Tolna Megyei Népújság, 1965. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

■ei. TOtm MEGYEI^ ’-stfc.. . rizsáiig LP * M *n<S NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Zajok o tibeti XV. évfolyam, 51. szám. ARA: 60 FILLÉR Kedd, 1965. március 2. Ulbricht az egész német nép nevében beszélt Kairóban Polgár Dénes, az MTI külön- tudósítója írja: Kedden befejeződik a Walter Ulbricht vezette NDK-küldöttség egyhetes látogatása az EAK-ban. A delegáció a Völkerfreund­schaft hajó fedélzetén a Port Said-i kikötőből indul vissza. A látogatás programja végig zavar­talanul folyt le, s az NDK állam­tanácsának elnökét amerre csak járt, lelkes tömegek köszöntöt­ték. Ulbricht és Nasszer két for­mális megbeszélést tartott, de ezenkívül több tárgyalásra ke­rült sor a küldöttség más tag­jai, így például Lothar Bolz mi­niszterelnök-helyettes külügymi­niszter és az EAK vezető állam- férfiai között. A záróközleményt Ulbricht és Nasszer kedden reg­gel ünnepélyes keretek között ír­ja alá az Abdán Palace nagy­csarnokában, A megbeszélések során az NDK és az EAK vezetői számos fontos nemzetközi kérdésben teljesen azonos álláspontjukat nyilvání­tották ki, s ez helyet kap a záró­közleményben is, A tárgyalások azonban elsősorban a két ország gazdasági, technikai és tudomá­nyos együttműködésének kibőví­tésére irányultak, s ezzel kapcso­latban több konkrét egyezmény született. így például az NDK 25 millió fontra emeli annak a hosszúlejáratú kölcsönnek az ösz- szegét, amely az EAK második ötéves tervében szereplő ipari létesítmények finanszírozására szolgál, s ezenkívül egy 11 millió font értékű rövidlejáratú kölcsönt is bocsát a kairói kormány ren­delkezésére. A látogatás politikai síikéire, s annak következményei azonban messze túlnőnek a záróközle­ményben foglalt egyezményeken. Nem csupán arról van szó, hogy Bonn teljes vereséget szenvedett abban az igyekezetében, hogy megakadályozza Walter Ulbricht államfőnek kijáró fogadtatását. Kairói politikai körökben a kö­vetkező fontos tényekre mutat­nak rá: Első ízben történt meg hogy az NDK képviselője egy szocia­A magyar parlamenti küldöttség Lengyelországban Varsó (MTI) A Lengyelország­ban tartózkodó magyar parlamen­ti küldöttség Vass Istvánnénak, az országgyűlés elnökének a vezeté­sével hétfőn délelőtt meglátogatta a turoszówi erőművet. A küldött­séggel együtt utazott Roman No­wak. az államtanács tagja, majd csatlakozott ahhoz Czieslaw Wy- cech, a lengyel szejm elnöke. A magyar parlamenti küldött­ség megtekintette a barnaszén- bányászat automatizált külszíni fejtéseit és az erőművet. Itt a wroclawi vajdasági tanács, a járási pártbizottság és az üzem vezetői fogadták a vendégeket. A kombi­nát meglátogatása után Zgorzelec- ben díszébédet rendeztek a ma­gyar küldöttség tiszte1'»téré. A de­legáció délután fol> oatta útját Opeléba, ahova este érkezik meg. lista táboron kívül álló országban Az Ulbricht látogatása követ- az egész német nép szószólója- keztében kialakult helyzet tovább ként léphetett fel. Walter Ulb- szilárdította az arab egységet, rieht a látogatás során több iz- Bonn magatartása miatt az arab ben hangsúlyozta, hogy nemcsak államoknak világosan állást az NDK népe nevében beszél, kellett foglalniok. Az állásfogla- hanem minden haladó gondolko- lások megtörténtek a nyugatné- dású német nevében. Az EAK met politikával szemben, népe el is fogadta ezt, annál is Bonn után az arab fővárosok- inkább, mert Ulbricht ismétel- ból most Washington felé té­tén a német—arab baráti kap- kintenek. Ha az Egyesült Államok csolatok további fejlesztésének az arab—nyugatnémet viszályban szükségességéről szólt, s ezt cse- Bonn mellé áll, akkor befolyása lekedetekkel is alátámasztotta, feltétlenül csökkenni fog, néni­mig Bonn ugyanebben az idő- csak az EAK-ban, hanem az szakban sorozatosan arabellenes egész arab világban. Különösen akciókat hajtott végre. feszült figyelemmel várják Kai­Az EAK-ban különösen nagy róban, hogy milyen eredményt jelentősége van annak, hogy kit hoznak Harriman amerikai kül- tekintenek a németek képviselő- ügyminiszter-helyettes Tel Aviv-i jenek. Az araboknál régi, mély tárgyalásai. rokonszenv él Németország iránt. Amennyiben a nyugatnémet Bonn igyekezett ezt kihasználni, kormány beváltaná fenyegetéseit, Propagandájának állandó vezér- s megszakítaná a gazdasági kap- fonala volt, hogy Nyugat-Német- csőlátókat az EAK-kal, a kairói ország Nagy-Britanniával és kormány kénytelen lenne más Franciaországgal szemben nem országokkal kötendő egyezmé- tartozik a gyarmatosító hatalmak- nyék segítségével pótolni a nyu- hoz, tehát az arabok bízhatnak gatnémet kölcsönöket. Ez nem benne. Ez a propaganda hatásos lenne túlságosan nehéz, mert a is volt, különösen a még mindig nyugatnémet vállalatok magas, erős jobboldali elemek körében, általában hét százalékos kamatot Ezek az elemek Nyugat-Német- számítanak a nyújtott hitelért, s országra alapozták reményeiket ilyen feltételekkel máshonnan is a Nasszer politikájával szembeni lehet hitelt kapni. A másfélé való ellenállásukban. Most. hogy Bonn orientálódás azonban természet- az izraeli fegyverszállítások és szerűleg poliílkéllag is eltávolíta- az Ulbricht-látogatás ellenzése ná az EAK-t a nyugati világtól, során lelepleződött, az NDK ve- A helyzet — hangsúlyozzák zetője viszont közvetlenül az Kairóban — sok lehetőséggel ter- EAK népe elé tárhatta, mit je- hes. A most következő hónapok lent az igazi német—arab barát- döntőek lehetnek az egész arab ság; — a jobboldali elemek egyik világ politikai irányvonalának ki­fontos támasza meggyöngült. alakulása szempontjából. Kovács Károly, a javítóműhely vezetője a illeszti a helyére. téglaprés nyomófejét (Riport 3Z 5. oldalon.) Lászlónak, az intézet osztályveze­A HÉT VÉGÉ eseményeiből Filmfelvétel Kakasdon Közeleg március 8-a a nemzet- énekesek léptek fel, majd az is- közi nőnap, melyre már készül- kóla tánczenekara játszott, nek a városi nőtanács aktívái. . f „ , Nagy élményben volt részük Úgy tervezik hogy ezen a napon VlfläHl I3rS3Il£l vasárnap a kakasdiaknak, de díszünnepséget rendeznek, majd - ® ■ azoknak is akik gépkocsival át- utána nívós kultúrműsorral teszik utaztak a falun. Sokan talán azt emlékezetessé a nőnapot, hitték, hogy a mohácsi búsójárás mintájára ugyanazon a napon Ka- anyagiakat a szombaton , kezdődött Az álta ka«don ic rendeztek hasonlót rendezett ballal mar biztosítottak, mulatsággal kezaoaott. az aiia kasdon is rendeztek nasoniot. nőnaDra tervezett műsorra lanos iskolások a járási muvelo­Regi székely népviseletekben vo- a nőnapra tervezett műsorra házhan rendeztek ielmezbált nultak végig az utcán az embe- több neves pécsi színészt is meg- .Slí: ÚJ, magyar bányászlámpa Ebben az évben újfajta bányász- tőjének közös találmánya, soha lámpa sorozatgyártására készül nem kell sem meggyújtani, sem fel a Gamma Optikai Művek. Ezt eloltani, állandóan világít. Nincs a lámpát, amely dr. Ajtay Zol- benne égő, nincs elektromos áram, tánnak, a Bányászati Kutató In- sem petróleum, stb. Maga a fény- tézet igazgatójának és Ádám forrás egy műanyaglap, benne kü­lönleges festék, amelyet azután rádioaktív izotóp gerjeszt fény- kibocsátásra. Az izotópot olyan anyagba „zárták be”, amely meg­akadályozza, hogy rádioktív szeny- nyeződés érje az emberi szerve­zetet. Első néhány kísérleti pél­dányát már kipróbálták a tata­bányai bányamentő-szolgálat kí­sérleti tárójában. A siker teljes volt. Minden egyéb világítás ki­kapcsolása után a bányászokat az új lámpák fénye egyedül is töké­letes biztonsággal vezette ki a szabadba. mulatság Konyhádon Bonyhádon a hét vége farsangi retk, jelmezekben, álarcokban. Az hívnak ünnepség azonban nem volt „va­lódi”, vasárnap csak a filmesek kedvéért öltöztek fel népviselet­be a kakasdi székelyek. A Buda­pest Filmstúdió kisfilm stábja lá­togatott Kakaséra, hogy a Nép­rajzi Múzeum részére filmet ké­szítsenek a székelyeik egyik neve­Az ipari iskola kultúr- csoportja az ifjúsági klubban Külön tartották meg az alsótago­zatosoknak és felsőtagozatos diá­koknak. Az alsósok mulatsága délután egykor kezdődött és négy óráig tartott. Utána a „nagyok” foglalták el a termet. Nekik hosz- szabb „kimenő” volt engedélyez­ve, este tízig táncolhattak. A sü­teményt és a szendvicseket a szü- Vasárnap délután a városi mű- készítették. A vidám karne- zetes népszokásáról a karácsonyi velődési házban működő ifjúsági vál0n több mint negyven gyer- betlehem-járásról. A Bukovinából klubban az 505. sz. ipari iskola mek öltözött jelmezekbe. A talp­jött székelyek közül nagyon^ so- kultúrcsoportja bemutató előadást alávalót a gimnázium zenekara kan megőrizték a régi ruhákat, tartott. Egy jól bevált szokás, húzta az iskolásoknak, itt is tovább élt az ősi népszó- hogy vasárnap délutánonként kás. Az országban már egyedül mindig más KISZ-szervezet kul- A felnőttek a cipőgyár művelő- Kakasdon maradt meg ereleti túrcsoportja tart bemutatót az if- dési házában tartottak farsangi formájában a székely betlehem- júsági klubban. bált. járás. .... . . . . „v.-|„ Bonyhádon bonyolódott le a A „februári” betlehem-járásnak KISZ síerSére‘ került sör A DÍSZÖV és a MÉSZÖV rendezé- nagyon sok nézője akadt, a_ mu- fiatalok egy órás műsor kereté- seben megtartott megyei szavaló­ben szórakoztattak a klub tag­velődési otthonban és az utcán is. Szóba került az is, hogy a Nép- . fjgpj tánccsoportjuk három raizi Muzeum megvásárolja az ___i o ve rseny is ahol a két szerv dolgo­zói vettek részt. rajzi Múzeum megvásárolja az értékes székely népviseleti ruha kát. A hét végét inkább kulturális jól sikerült tánccal ízelítőt adott a csoport felkészültségéről és nagy események, mulatságok jellemzik, tapsra késztette a nézőket Az A közlekedésrendészet úgy tájé- elhangzott szavalatok is nagy tét- koztatott bennünket, hogy az el- szést arattak, mert előadóik gon- múlt hét végén közlekedési bal- dosan válogatott versekkel lép- eset nem volt. Hasonlóan „szür- A városi nőtanács szombaton tek dobogóra. A kultúresoport rö- ke” hétköznapról számoltak be a ^ vaMlul, „„ este tartotta nagyszabású bálját, vid jelenetekkel tarkította a mű- mentők is. Szombat, vasárnapi n _ ,qfi, h 799 me lyen a szépszámú közönség jól sort, a színjátszók felkészüléséről egyetlen súlyos esethez sem hiv-.or“ff Jaaossaga .ihm Dán iaí szórakozott, adott hű képet. Végül a népdal- ták őket. I millió forint volt a forgalom.* A városi notanács hálja Olvasó ország 755 millió Ft könyvekre Hamarosan befejeződik az a statisztikai feldolgozó ’ munka, amelynek eredményeként közre­adják az 1964. évi magyar könyv­kiadás részletes áttekintését. A már eddig elkészült fejezetek is figyelemre méltó adatokat kö­zölnek. Tavaly összesen 4164 mű­vet jelentettek meg kiadóink, 55- tel többet, mint az előző évben; Az összpéldányszám 44 millió 730 ezer volt, valamivel elmaradt az 1963. évi 44 millió 822 ezertől. A tudományos művek száma 9.6 százalékkal, példányszámuk pedig 20,8 százalékkal nőtt az előző év­hez képest. Az ismeretterjesztő kiadványoknál 13 százalékos a nö­vekedés, a szépirodalmi alkotások példányszáma 5,6 százalékkal volt magasabb. Két százalékkal több tankönyv jelent meg, ezeknél a példányszámnövekedés 5,3 száza­lékos volt. Az elmúlt esztendőben 755 mil­lió forintért vásárolt könyvet az

Next

/
Thumbnails
Contents