Tolna Megyei Népújság, 1970. március (20. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-01 / 51. szám

nor­TOLNA MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! NÉPÚJSÁG P A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA~1 XX. évfolyam, 51. szám. ÁRA: 1,20 FORINT. Vasárnap, 1970. március 1. A dél-vietnami szenátus nyilatkozata elítéli a kormányt Utcai harcok törtek ki dél­vietnami felszabadító harco- so:< és korrnánymilicisták kö­zött Saigon kínai negyedében. Cholonban, szombatra virradó éjszaka. Az erről szóló szűk­A legutóbb nyilvánosságra került dél-vietnami tömeg­gyilkosságról nyilatkozott pén­teken egy szemtanú. James Henry leszerelt katona, aki szanitécként szolgált Dél- Vietnamban, Los Angelesben újságíróknak elmondotta, ho­gyan gyilkoltak halomra ame rikai katonák 19 dél-vietnami polgári személyt — köztük nőket és gyermekeket — egy Da Nangtól délre fekvő köz­ségben. Henry szerint a gyilkossá­gok oka az volt, hogy „a sze­rencsétlenek ott voltak, semmi más.” Az áldozatokat össze­terelték a község főterén és automata fegyverekkel tüzet nyitottak rájuk. szavú közlemény szerint a felszabadító erők egyik kis létszámú csapata géppuskatü- zet nyitott a kormányerőkre ég gránátokat hajított közé­jük. Az egyik férfit földre kény­szerítették és páncélautóval gázoltak végig rajta. Egy 12 éves fiú hátába húsz golyót eresztettek. Egy férfit domb­ra állítottak és céilövést gya­koroltak rajta. A katonák kö­rében tréfálkozó hangulat uralkodott, A 22 éves James Henry sze­nátorának. a republikánus Charles Goodellnek mondta el először tapasztalatait, és a törvényhozó csütörtökön fel­szólította a szenátus katonai bizottságát a vádak kivizsgá­lására. Henry kijelentette, hogy az 1968. februári, rémtettet nem tartja elszigetelt incidensnek, mert leszereléséig 28 más dél vietnami polgár lemészárlá­sának is szemtanúja volt. A támadás következtében öt kormánykatona megsebe­sült. Saigon belvárosában az éjszaka pokolgép robbant egy amerikai katonai klubban. A bomba két amerikai katonát és három dél-vietnamit se be­sinnt meg. Plasztikbomba robbant egy saigoni miiicista laktanyában is, súlyos anyagi károkat okozva — jelentette egy dél-vietnami katonai szó­vivő. Ismeretessé vált, hogy a hazafiak az éjszaka folyamán rakétákkal támadták meg a Bien Hoa-i légitámaszpontot, amely mindössze 24 kilométer­nyire fekszik Saigontól. Hu­szonnégy órán belül tz volt a második akció amerikai tá­maszpont ellen. A saigoni kormányzat szó­vivője szombatom bejelentette, hogy hétfőit újratárgyalják a 46 éves Tran Ngoc Chau tör­vényhozó ügyét. Nemrég '„tá- villététen” •— a képviselőház épületébe vette be magát — húszévi kényszermunkáira és vagyonelkobzás -a átéltél:, ami­ért négy év leforgása alatt nyolc alkalommal találkozott a testvérbátyjával. (A képvi­selő bátyját a VDK-val való állítólagos együttműködés mj- atl; szintén elítélték.) A saigoni szenátus külön­A siker köteles bizottságot állított fel a tá­volról sem meggyőző vádak megtárgyalására. A szenátus egyik tagja, egy nő, a pénteki ülésen sírógörcsöt kapott, amikor szóba került, milyen körülmények között hurcolta ei a rendőrség a képviselő- házban menedéket kereső Tran Ngoc Chau-t. ..Úgy meg­verték, mint a kutyát” — val­lotta a képviselőnő, aki szem­tanúja volt az eseményeknek. Ohau-t most zárt ajtók mö­gött tovább vallatják. A dél-vietnami szenátus pénteken nyilatkozatban ítélte el a kormányt, amiért a ka­tonaság — a törvényhozás en­gedélye nélkül — betört a képviselőházba. A sajtó is gú­nyos hangnemben ír az ügy­ről. Nemrég Washingtonban es­kü alatt vallotta egy ameri­kai szakértő, hogy Chau kép­viselő nem volt „kommunis­ta'', sőt. amikor kapcsolatba került á hazafias erők vala­melyik képviselőjével, arról mindig tájékoztatta az ame­rikai nagykövetséget. Mind­azonáltal Saigonban az ame­rikai nagykövetség nem főz kommentárt a fejlemények­hez. ég. nem tett semmilyen lépést Chau kiszabadítására. Tömeggyilkosságról vall a szemtanú A szekszárdi szüreti napok előkészületei Foglyul ejtett külügyminiszter Ciudad Guatemala, (MTI). Guatemalái gerillák pénte­ken éjjel foglyul ejtették Al­berto Fuentes Móhr külügy­minisztert, és bejelentetlek, hogy csak egy letartóztatott gerillatársuk szabadon bocsá­tása fejében adják vissza. A 42 éves politikus este meg % beszólást folytatott az Ameri kai Államok Szervezete által kiküldött választási megfigye- lóbizottság tagjaival. A konfe­rencia után hazafelé tartott, amikor kocsiját körülfogták a gerillák autói. Fuentes Mohri kiszállították és egy másik ko­csiba tuszkolták, majd elhaj­tottak vele. Az incidenst so­főrje jelentette a külügymi­nisztériumnak. A gerillák, akik a „láza­dó fegyveres erők” nevű szer­vezet tagjainak mondják ma­gukat, sokszorosított leveleket juttattak el a rádióállomások­nak. Ebben közölték: ha hu­szonnégy órán belül szabadon bocsátják a nemrég gerillate- vékenység miatt letartóztatott Jose Giron Vincent Calvillo diákot, és átadják őt a mexi­kói nagykövetségnek, akkor a külügyminiszter is szabadul. Az ultimátum lejárta után — mint a röplapok mondják — az ellenállók ki fogják végez­ni a külügyminisztert. A kormány szóvivője kije­' .v.-./ucsekt'l miniszter szabadon bocsátásának kieszközlésére, ami arra vall, hogy a guate- malai kormány kész az alku­ra. Guatemalaban vasárnap ál­talános választásokat rendez­nek. A kampányban sok erő­szakos cselekmény fordult elő. Ha azt. írom, hogy megkez­dődtek a szekszárdi szüreti napok előkészületei, tulajdon­képpen nem mondok igazat, mert az immár nem elkez­dődik. hanem továbbfolytató­dik. Az előkészület állandó feladatot jelent, s azt így is veszik az érdekeltek. Tavaly még véget sem ért a szüreti napok rendezvénysorozata, a szervezők már azt latolgatták, hogy a következőt milyen formában kell megszervezni. Az értékelés középpontjában is a hogyan tovább állt. így az előkészítő bizottság minapi ülése sem a kezdetet, hanem az állandó munkát tükrözte. Annál is inkább, mert a vá­rosi tanács vezetői és az egyes reszortok felelősei már egy sor intézkedésről adtak szá­mot. Nagyjából kész a prog­ram, nagyon sok részkérdés­ben már tárgyalásokat foly­tattak a rendezők, terjesztik az első plakátokat, ugyan­akkor most van folyamatban egy sor részfeladat kimunká­lása. Nem kétséges, a tavalyi minden vártnál nagyobb si­kert hozott. Ez végérvénye­sen eldöntötte azt a kérdést, hogy Szekszárdon lehet-e jö­vője egy ilyen tömegmozga- íásnak, ünneplésnek. Ezt ugyanis sokan vitatták. Igen­is lehet, és van jövőbe, oly­annyira, hogy a város meg­bocsáthatatlan bűnt követne el önmagával szemben, ha nem tenne meg mindent e nagy sikerű kezdeményezés további virágzása érdekében. Ismét és ismét csak azt mond­hatjuk: „A siker kötelez!” A siker nem homályosítot- ta el a rendezők szemét: észrevették és feljegyezték a hiányosságokat is, köztük nem egy olyat, amit tán a közön­ség sem vett észre. A plaká­tok korai szétküldése például az egyik bizonyítéka, hogy a rendezők mennyire hasznosít­ják a tavalyi tapasztalatokat. A szekszárdi szüreti napok alapkoncepciójában természe­tesen nem történik változás, mert az jónak — szüretinek, szekszárdinak, magas színvo­nalúnak, tömegigényt kielégí­tőnek — bizonyult. A rész­módosítások e jellegzetességek még erőteljesebb érvényreju-. tását célozzák. A néptánc­fesztivál például nemcsak a közönség körében aratott si­kert. hanem a szakberkekben is. Jellemző, hogy Dunántúl legkülönbözőbb együtteseit már most foglalkoztatja a szekszárdi szüreti napokon — néptáncfesztiválon, felvonulá­son — való részvétel, amint azt az egyik szervező öröm­mel közölhette a bizottság ülésén. De éppen a színvo­nal növelése érdekében szük­séges — a tavalyi tapasztala­ink alapján — az időbeli mó­dé .fiús. E program nem fér Szériára összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az Alkotmány 12. paragrafusának második be­kezdése alapján az ország- gyűlést 1970. március 4-én. szerdán délelőtt 11 órára összehívta. Készülnek az ünnepre A Dombóvári Vegyes Ktsz dolgozói még az ősszel elha­tározták, hogy a felszabadulás negyedszázados, Lenin szüle­tésének századik évfordulója tiszteletére szocialista ver­senyt indítanak. Csutorád István, a szövet­kezet párt-titkára arról tájé­koztatott bennünket, itogy 3 szövetkezet kollektívája már eddig is sokat tett a jubileumi versen yvúüalátiok teljesítése érdekében. A szövetkezet új telephelyén nagy ütemben folynak a beruházási mun­kák. Három, mintegy 700 négyzetméter alapterületű új üzemcsarnok már tető alatt van, a gépek nagy részét már beszerezték, így a vállalt ha­táridőre megtörténik az üzem­be helyezés is. A műszaki, technológiai és gyártmány- fejlesztésre tett vállalások ed­digi teljesítésével elérték, hogy a szövetkezethez megér­kezett az első szállítmány im­port alapanyag, ennek feldol­gozása után rövidesen elindít­ják a szövetkezet első export- szállítmányát. Teljesítették a foglalkozta­tottság növelésére tett válla­lást is. Hetven új dolgozót vettek fel, főleg munkásnőket. bele egy napba, ezért az ősz szel már kétnapos lesz. A színvonal növelését szolgálja a meghívott együttesek köré­neit bővítése is. Szüreti na­pok lévén, az egyik központi téma a bor. Tavaly csak kor­tyolgattuk, de az idén a2 él­vonalbeli szakemberek is job­ban szóhoz jutnak, mert az országos jellegű borverseny, bemutató sem marad el. A tervezetben szerepel kül­földi vendégek meghívása is, mindenekelőtt a város már meglévő kapcsolatai alapján. A még nagyobb sikerek igé­nye követeli meg, hogy e ren­dezvény az eddiginél szélesebb körben váljék közösségi ügy- gyé. Csak a széles körű össze­fogás hozhat igazi sikert. Az üzemek, hivatalok különösen a vendégtömeg toborzása ér­dekében tehetnek sokat. A társszervek közt megannyi ta­pasztalatcsere, vendégeskedés zajlik. Külföldi szervekkel is sokan tartanak közvetlen kap­csolatot. Kívánatos lenne, ha minél több szerv — még a közvetlen környékbéliek is — a meghívását e napokra idő­zítené. Tavaly már volt ilyen­re példa, csak kevés. A nem hivatalos családi’, baráti meg­hívások is beleillenek a szü­reti napok programjába. Csak­úgy mint az.egyéb ünáll'kez­deményezések. BOD A 1

Next

/
Thumbnails
Contents