Tolna Megyei Népújság, 1965. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-01 / 77. szám

*0 VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLTETEK < TOLNA m m NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTiSAGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 77. szám. ARA: 60 FILLÉR Csütörtök, 1965. április 1. C~ Mindenütt gazdag ünnepi műsor köszönti a felszabadulás évfordulóját 3. o. Húsz év emlékeiből Romeltakarító munkák a saigoni amerikai nagykövetség épületében A saigoni amerikai nagykövetség épületén romeltakarító munkások dolgoznak. Nyugati hírügynökségi jelentések szerint a keddi bomba­támadás az első három emeletet teljesen használhatatlanná tette, csak a negyedik és ötödik emelet irodáiban tartózkodhatnak a kö- veitségi alkalmazottak. Az épüle­tet, amelyet szögesdrót akadá­lyokkal vettek körül, délvietnamj és amerikai katonák őrzik. A robbanás halálos áldozatainak szá­ma — a rendőrség közlése sze­rint — szerdáig 21-re emelkedett. A halottak közül kettő amerikai és egy ismeretlen állampolgárságú külföldi személy. A sebesültek közül 47 amerikait és több mint száz vietnamit részesítettek kór­házi ápolásban. A TASZSZ-iroda jelentése sze­rint Szung Un Kim délkoreai hadügyminiszter kedden Saigonba érkezett, hogy további délkoreai katonai alakulatok Dél-Vietnam- ba küldéséről tárgyaljon. lohnson nyilatkozata Johnson elnök kedden Rusk külügyminiszterrel, McNamara hadügyminiszterrel és McGeorge Bundyval, nemzetbiztonsági ügyek kel foglalkozó rendkívüli tanács­adójával folytatott tanácskozása után nyilatkozatot bocsátott ki a saigoni amerikai nagykövetség el­len végrehajtott bombatámadással kapcsolatban. A támadást ^ke­gyetlen és oktalan cselekedetnek’’ nevezte, amely megszilárdította az Egyesült Államok azon elhatá­rozását, hogy folytatja és fokozza a Dél-Vietnammak nyújtott „tá­mogatást”. Az elnök bejelentette, felhatalmazást és hitelt kér a kongresszustól egy új saigoni amerikai nagykövetség építésére. Nyugati hírügynökségek rámu­tatnak, hogy az elnöki nyilatko­zat nem tett említést Észak-Viet- nam ellen intézendő esetleges megtorló akciókról, s ebből azt a következtetést vonják le, hogy az amerikai kormány nem kíván va­lamilyen szélsőséges, „látványos” megtorlással visszavágni a nagy- követség ellen végrehajtott tá­madásra. Úgy gondolják, hogy ehelyett az Észak-Vietnamra gya­korolt nyomás fokozását, azaz a bombatámadások „lépcsőzetes” ki- terjesztését folytatják majd az el­következő időszakban is. A vietnami néphadsereg fő­parancsnoksága erélyes tiltakozást jelentett be a nemzetközi ellenőr­ző és felügyelő bizottságnál a Dong Hói és Vinh Linh ellen végrehajtott amerikai légitámadás miatt. Az üzenet elmondja, hogy az Egyesült Államok 7. flottájának repülőgépanyahaj óiról felszálló sugárhajtású repülőgépek több hullámban bombázták és fedélze­ti fegyvereikkel lőtték Dong Hói városának több kerületét. A gé­pek a Vinh Linh körzetében fek­vő Vinh Thai falu közelében ha­lászcsónakokat is gépfegyvereztek. A VDK főparancsnoksága köve­teli, hogy az Egyesült Államok szüntessen meg minden harci cse­lekményt és agressziót Észak-Viet- nam ellen, vonja ki katonai egy­ségeit Dél-Vietnamból és tartsa tiszteletben a Vietnamról szóló 1954-es genfi egyezményeket. A Vietnami Tájékoztató Iroda jelenti: a VDK külügyminiszté­riuma hétfőn nyilatkozatban til­takozott amiatt, hogy az Egye­sült Államok 7. flottájának egy­ségeit a VDK partjai közelébe vezényelték. Újabb légitámadás a VDX ellen Saigon (AP). 45 amerikai és dél­vietnami vadászbombázó szerdán újabb légitámadást intézett a Vietnami Demokratikus Köztársa­ság területe ellen. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint a gépek a Vinh várostól 16 kilo­méternyire északkeletre lévő Cu Lao és 64 kilométernyire délkelet­re lévő Ha Tinh helyiségeket, va­lamint Hon Nieu és Hon Matt partmenti szigeteket bombázták. A támadó gépek közül — az ame­rikai hírügynökség szerint — egyet lelőttek, de pilótáját megmentet­ték. Az AP hozzáfűzi, hogy „ez a támadás nem tekinthető megtor­lásnak a saigoni amerikai nagy- követség ellen kedden elkövetett bombamerényletre, de nincs ki­zárva, hogy a közeljövőben ilyen megtorló akcióra is sor kerül”. Ugyancsak az AP közli, hogy bizonyos értesülések szerint ezen a támadásin kívül az amerikai tengerészet repülőgépei is végre­hajtottak szerdán egy bombázási akciót, de ezt a hírt egyelőre hi­vatalosan még nem erősítették meg. Két kép Dél-Vietnamból A nyugati lapok sokat írnak arról, hogy az amerikai kormány to­vább fokozza erőfeszítéseit DéHVietnamban. Alábbi képeinket a nyugatnémet Stem című hetila; 131 vettük át. A felső képen ame­rikai színésznők szórakoztató m. s rt adnak egy Saigon melletti ka­tonai táborban. Az alsó kép sok sál tragikusabb jelenetet ábrázol: a harcokban elesett amerikai la anák koporsóit útnak indítják ha­zájukba. Az alabamai négerek folytatják harcukat Washington (MTI). Kedden szü­lővárosában, Detroitban eltemet­ték Viola Gregg Liuzzo asszonyt, akit a Ku Klux Klan emberei gyil­koltak meg. A temetésen részt vett Johnson elnök személyes képvise­lője, továbbá Martin Luther King. A Michigan államban kormányzói utasításra elrendelt kétnapos gyász második napján megrendezett te­metéssel egyidőben az alabamai Selmában is megemlékeztek Liuz­zo asszonyról. A több gyermekes detroiti asz- szony meggyilkolása nyomán ha­tározta el Johnson elnök, hogy törvényes eszközökkel fellép a Ku Klux Klan ellen. Első lépés­ként az Amerika-ellenes tevékeny­séget vizsgáló bizottság kedden úgy döntött, hogy nyilvános vizs­gálatot tart a terrorszervezet te­vékenységének ügyében. Katzenbach igazságügyminisz­ter kedden válaszolt a Klan veze­tőinek. Közölte velük, hogy John­son elnököt nem kereshetik fel, de az igazságügyminisztérium vala­melyik magasrangú tisztviselőjé­vel tárgyalhatnak, ha pedig fel­forgató tevékenységről, vagy bűn- cselekményekről akarnak jelentést tenni, azzal forduljanak az FBI valamelyik helyi szervéhez. Mire Calvin Craig, a Ku Klux Klan Georgia állambeli „nagysárkánya” kijelentette, hogy ilyen kihallga­tásra nem tart igényt. Északi és déli polgárjogi har­cosok egy csoportja nemrég bíró­sági keresetet indított annak érde­kében, hogy egy washingtoni szö­vetségi bíróság ítéletben mondja ki: csökkenteni kell azoknak az államoknak kongresszusi képvise­letét, amelyek faji megkülönböz­tetést alkalmaznak. Az egyik szö­vetségi bíróság előtt kedden el­vesztették a pert. Az Alabama állambeli Montgo- meryben kedd este 400 néger és fehér tüntető vonult a kormány­zói palotához. Wallace rezidenciá­jának lépcsőjére tíz üres koporsót helyeztek, megemlékezésül arra a tíz emberre, aki két év alatt éle­tét áldozta a polgárjogi mozga­lomért. KGST-tanácskozás Prágában Prága (MTI). A KGST gépipari állandóbizottsága március 23-tól 29-ig Prágában tartotta meg ülés­szakát, amelynek munkájában Bulgária, Csehszlovákia, Lengyel- ország, Magyarország, a Német Demokratikus Köztársaság, Romá­nia és a Szovjetunió küldöttei, va­lamint a KGST és a jugoszláv kormány közötti megállapodás ér­telmében Jugoszlávia képviselői vettek részt. Megfigyelői minő­ségben képviseltette magát az ülésszakon a Kubai Köztársaság is. Az állandóbizottság megvitatta a KGST 19. ülésszakán, valamint a végrehajtó bizottság 16. ülés­szakán kitűzött feladatokat, s in­tézkedéseket fogadott el azok végrehajtására. Ezenkívül.az ülésszakon javas­latokat fogadtak el textilipari gé­pek és berendezések, erdei mun­kálatokhoz szükséges gépek, vala­mint görgőscsapágyakat előállító gépek gyártásának szakosítására és kooperálására. Megállapítási nyert, a termelés összpontosítása lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a textil­ipari gépek szállítását két és fél­szeresére növeljék, míg a görgős­csapágyak szállítása 1970-ben a jelenleginek kétszerese lesz. Az állandóbizottság megállapí­totta továbbá, hogy a KGST- tagállamok energetikai berende­zésekre vonatkozó szükségleteit az 1966-tól 1970-ig terjedő időszak­ban, saját termelésük által bizto­sítják. Az ülésszakon foglalkoztak még a KGST-tagállamokban épülő ten­geri hajók tipizálásának kérdésé­vel is. Erhard beszédével zárult a CDU kongresszusa Düsseldorf (MTI) A CDU kong­resszusa szerdán délután Erhard kancellár beszédével, majd egy határozat elfogadásával ért véget. Erhard beszédének külpolitikai részében azt hangoztatta, hogy „az enyhülési gesztusok vagy más szo­cialista gesztusok nem jelenthetik a nyugati politika célját” és azt követelte Bonn szövetségeseitől, hogy „dinamikus politikával” tá­masszák alá Bonnak a középeuró­pai status quo megváltoztatására irányuló törekvését. „Egy ilyen politika előfeltétele szövetségünk zárt egysége — foly­tatta a kancellár. — Vakok len­nénk azonban, ha nem látnánk a nehézségeket. Nem lehet ugyan a szövetség széthullásáról beszélni, de bizonyos, hogy nem értük el azt a haladást, amire feltétlenül szükség lenne, tekintettel az egy­re növekvő differenciálódásra, amely mind Európában, mind pe­dig Európa és az Egyesült Álla­mok viszonyában megmutatkozik”. Erhard beszéde nagy részét ar­ra szentelte, hogy a választási kampány szükségleteire kitalált új jelszót hirdessen meg: a „meg­formált társadalom” jelszavát. Er- hardot nyilván az a cél vezeti, hogy a Johnson-féle „nagy társa­dalom” jelszavának mintájára a választási harcban ő is valami­lyen hangzatos jelszót tűzhessen a CDU zászlajára. Ezen megfor­mált társadalom nem különböző osztályokból és csoportokból áll majd, — hangsúlyozta patetikusan a kancellár — hanem a különböző csoportok és érdekek együttmű­ködésén fog alapulni és azt a köl­csönös függőség felismerése és nö­vekvő tudata hozza majd létre”. A kancellár beszéde előtt Bar- zel, a CDU parlamenti csoportjá­nak elnöke újabb antikommunis- ta kereszteshadjáratot hirdetett meg és kijelentette, „hadat üze­nünk a szocializmusnak és a kommunizmusnak” hangsúlyozta, a mai helyzetben a puszta kom- munistaéllenesség már nem ele­gendő, hanem annak korszerűsí­tett formájára van szükség. Igye­kezni kell különböző eszközökkel behatolni a kommunista táborba, hogy azon belül „hatást fejthes­senek ki”.

Next

/
Thumbnails
Contents