Tolna Megyei Népújság, 1965. június (15. évfolyam, 127-152. szám)

1965-06-01 / 127. szám

Tűt. e TOLNA MEOYEJ^ •»: & / ílc-. o Jt-ái 3R VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK ■ NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁG A ÉS A MEGYEI TANÄCS LAPJA XV. évfolyam, 127. szám. ÄRA: 60 FILLÉR Kedd, 1965. június 1. Készülődés az aratásra 3. o. A ti$C vége eseményeiből 5. o. ^ Vasárnap sportja 6. o. Gyorslista a lottó jutalomsorsolásáról 8. o. 1 Változatlanul feszült a dél-vietnami belpolitikai helyzet Saigon (MTI). Vasárnap ameri- 7. flottájának hajói lövik Dél- di kormánynak ez a döntése rend- kai repülőgépek újabb légitáma- Vietnam partmenti falvait, vala- kívül veszedelmes lépés, amely dást hajtottak végre a Vietnami mint az ellen, hogy az új-zélandi az Egyesült Államok agressziójá- Demokratikus Köztársaság terű- kormány katonai egységeket küld nak kiszélesedéséhez vezet, és az lete ellen. A támadók Hanoitól 72 Dél-Vietnamba. Az összekötő bi- 1954-es genfi egyezmények súlyos kilométernyire délre raktárépüle- zottság rámutat, hogy az új-zélan- megsértését jelenii. teket bombáztak. A kalózbombá­zók ennyire még sohasem közelí­tették meg a VDK fővárosát. A támadásban 16 repülőgép vett részt, és negyven tonna bombát dobott le. A nyugati hírügynök­ségek hozzáfűzik, hogy a behato­ló amerikai gépieket heves lég- elhárítás fogadta. Tiltakoznak megyénk dolgozói Terjed, szélesedik a mi me­gyénkben is a felháborodás, a til­takozás hulláma az Amerikai Egyesült Államok imperialista köreinek agressziós törekvései el- Az AP saigoni tudósítója sze- ien. A népfrontbizottságok béke- rint a dél-vietnami belpolitikai gyűlésein százak és ezrek írják helyzet továbbra is „zavaros és alá a tiltakozó táviratok szövegét: vesízélyes”. Phan Khac Suu állam- El a kezekkel Vietnamtól, fő ugyan hosszas vonakodás után „Felháborítónak tartjuk az Ame- aláírta a kormány négy új mi- rikai Egyesült Államok beavatko- niszterének kinevezését, de a bel- zását a vietnami nép belügyeibe ügyminiszter és a gazdaságügyi — írják a mórágyi békegyűlés miniszter leváltásának problé- résztvevői, ahol Békés Ferenc, a mája még mindig nem oldódott járási népfront elnöke mondott meg. A feszült helyzetre való te- beszédet. — Elítéljük őket, mert kintettel Taylor amerikai nagy- cselekményeikkel az egész világ követ, aki még pénteken jelen- békéjét fenyegetik. Tiltakozunk a téstételre Washingtonba akart sorozatos bombázások miatt. Kö- utazni, egyelőre a dél-vietnami veteljük az agresszió azonnali bé­ri kai Egyesült Államok vietnami agresszióját, amely már a de­mokratikus Vietnamra, valamint Dominikára is kiterjed. Tiltako­zunk és követeljük, hogy az USA szüntesse be terrorháborúját és távozzanak Vietnamból”. Erőteljesebben fogalmazták meg ezt a követelést a fürgedi béke­gyűlés résztvevő: „Takarodjanak Vietnamból az USA és imperia­lista csatlósai. Mélységes felhábo­rodással értesülünk nap mint nap az egyre durvábbá váló vietnami támadó gaztettekről. A világ min­den dolgozójával együtt tiltako­zunk az USA tőkései és a hábo­rús bűnösök kegyetlenkedései ellen”4 Kádár János és Biszku Béla visszaérkezett a Szovjetunióból Kádár János, a Magyar Szó- nökhelyettese, Nemes Dezső, a cialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára és Bisz­ku Béla, a Politikai Bizottság tag­ja, akik a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottsá­gának meghívására baráti látoga­tást tettek a Szovjetunióban, va­sárnap visszaérkeztek Budapest­re. Fogadtatásukra a Nyugati- pályaudvaron megjelent Apró An­tal, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács elnökhelyette­se, Kállai Gyula, a Politikai Bizott­ság tagja, a Minisztertanács el­Politikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára, Nyers Re­zső, a Politikai Bizottság póttag­ja, a Központi Bizottság titkára, Benkei András, a Központi Bi­zottság tagja, belügyminiszter, Csanádi György, közlekedés- és postaügyi miniszter, Péter János külügyminiszter és Púja Frigyes, az MSZMP KB. külügyi osztá­lyának vezetője. Jelen volt G. A. Gyenyiszov a Szovjetunió ma­gyarországi rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövete. Franciaország nem vesz részt a NATO hadgyakorlatán fővárosban marad. A dél-vietnami hatóságok azt állítják, hogy a vasárnap tartott községi és tartományi választások során Saigonban a választójogo- feiSSá^l az sultak közel 70 százaléka lesza- . telhaborodassal tigyeh az szüntetését’ A kismányoki békegyűlés a kö­vetkező táviratot küldte az Orszá­gos Béketanácshoz; „Kismányok község lakossága Ame­Párias—Washington (MTI). Az a francia indoklás szerint — „a észak-atlanti szövetség had- hadgyakorlat nincs összhangban ügyminisztereinek hétfőn kezdő- a szervezet alapokmányában lö- dött párizsi tanácskozásai előtt fektetett stratégiai alapelvekkel”. egy nappal a szervezet mélyre- A nyugati szövetségesek közül ható válságának újabb jelei búk- az Egyesült Államok reagált el- kantak felszínre. sörnek a francia döntésre. Dean Mint nyugati hírügynökségek Rusk amerikai^ külügyminiszter Hasonló tiltakozási felhívás szü- ! párizsi NATO-forrásokra hivat- vasárnapi sajtóértekezletén azzal letett a Gerjenben megtartott kozva jelentik, Franciaország úgy a kijelentéssel igyekezett e“ünj békegyűlésen is, ahol Báli Zoltán, döntött, hogy csak jelképes egy- 32 ^yet’. I"7r0~n,1 .Uü megyénk országgyűlési képviselője Bégekkel képviselteti magát a a. frar’?la bejelentés ebenere volt a vasárnap megtartott béke- NATO 1966-os, FaJlex fedőnevet sincsenek ^súlyos ellentetek csu- gyűlés előadója. i viselő hadgyakorlatán, mivel — vazott. Külföldi tudósítók szerint i wwwvwjwwwwMHVwvwvwwwitwwHfwwrwivwwjtwjvwviwjwwwwjWi azonban a választások a teljes érdektelenség jegyében zajlottak le. A helyzetre jellemző, hogy a hatóságok beismerése szerint is a vidéki választások lefolyásáról és a részvételi arányról egyelőre nem állnak rendelkezésre adatok. A dél-vietnami szabadságharco­sok offenzívája az ország északi részeiben változatlan erővel tart. Az amerikai és dél-vietnami re­pül "'■'-^'■•ek az időjárás megjavulá- sávaü vasárnap beavatkoztak a Da Nang-tól délre, Quang Ngai körzetében folyó harcokba. A sai- gani amerikai főhadiszállás a ka­tonai helyzetet zavarosnak ítéli. A Quang Ngai körzetében 48 órája folyó harcok során a sza­badságharcosok bekerítették a kormánycsapatok és az ameri­kaiak 1—1 zászlóalját, amelyek súlyos veszteségeket szenvedtek. Változatlanul súlyos harcok van­nak Ba Gia környékén is. Ame­rikai helikopterek légi hídon szál­lítanak hadianyagot a veszélyez­tetett körzetekbe, ahonnét ugyan­csak légi úton távolítják el a dél­vietnami kormánycsapatok és az amerikaiak sebesültjeit. A sza­badságharcosok erős támadásokat intéznek a Saigontól északra ve­zető utánpótlási vonalak ellen is. Hétfőre az időjárás ismét elrom­lott, s ez megnehezíti a dél-viet­nami és amerikai egységek után­pótlását és légi támogatását. Mint a Vietnami Tájékoztató Iroda jelenti, a vietnami néphad­sereg főparancsnokságának ösz- szekötő bizottsága a vietnami semleges felügyelő bizottsághoz intézett üzenetében tiltakozik az ellen, hogy az Egyesült Államok Véget ért a Budapesti Nemzetközi Vásár Kihunytak a színes neonfények a Városliget fái között, s a pavi­lonokban csomagolnak. Bezárta kapuit a Budapesti Nemzetközi Vásár. A vásár tíz napja valóban a nemzetközi méretű tapasztalat- csere nagyszerű megnyilvánulása volt. A magyar ipar felvonultat­ta valamennyi számottevő termé­két, bizonyságot, téve, hogy igyek­szik megállni a helyét a hatal­mas versenyből. S ezt. nemcsak a millió hazai látogató állapítot­ta meg, de erről tanúskodhatnak a hazánkba érkezett külföldi szakemberek és üzletemberek egyaránt, akik közül sokan ko­moly üzleti megállapodással tér­nék vissza hazájukba. A megnyitás pillanatától kezd­ve folytak a tárgyalások a ma­gyar ipar és külkereskedelem képviselői és a külföldi üzletem­berek között. Régi kapcsolatok szilárdultak meg és újak léte­sültek, amelyek további üzletek alapját vetették meg. Ma még persze nem lehet át­fogó képet adni a vásár teljes üzleti forgalmáról, hiszen nem egy esetben a megbeszélések to­vább folytatódnak. Mégis már most egy sor Ü2ieti eredményről lehet beszámolni. Dr. Vitéz András nyilatkozata Dr. Vitéz András, a Budapesti Nemzetközi Vásár igazgatója a következőkben összegezte az idei tapasztalatokat. — Úgy érezzük, hogy az idei Budapesti Nemzetközi Vásár is híven szolgálta a békés egymás kölcsönös előnyökön alapuló gaz- mellett élés gyakorlati megvalósí- dasági kapcsolatok építésének, tását. Egyik példája a békés ver- Az idei Budapesti Nemzetközi sengés nagyszerű lehetőségeinek Vásár örvendetes vonása, hogy a és realizálódásának, s fóruma a vasár megnyitása előtti hetekben, ________________________________hónapokban zsűrizték a kiállítás­ra szánt magyar termékeket és csak azoknak a bemutatásához járultak hozzá, amelyeknek szál­lítására megvan a reális alap. A KGM csak olyan termékek ki­állításához járult hozzá, amelye­ket egy éven belül sorozatban lehet gyártani. Segítette az ered­ményes üzleti tárgyalásokat az is, hogy a külkereskedelmi vállala­tok az idén sokkal hatásosabban, eredményesebben befolyásolták a gyárakat, hogy mit állítsanak ki — mondotta. M agyar—jugoszláv atomenergiai tárgyalások Belgrádban befejeződtek a Ma­gyar Országos Atomenergia Bi­zottság és a Jugoszláv Szövetsé­gi Atomenergia Bizottság tárgya­lásai, amelyeket magyar részről Kökény Mihály, az Országos Atomenergia Bizottság titkára, jugoszláv részről Suica Salo pro­fesszor, a Szövetségi Atomener­gia Bizottság titkára vezetett. A delegációk megállapították: fennáll a lehetőség a magfizikai kutatások, az izotóp-termelés, va­lamint a mezőgazdasági, az orvo­si és az ipari izotóp alkalmazá­sának területén folytatandó együttműködésre. A tárgyalófe­lek kívánatosnak tartották a kooperációt a nukleáris műszerek, a sugárhatáskémia alap- és al­kalmazott kutatása területén, va­lamint a nukleáris energetika kérdéseinek tanulmányozásában. A felek tárgyalásokat folytattak az e kérdésekre kiterjedő együtt­működési egyezmény előkészítésé­re. Megállapodás történt abban, hogy ez év őszén jugoszláv kül­döttség látogat a Magyar Népköz- társaságba, hogy megismerkedjék a nukleáris energia békés alkál­in' ’-m elért magyar ered­ményekkel. Állandóan nagy érdeklődés Bár az időjárás, a vásár napjai alatt nem volt kedvező, az idén is nagyon sokan keresték fel a ki­állításokat. Vasárnap, a vásár utolsó előtti napján, a borús idő ellenére is, az emberek sorban álltak a bejáratoknál, s a vásár­látogatók száma az egymillió kö­rül mozog. Az általános megállapítás sze­rint az idei „rekord-vásár” volt, amit az is mutat, hogy mindig élénk volt az élet a Külföldiek Klubjában, a vásár kereskedelmi központjában. Dr. Vitéz András, a vásár igazgatója joggal búcsú­zott kiállítóktól látogatóktól így a vásár utolsó napján: Viszont­látásra 1966. májusában! pán „elméleti, esetleg politikai vita folyik stratégiai elképzelé­sekről”. Egy kérdésre azonban már azt válaszolta, hogy Fran­ciaország „az Egyesült Államok érzése szerint javasolni fogja a NATO jelenlegi szervezetének fel­számolását, de tagja marad a nyugati szövetségnek”. Rusk vasárnapi sajtóértekezle­tén foglalkozott a dominikai és a vietnami problémával is. Azt bizonygatta, hogy az Egyesült Államok nem akar kormányt rá­kényszeríteni a Dominikai Köz­társaság népére, „mert egy ilyen kormány népszerűtlen lenne, hi­szen magán viselné a Made in USA címkét”. Kifejtette vélemé­nyét, hogy a dominikai kormány­ban helyet kellene foglalniuk „Bosch volt elnök páirthíveinek, a mérsékelt körök és a katonai junta képviselőinek”. Johnson elnök után most Rusk is szorgalmazta „a szükség esetén gyorsan cselekvő” állandó Ame- rika-közi erők megalakítását. Az amerikai külügyminiszter egy­szersmind igyekezett eloszlatni a latin-amerikai országok amiatti aggodalmát, hogy ezeket az erő­ket az Egyesült Államok esetleg felhasználja újabb beavatkozásra a latin-amerikai földrészen. Vietnamról szólva Rusk ismét az eddig folytatott amerikai po­litika mellett foglalt állást el­utasította a dél-vietnami Nemze­ti Felszábadítási Front jogos kö­veteléseit. A NATO párizsi székházában hétfőn délután Manlio Brosio, a NATO főtitkárának elnöksége alatt megnyílt a 15 tagállam had­ügyminisztereinek értekezlete. A megnyitóülésen McNamara, amerikai hadügyminiszter volt az első felszólaló. Sajtóértesülések szerint McNamara alapvető stra­tégiai kérdéseket taglalt, s kor­mánya nevében hitet tett az úgy­nevezett „lépcsőzetes megtorlás” elmélete mellett, szembeállítva azt a francia felfogással:

Next

/
Thumbnails
Contents