szakszervezetek segít­sék az állami szerveiket a tör­vényes rendelkezések végrehaj­tásában (MTI) A Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság külügyminiszterének hétfői programja Péter János külügyminiszter és Mohammed Saleh Aulaqi, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság külügyminisztere hétfőn folytatta megbeszélé­seit. Mohammed Saleh Aulaqi ' délben ebédet adott Téter Já­nos tisztetekére a margitszige­ti Nagyszállóban. Az ebédén részt vett Czinege Lajos ve­zérezredes, honvédelmi mi­niszter, Púja Frigyes, a kül­ügyminiszter első helyettese, dr. Szalai Béla külkereskedel­mi miniszterhelyettes, vala­mint a politikai, a gazdasági és a kulturális élet több más Vezető személyisége is. (MTI). Jó munkát aktivisták ! Februárban több mint. száz falugyűlétst tartanak Tolna me­gyében. A Hazafias Népfront kongresszusára készülve újjá­választják a községi népfront­bizottságokat, számot adnak a négy év alatt végzett múmiá­ról. A falusi politikai munka megélénkülésének lehetünk tanúi. Múlt hét péntekén Bencsik István, a Hazafias Népfront főtitkára a Parlamentben ta­lálkozott a magyar sajtó kép­viselőivel. A kongresszusi elő­készületekről, a Hazafias Nép­front soron lévő feladatairól beszélt a főtitkár, és arra kér­te a sajtót, támogassák ezt a munkát, adják vissza a lapok, a rádió, a tv a fokozott poli­tikai hangulatot, azt a tevé­kenységet, amelyet a népfront aktivistái ezekben a napokban is végeznek. Több mint négyezer gyűlést tartanak az országban, így Tol­na megyében is minden köz­ségben. Jórészt már elkészítet­tek a beszámolókat, de arra számítanak a népfront aktivis­tái, hogy a beszámolók majd a falugyűléseken teljesednek ki. Itt a lakosság mond véle­ményt a négyéves munkáról. Arról, hogy a községpoíitdkai munkában hogyan működött közre a népfrontbizottság, ar­ról, mit kell tenni a jövőben. „Emberközelbe akarjuk hozni a társadalom sok kérdését, hogy mindenki érezze, szükség van munkájára a szocializmus építésében; azt akarjuk, hogy kedvet kapjanak az emberek a politizálásra” — mondotta töb­bek között Bencsik István. Ha a Tolna megyei előkészületeket vizsgáljuk, rögtön azt kell megállapítani, hogy a községi bizottságok értik feladataikat; jól mozgósítják a lakosságot; Az aktivisták, akik a négy év alatt és a megelőző években közreműködtek a feladatok megoldásában, most ismét munkába állnak. Esténként fa­lugyűlésre hívják az embere­ket, arról beszélgetnek, szinte mindenkivel, hogy elegedet, tek-e a népfront tevékenységé­vel, arra is kíváncsiak, mit akarnak tenni, hogyan akarnak közreműködni a továbbiakban, részt venni a politikában, ré­szesévé válni a sikereknek. A falugyűlések, a népfront- bizottságok választásai jó al­kalom a politizálásra. Jó alka­lom arra. hogy egyre fejlődő, gazdagodó községeinkben számvetést tegyenek. A Haza­fias Népfront országos taná­csának kongresszusi levele az egész ország népéhez szól. A levél arra buzdít, hogy eddigi eredményeinket ismertessék meg mindenkivel, ösztönözze­nek a holnap feladatainak vál­lalására, a tevékeny hazafisá- got az országépítés minden­napjaiban bontakoztassák ki, „Olyan hazafiúi érzést kell ki­alakítani, amelynek mércéje a lakóhelyért, a szülőföldért, a hazáért való tenniakarás” — áttanítja meg a kongresszusi levél. Sok a tennivalónk, ne­mes céljaink közelebb hozása mindennapi munkánk eredmé­nye. A Hazafias Népfront áp­rilisi, ötödik kongresszusa számadást ad majd mindazok­nak, akik az országépítésben aktívan közreműködnek. A most kezdődő falugyűléseken a lakóhely életéről, az itt vég­zett munkáról, a politikai és gazdasági célkitűzések megva­lósításáról beszélnek. A nép­front aktivistáinak sok mun­kát ígér a február, sokszor ké­ső estébe nyúlik majd a nap, hosszas beszélgetések, termé­keny viták nyomán alakul majd a községi politika. Jó mimikát kívánunk aktivisták!- PJ —

Next

/
Thumbnails
Contents