Tolna Megyei Népújság, 1970. április (20. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

fisetsMA MEGYEK^ . VIL A G«t ÖL £? A ff JAI EGYE SÜL ÍET EIJ ’ NÉPÚJSÁG P * MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA | XX. évfolyam. 76. szám ÁRA: 90 FILLÉR Szerda 197«; április 1. NDK párt- és állami küldöttség érkezik hazánkba Berlinben hivatalosan be: jelentették, hogy NDK párt* és kormányküldöttség utazik a Magyar Népköztársaságba, felszabadulásunk 25. évfordu­lójának ünnepségeire, az MSZMP Központi Bizottsága és a magyar kormány meg­hívására. menyeként átalakult az or­szág. a nép. — Gyökeresen megváltoí- tak hazánk gazdasági.- politi­kai, és kulturális viszonyai is. S ha szőkébb hazánkban Tolna megyében körülnézünk, itt is ezt a változást tapasz­talhatjuk. Uj házak, iskolák. a bányákat, a bankokat a jogos tulajdonos, a nép birtokába adtuk. A földreform, az államosítá­sok, a szocialista iparosítás majd a mezőgazdaság szoci­alista átszervezésének ered­A megtett út ma már történelem Megemlékezés felszabadulásunk 25. évfordidójáról — Ünnepi megyei tanácsülés Szekszárdon — Kitüntetések művelődési házak, üzemek, kórházak, s egyéb intézmé- (Folytatás a 2. oldalon.) A berlini lapok első olda­lon ismertetik a bejelentést, valamint a közleményt fel- szabadulási évfordulónk csü­törtökön sorrak er ülő berlini ünnepségéről, amelyen Gün­ther Klei bért. az NSZBP Po­litikai Bizottságának póttagja és dr. Nagy Lajos magyar nagykövet mond ünnepi be­szédet. Tegnap, a délelőtti órák­ban az MSZMP Toina megyei Bizottságának nagytermében a magyar és a szovjet Himnusz elhangzásával kezdődött meg a felszabadulásunk negyed- százados évfordulója alkalmá­ból tartott ünnepi megyei tanácsülés Az ülés elnökségé­ben foglalt helyet K. Papp József az MSZMP Központi HAlenőrző Eizottsága tagja, a Tolna megyei Pártbizottság első titkára is. A megjelen­teket — a megye országgyű­lési képviselőit, a megyei ta-1 nácstagokat a párt- az állami és a társadalmi szerveze­tek képviselőit — dr. Gyugyi János, a Tolna megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának el­nökhelyettese köszöntötte. Be­szédet Szabópál Antal. a Tolna megyei Tanács VB- einöke mondott. — E napokban ünnepli né­pünk legnagyobb ünnepét, áp­rilis 4-ét, hazánk felszabadu­lásának negyedszázados év­fordulóját. Ezen a napon lett szabaddá Magyarország. in­dult el a felemelkedés útján — kezdte beszédét Szabópál Antal. Szólott arról, hogy a máso­dik világháború után meg­kínzott és nemzeti becsületük ben megalázott embereket, földig lerombolt országot ta­lált itt a szabadság, amelyet a szovjet: nép fiai hoztak el. A legnagyobb feladat ekkor az emberek jövőbe vetett hi­tének visszaadása volt. Erre vállalkoztak a kommunisták — A Magyar Kommunista Párt a legalitás körülménye' között rendkívül nagy forra­dalmi dinamikával szervezte az új élet megteremtését, hir­detve, hogy „lesz magyar újjászületés.” Mélyen szántó népi demokratikus forradalom bontakozott ki a szabaddá és függetlenné vált hazánkban Radikális földreformnál fel­számoltuk a feudális nagy­birtokrendszert, a földet oda­adtuk a dolgozó parasztság­nak. Népünk éíniakai'ása úrrá lett a romok#«, a gyárakat A Népköztársaság Elnöki Tanácsának ■ 6/1970. számú határozata Kisvárda, Dombóvár és Százhalombatta várossá alakításáról L A Népköztársaság Elnöki Takácsa elrendeli, hegy a) Klsvárda községet, b) Dombóvár községet e) Szá*balombaua község«* járási jogú várossá kell szervezni. Kisvúrda járási jogú város Szahoics-Seatmár megyéhez, Dom­bóvár járási jogú város Tolna me gylehez, Százhalombatta járási jo­gú város Pest megyéhez tartozik. 2. A szervezeti változás végre hajtásának határnapja: iné. áp­rilis 1. S. A Várossá szervezések követ keztében Kisvárda. Dombóvár,, Százhalombatta községben új választást tartani nem keli, hanem az itt megválasztott községi tanács valamennyi tagja a városi tanács tagjává válik. 4. Kisvárda, Dombóvár, Száz hálombatta község területén szer­vezett valamennyi járási választó kerület es az azokban meg­választott járású tanácstagok megbízatása a várossá alakulással egy időben megszűnik. 5. Az átszervezés köveiket* bes szükséges Intézkedéseket * tanács alá nem rendelt szervek az Illetékes megyei tanács végre­hajtó bizottságával összehangoltan tegyék meg. *. A határozat végrehajtáeárái na Utal«* os megyai tan ám Végre­hajtó bizottsága gondoskodjék. Losoncai Pál s.k., a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke Cseterki Lajos sjt, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára Köszöntjük Dombóvári! Szabópál Antal, a Tolna megyei Tanács Végrehajtó Bi­zottságának elnöke, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanáesa nevében adja át a Munkaérdemrend arany fokozatát, va­lamint a Felszabadulási jubileumi emlékérmet Horváth Ist­ván szekszárdi nyugdíjasnak. Felszabadulási ünnepség a fegyveres erők klubjában Tegnap délután Szekszárdon, a fegyveres erők klubjában a megyei rendőr-főkapitányság párt- és szakma; vezetése ün­nepséget rendezett hazánk fel­szabadulásának 25. évfordulója alkalmából. Az ünnepélyen megjelent a hazánkban ideig­lenesen állomásozó szovjet alakulatok küldöttsége, továb­bá K Papp József, a megyei pártbizottság első titkára, Sza­bópál Antal, a megyei tanács vb-elncke s politikai és tár­sadalmi életünk sZárnoy rep­rezentáns», Felolvastak a bel­ügyminiszter dísaparancsát és megyénk rendőr-főkapitányá­nak ünnepi parancsát. A ki­tüntetések és jutalmak átadá­sát ünnepélyes párttaggyűlés követte. Ennek szónoka dr. Solymoei Mihály rendőr ezre­des. megyénk főkapitánya volt. A negyedszázad óta fegyver­ben álló rendőröket dr. Ba­logh István rendőr őrnagy, a BM-szervek Tolna megyei pártbizottságának titkáig kö­szöntötte. Ugyanő adta át részükre a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsa által alapított emlékérmet. Köszöntjük megyénk máso­dik városát, polgárait, veze­tőit. Ma ünnepel a város elő*tör és hivatalosan. Ez az ünnep kettős, mert negyedszázados szabadságunk- * r* is emlékezünk, mert most ■■" méltatjuk azoknak a hómik­nek az érdemeit, akik hozzá­segítettek mai. szocializmust építő életünk kiteljesedéséhez. A várossá avatás ünnepi ak­tusán ott lesz a díszcmelvé- nyen, as ünneplők sorai között a vasutas, a termelőszövet­kezeti paraszt, a kisipari szö­vetkezeti munkás, a mór. a hivatal alkalmazottja, tanár, mérnök és diák. Van írott ün­nepelni. van miről szólni e jelentős dombóvári ünnepség kapcsán. A múltról mi szó esik, erről a mezővárosnak tűnő cseléd­ig vésutaslakta település gaz­dag múltjáról, amely olyan ■fiákat adott a munkáshatalo­mért, mai rendünkért folyó harcban, mint Udvari Vincze. G penis Antal és Molnár György. Ennek a városnak polgárai mindig élni akartak, mindig tenni akartak a holna­pért. 1919-ben, a dicső napok alatt a direktórium többet tett a népért, mint évszázadokkal előtte ősei, s a 19-es tettek, események ezerkileheszáznegy- venőt tavasztól tudnak telje­sedni. A község a városért, hogy ez a nagy település várgs le­hessen, sokat telt. A község- rendezés: új utcák, új lakó­telepek, járdák, utak, vfáháló- ■zataic kiévítése -mind-mind tervszerű munka eredmény*, ként jő** létre. Dombóvár la­kossága táját "erejéből, két. kezével is sokat tett, hogy szebb, gazdagabb legyen. Nem egy alkalommal, a községfej- lesztéa versenyben e község vott q2 eiső — és most, ómé­kor ünnepelnek, ismét csak or­rát kell szólni, hogy nem állt meg itt a lelkesedés a várossá nyilvánítással. A Hazafias Népfront, a tő- megszerveznek, a helyi párt­ét tanácsi szervek, olyan erő­ket, dombóvári patriótákat tudnak mozgósítani, hogy se­gítségükkel e város előtt állá nem kis feladatokat is mara­dók nélkül -meg tud ják oldani. Mert ezzel a nappal, as ün­nepséggel nem záródik le a város fejlődése. A lehetőségek, a kezdeményezés kapui nyíltak most meg. Az itteni vezetőkön, a város lakosságán múlik, hogy ez a város müven város lese. Sok-sok tervet kell ké­szíteni. hogy közüliül a 1*9" jobb valósulhasson meg. Sok napot, órát kell nvinkavtq sat­tem, hogy a mostani városi státusét városibb tartalom töltse meg, A városnak város­sá kell -válni, polgárai, vezetői ■munkája révén. Nem ünnep­rontás, ha emlékeztetünk erre. A mOi ünnepség még cint: « kezdete annak, hogy Dombó­vár város. Dombóvárnak várossá fceü lenni. Eleven, kezdeményező­kész, gazdag várossá. S ehhez láván erőt, egész­séget, sikereket szerkesztősé­günk és kúulóhivataluoic is.

Next

/
Thumbnails
Contents