Tolna Megyei Népújság, 1968. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-03 / 1. szám

2 TOLNA MEGYEI NEPC'JSAG 1968. jsutttúr 1 Kádár János beszélgetése a Televízióban és a Rádióban az új esztendő kilátásairól (Folytatás az 1. oldalról.) tában alakult ki az a meggyőző­dés, hogy gazdaságirányítási rendszerünket meg kell reformál­nunk. A továbbiakban szólott a gaz­daságirányítási reform várható hatásáról, a lakáskérdés és más, szociális problémák megoldásá­ban. Ami a lakásépítés* * illeti, megemlítette, most közvetlenül valami kis többletet remélünk at­tól. hogy a termelő közösségek, üzemek a nyereségük, jövedel­mük és építő kapacitásuk egy bi­zonyos részét közvetlenül saját dolgozóik lakásszükségletének megoldására fordíthatják. Ez a kérdést azonban nem oldja meg. Amit a reformtól várunk, az el­sősorban az, hogy a termelés hatékonyabb, jöve­delmezőbb, nyereségesebb lesz, innen várjuk azt a több­leterőt. amivel a lakásépítés megoldását is biztosítani tud­juk. emberileg belátható időn belül. Jelenleg végrehajtás alatt van a 13 éves lakásépítési terv', amely­nek keretében egymillió lakást kell építeni. Az időarányos részét, ha nem is száz százalékig, de nagyjából eddig megépítettük, de még sok van belőle hátra. A Köz­ponti Bizottság jelenleg is foglal­kozik a lakáskérdés egészével és vizsgálja annak minden szféráját, a lakásépítési részét is, de foglal­kozunk a lakásigénylés és -elosz­tás kérdésével is. Mert ha már az épülő lakások legnagyobb ré­szét a valódi szükséglet szerint és az igazságnak megfelelően osztják el, még jobb áttekintést kell kapnunk és valami értelmes rendet kell kialakítanunk, ami megfelel az igazságérzetnek is. Javítani tudunk az építésen is még, hogy még valamivel na­gyobb ütemben építhessük-a la­kásokat, az igénylésben is rendet kell csinálni, hogy ki-ki szükség­lete, tehetsége és lehetősége sze­rint igényelhessen és kaphasson lakást, akkor ez a kérdés is nyugvópontra fog jutni. Kádár elvtárs szólt a dolgozó nők helyzetéről is. Kiemelte, hogy társadalmi szervezeteink és kormányzatunk mindenkor napi­renden tartja és kellő figyelem­mel kezeli a dolgozó nők szo­ciális problémáit és speciális kérdéseit, és a kongresszus ha­tározatai nyomán most már a gyakorlatba ment át egész sor rendsza­bály, amelynek célja az, hogy a dolgozó nők. mindenekelőtt az anyák helyzetén könnye­sünk. Nyugdíjrendszerünk is szóba került a kérdések kapcsán. Ká­dár elvtáns rámutatott arra, hogy az világviszonylatban is kiállja az összehasonlítást bármely or­szág nyugdíjrendszerével. A párt- ' igresszus állásfoglalása nyo- ín e tekintetben is egy sor olyan intézkedés történt, amely százezer és százezer nyugdíjas helyzetét rendezi. A reform ered- ir: nyeinek arányában a nyugdí­jas emberek helyzete is rendsze­re r.en javulni fog a jövőben, mert a reform segítségével szilárdabb és szélesebb anyagi alapot tu­dunk teremteni a nyugdíjasokról való gondoskodásnak is. Nálunk jelenleg — kiereken szólva — egymiilió-kétszázeaer ember a nyugdíja« és járadékos. Hogy ez milyen részarány egy tízmilliós országban, annak bizonyítására Kádár eivtáans arra hivatkozott, hogy az iparban foglalkoztatott munkások és alkalmazottak szá­rrá jelenleg — ugyancsak kere­ken — egymillió-kétszázezer ero- Reméljük, hogy nem sok ndő múlva anyagilag is na­gyobb alapokkal rendelkezünk, (nini; ma. és akkor még olyan kérdést <6 «wgifiigwaWhatwk, amit már sok éve emleget a Ha az előttünk áiüó esztendőre nyugdíjasok egyik kategóriája, az és a mi népünkre gondolok, ak- úgynevezett régi jogon nyugdíja- kor úgy látom, hogy munka az zottak problémáját lesz, nem kevesebb, mint az Nem maradtak ki kérdéseik- Í967-es esztendőben volt; küsz- kel a fiatalok sem, akik azt sze- ködnünk és harcolnunk is kell az rettólc volna tudni: mi a vé&e- előrehaladásért, idebent az ör­ménye Kádár Jánosnak a mai szagban a maradi nézetekkel, fiatalságról. A fiatalság, az élet- sokszor önmagunkkal is. nemzet­kor — hangzott a válasz —, ál- közi síkom pedig azokkal az lapot, s éppen úgy nem bűn és erőkkel, amelyekkel szemben- nem erény fiatalnak lenni, mint állunk, amelyek törekvéseinket ahogy öregnek lenni sem az. A a szocializmust és a békét veszé- fiatalok általában dolgosnak és lyeatethetík. Én azt gondolom, tanulnak, de ezen bedül nagyon hogy különbözőek. Csakúgy,, mint a népünk megalapozott bisako- felnőttek. Kétségtelen, hogy a dássál és reménységgel te fiatalság sok speciális pröbiémá- kiüthet az új esztendő elé, val jár, például aszal, hogy még nagyobb élettapasztalat nélkül de ha tízmillió ember csinál má­kéi. döntésre jutniuk, olyan sors- gának gondot a tízmillió ember fordító ügyekben, mint á szak- holdogabb jövőjébőd, ® annak ma, az élethivatás megválasztó- megfelelően dolgozik, gondolko- sában, vagy a párválasztásban., zik és hat embertársaira, akkor Ez azonban nem jelentheti azt, úgy tekinthetnek a jövő elé, hogy hogy a felelősséggel végzett a békét megvédjük, szocialista munka és állásfoglalás után he építőmunkánkat folytatjuk, és szórakozhatnának az ifjak * munka lesz, d© eredmények is maguk fiatalos módján. lesznek! Élve az alkalommal, a A továbbiakban néhány azub- Rádió hallgatóinak és a Tele- jektív jellegű kérdésre is válla- vízió nézőinek, egész népünknek szolt Kádár elvtárs, majd befeje- szívemből boldog új esztendőt zésül a következőket mondotta: kívánok!”. (MTI) PANORAMA Leonyid Brezsnyev, Nyikolaj Podgornij és Alekszej Koszigin táviratban köszöntötte I idei Cast- rót és Osvaldo Dorticost a kubai forradalom győzelmének 1 év­fordulója alkalmából. * Az ausztráliai ötös ikrekről, akik vasárnap születtek, első ízben ad­tak ki orvosi közleményt, amely szerint nincs többé ók az aggo­dalomra. Az anya ugyancsak jól érzi magát. A keddi görög lapok közölték Konstantin király megcenzúrázott újévi üzenetét. Á király újév al­kalmából üdvözölte a görög né­pet és azt a reményét fejezte ki, hogy hamarosan visszatérhet or­szágába. A Reuter szerint a cen­zorok a következő mondatot vág­ták ki az újévi üdvözletből: „Mi görögök a szabadságot és a de­mokratikus kormányzást az éle­tünknél is többre tartjuk". • Fock Jenő. a Minisztertanács elnöke szabadságra átázott. Sza­badságának egy részét a Német Demokratikus Köztársaságban tölti. * Az év első munkanapján — kedden — ünnepi esemény szín­helye volt a Magyar Hajó- ét Darugyár angyalföldi gyáregysé­ge: a magyar hajózás átvette 20 tengerjáró hajóját. Az új 1651 tonnás hajó a „Somogy” nevel kapta. * Decemberben illegalitásban tartotta meg VI. kongresszusát i Brazil Kommunista Párt. A kül döttek aggodalmukat fejezték k a kínai helyzet miatt és hang­súlyozták, hogy az úgynevezeti kulturális forradalom ég Mao Ce lung személyi kultusza össze egyeztethetetlen a marxizmus— leninizmussal. A határozat he Iyeslőleg támogatja a kommunista és munkáspártok februárra kitű zött budapesti konzultatív talál kősóját. ♦ Rusk amerikai külügymindsztea két helyettese: Nicholas Katzen bach és Eugene Rostow, külföld magyarázkodó körútra indult szinte azokban a percekben, ami kor texasi farmján Johnson el nők bejelentette az új, rész bér önkéntes „nadrágszíj -politika.' részleteit. Katzenbach Nyugat Európában, Rostow az, ássiBi sző vetségesek körében próbálja' „el adni- aa. új amerikai kormány programot, amelynek az a célja, hogy a kiadások és a tőkeki­áramlás csökkentésével, alátá­massza az ingatag dollárt. • A DNFF fegyveres alakulatai a Ham Luong folyón megsemmi­sítettek egy úszó amerikai tá­maszpontot — jelenti a VNA-ra hivatkozva az AFP hírügynökség. A partizántámadás december 39-ről 80-ra. „virradó éjszaka tör­tént. Az úszó támaszpont 16 hajó­ja közül 15 megsemmisült. A har­cokban 500 amerikai katona ve­szítette életét, vagy sebesült meg. - • Cagiayangil török külügymi­niszter a Bayram című török lap­ban nyilatkozott a legújabb cip­rusi fejleményekről. Mint mon­dotta, annak, hogy a ciprusi tö­rökök önálló közigazgatási szervet létesítettek, semmi köze a leg­utóbbi török—görög megegyezés­hez. Szerinte ez kizárólag a cipri- ota török közösség belügye. * Újév napján a prágai Óvárosi téren több ezer ember búcsúz­tatta azt a 6. részben most vég­zett egyetemi hallgatót, akik égi) Tátra 138-as speciális felszerelé­sű terepjáró gépkocsin indultak el az 1965-ben elhunyt Albert Schweitzer Nobei-díjas profesz- szor híres lambarenei kórházába, a Gabon Köztársaságba. Céljuk, hogy eljuttassák a 'csehszlovák fiatalság ajándékát, orvosságo­kat, felszereléseket a dzsungel- kórházba. De Gaulle ismét megbélyegezte az Egyesült Államokat (Párizs MTI) De Gaulle francia köztársasági elnök hétfőn, az új esztendő első napján az Elysée- palotában beszédet mondott a diplomáciai testület fogadásán. Beszéde válasz volt monsignore Bertoli pápai nunciusnak, a diplomáciai testület doyenjének üdvözlésére. A francia államfő ezt az alkal­mat is megragadta arra. hogy a legkeményebb szavakkal megbé­lyegezze az Egyesült Államok vietnami háborúját. A háborút „abszurd konfliktusnak" nevezte, amely „vérrel mocskolja be és megbotránkoztatja világunkat”. 'A vietnami konfliktusról Vi. Pál ( pápa december 8-i üzenetével összefüggésben szólott és nagy el­ismeréssel méltatta a napának a béke érdekében kifejtett tevé­kenységét. De Gaulle kitért az .U j Delhi­ben sorra kerülő nemzetközi ke­reskedelmi és féjlesztési értekez­letre. — Világos, hogy az ideológiák, rendszerek és törekvésen vetélke­désein túl ez a vállalkozás felté­telezi az államok együttműködé­sét. Világos, hogy a szervezett együttműködés megjtöveteli a Vietnamban és a Közel-Keleten kirobbant fegyveres konfliktusok rendezését. Végül világos, hogy a kívánt szint eléréséhez olyan erő­feszítésre van szükség, amely magában foglalja a szembenálló tömbök . r büntetését, — mon­HaHq Q7 qI nnl/ rútságot szövetségei és együtt­működést, s velük együtt oldja meg a sBacáalizmus problémáit és járuljon hozzá a szociálisán*» eszmei és gyakorlati sikereihez, a marxizmus—leninizmus alap­ján álló, igazságos társadalmi rend sikereihez — mondotta An­tónián Novotny, a CSKP Köaipan- tí Bizottságának első titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság elnöke a prágai televízió­ban. újév alkalmából üdvözöl az ország népét, SZÓFIA Georgs Trajkov, a bolgár ii-jbci. zetgyűlés elnökségének . elnöke újévi üdvözlő beszédében egye­bek között kijelentette: Boldo­gok vagyunk, hogy hazánk a nagy szocialista közösség elvá­laszthatatlan része, s tántorítha- tatlanul áll azoknak az erőknek az oldalán, amelyek a békéért, a demokráciáért és a társadalmi haladásért harcolnak". HANOI Hanoiban fogadást rendeztek a VDK-ban tartózkodó mongol párt- és kormányküldöttség tisz­teletére. A fogadáson Nguyen t>uy Triph miniszterelnök-helyettes és kül­ügyminiszter megbélyegezte John­son amerikai elnököt, aki szünte­lenül harcias kijelentéseket tesz s közben azt színleli, mintha őszintén óhajtaná a béketórgy«- lásokat. WASHINGTON Johnson amerikai elnök újév napján texasi birtokán sajtóérte- kezletet tartott, amelyen rendkí­vüli takarékossági intézkedéseket jelentett be az amerikai fizetési mérleg kiegyensúlyozására. Az el­nök fontos nemzetközi kérdésekre vagy egyáltalán nem tért ki, vagy csak néhány szóban emlékezett meg róluk. Az elnök hárommilliárd dol­lárt akar lefaragni az Egyesült Államok fizetési mérlegének de­ficitjéből. E cél elérésére az elnök tilalmat hirdet az új európai be­ruházásokra és általában a kül­földi magánberuházások összegét egymilliárd dollárral akarja meg- lcurtítanl. Johnson felszólította az ameri­kai polfT' -nkaí. hogy az új esz­tendőben csö'c'-entsék külföldi utazásaik számát. MOSZKVA Az SZKP Központi Bizottsága, i Szovjetunió Legfelső Tanácsá­nak Elnöksége ós Szovjetunió minisztertanácsa az új esztendő alkalmából üzenetet intézett, a szovjet néphez. Az új esztendőt köszönt ve ba­ráti üdvözletünket és -jókívánsá­gainkat küldjük a szocialista or­szágok népeinek, a kommunista ás munkáspártoknak, a munkás- osztálynak, a dolgozó parasztság­nak, a fiatal nemzeti államok né­peinek. mindazoknak, akik har­colnak az imperializmus és a gyarmati rendszer igája eilen. Kívánjuk, hogy a testvéri, bá­tor vietnami nép érjen el döntő sikereket az amerikai agresszorok ellen, hazája szabadságáért és függetlenségéért vívott harcában. Gegyen az új esztendő a béke, a lemokrácia, a nemzeti független- »ég és a szocializmus erői újabb győzelmeinek éve a reakció és a háború erői ellen vívott harcuk­ban — hangzik a szovjet veze­tők újévi üdvözlete (TASZSZ) PRÁGA Csehszlovákia további saocia- ista fejlődésének szorgosan össze keli kapcsolódnia az or­szág külpolitikájával. Ennek fő célja, hogy a jövőben is el­mélyítse és ki bővítse a Szovjet­unióhoz, valamint a többi szo­cialista országokhoz fűződő ba­Vjévi üdvözletek Elkeseredett harcok Szanaa környékén A Nemzetközi Vöröskereszt hétfőn este kiadott: közleménye szerint a jemeni főváros, Szanaa környékén elkeseredett harcuk folynak a köztársaság hívei és a királypártiak között. A harcok­ban több polgári szentély is éle­tét vesztette. Hírügynökségek rámutatnák. ■ hogy a jemeni főváros kömyé- , kén a harcok annak ellenére folynak, hogy Kairóban vasárnap a köztársaság hívei és a royalis- 1 ták megegyezésre jutottak a béke ■ helyreállítását célzó első lépés­■ r®: egy 15 tagú nemzeti bé­kéket» bizottság felállításáról. Tűzharc izraeli és j ordán iái katonai erők között Izraeli és Jordanien katonák az új év első napjának reggelén tüzpárba jt v ívtak a Jordán folyó két partján. Egyelőre csak as izraeli katonai szóvivő bejelen­tése szólott az esetről; azt ál­lította, hogy a jordániai erők a Damia-hídtól északim nebéz- gjéptüegyverekből lőni kérették az izraeli állásokat. Az izraeliek v*i­aeonorták a tüzelést — jelen­tette ki a szóvivő. Jordánia hétfőn este ttttako- záasal fordult a Biztonsági Ta­nácshoz amiatt, hogy az új év első napján az izraeli hadsereg ágyú tüzet zúdított egy jordániai menekülttáborra. Az incidensnek három halálos és hat sebesült álkkraate vám

Next

/
Thumbnails
Contents