Tolna Megyei Népújság, 1968. február (18. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

2 TOLNA MEGYEI NÉPÜJSAG 1968. február 1 Csatatérré változott Saigoo Továbbra is csak magánjellegű tanácskozások folvnak J (Folytatás az 1. oldalról) arra képesek, hogy szinte egyiik napról a másikra tíz különböző az amerikai agresszoroknak azt helyen indítsanak halálos és az állítását, hogy a Dél-vietnami összehangolt támadásokat, őrá- Nemzeti Felszabadítási Front ere- kon át elfoglalva tartsanak olyan je „kimerülőben van”. városokat, amelyeket bevehetet­__Az AP hírügynökség jelentésé- lennek tekintettek, hanem bűn­ből kitűnik: szerdán a világ ősz- tétlenül rohamozzák a Vietnam- szes lapjai első oldalon, hatalmas ban lévő legerősebb amerikai címekkel számoltak be a dél-viet- támaszpontok szívét is. Kétség- nami szabadságharcosok páratlan kívül súlyosaik a partizánok'vesz- harci tettéről, a saigoni támadás- teségei, de cselekményük pszi- sorozatról. chológiai hatása felmérhetetlen. A DNFF csapatai behatoltak a dél-vietnami fővárosba. Képün­kön: amerikai helikopter száll le az utcai harcok színhelyére. (Telefotó — MTI Külföldi Képszolgálat.) A Le Monde szerda délután megjelent számának vezércikke a legújabb vietnami fejlemények­kel foglalkozik. Kevesebb, mint 48 óra elég volt ahhoz, hogy szét- ioszoljanak az Egyesült Államok vietnami politikájának utolsó áb­rándjai is. 1965. februárjában az amerikaiak, amikor képtelennek bizonyultak, hogy a dél-vietnami csatatereken felülkerekedjenek, belekezdtek Észak-Vietnam bom­bázásába. Ezek a bombázások az­óta három éven keresztül, gya­korlatilag megszakítás nélkül folytak. Ezzel azonban nemcsak azt nem érték el, hogy meghát­rálásra kényszerítsék Hanoit, ha­nem a délen folyó harcokra sem volt ezeknek semmi natásuk: a kérdés, mit tesznek most az ame­rikaiak. Lehet, hogy elkezdik a déli városok bombázását is? Sai­gon amerikai bombázása újabb lépés, lenne a tömeggyilkosság út­ján, de egyúttal kudarcuknak ki­robbanó módon való elismerése is — írja a Monde. A vietnami partizánok erő­demonstrációja ragyogóan sike­rült — állapítja meg a szerda reggeli Combat. Semmivé , teszi azokat a választási célokból han­goztatott állításokat, hogy a forradalmi szervezeteknek össze­törjék a csontjait. Ellenkezőleg — ezek a csontok olyan szilár­dak, hogy a partizánok nemcsak A Figaróban Max Clos, aki két hete jött haza egy hosszú vietnami riportútról, megállapít­ja: belpolitikai telein tétben a partizánok fontos sikert arattak. Bebizonyították' a vietnami nép­nek, hogy ott és akkor tudnak lecsapni, ahol és amikor akar­nak. Nevetségessé tették a sai­goni kormányt és megerősítették uralmukat Saigon rovására, a polgári lakosság felett. Lapzártakor a Pueblo-ügyben gyelemmel kísérni. Két ütközet folyik a Tan Son Nhut repülőtér kifutópályájának két végén, egy harmadik pedig a lóversenypálya közelében. A saigoni égboltot világítóraké­ták tucatjai borítják fénybe, a várost megreszketteti a csatazaj. Látni lehet, amint a helikopterek­ről vörös nyomjelző lövedékek in­dulnak el Ba Queo külváros házai felé — ott összpontosították a partizánok legnagyobb katonai erőit. A helikoptereket időről időre vadászbombázók váltják fel: zuhanórepülésük után látható a robbanások vörös gömbje. Jól ki­vehető az automata fegyverek tor- kolattüze is. Saigon külvárosaiban több hatalmas tűzvész testi meg az ég alját. Saigonban aa. amerikai pa­rancsnokság 48 órás hallgatás után szerdán este tette közzé el­ső összefoglaló jelentését a ^ sza­badságharcosok offenzí vájárói. Az amerikai közlemény elis­merd, hogy a partizánok 48 óra alatt 48 nagyobb támadást indí­tottak a városok és a nagy ame­rikai állások ellen. A közlemény abban az állításban keres vi­gasztalást, hogy „a gerillák nagy veszteségeket szenvedtek, ■! 778 halottat hagyva a csatatéren”, míg az amerikai veszteségek — a közlemény szerint — cseké­lyebbek. Az amerikai hadijelentés köz­zététele után újabb erőteljes par­tizánakcióról érkeztek hírek. Of- fenzívát indítottak a szabadság­harcosok Ohy Bai támaszpont éllen. Hűétől 12 kilométerre, szerdán éjszaka súlyos aiknavető- támaidás érte a Saigontól 305 ki­lométerre fekvő Naha Trang amerikai repülőteret. A szabadságharcosok sárga­fekete-vörös zászlaja lobogott még szerdán este is Hűé szivében, a város fölött uralkodó vár tor­nyán. Harci jelentések érkeztek az esti órákban Közép-Vletnam ás a Mekong-delta városaiból is. New York (MTI). Az ENSZ székhelyén kedden folytatódtak a magánjellegű tanácskozások a Biztonsági Tanács állandó tagjai között a Pueblo-ügyről. Goldberg, az amerikai delegáció vezetője másfél órán át tárgyalt U Thant főtitkárral, majd Aga Sahit, a Biztonsági Tanács soros elnökét kereste fel. Aga Sahi Morozovot, a Szovjetunió képviselőjét is fo­gadta. Nyugati hírügynökségek ér­tesülései szerint egyelőre semmi­lyen megállapodás nem született arról, hogy meghívják-e a tanács Pueblo-vitájára a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság képvi­selőjét. A szovjet álláspont az, hogy a tanács a kérdés megvita- ására a KNDK képviselőjének je­lenléte nélkül. nem illetékes, vi­szont Észak-Korea meghívását nem lehet valamiféle feltételhez kapcsolni. Az amerikaiak előzőleg p vt hangoztatták, hog csak akkor *ulnak hozzá a KNDK meghívás sához, ha az észak-koreai felség­vizeken elfogott Pueblo kémhajót és személyzetét előzőleg már út­jára bocsátották. A Reuter iroda értesülése szerint ez az álláspont valar.fjlyest „enyhült”: amerikai körökből olyan kísérleti léggöm­böt röppentettek fel, Washing­ton már csak a Pueblo személy­zetének szabadon bocsátásához ra­gaszkodik, a hajóéhoz nem. Az AFP ENSZ-tudósítója sze­rint a megbeszélések még mindig holtponton vannak, egy kérdés azonban már biztosra vehető: a? Egyesült Államok az adott hely zetben már nem folyamodhat ka­tonai megoldáshoz. Álláspontjai diplomáciai fáradozásaiban szük­ségképpen az „puhítja”, hogy nem tartja alkalmasnak a hely­zetet egy másik ázsiai front meg­nyitására és tekintettel kell lennie a számára súlyosbodó vietnami hadihelyzetre. Az amerikai katonai hatóságok szerdán közölték, hogy kedden késő este a fegyvermentes övezet nyugati szakaszán folytatódtak az ellenségeskedések az amerikai ka­tonaság és délkoreai gerillák kö­zött. Kedden éjjel és szerdán haj­nalban négy összecsapásra került sor a gerillák és a 2. amerikai lövészhadosztály alakulatai kö­zött. A Kyodo hírügynökség jelenté­se szerint a közeljövőben a dél­koreai nép partizánharca fokozód­ni fog a Pák Csöng Hi-kormány ellen. A Szöul szívében nemrég lezajlott rajtaütésszerű partizán- támadásból kiolvasható, hogy a szabadságharcosok már elég erő­sek ahhoz, hogy a hegyvidékről a városokra vigyék át a harcot. Tény az, hogy Dél-Koreában népi felkelés foiyik. Diplomáciai kapcsolat Jugoszlávia és az NSZK között Belgrád (TASZSZ). Jugoszlávia és menyedről előterjesztett beszá- a Német Szövetségi Köztársaság mólót, majd határozatot fogadott képviselői ez év január 23-tól el arról, hogy 1968. január 3J-tő1 29-ig Párizsban tárgyalásokat létesítsenek diplomáciai kapcso- folytattak a diplomáciai kapcso- latokat az NSZK-val és erről kó­látok helyreállításáról. zös nyilatkozatot tegyenek közzé. Miként a Tanjug hírügynökség A két kormány a közeljövőben jelenti, a szövetségi végrehajtó nagykövetségi szinten diplomá- tanács (kormány) csütörtökön ciai képviseleteket nyit és nagy- meghallgatta a tárgyalások ered- követeket esetéi. Huszonöt évvel ezelőtt... érkezett Szerdán a második háborús éj­szaka köszöntött a kétmilliós dél­vietnami nagyvárosra. Saigonra. Az esti órákban a hírügynök­ségi jelentések szerint csaknem teljesen megszűnt a haie a város központjában, az elnöki palota környékén, azonban továbbra is tombol a csata a külvárosban. A peremnegyedek a déli óráktól fog­va az amerikai légierő célpontjai: a főváros „védelmének” kereté­ben az amerikaiak ily módon ma­gát a fővárost bombázzák.. Az AFP jelentése szerint Sai­gon központjának magasabb ház­tetőiről az éjszaka beköszöntével három csatát lehet egyszerre fi­Húszéves a lengyel—magyar kulturális egyezmény Varsó (MTI). A Trybuna Lu- du szerdai száma megemlékezik a háború utáni első lengyel— magyar kulturális egyezmény aláírásának 20. évfordulójáról. A húsz évvel ezelőtti esemény jelentőségét kidomborítva a lap rámutat: ez volt az eső. ilyen jellegű nemzetek közötti meg­állapodás, amelyet Lengyelország népi demokratikus kormánya kötött. Természetesen — írja a lap —, a két nép barátsága, kulturális kapcsolata sokkal ré­gibb keletű. Mégis csak 1945 után bontakozhattak ki igazán ezek a kapcsolatok. Az elmúlt húsz esztendő alatt a klasszikus és a modern magyar irdalom 120 alkotása jelent meg lengyel fordításban, a len­gyel mozikban több mint 120 magyar játékfilmet vetítettek, a lengyel színpadokon 24 magyar színdarabot adtak elő, s a len­gyel közönség 260 kitűnő ma­gyar esztrádművésznek tapsol­hatott, Igen erősen fejlődik a két ország tudósainak együtt­működése is. Csupán az elmúlt esztendőben több mint 500 len­gyel tudós, illetve tudományos dolgozó ján Magyarországon. Emlékeznek a visszatértek a. A hadseregparancsnok, vitéz Jány Gusztáv lovagkeresztet, Or­bán József szekszárdi napszámos egy életen át hurcolt nyomorúsá­got szerzett a pusztulásra ítélt 2. Magyar Hadseregben. Lefagytak az ujjai Lassan jár, mint egy aggastyán, pedig idén lesz hatvanéves. Szek- szárdon, az úgynevezett Újváros­ban mindenki tudja, hogy Orbán József, Kiss János utcai lakos a népáruló rablóháború áldozata. Összetört, tönkrement ember benyomását kelti. Ifjúkori fény­képeken — mutatja — jóvágású, érdekesen ferde szemű, erős em­bernek látszik. Most már huszon­öt esztendeje erőfeszítésébe kerül járni. Hetvenöt százalékos hadi­rokkant. — Én bizony a háború áldo­zata vagyok. Olvasom, meg a te­levízióban látom a vietnamiak szenvedését. Azt mondom, velünk együtt, ők is áldozatok — kezdi. — Érdekes a párhuzam, de mégis van valami különbség, nem gondolja? — kérdezem. Kis tü­relmet kér, összeszedi gondolata­it. — Dehogynem. A különbség, hogy ők a saját hazájukat védik. Hogy védhettem volna én ott a magamét? őszintén szólva, talán azért is mondtuk ott, hogy ná­lunk most kétféle katona van. Aki fél és aki jobban fél. Sokan elpusztultak. Tudomásom szerint az én alakulatomból egy sem jött haza. Aki esetleg mégis megérte, hasonlóan járhatott mint én — mondja. Megmutatja a kezét, majd le­húzza a lábáról a zoknit. Bal lá­ba egy batyuban végződik. Saját­maga kötözi, muszáj neki elvé­gezni, mert csak nehezen tudna eljárni az orvoshoz. Minden ujja lefagyott a bal lábán, járás köz­ben nincs mivel kapaszkodnia Hiányzik a sarka is, A másik lá­báról a hüvelykujját, bal kezéről kis ujját kellett fagyás miatt amputálni. — Hol, és hogyan történt meg­rokkanása? — A legrosszabbkor, éppen a nagy menekülés idején. Én a 18/3-as zászlóajban voltam, a táv­beszélő-szakaszban. Volt két szür­kém, meg két adóvevő rádióké­szülékem. Harcoló alakulat volt a miénk. Voronyezsnél, az úgyne­vezett Károly tanyánál vetettek be az első vonalba bennünket. 1943. január 14-én áradtak a tan­kok, meg a gyalogság, nálunk meg fejvesztett visszavonulás kez­dődött. MajarMihajlovkából — ti­zenöt kilométerre a vonaltól — visszazavartak a zászlóalj ottfe­lejteti irattáráért. — Hej, de sokszor elmesélte Még ma is szinte minden este fel­idézi — szól közbe a felesége. — Hajtottam a szürkéket. Nem bántottak az ellenségnek mondott oroszok, sikerült elhozni az irat­tárat. Utána hat nap, hat éjjel kocsiztam, menekültünk. Sokszor jött az álmosság, de nem hagytam magamat. Volt olyan bajtársam, aki teljes felszereléssel, puskával a vállán, fagyottan támaszkodott a fainak. Hiába tettük a kocsikerék elé a kenyeret, átment ugyan rajta, de szét­zúzni nem bírta, mert annyira fagyott volt. Novij-Oszkolban be­mentem egy házba megpihenni. Éreztem, hogy. püffed a lábam, de nem fájt. Levetettem a bakan­csot, de már fel sem tudtam húz­ni, a fagyás miatt. — Mikor jutott orvosi kezelés­hez? — Sokára, talán az is volt a baj. A nagy zűrzavarban egy hó­napon át úgy hurcolásztak a vo­nattal, hogy orvost nem is lát­tam. Végül a gyönyörű Lember- gen, majd az Uzsoki szoroson át Kassára értünk. Ott kerültem kórházba, hírt adtam az itthoni­aknak, és február végén eljött értem a feleségem. Tavaszra ha­zaértem. Itthon, a szekszárdi gim­náziumban berendezett hadikór­házban operálták le az ujjaimat. Hozd csak be azt a kis dobozt — szól a feleségének. Bársonnyal bélelt, kicsiny bor­dó dobozt nyit ki, benne a kis­ujja. Nem annyira a látvány kel­lemetlen, mint az a tudat, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents