Tolna Megyei Népújság, 1970. április (20. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

Ez történt a külpolitikában A megtett nt r ma már történelem Stockholmban befejeződött a Vietnam-konferencia, amely táviratot küldött Nixon elnöknek. Argentínában merényié- tét kíséreltek meg egy szovjet diplomata ellen, a Kambod­zsából érkező hírek szerint pedig Norodom Szihannk hívei támadást indítottak a hatalomra került új rezsim ellen. Stockholm Véget ért a Vietnam-konferencia (Folytatás az 1. oldalról). Tanács nevében Szabópál Antal gratulált a kitüntetet­teknek. nyék sokasága épült fel a huszonöt év alatt. Az 1941. évi 6919 ipari munkással szemben, több mint 27 ezren do’gozaak ma a megye ipari üzemei­ben. Ma már a megye összberuházasa meghalad­ja az évi egymitliárd fo­rintot. A kiskereskedelmi forgalom az utóbbi tíz évben megkét­szereződött. Évente több mint ezer lakás épül. A közép­iskolába járók száma 1949. óta megháromszorozódott. S gondoskodunk a munkában megöregedett emberekről is. Jelenleg Tolna megyében annyi a nyugdíjasok és jára­dékosok száma, mint 1941-ben az egész országban volt. — Ezekre a nagy társadal­mi változásokra a késői utókor büszkeség­gel emlékezhet majd. Büszkeséggel emlékezhet ko­runkra; a munkásokra, az újjáépítés hcßeire; új szoci­alista iparunk és városaink építőire; a dolgozó parasztok­ra, akik birtokukba vették az ősi jussot, majd megteremtet­ték a korszerű szocialista me­zőgazdaságot; tudósainkra, mérnökeinkre, pedagógusaink­ra, agronómusainkra és a töb­bi értelmiségire, akik a nép mellé álltak és tudásukkal, tehetségükkel segítették szo­cialista hazánk építését; és büszkén emlékezik majd több évtizedes küz­delemben edzett pártunk­ra, amely szervezte, ve­zette harcainkat és lelke­síti népünket újabb fel­adatok végrehajtására. Szabópál Antal ezután a hősi évekről beszélt, s azok­Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtit­kára kedden fogadta Kapa! Gyulát; Magyarország moszk­vai nagykövetét. Meleg, baráti hangulatú beszélgetés folyt le Leonyid Brezsnyev és Kapa! Gyufa között. * Nagy tűz pusztított 02 Adria északi partján fekvő jugoszlá­viai Koper kikötőjében, ki­égett mintegy 3200 tonna kü­lönböző áru. főleg pamut, » a kár mintegy 4 miliő új di­nár. A szél miatt a lángok gyorsan terjedtek. Az oltásban még a trieszti tűzoltóság is részt. vett. * Raul Castro, a kubai forra­dalmi fegyveres erők minisz­tere április elején hivatalos baráti látogatásra a Szovjet­unióba érkezik — közölték Moszkvában. A miniszter Grecsko marsall, szovjet hon­védelmi miniszter meghívásá­nak tesz eleget * Kedd délután az ÉDOS*- mékházban ünnepi ülést tar­tott a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa, hazánk fel­szabadulásának 25. és Lenin születésének 100 évfordulója tiszteletére. Ab ünnepi ülés a magyar és a szovjet himnusz hangjaival kezdődött. Az ünnepi beszédet Somosáéi Gábor, a SZOT tit­kára mondotta. * Kedden különrepülögéppe) Tokióba érkezett Ludvik Svo- boda csehszlovák köztársasági elnök. A japán kormány meg­hívására tesz hivatalos láto­gatást azzal kapcsolatban, hogy az osakai világkiállítá­son csehszlovák nemzeti napot tartanok. ról a megrázkódtatásokról szó­lott, amelyek ez idő alatt ér­ték a magyar népet és álla­mot. — A megtett út ma már történelem. — folytatta, — A történelmi visszatekintés igen jó arra, hogy erőt merít­sünk a továbbhaladáshoz, az újabb sikeres munkához, a szocialista forradalom győzel­mes végigvitelében. — Meg­emlékezett azokról a szovjet hősökről, akik hazánk fel- szabadulása alkalmával vesz­tették életüket. — Emléküket nemcsak a márvány, a bronz és a kő őrzi. hanem a mindennél maradandóbb emberi em­lékezel — mondotta. — Az elmúlt 25 év alatt megtanultuk, hogy a Szovjet­unióban nemcsak a felszaba­dítót tiszteljük, hanem az ön­zetlen, mindig segíteni kész barátot, harcostársat, az igazi szövetségest. Népünk alapvető nemzeti érdeke, hogy őrizzük, ápoljuk, fejlesszük és erősít­sük e testvéri összefogást, a magyar—szovjet barátságot. Szabópál Antal ünnepi be­széde után dr. Gy.ugyi János olvasta fel a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak határozatait, amelyeket felszabadulásunk 25. évfordu­lója alkalmából a kitünteté­sek, valamint a Felszabadulási Jubileumi Emlékérem adomá­nyozásáról hozott. A határo­zatok felolvasását követően Szabópál Antal a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa nevében 74 különböző fokozatú kormánykitüntetést adott; át. A kitüntetettek va­lamennyien részesültek a Fel- szabadulási Jubileumi Emlék­érem kitüntetésben is. Ez­után a Magyar Szocialista Munkáspárt Tolna megyei Bi­zottsága és a Tolna megyei Nyikolaj Podgornij, a Szov­jetunió Legfelső Tanácsa el­nökségének elnöke befejezte 1 iráni hivatalos látogatását és hétfőn kíséretével együtt re­pülőgépen hazautazott. * Észak -1 rors zágban hétfőn folytatódtak a húsvéti zavar­gások. Hivatalos adatok azé ríni az ünnepen óeszesen 27 embert vettek őrizetbe. Lon­don derry-ben, Armt^gh-ban és más városokban a brit kato­A hétvégi csapadék sok munkát adott a vízügyi dol­gozóknak a húsvéti ünnepeken Mintegy máeifiéi méteres ár­hullám indult el Körösökön, s ezért vasárnap az első, majd * máodfokú árvízvédelmi ké- zültséget is el kellett rendel­ni a Fekete-, a Fehér-, a Ket­tős- és a Hármas-Körösön, valamint a Sebes-Körös és a Berettyó torkolati szakaszán. Kivonultak a másodfokú ké­szültség erői a Tiszának Vá- sárosnaroény és Tiszafüred közötti gátjaira is. Ezen a sza­kaszat több helyen a bar­A svéd fővárosban hétfőn véget ért a nemzetközi Viet­nam-konferencia. A záróülé­sen 62 ország és 30 nemzet­közi szervezet képviselője vett részt, ami — mint a TASZSZ tudósítói jelentésükben rámu­tatnak — jelzi a vietnami problémával kapcsolatos ha­talmas nemzetközi érdeklő­dést. A küldöttek’ megvitatták az egyes bizottságok és munka- csoportok tevékenységét és jóváhagyták az elkészített do­kumentum-tervezeteket. A zá­róülés határozatot hozott ar­ról, hogy a konferencia táv­iratot intéz Nixon amerikai elnökhöz. A távirat szövege egyetlen mondat: „Vessenek véget a vietnami háborúnak!” A konferencia általános ha­tározata — amelyet a részt­vevők egyhangúlag fogadtak el — rámutat, hogy a vietna­mi háború, az amerikai im­perializmus laoszi fegyveres beavatkozása és kambodzsai tevékenysége súlyos fenyege­tést jelent a világ békéjére és a népek biztonságára néz­ve. Az indokínai feszültség to­vábbterjedésének megakadá­lyozása céljából a határozat követeli, hogy az Egyesült Államok vessen véget laoszi agressziójának és a kam­naság segítségével sikerült csak a katolikusok és a pro­testánsok nagyobb összetűzé­seit megakadályozni. A kato­likusok húsvéti menetei, ame­lyeket több ízben is megro­hamoztak a rendfenntartó erők és a vallási gyűlöltség- tól hajtott csoportok egyenlő á'lampolgári jogokat követel­tek a kisebbségnek. * A Népköztársaság Elnöki Tanácsa felszabadulásunk 25. évfordulója alkalmából fel- szabadulási jubileumi emlék­érmet adományozott azoknak, akik az elmúlt negyedszázad ban kimagasló tevékenységet fejtettek ki a függetlenségért, a szabadságért és a szocializ­musért vívott küzdelemben. madffokú készültséggel őrzött Bodrog mentén Sárospataknál az ünnepek alatt röaseterítés- sel és fóliaszőnyeggei kelten védeni a gátak oldalát a hul­lámveréstől. A Bodrog árhul­láma Felsőtereckinél 626 cen­timéteres vízszinttel, a Tisza áradása pedig Vásán*namény- nál 747 centiméterrel hétfőn tetőzött. Azóta az apadás is vrvegkezdödött, s a Bodrognál 7, a Tiszánál 45 centiméterre! csökkent a víasajmt e feét hely­ség mércéjénél. A Duna árhulláma is hé»­bodzsai belügyekbe való be­avatkozásának. A szovjet kormány hétfőn tiltakozást jelentett be az ar­gentin kormánynál, az Argen­tínában működő szovjet dip­lomaták ellen elkövetett pro­vokációs cselekményekkel kap­csolatban. A tiltakozó jegyzék, amelyet hétfőn juttattak el Argentína moszkvai, ideiglenes ügyvivő­jének, rámutat, hogy március 29-én Buenos Airesben fegy­veres bűnözők egy csoportja megpróbálta elrabolni a szov­jet diplomáciai képviselet egyik munkatársát. A jegyzékben a szovjet kor­mány kifejezi azt a reményét, hogy az argentin hatóságok felkutatják a tetteseket és biz­tosítják a szovjet nagykövet­ség és a többi szovjet intéz­mény dolgozói számára a nor­mális munkájukhoz szükséges feltételeket. Kambodzsa A Phnom Penh-i rádió köz­lése szerint Kambodzsa öt határmenti tartományában Norodom Szihanuk hívei tá­madásokat intéztek a kam­bodzsai junta hadseregének állásai ellen. Bekerítették és elfoglalták a hadsereg néhány megerősített állásait. A rádió bejelentette, hogy a harcok során a kormánycsapatok nyolc katonája megsebesült és hat eltűnt. A kambodzsai fegyveres erőket szombat este riadóké­szültségbe helyezték. A ható­ságok az intézkedést nem in­dokolták, de mint az AFP megfigyelőkre hivatkozva ír­ja eat a lépést a határ köze­lében fekvő ültetvényeken uralkodó nyugtalanság tette szükségessé. főn tetőzött Budapestnél 694 centiméteres víasainítel. Kedd reggelig 9 centiméterrel 3padt a folyó, s az előre,jelzések sze­rint most már naponta 29 cen­timéter körüli vízwrintEÜÜve- dés várható. A múlt heti esőzések után keddig mintegy -9900 hoidnyi területet sikerült víztelenKCrH. Jelenleg összesen 209 000 hold áll víz alatt. A vízügyi Igaz gatóságdk máBOdperoenkén 336 köbméter vizet vezetn r le a Petetekről. (MTI) A stockholmi konferencia felhívással fordul az összes világrészek nemzeti és nem­zetközi szerveihez: határozot­tan követeljék az amerikai csapatok Dél-Vietnamból va­ló kivonását, fokozzák a Viet­nam népnek nyújtott politi-? kai és anyagi támogatást. A konferencián határozat született egy nemzetközi bi­zottság létrehozásáról is, amelynek feladata a Viet­namban elkövetett amerikai háborús bűnök vizsgálata. Buenos Airesben fegyve­res banditák megpróbálták elrabolni Jurij Pivovarovot, a Szovjetunió Buenos Aires-i kereskedelmi képvi­seletének helyettes vezető­jét. A szovjet tiltakozó jegyzékre már keddre vir­radó éjjel válaszolt az ar­gentin külügyminisztérium és sajnálkozását fejezte ki, jelezve, hogy a kormány mindent megtesz, hogy le­leplezze és megbüntesse a merénylet résztvevőit. Jurij Volszkij nagykövet hétfőn éjfél köritt találko­zott az argentin külügymi­niszterrel, majd, közölte, h-ogy a kapott magyaráza­tot kielégítőnek tartja és véleménye szerint az inci­dens lezártnak tekinthető. A kambodzsai rádió vasár­nap reggel bejelentette, hogy a junta tiltakozott a DNFF- nél és a szocialista országok­nál amiatt, hogy Dél-Vetna- mi szabadságharcosok állító­lag megsértették Kambodzsa területi épségét, A rádió köz­lése szerint Sambaur külügy­miniszter jegyzéket juttatott el a Phnom Penh-i diplomá­ciai missziókhoz, beleértve a szocialista államok képvisele­teit is, és a jegyzékben fel­kérte őket, tegyenek meg minden tőlük telhetőt a béke helyreállítása érdekében Kam­bodzsában. Miközben Norodom Szi­hanuk hívei akcióba léptek, az új kambodzsai rezsim azt próbálja bizonygatni, hogy a VDK és a DIFK haderői megsértik Kam­bodzsa területét. Est ismét­li az a jegyzék is, amit a kormányzat a genfi érte­kezlet két társelnökéhez, a Szovjetunióhoz és Angliá­hoz intézettt. Ugyanakkor a íVixon-kormény beismerésre kényszerült: a Vietnambost állomásozó katonák „ese­tenként” átlépték a kam­bodzsai határt, de Ziegler. a Fehér Ház szóvivője si­etett hozzátenni, hogy „ez nem jelenti a vietnami há­ború kiterjesztését Kam­bodzsára”, Más hírek arról számol­nak be, hogy az új rend­szer támogatói és Norodom Szihanuk hívei között több összecsapás történt, ame­lyekben eddig több száz ember veszhette élátél. Budapestnél tetőzött a Duna árhulláma • Újabb áradás a Körösökön Moszkva Az argentínai merénylet Norodom Szihannk híveinek támadása

Next

/
Thumbnails
Contents