Tolna Megyei Népújság, 1970. november (20. évfolyam, 257-280. szám)

1970-11-01 / 257. szám

TOLNA MEQVri VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG gj A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA~| XX. évfolyam, 257. szám ARA: 1,20 FORINT fiWKÜBlMfiiHBgffjHM Vasárnap, 1970. november 1. Maiik felszólalása az ENSZ-ben 1 közel-keleti tarlós léke úl[a Eiem a fenyegetések ólja Malik, a Szovjetunió állan­dó ENSZ-képviselője a köz­gyűlés pénteki plenáris ülésén felszólalt a közel-keleti kérdés vitájában. Rámutatott arra, hogy Izrael makacsul gátolja a közel-keleti kérdés békés rendezését, s ezért az Egyesült Nemzetek Szervezetének min­den békeszerető államnak újabb lépéseket kell tennie, „hogy arra ösztönözzék az iz­raeli kormányt és a mögötte álló erőket: számoljanak az ENSZ-tagállamok túlnyomó többségének'« közel-keleti kér­dés haladéktalan és igazságos politikai rendezésére irányuló követelésével”. — Ami a Szovjetuniót illeti ■— folytatta Malik —, határo­zottan támogatja az izraeli fegyveres támadás áldozatait, az arab országokat. A szovjet küldött hangsú­lyozta, hogy az amerikai hatá­rozati javaslat célja a közel- keleti békés politikai rendezés további elodázása, meghiúsí­tása. Az amerikai javaslat a Biztonsági Tanács határozatá­nak teljesítése szempontjából feltételül szabja az Izrael és az arab országok közötti „biza­lom légkörének” megteremté­sét. Ez újonnan kiagyalt köve­telés. Malik rámutatott arra, hogy az Egyesült Államok hatalmas propagandagépezete nem fu­karkodik a különféle kohoii vádakkal, az Egyesült Arab Köztársasággal szemben,ugyan­akkor mélyen hallgat a tűz­szünet tényleges megszegésé­nek Izrael által elkövetett eseteiről. — A közel-keleti igazságos és tartós béke útja nem a fe­nyegetések és a katonai kalan­dok útja, hanem az izraeli csa­patok teljes kivonása vala­mennyi megszállt arab terület­ről — jelntette ki Malik — A megegyezés előmozdításához haladéktalanul fel kell újítani Jarring misszióját, nem ter­helve azt semmiféle, kiagyalt feltétellel és követeléssel, mi­ként az amerikai küldöttség teszi, határozati javaslatában. A szovjet küldött kifejtette, hogy az afro-ázsiai országok és más, el nem kötelezett álla­mok küldöttségeinek határo­zati javaslata, — ha nem is tartalmazza mindazokat a kö­veteléseket. amelyeket a szov­jet küldöttség véleménye sze­rint a közgyűlésnek Izraellel és pártfogóival szemben támasz­tania kell —, leszögezi az ENSZ alapokmányának nagy­fontosságú rendelkezéseit, va­lamint a Biztonsági Tanács említett határozata mielőbbi végrehajtásának követelését. Ezért a szovjet küldöttség tá­mogatja e javaslatot. A DÍVSZ leplezze le a fő ellenséget, az imperializmust Szombaton folytatta tanács­kozását a Demokra’ikus Ifjú­sági Világszövetség VIII. kong­resszusa; délelőtt négy temati­kus bizottság látott munkához. Sergio Dlancónak, a DÍVSZ argentin alelnökének vezetésé­vel ülésezett az ifjúság jogai­val foglalkozó munkacsoport. A hozzászólók egyebek között indítványozták: a DÍVSZ VIII. kongresszusa leplezze le a fő ellenséget, az imperializmust, amely a megtorlás minden esz­közét latbaveti, s még azt is igyekszik megakadályozni, hogy az ifjúság erősítse sorait, harc­ra szervezkedjen. Kérték: a VIII. kongresszus tegye a vi­lágszövetség minden tagszerve­zetének feladatává, hogy mun­kájával, kezdeményezéseivel segítse elő az ifjúsági jogok car'.ájának kidolgozását. Az ifjúság nemzetközi szoli­daritásának kérdéseivel a rho- desiai Noko Nolaoa elnökleté­vel foglalkozó ninnkab .ottság rátája során a felszólalók hangsúlyozták: a haladó fiata- ok kötelességüknek érzik, hogy aktívan segítsék a felszabadult országok gazdasági életének fellendítését. Indítványozták, hogy indítsanak „a vietnami gyermekekért'’ jelszó jegyében világméretű gyűjtési akciót, építsenek iskolát a földrengés sújtotta Peruban, létesítsenek Szudánban ifjúsági központot. Javasolták, hogy a SIVSAJ (Nemzetközi Ifjúsági önkéntes Szolidaritási és Barátsági Szolgálat) váljon a DÍVSZ ön­álló szakosított irodájává, és munkája során a harmadik vi­lág országainak igényeit figye­lembe véve biztosítson fiatal diplomás szakembereket a fel­szabadult országok segítésére. A nemzeközi együttműködés kérdéseivel foglalkozó bizottság Petrosz Behnam iraki küldött vezetésével kezdte meg tanács­kozását. Varga József, a DÍVSZ magyar titkára vitaindító elő­adásában elmondta, hogy a DÍVSZ széles antiimperialista frontot szándékozik létrehozni. Együttműködik nemcsak azok­kal a mozgalmakkal, amelyek teljesen elfogadják a Demok­ratikus Ifjúsági Világszövetség elvi álláspontját, hanem olyan mozgalmakkal is létrehoz kö­zös akciókat, amelyek csak részben csatlakoznak a DÍVSZ célkitűzéseihez. A felszólalók javasolták, hogy a DÍVSZ fej­lessze kapcsolatait a különbö­ző haladó, demokratikus nem­zetközi szervezetekkel és moz­galmakkal. Hangsúlyozták, hogy — az egyenjogúság alap­ján — bővíteni kell a kapcso­latokat az ENSZ különböző szakosított szervezeteivel. Min­denkor figyelembe véve a nemzetközi kormányközi szerv és a DÍVSZ egymástól eltérő sajátos vonásait. 4 megyei OTF-béhi dombóvári Az Országos Takarékpénz­tár, mint ismeretes, minden évben megjutalmazza a világ­takarékossági nap első buda­pesti és megyei újszülöttjeit. Megyénk szerencsés újszülött­je dombóvári. Neve: Vétek Zoltán. Született az újdombó- vári kórházban 1970. október 30-án 0 óra 11 perckor: Szü­lei: Vétek József kőműves kisiparos és Horváth Ilona háztartásbeli, Dombóvár, Fő utca 187. szám alatti lakosok. Közelebbi róluk: Van már egy három és fél éves kislá­nyuk, most kétszeres az öröm. Nemcsak a fiú, a „trónörökös” érkezett meg a családba, ha­nem mindjárt szerencsével is kezdi az életet. A dombóvári OTP-fiók ve­zetője, Sótonyi György ugyan­is hétfőn adja át neki ünne­pélyes keretek közt az OTP ajándékaként az 1000 forintos takarékbetétkönyvet. <1—e) Todor Zsivkov fogadta Jakubovszkijt Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a minisztertanács elnöke szom­baton fogadta Ivan Jaku- bovszkij marsallt, a Varsói Szerződés tagállamai egyesí­tett fegyveres erőinek főpa­rancsnokát. Jakubovszkij marsall az egyesített fegyveres erők ka­tonai tanácsának és a hadser regek vezetőinek együttes ülése alkalmából tartózkodik Bulgáriában. A találkozó szívélyes, baráti légkörben folyt le. Losonczi Pál távirata Olentiiiiitfó Jelentései! le Win állapotáról Bumedlennek Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban üdvö­zölte Nuari Buniedient. az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság miniszterelnökét, az Algériai Forradalmi Tanács elnökét, Algéria nemzeti ünnepe, az agériai nemzeti felsza­badító harc megindulásának 16. évfordulója alkalmából. Péter János külügyminiszter táviratban köszöntötte Ab­del Aziz Buteflika, algériai külügyminisztert, (MTI) A JKSZ-konferencia támogatja a kormány megszilárelítási programját A thaiföldi fővárosban meg­jelenő Dangkok World angol nyelvű napilap jelentette, hogy Ne Win tábornok, bur- mai államfő szívszélhüdés kö­vetkeztében haldoklik, vagy Az amerikai időközi válasz­tás előtt néhány nappal a kor­teshadjárat finisében Nixon el­nök és Agnew alelnök pénteki beszédeikben egymást túllicitál­va igyekeztek hasznot húzni az elnököt ért kínos San José-i incidensből és a konzervatív jelöltek felé fordítani a szava­zók hangulatát. Nixon Kali­fornia egyik konzervatív fel­legvárában, Anaheimben mon­dott beszédet, tízezer hallgató előtt. A beszédet különös fi­gyelem kísérte, mert az elnök kórnj'ezetétől elterjedt a hír, hogy Nixon legközelebbi be­szédében részletesen foglalko­zik a San José-i tüntetőkkel. A köztársasági párt országos bizottsága ezért 45 000 dollárt fizetett a helyi televízió-háló­zatnak. hogy fél órában, egye­nes közvetítést adjon az elnök talán már el is hunyt. A lap Rangoonból származó, más forrásokból meg nem erősített diplomáciai értesülésekre hi­vatkozott. Pénteken már vol­tak olyan jelentések, hogy a kortesbeszédéről. Nixon azon­ban nem elégítette ki a kíván­csiságot, csupán néhány rög­tönzött szót mondott a tilta­kozó megmozdulásról. Arról mindenesetre biztosította hall­gatóságát, hogy a San José-i kődobálók „nem képviselik az amerikai ifjúság többségét és holnapi vezéreit”, majd sokat sejtetően közölte, hogy úgy érzi, eljött az idő, amikor „megálljt” kell parancsolni a hasonló erőszakos megnyilvá­nulásoknak. Felhívta a hall­gatóságát, hogy november 3-án jelenjen meg minél nagyobb számban az urnáknál és így hallassa szavát „a csendes többség”. Agnew alelnök a ma­ga modorában, tömören sze­métnek nevezte a San .José-i tüntetőket, akiket szerinte ki kell söpörni a társadalomból. tábornok szívszélhüdést ka­pott és állapota válságos. Burma thaiföldi nagyköve­te, U Tun Win szombaton cá­folta a hírt. Kijelentette, hogy az államfő jó egészségnek ör­vend. Az AP bangkoki tudósí­tója szintén olyan értesülése­ket szerzett, hogy Ne Win tá­bornok jól van, feltételezik, hogy a tábornokkal kapcsola­tos híreszteléseknek Ne Win múlt heti kisebb betegsége adott tápot. Az AFP Singapore-i tudó­sítója szombaton reggel bang­koki értesülésekre hivatkozva azt jelentette, hogy Rangoon- ban semmi sem mutat poli­tikai válságra. Feltételezik, hogy a Ne Win súlyos beteg­ségéről és haláláról terjesztett hírek a burmai államfő poli­tikai ellenfelének, U Nunak környezetéből származnak. A japán külügyminisztérium értesülése szerint Ne Win tá­bornok, a Burmai Forradalmi Tanács elnöke ,,jó egészségnek örvend”, s szombaton átvet­te Kambodzsa burmai nagy­követének megbízó levelét. A japán külügyminisztérium ér­tesülése rácáfol azokra a bangkoki híresztelésekre, amelyek szerint Ne Win tá­bornok csütörtök óta súlyos .szívrohamban haldoklik. A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének eredetileg két napra — csütörtökre és pén­tekre — tervezett 1. országos konferenciája szombaton is folytatta munkáját Belgrád- ban. Az ülés meghosszabbítá­sának oka: az időszerű politi­kai és gazdasági kérdésekről folytatott vitában a vártnál jóval többen szólaltak fel. Az utóbbi időszakban nyil­vánvalóvá vált gazdasági ne­hézségek megoldása ugyan- csak rendkívül felelősségteljes állásfoglalásokat igényel a JKSZ-tól. Az a tény, hogy a jugoszláv kormány éppen a pártkonferencia első napján jelentett be egv olv súlyos s Jugoszláviában különösen szokatlan — intézkedést, mint az árai: befagyasztása, a gaz­daság továbbfejlesztésének té­máját is a konferencia közép­pontjába állította. A kormány bejelentett megszilárdítási programjához megkapta a konferencia teljes támogatá­sát A politikai és gazdasági helyzetről, valamint a JKSZ ezzel kapcsolatos feladatairól szóló határozati javaslathoz a konferencia idején mintegy 60 kiegészítő indítvány érke­zett. A jugoszláv mezőgazdasági politikáról előterjesztett jelen­eshez mintegy 100 kiegészítő javaslatot terjesztettek elő. Nsxoit Lefejezte koríeskörútját

Next

/
Thumbnails
Contents