Tolna Megyei Népújság, 1970. január (20. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-01 / 1. szám

;vi3hl V eieaio. Pécs, Leen- - ps z»üíjiy9 VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK^ EPUJI j A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA j XX. évfolyam, 1. szám ARA: 1,20 FORINT Csütörtök, 1970. január 1. rj Az új esztendőre írta: Danas József 1970! Űj évtized kezdődik. Ismét egy új évtized, — tele előttünk sorakozó, megfejthe­tetlen kérdőjelekkel. Mit hoz, mit rejteget? Csak a legelső éve is már...? Az ember tud­ja, hogy hiába kérdez, mert a kérdőjeleket csak az idő vá­laszolhatja meg, — de kérdez mégis. Ez, úgy látszik, az em­beri természethez tartozik, s talán jó is ez. A jövőt az kutatja, aki hisz benne, akar valamit, tervei vannak, s hiszi, hogy az élet nem elrendelt végzet, ha­nem formálható, alakítható. Ma egyik legdivatosabb tu­domány — legalábbis nyuga­ton —, a „futurológia”; a tu­dományos igényű jövőkutatás. Nem tudnám eldönteni, hogy csakugyan tudomány-e, vagy az lesz, s lehet-e, mert nem is­merem eléggé módszereit. De azt tudom, hogy nem nyugati találmány; — a szocialista tár­sadalmak már régen „tervezik a jövőt”, — s persze kutatják is —, a szocialista tervgazdál­kodás formájában. A jövőt kutatni és megter­vezni, szolidan, biztonságosan csak a múlt, s a jelen alapos ismeretével lehet, — és csak ott, ahol a társadalmi, gazda­sági élet mozgásának anarchiá­ját leküzdötték. S még ott sem lehet előre mindent kiszámí­tani. — ott is fenyeget a té­vedés lehetősége, az előre lát­hatatlan tényezők közbeavat­kozása. Ezt a magunk életéből is tudjuk. Mi ezzel a tanul­sággal nézünk az új évtized elé. 1970 a mi számunkra nem­csak egy új évtized kezdete. Eb­ben az esztendőben ünnepeljük hazánk felszabadulásának ne­gyedszázados évfordulóját, az új Magyarország felépítésének kezdetét. Nagy ünnep ez, hi­szen 25 évvel ezelőtt népünk történelmének. — hiába el­koptatott a szó, mégis igaz! — új, dicsőséges szakasza kezdő­dött. Dicsőséges? Igen, az! Tudjuk, hogy ez a 25 év nemcsak a sikerek, a győzelmek negyed- százada volt. Történtek itt hi­bák, bűnök, tragédiák is, — s ezek tanulságairól, éppen a jö­vő érdekében, a jó jövő ter­vezése érdekében, soha nem szabad megfeledkeznünk. De, ha ünneplésünk nemcsak em­lékezés, hanem egyben össze­gezés is lesz, — márpedig ün­nepelni csak így helyes, — akkor a végső eredmény, az „egyenleg” feltétlenül pozitív. Nem egy ilyen rövid cikk feladata elkészíteni ezt az egyenleget. Nem is férne ke­retei közé. Ám arra emlékez­tetni, hogy mi volt itt 25 év­vel ezelőtt, talán mégsem fe­lesleges. Félig romba dőlt or­szág, ostromlott főváros, éhség és pusztulás. Egy másik 25 év — a Horthy-fasizmus negyed- századának — iszonyú csőd­tömege. Debrecenben már meg­alakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány, — de hányán hittek akkor a kommunisták pártjá­nak „jövő-kutató” jelszavá­ban: „Lesz magyar újjászüle­tés 1”. Pedig lett. Mégpedig úgy, hogy nem a régi, félfeudális Magyarországot restauráltuk, — hanem egy új társadalmat teremtettünk. Leraktuk a szo­cialista Magyarország alapjait. Nem könnyen. Nem áldozatok nélkül. Néha még felesleges ál­dozatokat is róttunk ön­magunkra, — vagy rótt né­pünkre egy eltorzult, hibás po­litika. Ám az ország épülete áll, — s már ahhoz is jócskán hozzákezdtünlc, hogy belül jól lakhatóvá tegyük. Nem hiszem, hogy szükséges lenne részletezni e történelmi jelentőségű folyamat minden szakaszát: a Szovjetunió fel­szabadító harcait, a földosztást, az újjáépítést, a koalíciós küz­delmeket, a kapitalista kizsák­mányolás megszüntetését, az új paraszti életforma kialakí­tását, a néphatalom megterem­tését, s megvédését, — a gaz­dasági élet hatalmas arányú fejlődését, a kulturális forra­dalom eredményeit. Mindez már történelem. Kitűzött, meg­szenvedett, s megteremtett tör­ténelem. Megszűnt a vízumkényszer a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között \ A Magyar Népköztársaság és a Fin®' Köztársaság kö­zött a vízumkényszer megszüntetése tárgyában Budapesten 19(19. október 1-én aláírt egyezmény csütörtökön lép ta­lál .vUa- Az egyezménynek megfelelően 1970 január l-től ér-- , ón.vés űtiokinány birtokában vízum nélkül utazhatnak a iiiagjar állampolgárok a Finn Köztársaságba, illetve a finn ..liívmiM’lgárók a Magyar Népköztársaság területére. (MTI!. Ám az emlékezés is, az ösz- szegezés is csak akkor tud a jövőnek szólni, ha konstruktív, alkotó elégedetlenség is mun­kál benne. Amit elvégeztünk: elvégeztük — legyünk rá büsz­kék. Én soha nem tudtam, ma sem tudok egyetérteni azzal, a némely körökben ma divatos „deheroizáló” szemlélettel, amely múltunkban, az elmúlt 25 évben is, főleg azt igyek­szik „fölfedezni”, ami hiba volt, rossz volt. Az alkotó elé­gedetlenségre azonban szüksé­günk van, — főleg a jövő szem­pontjából. A legutóbbi nép­frontkongresszuson ezt így fo­galmaztam meg: „nekünk a magunk ellenzékének is kell lennünk”. Részben azért, mert negyedszázad nagy idő ugyan, — de a történelem minden rossz örökségét ennyi idő alatt még nem sikerülhetett felszá­molni. S az élet különben is: élet; folyó történelem, — a megszüntetett ^Uentnt^nfláso.k helyeit újakat teremi Azokkal is szembe kell néznünk. Hiába nagyok elért gazdasá­gi eredményeink. — új mód­szereket kell alkalmaznunk, hogy a termelés gyorsabban emelkedjék. Ezt követeli tő­lünk a nemzetközi verseny, de az is, hogy népünk élet- színvonala gyorsabban nőjön. Széles néprétegek élnek még nehezen, s az ország egyes te­rületei között, — még túlsá­gosan nagy a különbség. A gazdasági reform. — már ed­dig is kiderült —, a gyorsabb előrehaladás jó segítője lesz, — de ez az új mechanizmus se érvényesül magától, mechani­kusan. A gazdasági életnek a szocializmusban is megvannak a maga sajátos törvényei, — ám csupán a gazdasági ösz­tönzők, ha elsődlegesek is, ön­magukban nem elegendők. Kell mögéjük a közösség érde­keivel törődni képes, szocialis­ta emberi tudat. S ennek az ' erősítése, éppen ma, holnap, hallatlanul fontos dolog: a szé­les értelemben vett kulturális forradalom további kibonta­koztatása talán még fontosabb, mint valaha, A történelmet megismételni nem lehet. A tömeglelkesedés­nek azt a széles sodrását, ami a felszabadulás utáni éveket jellemezte, helyettesíteni kell az egész közélet „új mecha­nizmusával”, — a szocialista demokrácia állandó szélesíté­sével. Közhely, hogy a jövő az ifjúságban érik. — de ez a közhely ma nálunk hallatlanul nagy feladatokat rejt. A mai fiatalságnak nincsenek olyan történelmi élményei, amelyek a mi nemzedékünknek 25 év­vel ezelőtt szárnyakat adtak; — új, reális, eszményeket kell a számukra adnunk! Ez is a jövő tervezése. Nos hát: e néhány vázlatos példából is látható talán, hogy milyen felelősséggel kell néz­nünk az új évtized, az új ne­gyedszázad elé!--- - X. BOLDOQ ÜJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

Next

/
Thumbnails
Contents