Tolna Megyei Népújság, 1970. szeptember (20. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

Közel-Kelet Izrael húzza az időt Az izraeli kabinet vasárna­pi ülésén meghallgatta Abba Eban Külügyminiszter és Te- koah ENSZ-küldött beszámo­lóját, majd két döntést ho­zott t — Kedden ismét összeül a kormány, hogy Tekoah részvé­telével „folytassa a helyzet megvizsgálását”. — Ennek megfelelően Te­koah hétfőre tervezett, New Yorkba történő visszautazását elhalasztják. Megfigyelők szerint mindkét döntés arra utal, hogy a kor­mány tagjai nem tudtak meg­egyezni, milyen utasításokat adjanak Tekoah-nak a Jar­ring vezette közvetett béketái- gyalásokon. Az izraeli kormány újabb lépése gyakorlátilag stagnálás­ra készteti a Gunnar Jarring vezette New .York-i arab—iz­raeli tárgyalásokat —, írja a DP A hírügynökség Jeruzsá­lemből. A kormányon belül igen sú­lyos nézeteltérések támadtak a „tűzszünet megsértésének' ügyében. Az izraeli belső ellenté­tekre jellemző, hogy Golda Meir szombaton kétszer is fogadta Dajan hadügyminisz­tert, hogy megpróbálja elsi­mítani a kabinet tagjai és a Dajan közötti ellentéteket. Dajan ugyanis „keményebb” politikát követel, s az ellen­tétek immáron odáig fajul­tak, hogy Dajan lemondás­sal fenyegetőzik. Da jattnak annyit sikerült elerme, hogy Men mimseier- elnóK úja bu üzenetet Küldött Nixon elnöknek, amelyoen azzal fenyegetőzik, hogy amennyiben Amerika nem tudja viztosttani a tűzszünet tiszteletben tartását, „Izrael maga veszi kezébe az ügyek irányítását''. Ez a Maarív című izraeli lap értesülése, a Jediot Aha- ronot viszont már úgy érte­sült, hegy Golda Meir elha­lasztja Amerikába tervezett látogatását, A közel-keleti hírek másik csoportja, ami Ammanból, Jordánia fővárosából érke­zett. Ezek szerint vasárnap a késő esti órákban újabb fegyveres összecsapásokra került sor, megszakadt a te­lefonösszeköttetés és az áramszolgáltatás. A helyzet áttekintését nehezíti, hogy két ellentétes magyarázat lá­tott napvilágot: az El Fatah szerint a jordániai hadsereg „általános offenzivát” indí­tott a gerillatámaszpontok ellen, míg a kormány sze­rint ..ismeretlen fegyveresek” tűz alá vették o főhadiszál­lást. a rendőrség és a bizton­sági szolgálat központját. Az El Fatah lapja hétfői számá­ban címoldalán arról tudó­sit, hogy „Jordániában rövi­desen katonai kormányt ala­kítana1: és kihirdetik a rend­kívüli állapotot”. Egyelőre az a helyzet, hogy a lövöldözés megszűnt és összeültek a PSZF KB és a hadsereg kép­viselői. hogy elejét vegyék a további összecsapásoknak. Addisz Abeba Véget ért az Afrikai Egységszervezet ülésszaka Az Afrikai Egységszervezet miniszteri tanácsának 15. ülésszaka hétfőn a hajnali órákban ért véget. A tanács 20 szavazattal 17 ellenében, 4 tartózkodás mellett elvetett egy Szomáliái javaslatot, amely Angliát teszi felelőssé két algériai állampolgárnak az izraeli hatóságok által egy angol utasszállító repülőgép­ről a lyddai repülőtéren tör­tént leszállítása és őrizetbe­vétele miatt. A miniszteri tanács úgy döntött, hogy Namibia prob­lémáját nyolctagú bizottság elé utalja, amely az ügyben Hanoi Pham Van Don» nyilatkozata Pham Van Dong. a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság miniszterelnöke a köztársaság kikiáltásának szeptember 2-án esedékes 25. évfordulója alkal­mából nyilatkozatot adott a TASZSZ tudósítójának Hang­súlyozta, hogy az elmúlt 25 esztendőt a népnek a nemze­ti függetlenségért és a szoci­alizmus építéséért vívott küz­delme jellemezte. Ennek során a szocializmus építésében min­den vonalon fontos eredmé­nyeket értek el. — Ezek erősítik a szocialis­ta északot, amely maradékta­lanul teljesíti azt a kötelessé­gét. hogy a dél hátországa legyen a jelenlegi háborúban amely az Egyesült Államok agressziója ellen, a nemzet megmentéséért folyik — fűzte hozzá. A továbbiakban rámutatott arra, hogy az amerikai impe­rialisták súlyos vereségeik el­lenére még mindig nem ad­ták fel agresszív terveiket. Kiterjesztették agressziójukat Kambodzsára is, fokozzák a polgárháborút Laoszban. Pham Van Dong a vietna­mi nép háláját és elismerését fejezte ki a szovjet nép iránt amely a szocialista tábor ere­jét gyarapítva fokozza a nem­zeti felszabadító mozgalom és békemozgalom erejét is,, a proletár internacionalizmus szellemében lelkesíti és támo­gatja a vietnami nép harcát a függetlenségért, a szabadság­ért és a szocializmusért. emlékiratot intéz a hágai nemzetközi bírósághoz, A miniszteri értekezlet fontos politikai esemény volt. s jelentősek azok a ha­tározatok, amelyek elítélik az apartheid-politikát, amelyet egyes NATO-országok. így az Egyesült Államok, az NSZK, Franciaország és Anglia tá­mogatnak. Közben sorra érkeznek az AESZ csúcsértekezletére a résztvevők. Az etióp főváros­ban tartózkodik már az ugandai, a kameruni, a da- homeyi, a csádi, a zambiai es az egyenlítö-gumeai elnök. John Gollan. Nag.v-Britan- nia Kommunista Pártjának főtitkára levélben lordult Willy Brandt nyugatnémet kancellárhoz, hogy engedé­lyezze Németország Kommu­nista Pártja működését, ame­lyet 1956-ban tiltottak be. A főtitkár üdvözli a nemrég megkötött szovjet—nyugat­német szerződést, mint a két ország kapcsolataiban beállt javulás jelét és rámutat, hogy a párt működésének engedé­lyezése elősegítené az NSZK demokratikus Szervezetei és lakossága összefogását a múlt negatív és terméketlen pnli- t'ká Iához visszatérni akarók elleni harcban. * Uruguayban hétfőn vissza­állították az alkotmányos pol­gárt jogokat, melyeket Areco elnök húsz napra felfüggesz­tett. hogy ezzel is megköny- nvítse az elrabolt amerikai Claude Flv és Aloysio Dias Gomide. brazíliai diplomata felkutatását. A két személyt eddig nem sikerült megtalálni. * Hétfőn közzétette jelentését a perui földrengésről az ame­rikai belügyminisztérium által kiküldött szakértőcsoport. A jelentés megállapítja hogy a nyugati féltekén lezajlott leg­pusztítóbb természeti csapás mintegy 70 000 áldozata első­sorban amiatt vesztette életét, hogy lakóépületeik nem vol­tak eléggé szilárdak. A szak­értők a helyszíni vizsgálatok során azt tapasztalták, hogy a több mint ISO 000 romba dőlt ház gyenge alapokra épült és xígyszólván semmi védelmet nem nyújtott a földrengés ide­jén a bentlevőknek. Ostromgyűrűben Indonézia hollandiai nagykövetsége Hétfőn kora reggel piszto­lyokkal felfegyverzett indonéz fiatalok megszálltak hazájuk hollandiai nagykövetségét es eközben agyonlőtték az egyik őrt álló rendőrt. A támadás­ra közvetlenül Suharto Indo­néz elnök hollandiai látogatá­sa előtt került sor. és a ha­tóságok attól tartanak, hogy további tiltakozó akciókra is lehet számítani. A Hollandiában élő indoné­zek már jóelőre azzal fenye­getőznek. hogy tüntetni fognak Suharto látogatása ellen, akii több százezer baloldali és kom­munista fizikai megsemmisíté­séért és az U.j-Gutneának füg­getlenséget óhajtó szabad pá­pua mozgalom elnyomásáért tartanak felelősnek. A nagykövetségre betört fia­talok túszként fogva tartanak egv rendőrt, valamint a nagy­követ családját és a nagykö­vetség több munkatársát. Ha- tadiningrat nagykövet a tánv... dás idején nem tartózkodóit az épületben. A holland rend­őrség elit-alakulata két pán­célkocsival sietett a helyszín­re. A nagykövetség körű) délig nem változott a helyzet. A rendőrség kordont vont az épület köré. amelynek park­jában a bokrok közé rejtőzve a tizenéves megszállók min­den gyanús mozgásra füzeinek. Mint azóta kiderült, a kö­vetséget megszálló fiatalok egv indonéz szeparatista moz­galom képviselői. Airvboin szi­getéről valók, amelynek lakos­sága Indonézia függetlenné válása óta küzd a központi kormány unalma ellen. A szi­get a Maluku-szigetcsoport déli részén fekszik ég vezetője a független dél-rrialukui köz­társaságot követelő mozga­lomnak. Jelenleg mintegy 30 ezren élnek önkéntes szám­űzetésben Hollandiában, nem hajlandók felvenni sem a hol­land. sem az indonéz állam­polgárságot. Vezetőjük Manu­sama. a hírek szerint úton van Amszterdamból Hága fe­lé. hogy tárgyaljon Piet De Jón,,? miniszterelnökkel. Időközben az amibonniak hollandiai szervezete nyilatko­zatot tett közzé, amelyben el­hárítja magáró; a felelősséget az erőszakos akció miatt és kijelenti, hogy nem is tudott annak előkészítéséről. A szö­vetség természetesen szeretné tieuu, llugy ölűiül to laiogla- „ssj idején tu>iau,ozsiai>suci az indonéz' otnöiKjKei. Nem mindennap» körülmé­nyek. Között kényszeiült í*ar- iamenteri szerepre PWt de bong noliand mimsztei ernoá as Joseph Duna külügyminisz­ter a kora délutáni araikban, amdKor a szó szoros érteimé­ben a kertek alatt lopakodva férkőztek a megszállt indonéz nagykövetség közelébe, itogy tár gyadjanak az épületet meg­szánó tizenéves lázadókkal. A holland kormányfő és kül­ügyminiszter végül bejutott egy villába. amely a nagykö­vetség épületével szentiben he­lyezkedik el. Ennek az erkélyéről szóltak tolmács és megafon segítségé­vel a nagyikövetséget megszáll­va tartó fiatal fegyveres In­donéziaiakhoz, mialatt egy re­pülőgép körözött a színhely fölött és a drámai hatást fo­kozta a minisztereiket kísérő néhány rendőr is. akik lövésre készen tartott fegyverrel igye­keztek biztosítani a két mi­nisztert. Röviddel ezt megelőzően Hágába érkezett Manusama, az amdoin-i szeparatisták vezető­je, aki rövid eszmecserét foly­tatott a holland miniszterel­nökkel. majd két testőre vé- 1 delme alatt átment a megszállt nagykövetségre. ..Egyéniként kivégezzük a túszokat, ha Suharto elnök neim vállai visszavanhataüam kötelezettséget arra, hogy hi­vatalos hollandiai látogatása alatt találkozik Manusama mérnökkel, Dél-Ma.luku elnö­kével" — közölte a nagykö­vetséget megszálló fiatalok szóvivője telefonon a Haag- sche Courant című hágai lap szerkesztőségével, amely ezt rendkívüli híradásban adta hírül. A nagykövetséget megszálló fiatal indonézek a továbbiak­ban kijelentették, hogy „for­radalmi mozgalmat kezdtek” a független Dél-Maluku kiví­vásáért. jól fel vannak fegy­verkezve és utolsó csepp vé­rükig készek harcolni. A lap közleménye szerint a megszállók mintegy harmin­cán vannak. Tizenöt túszuk­nak egyelőre nem esett b&n- tódása. A dolgozok 18 százaléka veit részt kedvezményes üdülésben — Széles körű kongresszusi munkaverseny Ülést tartott a SZOT Elnöksége Hétfőn ülést tartott a Szak­szervezetek Országos Taná­csának Elnöksége. Az első na­pirendi pont alapján megvi­tatta a Ruházati pari Dolgozók Szakszervezete Elnökségének jelentését a ruhaipar terme­lési és bérezési helyzetéről. Az írásos jelentés szerint — amelyet Tóth Tibornénak, a Ruházatipari Dolgozók Szak- szervezete főtitkárának szóbe­li beszámolója egészített ki — az iparág két évtized alatt megnyolcszorozta termelését, s tavaly már az 1949. évi 433 millió helyett 3500 millió fo­rint értékű árut szállított a hazai vásárlóknak és külföld­re. Az utóbbi évékben viszont lassult az iparág fejlődésének üteme mert a belkereskede­lem nagy készletei miatt csök­kentette megrendeléseit, s je­lentős gondot okoztak az anyagellátás zavarai is. A szaikszervezet megítélése sze­rint a bei- ás külföldi piac igénye nincs összhangban a textilipar termelésével, ezért szükséges lenne minél előbb megteremteni a helyes ará­nyokat. Földi Vilmosnak, az üdülé­si és szanatóriumi főigazgató­ság vezetőiének beszámolója és az írásos előterjesztés alap­ján a SZOT Elnöksége megvi­tatta a szakszervezeti üdülte­tés helyzetét és fejlesztési ter­vét. Eszerint a vállaljatok, a hivatalok és a szakszervezetek üdülőiben 1965-ben 532 ezer ember, tehát a dolgozók 15 százaléka vett részt kedvezmé­nyes üdültetésben. A SZOT El­nökségének, majd a szakszer­vezetek XXI. kongresszusának hatérozaiára a szakszervezetek és a vállalatok egyaránt je­lentősen fejlesztették az üdül­tetést. így az idén előrelátha­tóan a dolgozóknak mintegy 18 százaléka Vesz részt ked­vezményes üdülésben. A SZOT Elnöksége megtár­gyalta a népgazdaság első fél­évi helyzetéről és a kongresz- szusi munkaverseny tapaszta­latairól összeállított tájékoztató jelentést, A szocialista ipar — amint a jelentés megállapítja — ez év első hat hónapjában 7,6 százalékkal termelt többet mim múlt év azonos időszaké­ban. Jelentősen javult a la­kosság iparcikkellátása, némi­leg csökkent a hiánycikkek száma, bővült a választék és a központi intézkedéseknek megfelelően fokozódott az ol­csóbb tömegfogyasztási cikkek gyártása is. Az ipari termelői árszínvonal az év kezdetéhez viszonyítva egy százalékkal emelkedett. Az MSZMP X. .kongresszu­sának tiszteletére az egész or­szágban széles körű verseny bontakozott ki. A Miniszterta­nács és a szakszervezetek fel­hívását követően a vállalatok többségénél felülvizsgálták kongresszusi versenyvállalásai­kat és a legtöbb helyen pót- felajánlásokat tetteik a károsul­tak megsegítésére. A kongresszusi versenyben tovább szélesedett a szocialis­ta brigádmozgalom és a mun­kahelyi kollektívák versenye a szocialista cím elnyeréséért.

Next

/
Thumbnails
Contents