Tolna Megyei Népújság, 1970. augusztus (20. évfolyam, 179-203. szám)

1970-08-01 / 179. szám

tOLNA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!' NÉPÚJSÁG K A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJAH XX. évfolyam, 179. szám ARA: 90 FILLER Szombat, 1970. augusztus 1. (Jj tör vény erejű rendelet a gazdasági társulásokról •• Ülést tartott as Elnöki Tanács A Népköztársasáig Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Tekintettel a gazdasági életben a legutóbbi években végbement változásokra, az Elnöki Tanács törvényerejű rendelettel módosította az er­dőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi 7. törvény egyes rendelkezéseit. A törvénymódosítás az erdő- gazdálkodás szakmai irányítá­sának jelenlegi rendszere he­lyett — a nagyobb vállalati önállóság elvével összhangban — az erdők és fásítások keze­lőinek kötelességévé teszi, hogy maguk biztosítsák a munka szákszerűségét. Uj rendelkezések lépnek életbe — egyebek között — az erdők kezelésének átruházása, a mű­velési ág megváltoztatása és rendeltetésszerű használatot akadályozó tevékenység enge­délyezése terén is. A törvényerejű rendelet ezen kívül — a vadászat és a vadgazdálkodás területén — a vadkártórítósről. a hatósági jogkörök decen tral i zá 1 ásá ról ég az ágazati összhang tovább­fejlesztéséről is intézkedik. A vállalatok, szövetkezetek és más szocialista gazdálkodó szervezetek társulásainak elő­mozdítását szolgálja az Elnöki Tanács új törvényerejű ren­deleté a gazdasági társulások­ról. A törvényerejű rendelet ki­mondja, hogy a gazdálkodó szervezeték szerződéssel hoz­hatnak létre gazdasági társu­lást. Ennek egyik formája az egyszerű társaság, amely a társuló tagok egymással szem­ben fennálló belső kapcsola­tát jelenti, a társas viszony a kívülállók irányában rendsze­rint nem jelentkezik. A tör­vényerejű rendelet mindamel* lett megengedi, hogy az egy­szerű társaság közös néven folytathassa tevékenységét. A tagok a társaság kötelezettsé­geiért közvetlenül, korlátlanul ég egyetemlegesen felelnek. A gazdasági társulás másik formája a közös vállalat, amely jogi személy és meg­alakulásához meghatározott vagyont betétek szükségesek. Legfőbb szerve az igazgató ta­nács, lamely a közös vállalat tagjainak egy-egy küldöttéből áll. Vezetője az igazgató, aki a közös vállalatot harmadik személyekkel szemben, vala­mint bíróságok és más ható­ságok előtt képviseli. Külföldi jogi személy, ille­tőleg külföldi vállalat gazda­sági társulásban a pénzügy- miniszter engedélyével és az általa meghatározott feltéte­lek szerint vehet részt. Felsőoktatásunk egységes rendszerének megteremtése, felsőoktatási intézményeink növekvő képzési és tudomá­nyos rangjának elismerése ér­dekében az Elnöki Tanács tör­vényerejű rendeleteket alko­tott egyes felsőoktatási intéz­mények szervezéséről, illetve megszüntetéséről. A törvénlyerej ű rendeletek a debreceni és a szarvasi ag­rártudományi főiskola, illetve technikum, valamint a keszt­helyi és a mosonmagyaróvári agrártudományi főiskola ösz- szevonásával Debrecenben és Keszthelyen agrártudományi egyetemet létesítenek: a fel­sőfokú pénzügyi és számviteli szakiskolát főiskolává szerve­zik át; a szegedi és a buda­pesti felsőfokú élelmiszer- ipari technikum összevonásá­val Szegeden élelmiszeripari főiskolát, továbbá — a meg­felelő budapesti és szegedi fel­sőfokú gépészeti technikum feladatkörének megfelelően — Pécsett Pollák Mihály Mű­szaki Főiskolát hoznak létre; s — egyelőre a nyíregyházi pedagógiai főiskolán — lehe­tővé teszik az alsófokú okta­tás számára a szaktanárok képzésén felül a tanító- és az óvónőképzést. Az Elnöki Tanács törvény- erejű rendeletet alkotott a belügyminiszter felügyelete alatt működő tisztképző főis­kola létrehozásáról. Harminc, elsősorban a la­kosság igényeit kielégítő szak- inában, 5000-es lélekszámot meg nem haladó községekben A Magyar Honvédelmi Szö­vetség megyei tanácsadó tes­tületé ülést tartott, amelyen megtárgyalta az év még hát­ralévő részének honvédelmi, nevelő feladatait. E feladatokban kiemelkedő szerepet kap az a rendezvény- sorozat, amelyet augusztus 23 és szeptember 30-a között „Tolija megyei honvédelmi hetek” címen hirdetnek meg. A honvédelmi hetek prog­ramjában olyan rendezvények szerepelnek, amelyek alkal­masak arra, hogy a megye la­kosságában — és elsősorban az ifjúságban — tovább erő­sítse, mélyítse a honvédelem gondolatát, a rendezvénye­ken való részvétellel lehető­vé tegyék a haza védelmé­re való felkészülést, hasznos ismereteket és emellett szó­és külterületi településeken adtak ki eddig is az ipar­hatóságok — mestervizsgához nem kötött — kisipari működési engedélyt. Az Elnöki Tanács most törvényerejű rendeletet alkotott, amely megszünteti a kisipari működési engedé­lyek kiadásának a helység la­kosságszámától függő korlá­tozását. Az Elnöki Tanács végül egyéni kegyelmi és egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI). rakozást is nyújtanak minden résztvevőnek. A megyei tanácsadó testü­let — amelyben képviselte­tik magukat a párt-, állami és társadalmi szervek — fel­hívással fordulnak területi szerveikhez, hogy segítsék a honvédelmi hetek programjá­nak sikerét. A honvédelmi hetek főbb rendezvényei: Augusztus 23-án Faddon rendezik meg az összetett honvédelmi verseny megyei döntőjét, amelyen négy kate­góriában a járási versenye­ken első helyezést elért csapa­tok szerepelnek. Ugyanitt ke­rül sor a tartalékos tisztek és tiszthelyettesek honvédelmi versenyének megyei döntőjére, amelyet az ÖHV-hez hasonló feltételek mellett két korcso­portban rendeznek meg. A honvédelmi nevelés az ismeretek gyarapítását szol­gálja. A Haditechnikai Park ismételt szekszárdi bemutató­ja is, amelynek néhány év- zei ezelőtt komoly sikere volt. A Babtis Mihály művelődési bázbaa külső és belső kiállí­táson mutatják be a néphad­sereg jelenlegi fegyvereit: su­gárhajtású vadászrpü lőgépet. harckocsikat, légvédelmi és péncéltörő -iövegeket, gyalog­sági fegyvereket, híradó- és vegyvédelmi eszközöket, azon­kívül az MHSZ modellező- klubja repülő-, hajó- és ra- kétamodelleket. A szeptember 2-ától 20-ig nyitva tartó kiállítás rendező­je a Hadtörténeti Múzeum, az MHSZ megyei vezetősége, a polgári védelem megyei pa­rancsnoksága és a magyar néphadsereg.. Az idén — szeptember 6-án — ismét megrendezik a már évti­zedes múltú megyei honvé­delmi hetet, a szokásoknak megfelelően Öcsényben. A Magyar—algériai tárgyalások Pénteken a külkereskedel­mi minisztériumban meg­kezdte tárgyalásait az Idris Jazairy-nek, az Algériai De­mokratikus és Népi Köztár­saság külügyminisztériuma főosztályvezetőjének vezetésé­vel Budapestre érkezett dele­gáció A magyar—algériai keres­kedelmi forgalom az utóbbi két évben jelentős fejlődésnek indult. A magyar export zöme: textilméteráru, külön­féle fémtömegcikkek, izzó­lámpa, alumínium nyílászáró szerkezetek és méz. A két or­szág műszaki-tudományos együttműködési megállapodása alapján számos magyar szak­értő dolgozik Algériában. A múlt évben jelentősen nö­vekedett az Algériából szár­mazó magyar import. A be­hozatal zöme a hazai lakos­ság ellátása szempontjából fontos közszükségleti cikk. Külkereskedelmünk Algériá­ból többek között évente tíz­ezer tonna narancsot és na­gyobb mennyiségű lencsét importál. Az importban meg­található olyan fontos alap­anyag is, mint a foszfát; szál­lítását hároméves szerződés biztosítja, s így a magyar vegyipar a műtrágyagyártás­hoz folyamatosan tudja fel­dolgozni az Algériából érke­ző foszfátot. (MTI). program is immár hagyomá­nyos: ejtőernyősök parádéja, akrobatikus, csoportos, bekö­tött- és zuhanóugrások, mo­toros ■ egyéni és kötelék- műrepülés, rakéta- és repülő- modell-bemutatók, katonai harcászati bemutatók, lovas akadályverseny, terepgyorsa­sági motorverseny, amelyet ki­egészít' még szovjet helikop- terbemutató és a Tolna me­gyei népi együttesek — köz­tük a Röpülj páva műsorban nyertes decsi asszonykórus — bemutatója. Szeptember 7-én este Szek- szárdon a Babits Mihály mű­velődési házban a Magyar Néphadsereg Vörös Csillag ér­demrenddel kitüntetett mű­vészegyüttese lép fel. Aa együttes fennállása óta a vi­lág számos országában ara­tott már sikert, szekszárdi fellépése minden bizonnyal maradandó élményt jelent majd a város művészetsze­rető közönségének. És soron következnek a töb­bi rendezvények: Szeptember 13-án az őcsényj repülőtéren az Alisca-kupa nemzetközi repülőmodell-verseny, Bonyhá- don a honvédelmi lövészver­senyek megyei döntője. Augusztus 1 és szeptember 30-a között rendezik meg az MHSZ országos központja ál­tal meghirdetett „Az árvíz ká­rok helyreállításáért’’ elneve­zésű lövészversenyt, és ugyan­ezen idő alatt zajlik le az a lövészverseny, amelyet a KISZ megyei bizottsága írt ki az állami gazdaságok és terme­lőszövetkezetek fiataljai ré­szére. Szeptember 27-én Szekszár- don t Mártírok terén rende­zik meg a KISZ Ifjú Gárda megyei szemléjét, végül a hon­védelmi hetek programját szeptember 29-én a fegyveres erők napja zárja le. BL Elindult az első görögdinnye-szállítmány a szedresi Petőfi Tsz.ből, a szekszárdi boltokba. Foto: Gottvald Tolna megyei honvédelmi hetek Ismét Szék szárd ra jön a Haditechnikai Park Szeptember 7-én bemutatkozik a Néphadsereg Művészegyüttese — Ifjú Gárda-szemle

Next

/
Thumbnails
Contents