Tolna Megyei Népújság, 1970. október (20. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-01 / 230. szám

Közel-Kelet Kairó JNasszei* temetésére készül Kairóban megkezdődtek a csütörtöki nagyszabású teme­tés előkészületei. Nasszer el­nököt _katonai díszpompával helyezik őrok nyugalomra. A temetésre az ország vezetőin és számos külföldi vezető po­litikuson kívül mintegy 5 millió embert várnak. Teljes a gyász a legtöbb arab fővárosban. Bejrutban folytatódott a puskaropogás­tól hangos gyászolás. A li­banoni fővárost elárasztották Nasszer fekete keretes port­réi. nem jelentek meg az új­ságok, bezártak a kormány- hivatalok és nem dolgoznak a telefonkezelők sem. A bol­tok többnyire szintén zárva tartanak. Damaszkuszbart mintegy 50 ezren vonultak fel néma gyászmenetben, hatalmas' fe­kete zászlók és Nasszer- képek alatt. Alekszej Koszigin szovjet Jordánia miniszterelnök, aki Nasszer egyiptomi elnök csütörtöki te­metésére érkezett Kairóba, szerdán a Kubbeh-palotában találkozott Anvar Szadattal, r.z EAK ideiglenes elnökével, és az EAK más közéleti sze­mélyiségeivel. A szovjet kormánytő Le- onyid Erezsnvev, az S?KP főtitkára és ÉCyikolaj Prdgor- ntj, a Legfelső Tanács Elnök­ségének elnöke, valamint a i taga nevében részvétét tol- i ácsolta az EAK vezetőinek. Koszigin és Szadat az ezt Követő szívélyes megbeszélés során annak a kölcsönös tö­rekvésnek adott kifejezést, hogv a szovjet és az eevip- tomi nép, a nemzeti fe'sza- badulás és a népek bizton­sága érdelében tovább erő­sít! a Szovjetunió ós az Egyesült Arab Köztársaság között ki­alakult. szoros és baráti kap­csolatokat Megke/iltík a béketerv végrehajtáwát Szerdán hajnalban Jordániá­ban megkezdődött a tűzszünet 1'eiügyeletével megbízott arab- köxi bizottság hatnapos lieke- T érv éne!; végrehajtása. A Ladgham tunéziai minisz­terelnök . vezette bizottság a/, alábbi hat púm ban jelölte meg a jcrdániai kormánycsapatoK és a Palesztinái gerillák hala­déktalan teendőit: 1. A kormánycsapatokat 24 órán belül ideiglenes állások­ba kell visszavonni, mégpedig öt kilométer távolságra a fő­város peremétől; 2. 24 órán belül a Paleszti­nái gerilláknak el kell hagy­niuk ammani állásaikat és vissza kell vonulniuk tábora­ikba: 3. a gerilláknak kötelezett­séget kell vállalniuk arra, hogy nem foglalják el a hadsereg által elhagyott állásokat, 4. a fővárosban véget keli vetni mindenféle ..katonai erő íitogtatásnak"; 5. a Jordániái biztonsági, erőknek ismét teljesíteniük kell normális szolgálatukat: 6. a ten' végrehajtását az arabközi bizottság által éiei­rehívott katonai irodának kell cuenőríznie. A helyzet normalizálódá­sára myiat, hogy szerdán reggel feloldották a kijárási tilalmat, a ..Központi bizott­ság hangja' nevű bagdadi rádióadó pedig közölte a központi bizottság nyilatko­zatát, amely követeli a tűz­szünet szigorú végrehajtását s mindazok megbüntetését, akik a megállapodás ellen cselekszenek. Ugyancsak a helyzet nor­malizálódására mutat az, hogy szerdán véglegesen le­zárult a .,túsz-ügy”: megér­kezett Ciprusra a felszaba­dítást front utolsó hat foglya Is. Napvilágot látott egy má­sik jelentés is: n damasz-, kuszi rádió szerint a Jordá­niái hadsereg szerda hajnal óta aknákkal támadja Irbid városát, egy bagdadi jelen­tés szerint pedig a Jordá­niái rendőrség megakadá­lyozta. hogy élelmiszert, vi­zet. és gnógvszert szállító Iraki gé'okocsios.zlop Irbid- be jusson. Jugoszlávia í\i son Belgrófl Imin Kocsis Tamás, az MTI tu­dósítója jelenti: Nixon amerikai elnök, fele­sége és kísérete — többek kö­zött Rogers külügyminiszter és Kissinger, az elnök nemzet- biztonsági tanácsadója — szer­dán délután röviddel fél négy óra után, nem egészen két napig tartó hivatalos látoga­tásra Jugoszláviába érkezett Nixont államfőket megillető fogadtatásban részesítették a belgrádi repülőtéren. A fo­gadtatáson jelen volt többek közt Tito elnök és felesége. Belgrád utcáin — a szocia­lista szövetség (népfront) vá­rosi. választmányának felhívá­sára — sokan gyűltek össze az amerikai elnök érkezésekor. A repülőtérről Nixon belgrádi re­zidenciájáig, s az onnan a fő­város mellett fekvő Avala he­gyig vezető útvonalon rendkí­vül erőteljes biztonsági intéz­kedésekéi alkalmaztak. yiyugu t - Bérli n Négy Italai in i megbeszélés Szerdán délelőtt. Nyugat- Berlinben összeültek a négy nagyhatalom képviselői, hogy' folytassák a város helyzetéről szóló megbeszéléseket, A he­tedik ilyen jellegű találkozóra a korábbiakhoz hasonlóan az egykori szövetséges ellenőrző bizottság épületében került sor. A Szovjetuniót Pjotr Abruszi- mov berlini nagykövet, az Egyesült Államokat Kenneth Rush, Angliát Sir Roger Jack- ling. Franciaországot Jean Sauvagnargaes bonni nagykö­vetek képviselik. A szerdai üésen Jaciaüng angol, nagy­követ elnökölt. A Parlamentből jelentjük (Folytatás az 1. oldalról.) nyainak tervezett, nagy válto­zására, a gáz és az olaj fel- használásának előretörésére, melynek eredményeként 1975- re a háztartások mintegy 65 százalékát gázzal tudják majd ellátni. Utalt a műtrágyagyár- (4« és felhasználás, az alumí­niumipar, a közúti járműgyár­tás, a gépipar keretében, első­sorban a számítástechnika, az építőiparban a korszerű építé­si módszerek és szerkezetek kiemelt fejlesztésére. Vázolta az erre szolgáló rendkívüli anyagi erőfeszítéseket és a várható eredményeket, köztük, hogy egy hektár te-mőföldre, hatóanyagban számítva, 190 kg műtrágya jut majd. Európa egyik legnagyobb autóbusz- gyártói leszünk. 400 elektroni­kus számítógép működik majd az országban, csők on az épí­tési idő és javul az építés mi­nősége a tervidőszak vegere, és így tovább. Uj URH-rádióadó, a szjr.es vételt is magában cogialó má­sodik tv-műsor. 250 ezer új teleiónálíomás, 2500 új álta­lános iskolai osztály, Í1600 gyógyintézeti ágy — csupán néha ni további adat azokból, amelyekkel a tervhivatal el­nöke az ötéves tervnek az éle* mindé > terére kiterjedő eloi •-£ n. ■ vi la1 L jp! 1 ez.te Hangsúlyozta azonban, hogy muitán 100 rni [Kardokat hasz­nálunk majd fel. rendkívüli jelentőségűvé válik a beruházási tevé­kenység javítása. Fook Jenő, a Miniszterta­nács elnöke a következő táv­iratot küldte Csou Fn-lajnaU. a Kínai Népköztársaság ál­lamtanácsa elnökének: A Kínai Népköztársaság megalakulásának 21, évfordu­lója alkalmából a Magyar Népköztársaság forradalmi munkás-paraszt kormánya, a magyar nép és a magam ne­vében üdvözletemet és jó­kívánságaimat küldöm ön­nek, önön keresztül a Kínai Népköztársaság államtanácsá­nak, a testvéri kínai népnek. Sok sikert kívánok a szoci­alizmus építésében, hazájuk felvirágoztatásában. Kívánom, hogy a népeink és országaink között: kapcso­latok erősödjenek és fejlőd­jenek a proletár nemzetközi­ség alapján, a közös ellenség, az imperializmus ellen vívott harc érdekeben, s a szocializ­mus, a haladás és a béke javára. * A VNA közlése szerint u VDK légvédelme szeptember 26-án Hoa Binh tartomány felett lelőtt egy pilóta nélküli amerikai felderítőgépet. Ez­zel a VDK területe lelett le­lőtt amerikai gépek szórna 3362-re emelkedett. * Leonyid Brezsnyev, a* S/KP Központi Bizottságá­nak főtitkára szerdán Baku­ba érkezett, hogy részt ve­gyen Szovjet Azerbajdzsán és az Azerba jdzsáni Kommunis­ta Párt megalakulásának 5#. évfordulója alkalmából ren­dezendő ünnepségeken. * Scheel nyugatnémet külügy­miniszter kedden U Thant főtitkárral találkozott. Mint egy ENSZ-szóvivo közölte, eszmecseréjükön a gazdasági fejlődés kérdései és eurÓQjii Részletesen szólt Párdi Im­re az életszínvonal emelésé­vel kapcsolatos tervelőirány­zatokról, bár hangsúlyozta, hogy csupán a tervszámúk alapján nem lehet megítélni az ezirányú várható fejlődést. A nemzeti jövedelem fogyasz­tásra szánt hányada 30 száza­lékkal növekszik az előző terv­időszakhoz képest, a kiskeres­kedelmi forgalom 40 százalék­kal. Kereken 400 ezer lakást kívánnak tető alá hozni, eb­ből 180—200 ezret állami erő­ből. A reálbérek viszonylag gyorsan, egy keresőre- számít­va 16—18 százalékkal növe­kednek, s ezáltal az eddiginél nagyobb szerepük lesz a reál- jövedelmek bővülésiben, amit. őt év alatt 25—27 százalékkal terveznek növelni. Többet for­dít majd az állam az öregek. 1 elegek, és a gyermekek eltar­tására, sor kerül egyes dolgo­zó-kategóriák keresetének in­tézményes növelésére, bizo­nyos nyugdíjemelésre, és to­vább növelik a családi pótlé­kot is. A kormány határozott ár­stabilitásra törekszik, rrnnd- nzonáltal nern merevedhetnek meg az árak hosszú időszak­ra, hiszen a népgazdaság szer­kezetében, a kereslet és kíná­lati viszonyokban lényeges változások következnek be, amelyeknek tükröződniük kell egyes árak csökkenésében, má­sok némi növekedésében. A lé­nyeges, hogy ezek együttvéve nem akadályozhatják a reál­jövedelmek és a reálbérek el­határozott növekedését. Az egyes országrészek meg­különböztetett fejlesztése is he­problémák kerültek szóba, a közel-keleti helyzettel nem foglalkoztak. * Xyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa el­nökségének- elnöke szerdán a Kremlben beszédet mondott azon a* ülésen, amelyen a Legfelső Tanács Elnöksége ratifikálta az ez év július 7-én. Bukarestben aláírt szovjet—román barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést. Mint Podgornij hangsúlyozta a szerződés „széles távlatokat nyit a két ország és a két nép baráti kapcsolatainak to­vábbfejlesztéséhez és elmélyí­téséhez politikai, gazdasági, védelmi, kulturális és egyéb területeken." * A mexikói Guadalajara egyetemén a diákok két cso­portja között fegyveres össze­tűzés robbant ki, amelynek következtében három ember meghalt és nyolcán megse­besültek. A zavargás miatt a helyi tartományi kormányzó elrendelte az összes guadala- jarai középiskola és az egye­tem bezáráséi meghatározat­lan időre. * Hgns Lenssink a nyugat­német közoktatás és tudomá­nyos kutatási ügyek minisz­tere 12 napos szovjetunióbeli látogatásáról visszaérkezett Bonn ha. A repülőtéren új­ságíróknak kijelentette, hogy a szovjet—nyugatnémet szer­ződés kedvezően befolyásolta a szovjet hivatalos szemé­lyekkel Moszkvában folytatott megbeszéléseit. Uruguayi Tupamaros-gerih- lák kedden felgyújtották egy arisztokrata klub épületét Montevideóban. A benzinnel leöntött falak alá helyezett időzített bomba idő előtt, robbant, a gerillák közül kelten életüket vesztették. lyet kapott az előterjesztésben. A leglényegesebb e téren az, hogy bár vannak és lesznek még különbségek, de nincse­nek már fehér foltok az or­szág térképén. A helyi hagyo­mányokat, anyagi alapokat és munkaerö-helvze cet figyelembe véve, nagy gonddal foglalkoznak a különböző országrészek és városok sajátos gazda­ságú fejlesztésével. Az urbanizáció erőteljesen folytatódik, mintegy 260—280 ezer fővel növekszik a városok lakossága. Az idegenforgalom­ról is szó esett e részben: a Balaton-vidék fejlesztésére 5—6 milliárdot, Velencei-tóéra 1 milliárdot fordítanak. Végül is ez a terv többet kíván, mint az eddigiek — összegezte az elmondottakat a tervhivatal elnöke —, minde­nekelőtt növekvő ütemei, na­gyobb hatékonyságot, valamint szilárd belső és nemzetközi gazdasági egyensúlyt. Párdi Imre nagy érdeklő­déssel fogadott expozéja után Bognár József képviselő, a terv- és költségvetési bizott­ság nevében szólt hozzá a törvényjavaslathoz. Bevezető­ül azt fejtegette, vajon mivel tud a törvényhozás hozzá­járulni ahhoz, a nagyszabású tervkészítő munkához. ame­lyet a szakemberek és a szá­mítógépek már oly nagy rész­letességgel elvégeznek. Úgy véli, hogy a mi körülménye­ink között a képviselők na­gyon értékes segítséget nyújt­hatnak. hiszen , ez nemcsak gazdasági, ha­nem egyben társadalmi terv is, amelynek meg­valósítása csali széles tár­sadalmi alapon lehetséges. Bővebben foglalkozott Bog­nár József a külkereskedelem problémaival. A nemzetközi árucsere érzékeny’, kis orszá­gunkban igen fontos, mondot­ta, hogy lépést tudjon tarta­ni az általános fejlődéssel, mert ellenkező esetben a ki­vitel növekedésével csak a ráfizetést növeli. Ezzel kap­csolatban utalt a nemzetközi fizetési mérlegünk tartós egyensúlyának fontosságára, amit a következő ötéves terv-' ben el kívánunk érni. Ugyan­csak lényeges, hogy megszűn­jön a költségvetési deficit, s általában javuljanak az egyensúlyviszonyok a mun­kaerőhelyzetben. a kül- és a belkereskedelemben. Minder­re, — hangsúlyozta — jó alap­jaink vannak, hiszen ma már elmondhatjuk, hogy gazdaságtörténetünk leg­sikeresebb öt esztendejét zárjuk le hamarosan. Az eredményekben nagy ré­sze van gazdasági irányítá­sunk új rendszerének, amely máris alkalmasnak bizonyult a korábbinál jóval bonyolul­tabb feladatok megoldására. ' Jellemző volt a napirend iránti különös érdeklődésre, hogy 56 képviselő jelentkezett hozzászólóiadra, közölük a szerdai ülésen tizenhármán kaptak szót. Más-más hivatá- súak és egymástól különböző városok, megyék képviselői ré­vén igen sokféle nézőpontból szóltak hozzá a törvényjavas­lathoz. A nyugdíjasok helyzetéről beszélt Galló Ernő budapesti képviselő. Annak tudatában, hogy már jelenleg is jóval több mint 10 milliárdot fordít a népgazdaság a nyugellátás­ra, s csupán az idei intézkedé­sek mintegy 900 millióval nö­velték az állami kiadásokat, utalt a párt kongresszusi irányelveiben foglaltakra, ame. Iveknek értelmében a nyugdí­jakat olyan mértékben kel! emelni, hogy érezhetően csök­kenjenek a családok jövedelmi differenciái. Az országgyűlés szerdai ta­nácskozása a késő esti órák­ban ért véget és csütörtökön délelőtt, folytatódik (KS)

Next

/
Thumbnails
Contents