Tolna Megyei Népújság, 1965. július (15. évfolyam, 153-179. szám)

1965-07-01 / 153. szám

TOLNA MEGYEIt világ proletárjai, egyesüljetek NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSAtiA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA í XV. évfolyam, 153. szám. ARA: 60 FILLÉR Csütörtök, 1965. július 1. A vietnami amerikai beavatkozás növelését tervezik 2. o. Gondolatok az egyensúlyról 3. o. Pillanatkép a megyei bűnjelkamrából 7. o. ,71 lsét I J Kállai Gyula a Minisztertanács elnöke letette a hivatali esküt Az Elnöki Tanács szerdán dél­előtt ülést tartott. A Népköztár­saság Elnöki Tanácsa, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a Hazafias Népfront Or ;zágos Tanácsának Elnöksége együttes javaslata alapján Kádár Jánost, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának első titkárát, érdemeinek elisme­résével, a Minisztertanács elnöké­nek tisztsége alól felmentette; dr. Münnich Ferencet saját kérésére, egészségi állapota miatt, érdemei­nek elismerésével, államminiszte­ri tisztsége alól felmentette és nyugállományba helyezte; Pap Já­nost, másirányú fontos pártmeg- bizatása miatt, érdemeinek elis­merésével, a Minisztertanács el­nökhelyettesi tisztsége alól fel­mentette; Kállai Gyulát a Mi­nisztertanács elnökhelyettesi tiszt­sége alól felmentette és a ma­gyar forradalmi munkás-paraszt . kormány elnökévé megválasztotta. -A . Szerdán délben Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa \ 'elnöke előtt Kállai Gyula, a Mi- ' nisztertanács elnöke letette a hi­vatali esküt. Az eskütételen je­len volt Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára Biszku Béla, a Központi Bizottság tit­kára, V; ss Istvánná, az ország- gyűlés ^ nöke, Fehér Lajos és Fock Jenő, a Minisztertanács el­nökhelyettesei, dr. Erdei Ferenc a Hazafias Népfront Országos Ta­nácsának főtitkára, valamint Kiss Károly, az Elnöki Tanács titkára. * Kállai Gyula 1910. június 10-én született Berettyóújfalun. Apja falusi csizmadia volt. 1931-től tagja a kommunista pártnak. Az 1930-as években Budapesten mint egyetemi hallgató, majd Debre­cenben részt vett az egyetemi baloldali mozgalmak szervezésé­ben. 1939-ben bebörtönözték. 1939 —1944-ig a párt megbízásából a Népszava szerkesztőségében dol­gozott; részt veti a Népszava 1941 karácsonyi számának szerkeszté­sében, Egyik szervezője volt az 1942, elején alakított Magyar Történelmi Emlékbizottságnak és az 1942. március 15-i antifasiszta és háborúellenes tüntetésnek. 1942-ben újból letartóztatták, A német fasiszta megszállás idején a kommunista párt képviselője­ként a Magyar Front intézőbizott­ságának tagja volt. A felszabadu­lás után a Magyar Kommunista Párt Központi Vezetőségének tagja és miniszterelnökségi állam­titkár lett; szerkesztője a Szabad­ság, majd a Szabad Föld című lapoknak. Hosszabb időn át a párt kulturális osztályát vezette, 1949—1951-ben külügyminiszter. 1951-ben koholt vádak alapján letartóztatták. Rehabilitálása után 1954—55-ben a Kiadói Főigazgató­ság vezetője, majd népművelési miniszterhelyettes. 1956. júliusa után a párt kulturális osztályá­nak vezetője. Az ellenforradalom idején elsők között vett részt a párt újjászervezésében. Kezdettől fogva tagja az MSZMP Központi Bizottságának, Politikai Bizottsá­gának, 1957-től 1959-ig a Minisz­tertanács elnökének első helyet­tesévé történő megválasztásáig — a Központi Bizottság titkára volt. A magyar forradalmi mun­kás-paraszt kormány megalakulá­sa után 1958. január 28-ig műve­lődésügyi miniszter, ezt követően 1960. januárjáig államminiszter. 1961. szeptembere óta a kormány elnökhelyettese volt. 1958-ban meg választották a Hazafias Népfront Országos Tanácsa elnökévé, s ezt a funkciót azóta is betölti. Hajdú- Bihar megye országgyűlési kép­viselője. 1960. júniusában kitün­tették a Munka Vörös Zászló ér­demrendjével. (MTI) Péter János külügyminiszter Londonba utazott Péter János külügyminiszter Michael Stewart brit külügy­miniszter meghívására szerdán reggel néhány napos hivatalos lá­togatásra Londonba utazott. Búcsúztatására a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi miniszter, Mód Péter, a külügy­miniszter első helyettese, Szilágyi Béla külügyminiszteir-helyetteis és a Külügyminisztérium több ve­zető munkatársa. Ot,t volt a bú­csúztatásnál H. M. Carless, Nagy- Britannia és Észak-Irország Egye­sült Királyság budapesti nagy- követségének ideiglenes ügyvivő­je és a nagykövetség több tagja. Péter János külügyminiszter el­utazása előtt a következőket mon­dotta a sajtó kéviselőinek: — Várakozással tekintek a lon­doni látogatásra és az ottani meg­beszélésekre. Azzal a reménnyel utazom, hogy a véleménycsere sokféle tekintetben hasznos lehet a jelenlegi nemzetközi helyzet vo­natkozásában. Keresni fogom és tanulmányozni akarom az angol külpolitikának azokat az elemeit amelyeket egy olyan onszáig, mint a Magyar Népköztársaság ko­molyan figyelembe vehet a jelen­legi nemzetközi helyzet veszé­lyes gócainak enyhítésére és az európai kérdések megoldására irányuló törekvéseiben. Bár a két ország kapcsolatai mindenfé­le tekintetben állandóan fejlőd­nek, bizonyos vagyok benne, hogy kölcsönösen nagy figyelmet fordí­tunk arra, hogy milyen területe­ken lehet kapcsolatainkat — a két ország és a nemzetközi hely­zet javára — továbbfejleszteni. Péter János megérkezett Londonba Péter János magyar külügy­miniszter, mint a brit kormány vendége háromnapos látogatásra Londonba érkezett. Ez az első magyar külügyminiszteri látoga­tás Angliában 1919 óta. Péter Já­nos szerdán találkozott Wilson miniszterelnökkel a Dawning Street 10-ben majd részt vett azon az estebéden, amelyet Ste­wart külügyminiszter adott tisz­teletére a Lancesiter-palotában. A magyar külügyminiszter csü­törtökön és pénteken megbeszé­léseket folytat majd a külügymi­nisztériumban Meglassult az apadás Tovább folyik a küzdelem a gátakon A Duna magyarországi szaka­szán kedd reggeltől szerda reg­gelig általában 3—8 centiméterrel apadt a folyó. A néhány nappal ezelőtt bekövetkezett ausztriai esőzések hatására a felső szaka­szon áradás kezdődött, az újabb árhullám ha nem is okoz nálunk vízszintemelkedést, de meglassít­ja az apadást. Budapestnél a jú­nius 18—i 845 centiméteres maxi­mumnál tegnap kereken egy mé­terrel volt alacsonyabb a víz­állás — ez a vízszint 60 centi­méterrel alacsonyabb az 1954-es tetőzésnél, a déli szakaszon azon­ban még mindig magasabb a Duna vízszintje, mint 1954-ben volt. Paksnál 24 óra alatt hét centi­métert apadt, Bajánál 10-et, Mo­hácsnál hét centimétert. A bajai vízmérce azonban még mindig csak 55 centiméterrel mutatott kevesebbet, mint a két héttel ez­előtti tetőzéskor, Mohácsnál pe­dig csak mindössze 36 centiméter­nyi apadás következett be. Itt a vízállás tegnap délután 23 centi­méterrel haladta meg az 1954-es tetszést, az eddig előfordult leg­nagyobb jégmentes árhullám maximumát. A következő napok kilátásai sem biztatóak. Általában napi 5— 10 centiméteres apadás várható és az előjelzések szerint a vízállás Mohácsnál csak vasárnapra csök­kenik az 1954-es maximumnak megfelelő szintre. A gátakon tehát továbbra is lankadatlan erőfeszítéssel keli folytatni a védelmet, hiszen a töltések átázása még fokozódik. Különösen a Szekszárd—bátai szakaszon nagy a veszély tovább­ra is. Itt már munkába álltak a könnyűbúvárok, a töltések vízfe­lőli rézsűjén helyezik el a mű- anyagíóliákat. Tegnap reggel újabb erősítés érkezett, a pörbölyi szakaszon megkezdte a szádfalazást a hajnalban megérkezett buda­pesti ÁKSZ-osztag is. így ezen a szakaszon most már négy helyen folyik éjjel-nappal a pátrialemezek leverése. Nagyszámú gép segíti a védelmi munkát. Tegnap a Tolna megyei Duna-szakaszon és a Sió tölté­sein többek közt 46 különféle földmunkagép, 3 rakodógép, 26 dömper, 200 teherautó és 58 vontató dol­gozott. Szekszárdiéi északra és a Sió mentén már nem olyan veszé­lyes a helyzet, azonban itt is állandóan működik a figyelő­szolgálat és a gyengébb pontokon erősítik a töltéseket. Bölcske-szigetnél, ahol nem le­hetett megakadályozni a víz át­törését — a gát magasságát meg­haladta az áradó Duna szintje — tegnap megkezdték a víz visszaveze­tését a Duna medrébe. Két helyen vágták át robbantás­sal a gátat. Madocsa térségében nagy gépi erővel dolgoznak a 18 kilométernyi nyári gát megerősí­tésén. Itt a közvetlen veszély már elmúlt, azonban most átlago­san egy méterrel magasítják meg a nyárigátat, hogy az egy későb­ben bekövetkező áradás esetére megvédje Bölcske, Madocsa és Dunakömlőd határát. Eddig 35 000 köbméter földet építettek be a töltésbe. A harmadfokú árvízvédelmi ké­szültséget továbbra is fenntart­ják az egész Tolna megyei Duna- szakaszon. A Sión azonban — Kölesd fölött — megszűnt az árvízvédelmi készültség. Közlemény a KGST végrehajtó bizottságának leningrádi ülésszakáról Leningrad (TASZSZ). A KGST titkársága közleményt adott ki a KGST végrehajtó bizottságának Leningrádban megtartott 18. ülés­szakáról. A felek megállapodtak, hogy a közlemény a lapokban egyidejűleg, július 1-én jelenik meg. , A közlemény szövege a követ­kező: A Kölcsönös Gazdasági Segít­ség Tanácsának végrehajtó bi­zottsága 1965. június 25-től 29-ig Leningrádban tartotta 18. ülés­szakát. Az ülésszakon részt vett Sz. Todorov, a Bolgár Népköztársa­ság minisztertanácsának elnök- helyettese; O. Simunek, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság miniszterelnök-helyettese; P. Ja- roszewicz, a Lengyel Népköztár­saság minisztertanácsának elnök- helyettese; Apró Antal, a ma­gyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökhelyettese, D. Gombozsav, a Mongol Népköz- társaság minisztertanácsának el­nökhelyettese; H. Meuser, a Né­met Demokratikus Köztársaság Állami Tervbizottságának elnök- helyettese; G. Radulescu, a Ro­mán Népköztársaság miniszter- tanácsának elnökhelyettese és V. Novikov, a Szovjetunió mi­nisztertanácsának elnökhelyettese. Az ülésszakon Apró Antal ma­gyar megbízott, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kormány elnökhelyettese elnökölt. A végrehajtó bizottság meg­hallgatta a végrehajtó bizottság irodájának tájékoztatóját, amely összegezte a KGST-tagországok előzetes elgondolásait népgazda­ságuk és gazdasági kapcsolataik fejlesztésére vonatkozólag az 1966—1970 közötti időszakban; meghallgatta továbbá az iroda összefoglalóját a KGST-tagorszá­gok között lefolyt kétoldalú kon­zultációk eredményéről. A KGST- tagországok között 1966—1970. évi népgazdasági terveik össze­hangolása érdekében lefolyt két­oldalú konzultációk lehetővé tet­ték, hogy a KGST-tagországok előre megegyezzenek kölcsönös áruforgalmukban, megállapodja­nak gazdasági együttműködésük olyan egyéb kérdéseit illetően, amelyek nagy jelentőségűek a gazdasági fejlesztési terveik to­vábbi kidolgozása szempontjából. A végrehajtó bizottság megálla­pította, hogy létrejöttek a szük­séges feltételek az említett idő­szakra szóló hosszú lejáratú ke­reskedelmi és más gazdasági egyezmények megkötéséhez. A végrehajtó bizottság meg­vitatta a KGST deviza- és pénz­ügyi : kérdésekkel foglalkozó ál­landó bizottságának tájékoztató­ját a gazdasági együttműködés nemzetközi bankjának 1964-ben végzett tevékenységéről. Ebben az évben először alkalmazták a gazdasági együttműködés nem­zetközi bankja keretében a KGST-tagországok között át­számítási rubelben történő sok­oldalú elszámolások rendszerét. A bank a KGST-tagországok kö­zött átszámítási rubelben törté­nő, sokoldalú elszámolások köz­pontjává vált és 1964-ben körül­belül 23 milliárd átszámítási ru­bel értékű külkereskedelmi el­számolást és egyéb fizetést tett lehetővé. A bank megkezdte a betétek gyűjtésére és elhelyezé­sére vonatkozó műveleteket, va­lamint a szabadon átváltható valutában történő hiteloperáció­kat is. A végrehajtó bizottság java­solta, hogy a KGST-tagországok- nak a bank tanácsában helyet foglaló képviselői az első év ta­pasztalatai alapján tegyék meg a szükséges intézkedéseket a bank tevékenységének fejleszté­sére és további javítására. A végrehajtó bizottság meg­vizsgálta azokat a javaslatokat, amelyeket a KGST gépgyárfási állandó bizottsága terjesztett elő a textilipari gépek és felszere­lések gyártásának szakosítására és az 1966—1970. közötti idő­szakban történő kölcsönös szál­lítására vonatkozólag; megvizs-* gálta továbbá az erdőgazdasági gépek és néhány nagyfontosságú fakitermelő gépfajta gyártásá­nak szakosítására és kölcsönös szállítására vonatkozó javaslato­kat. A végrehajtó, bizottság több mint 200 fajta textilipari gép és felszerelés, valamint több, mint 30 fajta erdőgazdasági és fakiter­melő gép gyártásának szakosítá­sára vonatkozólag fogadott el ajánlásokat. Az ülésszakon tájékoztató hang­zott el arról, hogyan hajtsák végre a KGST 15. ülésszakának határozatait, amelyek a KGST- tagországokban 1970-ig építendő tengeri szállítóflotta hajótípusai­ra vonatkoztak. A tájékoztatót megvitatva a végrehajtó bizott­ság megállapította, hogy a KGST gépgyártási és közlekedési állandó bizottsága az 1962—1964. közötti időszakban jelentős mun­kát végzett a KGST-tagországok tengeri szállítóflottájának hajó­típusai kérdésében. Ez a munka lehetővé tette, hogy meghatároz­zák a javasolt tengeri szállító­hajó-típusok alapvető műszaki és üzemeltetési sajátságait, ki­dolgozzák a tengeri szállítóhajó­típusok terveinek elkészítéséhez és megépítéséhez szükséges dokumentációt. Az ülésszakon jóváhagyták a KGST-tagorszá- gokban 1970-ig elkészítendő fő tengeri szállítóhajó-típusok lis­táját. A végrehajtó bizottság ülés­szakán megvizsgálták a gazda­sági együttműködés folyó kérdé­seit is, s ezekkel kapcsolatban megfelelő javaslatokat és hatá­rozatokat fogadtak el. Az ülésszak a testvéri barát­ság és a teljes kölcsönös meg­értés légkörében folyt le,.(MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents