Tolna Megyei Népújság, 1965. december (15. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

* »J * ti * • * TOLNA MEGYEI. • • • • VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK NÉPÚJSÁG . MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS.A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 283. szám ARA: 60 FILLÉR Szerda, 1965. december T Ifjúságvédelmi munka a paksi járásban 3. o. Az ígéret háza 5. o. ítéletidő Európában 8. o. Angol látszatintézkedés a rhodesiai válság ügyében A nyugati hírügynökségek érte- kedelmét, ha Rhodesia lezárná a rendőrség felügyelete alatt elszál- sülése szerint rövidesen megérke- területén keresztül vezető tranzit- lították az íróasztalokat és írógé- zik Zambiába az angol légierő utakat. pékét Clifford Dupontnak, a egyik egysége. Malcolm Macdonald, Anglia Smith-kormány által _ kinevezett A Wilson-kormány előrelátha- kelet- és közép-afrikai külön- rezidensnek székhelyére. Gibbs tólag csak fegyvertelen felderí- megbízottja a kormány hétfői kormányzó, akit a rhodesiai kor- tőgépeket vezényel Zambiába: rendkívüli ülése után repülőgé- mány nem ismer el többé a ki- ezenkívül jelképes szárazföldi egy- pen Zambiába indult. rálynő képviselőjének, egyébként tiltakozott az ellen, hogy le akar- Smith fenyegetőzik ják foglalni bulawayói rezidenciá- 1 7 3 ját. A Smith-kormány állítólag Ugyanakkor Smith rhodesiai felszólította Gibbset, hogy ürítse miniszterelnök fenyegető pózt öl- ki a szóbanforgó épületet, tött. A miniszterelnök nyilatko­zatot adott a Spiegel című folyó­ség ezzel kapcsolatban utal arra, i hrtcrv Oh amiben hétfőn három- szaganax xegyveres erői um Log Stewart Moszkvában I Moszkva (TASZSZ) Michael Stewart angol külügyminiszter kedden a Kremlben látogatást tett Anasztasz Mikojannál, a Legfelső Tanács Elnökségének elnökénél. A két államférfi megbeszélést tartott. séget küldenek a kelet-afrikai or­szágba. A Reuter világosan leszögezi: a kormány döntésének fő célja annak megakadályozása, hogy más afrikai országok siessenek Zambia segítségére. A hírügynök­hogv Ghánában hétfőn három- - , - ... , eze? önkéntes jelentkezett Rhode- sia felszabadítására. Az angol azokat bevetnek Rhodesia ellen. csapaterősítés másik célja bizto- a rhodesiai kormány emberei sítani a zambiai repülőtereket, hétfőn ismét megjelentek Gibbs hogy szükség esetén légihíddal kormányzó rezidenciáján és foly- tarthassák fenn Zambia külketres- tatták az épület kirámolását. A Jelentkeznek az önkéntesek Ghánában A ezer bán toborzás első napján több ember jelentkezett Ghaná- az ország új fegyveres tes­A szovjet külügyminisztérium tanácstermében kedden megkez­dődtek a hivatalos tárgyalások Andrej Gromiko szovjet és Mi­chael Stewart brit külügyminisz- I tér között. tületébe, a népi milíciába. Mint Indonézia négy tartományában szüntették be a kommunista pártot A Reuter ^ jelentése szerint az jávai, a Molukka (Fűszer) szige­............................tek és a dél-sulawesi (dél-cele­beS zi) kommunista pártszerveze­teket oszlatták fel. Mint a Reuter megjegyzi, a hadsereg sürgeti to­vábbra is a „húzódozó” Sukarno elnököt, hogy egész Indonéziában tiltsa be a kommunista pártot. Nasution tábornok, hadügymi­niszter hétfőn felszólította az egyesült muzulmán pártot: fo­kozza tevékenységét a kommunis­Fagyban, sárban Aláírták az 19GB—67 évi magyar- csehszlovák kulturális munkatervet Kedden délután a Művelődés- rületi Színház között. Elhatároz- ügyi Minisztériumban — a no- ták ezenkívül színészek, renie- vember 25-től 30-ig Budapesten zők cserelátogatásait is. tartott tárgyalások eredménye- Kedden este a munkaterv álé­képpen _ ünnepélyesen aláírták írását követően Frantisek Pisek, a magyar__csehszlovák kulturális a Csehszlovák Szocialista Köztár­c sereegyezmény 1966—1967. évi saság budapesti nagykövete a munkatervét. Az okmányokat ma- nagykövetségen koktélt, majd gyár részről Molnár János műve- Molnár János művelődésügyi mi- lődésügyi miniszterhelyettes, cseh- niszterhelyettes a Gundel étte- szlovák részről Frantisek Pisek, a remben vacsorát adott a munka- Csehszlovák Szocialista Köztársa- tervi tárgyalásokon részt vett sáe budapesti nagykövete írta alá. magyar, illetve csehszlovák kul­A következő időszakra szóló turális küldöttségek tiszteletere. munkaterv a két ország kulturá- _-----------------------------------------­l is együttműködésének további szélesítését irányozza elő. Javít­ják — egyebek között — a felső­oktatási intézmények kapcsolatait, tervbe vették egyetemi tanárok, fiatal egyetemi oktatók, ösztöndí­jas hallgatók csere-tanulmány- útjait és termelési gyakorlatok egész sorát. A közoktatás terüle­tén kölcsönösen segítik a tanítást a szlovákiai magyar nemzetiségi iskolákban, illetve a magyarorszá­gi szlovák nemzetiségi iskolák­ban. A munkatervet előkészítő tár­gyalásokkal egyidőben ugyancsak Budapesten ülésezett — ezúttal negyedik alkalommal — a ma­gyar—csehszlovák kulturális mun­kabizottság is. Együttműködési munkatervet dolgoznak ki például a budapesti Vígszínház és a po­zsonyi Szlovák Nemzeti Színház, továbbá a győri Kisfaludy Szín­ház és a komáromi Magyar Te­indonéz hadsereg kedden betil tóttá a nyugat-kalimantani kom­munista pártszervezet tevékeny­ségét és ezzel további lépést tett kommunista-ellenes hadjáratában. A betiltó rendelet a hadsereg tá­jékoztatójában jelent meg. A nyu­gat-kalimantani kommunista párt- szervezetek betiltásával most má> négy tartományban szüntették , , ... . meg erőszakosan a kommunista leveiteiivseae iXfr’Sr^nflör5: párt működését’ Edd* * nyugat-1 ta mozgalom íl£ vényt fogadott el Afrika védel­méről. Ennek a törvénynek értel­mében hozzák létre Ghánában a népi miliciát. Amennyiben az af­rikai egységszervezet úgy határoz, hogy fegyveres segítséget nyújt Zimbabwe népének az áruló lan Smith-rendszer megdöntéséhez, a ghanai népi mtücia egységei ké­szek részt venni ilyen akcióban. A toborzás első napján több minf négyezer ember, köztük ezer ki­szolgált katona jelentkezett Ghá­nában a népi milíciába, az or­szág új önkéntes fegyveres erejé­be. Ezzel — beleszámítva a mun­kabrigádok korábban jelentkezett 17 000 tagját — egyetlen nap le­forgása alatt húszezer főre emel­kedett a ghanai népi milicia tag­létszáma. 21 évvel ezelőtt szabadult fel Szekszárd A Babits Mihály iskola úttörőcsapatának ünnepsége Délután egy óra a Babits Mi- — Csapatvezető elvtárs jelen- hály általános iskolában... tem, hogy a Búvár Kund vízi­A tornateremben egyenruhás út- úttörőcsapat városunk felszabadu- nrXlr sorakoznak; az iskola Bú- lása 21. évfordulójának víziúttörő-csapatának törők vár Kund tagjai. Díszjelt fújnak a kürtösök, a csapat előtt bevonulnak a zászló­vivők, s elfoglalják helyüket. Tito Ausztriába látogat Százötven kikoricaszedö Kisvejkén Hétfőn reggel fagyott volt a — Rendben ment minden, égé- — A kukoricaszedésen kívül föld, de dél felé már felengedett, szén a kukoricáig. Itt szólt közbe nincs más kinti munka? Kint a határban, a kukoricaföl- az időjárás, s most kénytelenek — a szántás, illetve a trágya- deken ragadós sarat dagasztot- vagyunk vele küszködni. A ku- bordás. Egv DT-traktorunk szánt tak a kisvejkei szövetkezeti ta- korica törésével nincs különösebb és amennyiben mód van rá, vagy gok. Az elmúlt hét kellemetlen baj, az emberek dolgoznak ren- lesz rá, a gumikerekű traktorokat időjárása tétlenségre kárhoztatta dületlenül. Viszont a szállítás ne- is beállítjuk még az őszi szántás­okét, de amint egy kicsit jobbra hezebb. A fogatokkal kevesebbet ra. fordult, ismét nekigyürkőztek a lehet szállítani, a kocsikerék mé- munkának. lyen belevág ebbe a felázott fel­— Közben a trágyahordás is _ Ma a kocsisok is leszálltak nyálkásodott földbe. A vontatók £ol/ik- Tíz holdra már kihordtuk, m a a kocsisok is leszaiuaK iflhhan csúszkálnak meg ebben az evben 50—50 hold­a fogatokról, ok is kukoricát Vls2°nt jobban csúszkálnák. ra viszünk trágyát. Sajnos a föl­szednek — mondja az elnök, Ko- — A múlt héten például a szar- dekben kevés a szerves tápanyag a11 nem tudjuk meg elemi a negy^ vács István, majd számolgatni betakarítással is le kellett kezdi, hányán is dolgoznak. nunk. A kukoricaszárra ugyanis évenkénti trágyázási fordulót — Kint vannak legalább száz- szükségünk van, részben silónak, Amennyire lehet, műtrágyával pó- i Henriket. ötvenen... Csak még ezen a héten részben alomnak. Orkánnal ta- toljuk. Átlag három mázsa mű- Két tartson ki így az idő, mint ami- karítjuk le a kukoricaszárat, de trágya után mentek az őszi veté- lyen ma, akkor bent lesz az ősz- annyira puha volt a föld, hogy a 3ek. Csak az első két tábla kelt szes kukoricánk. §ép felszaggatta tövestől, beleke- gyengébben a száraz talaj miatt- „a az időjárás „m sző,gj- 2 gSÄS .S ha ít,használni, inkább vártunk, ami* ~ « ™1”­megün­neplésére felsorakozott... Az énekkar elénekli a magyar és a szovjet Himnuszt Heltai Jenő: Szabadság című versét ad­ja elő a csapat szavalókórusa, Bárdos Lajos: Napfényes utakon című művét az énekkar adja elő. — Az ünnepi beszédet elmond­ja Gyulai István ... A sorból előlép egy csillogó sze­mű kisfiú, és beszélni kezd. — Az idén. két felszabadulási évfordulóra emlékezünk. Április negyedikén ünnepeltük hazánk felszabadulásának 20., ma pedig városunk felszabadulásának 21. évfordulóját. Úttörőcsapatunk méltóképpen részt vett e kél év­forduló megünneplésében — és sorolja, a csapat hogyan állt helyt, hogyan teljesítette az or­szágos, és a csapatvezetői paran­csokat. — Ez alkalommal vállalást te­szünk, és versenyre hívjuk a töb­bi csapatokat is. Vállaljuk, hogy a tavasszal minden úttörő tíz fát ültet el, és azokat gondozni is fogja. — Ez alkalommal úttörőcsapa­tunk tiszteletbeli tagjává avat­juk iskolánk igazgatóját, Kedves , -i — „. . tunk — mondja az elnök —, hát reiic tubigiuiiuiuub. — rkz. ukvtji “ .• vagy megsz a ' nem késlekedünk sokat. Aki csak hold cukorrépát például egy hét említettem, a takarmányt a szűk- sz^mba vehető, tag, vagy család- alatt felszedtük, elszállítottuk. Az segunk van, ezert KazaisiioDa tag igyekszik, hogy a kukorica­volna — teszi hozzá Szomor Fe- renc főagronómus. — Az ötven meStagy úttörő kilép a sorból, vö­rös nyakkendővel, oklevéllel, és a csapat naplójával. Az igazgató lehajol, amíg a kis Gyulai Pista a nyakába köti a vörös nyak­kendőt, beírja nevét a naplóba, majd a kis szónok kézfogással avatja tiszteletbeli úttörővé az igazgató bácsit. Az ünnepi megemlékezés után az énekkar az Uttörödalt adja Élelmiszeripari Vállalat segítség- hordjuk a szárat, répaszelettel ke- goncjtól megszabaduljunk. Raktá­z, képpen négy teherautót adott, így Húsz vagon nyers répa- rozási gondunk Bécs (MTI) Kedden hivatalo- m^g úton le tudtuk hordani a szeletet vásároltunk a cukoigyar azon mdnk, hogj — —„„----­s an bejelentették, hogy Tito jugo- , tábláról Mivel búzát vetettünk tol- Ez a sll° mar terven felu‘ havazás. Ha sikerül végeznünk a szláv elnök elfogadta Jonas oszt-! utána a szántást, vetést is elvé- lesz, ugyanúgy, mint a cukorrépa héten, akkor már nem lesz na-, ... , .. ., rák köztársasági elnökmeghiva- „ezhettük időben, s az 560 hold koronája. Az ötven holdról vala- gyobb gondunk, minta zárszám- 701 az sát és később megállapítandó , időpontban hivatalos tesz Ausztriában. látogatást őszi vetést október 31-re befejez- mennyit behordtuk, itük. Most azt etetjük. besilóztuk. adás előkészítése. című versét szavalja Szalcer Jó­zsef és Jantner István. Befejezé- Internacionálé. Ismét harsan a díszjel, a tisz­Bl. telgő csapat í zászlóvivők. előtt elvonulnak a

Next

/
Thumbnails
Contents