Tolna Megyei Népújság, 1965. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

’lOyr TOLNA MEGYEI« VTtAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK NÉPÚJSÁG •A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÄSPÄRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA r— A toin I T* A tolnai Aranykalász Tsz közelről 3. o. Inkognitóban a cipőbörzén 5. o. Lottó-gyorslista 7. o. XV. évfolyam, 27. szám. ARA: 60 FILLÉR Kedd, 1965. február. 2. J Kön ifvhóitap Az idén is csakúgy, mint az előző esztendőkben a februárt a mezőgazdasági szakkönyvek ter­jesztésének szentelik. Ebben az időszakban fokozottabb mérték­ben kerül a falusi dolgozókhoz mindazon szellemi termék, ame­lyeknek segítségével tovább lehet fokozni a gazdálkodás eredmé­nyességét, jobban lehet alkalmaz­ni a modern agrotechnikai eljá­rásokat és eszközöket. S ha va­lami igazán sürgető, akkor a me­zőgazdaság gyorsütemű fejlesztése az. A népjólét emelésének egyik legfontosabb feltétele, hogy mi­nél több fogyasztási cikket ter­meljünk, s megteremtsük a ter­mékbőséget. Mi köze van ehhez a könyv­hónak? — kérdezheti valaki. Nagyon is sok. Az már bizonyos tény, hogy a mezőgazdaság mai­nál gyorsabb ütemű fejlesztése csak azon az alapon képzelhető el, ha emelkedik a mezőgazdaságban dolgozók szakképzettsége, szak­mai jártassága. Ismerünk olyan példákat, amelyek ezt igazolják. Több olyan termelőszövetkeze­tünk van amelyik azonos talaj- és éghajlati adottságok mellett különböző termelési eredménye­ket ér el. Mások a termésátla­gok, nagyobbak, vagy kisebbek az állati hozamok egyik vagy másik gazdaságban. Ez az egyenetlenség nem kis részben a szakmai hozzá­értés hiányából származik. Világos tehát, hogy a mezőgaz­daság lendületesebb továbbfejlő­désének nélkülözhetetlen előfel­tétele az alaposabb szakmai hoz­záértés, a nagyobb szaktudás. S a februári könyvhónap minden szakmai szinten igen sokat tehet az eddigiekhez: a szakkönyvek bő választéka lehetőséget nyújt a jobb felkészültség megszerzéséhez, a tapasztalatok s így a tanultak gyakorlatbeli jobb hasznosításá­hoz. A mezőgazdasági könyvhónap­nak azonban a fentieken belül van még több haszna is. így például: lehetőséget teremt arra, hogy a falusi lakosság találkoz­zék olyan szakemberekkel, akik nagy termelési és elméleti tapasz­talatok birtokában jelentős segít­séget tudnak adni a gazdálkodás struktúrájának kialakításához, az üzemszervezés legjobb formáinak megtalálásához. Van aztán a könyvhónapnak egy további haszna is. A rendez­vényeken, találkozókon, a könyv­árusítás során sok tapasztalatot gyűjthetnek a szakemberek. Meg­állapíthatják például milyen té­májú és természetű útmutatásokat kívánnak leginkább a falyak em­berei. Ezeket aztán a könyvkiadók hasznosítani tudják. Felmerült például korábban, hogy a szak­könyvek nem elég érdekesek. Az idei könyvhónapra részben már változtattak is a helyzeten, s az árusításra kerülő könyvek na­gyobb hányada olyan, amelyik nemcsak szakmai tanácsadónak, hanem olvasmánynak is figyelem­re méltó. Mind között azonban a szak­mai rész az érdekesebb. Az, hogy a mezőgazdasági könyvhónap köz­vetlen kapcsolatban áll a minden­napi élettel. Úgy is mondhatnánk, hogy az új szakma, a mezőgaz­dasági szakma igényeihez igazo­dik, s a szokásosnál nagyobb ter­jedelemben terjesztett könyvek­kel a jogos igények kielégítését szolgálja. Folyik a zárszámadások megerősítése Nakon el kellett rendelni a másodszori leltározást A paksi járásban 11-ről 4-re csökkent a gyenge tsz-ek száma Jávori Nándor, a Tamási járási Tanács VB. mezőgazdasági osztá­lyának tsz-főkönyvelője, Farkas­falvi János, a Paksi járási Tanács VB. mezőgazdasági osztályának tsz-főkönyvelője és Balázs Lajos, a Dombóvári járási Tanács VB. mezőgazdasági osztályvezetője munkatársunk kérésére rövid nyi­latkozatot adott a zárszámadási munkálatokról. Jávori Nándor a következőket mondotta. — Azzal kezdeném, hogy feb­ruár 1-ig öt közös gazdaság zár­számadását erősítettük meg. így a belecskai Szabadság Tsz-ét, a gyönki Petőfi/ Tsz-ét, a nagyszé- kelyi Egyetértés Tsz-ét, a szaka- dáti Aranykalász Tsz-és és a var­sáéi Dózsa Tsz-ét. A varsáéi Dózsa Tsz-ben és a szakadáti Arany­kalász Tsz-ben a tagok beterve­zett jövedelmét elérték, sőt, va­lamivel túl is teljesítették. A nagyszékely! Egyetértés Tsz saj­nos mérleghiányos. — Megvallom őszintén, elég sok a gondunk. Különféle okok miatt a zárszámadások megerősítésével és felülvizsgálatával megkéstünk. Ennek ellenére úgy vélem, február 15-ig, legfeljebb 20-ig valamennyi tsz-ben befeje­zik ezt a fontos munkát. Balázs Lajos, a Dombóvári já­rási Tanács VB. mezőgazdasági osztályvezetője elmondotta, hogy általában minőség, valamint pon­tosság tekintetében az eddigi tapasztalatok szerint a zárszámadások jók. — A termélőszövetkézetek szak­emberei, elsősorban a számviteli szakemberek az eddigi tapaszta­latok szerint pontos és gondos munkát végeztek. A naki Dózsa Tsz-ben azonban más a helyzet, annyira, hogy el kellett rendelni a másodszori leltározást. Felülete­sen és pontatlanul végezte ugyanis a munkáját a leltározó bizottság, s ebben a felelősség elsősorban a főkönyvelőt terheli. Megállapítot­tuk, hogy a naki Dózsa Tsz-ben egyéb kísérletek is történtek a va­lóságos helyzet elferdítésére. Hangsúlyoznám azonban, hogy a járás többi közös gazda- • ságában nincs fennakadás. Mi itt, a mezőgazdasági osztályon eddig három tsz zárszámadását erősítettük meg. — Ennek ismeretében örömmel közlöm, hogy a mucsi közös gaz­daság, amely évek óta gyengén működött, a tavalyi gazdálkodás eredményeként a közepes szintre jutott. A döbröközi Zöld Mező Termelőszövetkezetben ma dél­után lesz az évzáró közgyűlés. Ez a tsz továbbra is egyenletesen fej­lődik. Farkasfalvi János, a paksi já­rási tsz-főkönvvelő a következő­ket mondotta — Előszőrß legszívesebben ar­ról számolok be, hogy járásunk területén a tavalyi gazdálkodás a ta­gok szorgalmas, jó munkája, valamint a vezetés színvona­lának emelkedése eredménye­ként a gyenge tsz-ek száma csökkent. Tavalyt ilyenkor még 11 gyenge tsz-t tartottunk számon, ezzel szemben jelenleg négyről beszél­hetünk csak. Jelentős a fejlő­dés a tavaly előtti állapotok­hoz képest a dunaföldvári Vi­rágzó Tsz-ben, a paksi Vörös Su­gár Tsz-ben, az ottani Arany­kalász Tsz-ben, sőt még a bölcs­kei Rákóczi Tsz-ben is. — A zárszámadások megerősí­tése megtörtént a paksi Arany­kalász Tsz-ben, a sárszentlőrinci Táncsics Tsz-ben és a két tsz-közi társulásban. Tizenhét közös gazda­ságnak felülvizsgáltuk a zárszám­adását. Sajnos, késlelteti munkán­kat az a körülmény, hogy 11 ter­melőszövetkezetben most kerül sor az úgynevezett pénzügyi le­számolásra — mondotta Farkas­falvi János. A pénzügyi leszámolással kap­csolatban viszont György József, a megyei pártbizottság munka­társa elmondotta; megfelelő in­tézkedések történtek, hogy ez a körülmény ne késleltesse a zár­számadások megerősítését. L.I. Brezsnyev és N. V. Pedyornij látogatása hazánkban A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának meghívására január 29-én baráti látogatásra hazánkba érkezett L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi­zottságának első titkára és N. V. Podgornij, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottsága elnökségének tagja, a Szovjet­unió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára. Magyarországi tartózkodásuk során szovjet vendégeink talál­koztak és a két felet érdeklő kérdésekről bensőséges, elvtársi esz­mecserét folytattak Kádár Jánossal, a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának első titkárával és a Magyar Szocia­lista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagjaival. A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága január 31-én estebédet adott L. L Brezsnyev és N. V. Podgornij elvtárs tiszteletére. L. I. Brezsnyev és N. V. Podgornij vasárnap este elutazott hazánkbóL Koszigin vezetésével szovjet küldöttség utazik a Vietnami Demokratikus Köztársaságba Moszkva (TASZSZ) Moszkvá­ban hivatalosan közölték, hogy a Vietnami Demokratikus Köztár­saság kormányának meghívására a közeljövőben szovjet küldöttség utazik a Vietnami Demokratikus Köztársaságba. A küldöttség ve­zetője: Alekszej Koszigin, az SZKP Központi Bizottsága elnök­ségének tagja, a minisztertanács elnöke. A küldöttség tagjai: Jurij And- ropov, az SZKP Központi Bizott­ságának titkára, Jevgenyij Logi- nov, polgári repülésügyi minisz­ter. Vaszilij Kuznyecov, a kül­ügyminiszter első helyettese, Konsztantyin Versinyin légügyi főmarsall, honvédelmi miniszter- helyettes Georgij Szidorovics ve­zérezredes, a külföldi gazdasági kapcsolatok állami bizottságának elnökhelyettese és Ilja Scserba- kov, a Szovjetunió hanoi nagy­követe. „Nagy jelentőségű látogatás’ A Vietnami Demokratikus Köz­társaság valamennyi központi lapja első oldalon hozza a VDK külügyminisztériumának közle­ményét arról, hogy a VDK kor­mányának meghívására Koszigin vezetésével szovjet küldöttség ér­kezik Hanoiba. „Forrón üdvözöl­jük a szovjet küldöttség látoga­tását hazánkban” — ilyen és ha­sonló címek alatt jelentik be a látogatást a vietnami lapok. E látogatásnak fontos jelen­tősége van Vietnam és a Szovjetunió barátságának, szolidaritásának és együttmű­ködésének megerősítése szem­pontjából — írja a Nhan Dán —, feltétlenül nyomós hozzájárulás lesz az a szocia­lista országok közötti szoli­daritás és barátság megerő­sítéséhez. Mélységesen tiszteljük a hős szovjet embereket, akik példát­lan bátorsággal vívták a harcot és életüket adták a világ prole­tárjainak és dolgozóinak felsza­badításáért — folytatja a lap —, sokra értékeljük a nagy szovjet nép proletár internacionalizmu­sát. A jövőben is, csakúgy mint Ismét japán kikötőbe látogat a „Tengeri Sárkány" Tokió (MTI) Tokióban bejelen- nevű amerikai atomtengeralatt- tették, hogy kedden ismét Sasebo járó. kikötőjébe látogat a 2552 tonnás a szervezett japán dolgozók „Tengeri Sárkány (Sea Dragon) máris megkezdték az előkészüle- ...... “ teket „a hívatlan vendég” fogad­tatására. A fővárosban 8000 munkás és diák. Sasebóban pedig 750 sze­mély vonult fel tiltakozásul. A szakszervezetek bejelentették, hogy szerdán Sasebóban tízezer tagot mozgósítanak. A japán hatóságok nagyarányú biztonsági intézkedéseket fogana- j tosítottak: kétezer rendőrt irá­| nyitottak Sasebóba, s a keddtől : péntekig a Sasebói kikötőben pi­henő „Tengeri Sárkány” nyugal­mán és biztonságán 11 őrhajó és egy repülőgép őrködik majd. eddig, állandó erőfeszítéseket te­szünk annak érdekében, hogy hozzájáruljunk népünk és a Szovjetunió, Kína és a többi testvéri szocialista ország népei egységének és barátságának meg­erősítéséhez. Üdvözöljük a szovjet küldött­ség látogatását hazánkban, — ír­ja befejezésül a Nhan Dán. — Üdvözöljük a szovjet népet, ame­lyet a forró barátság szálai fűz­nek hozzánk. Őszintén hálásak vagyunk a Szovjetunió népeinek, kor­mányának azért a támogatá­sért és értékes segítségért, amelyet a szocializmus épí­téséhez nyújt hazánk északi részében, déli honfitársaink igazságos harcához és hazánk békés egyesítésének ügyéhez. A legszebb virágokból készí­tünk csokrokat, hogy üdvözöljük a küldöttséget és kifejezzük népünk őszinte érzéseit a test­véri szovjet nép iránt” — írja a Thoi Moi című újság. A központi vietnami lapok „Szovjet földön” címmel vázla­tokat és statisztikai anyagokat közölnek a szovjet népnek a gaz­dasági építésben elért sikeredről Folytatta tanácskozását a KGST Prága (MTI) Hétfőn Prágában az Internacionál szállóban foly­tatta munkáját a KGST üléssza­ka. A tanácskozások kedden, feb- ' ruár 2-án fejeződnek be. | Az ülésszak munkáján kívül a kétoldalú megbeszélések is foly­tatódtak. Befejeződött a eseh- ! szlovák—román gazdasági és mű- I szaki tudományos együttműködé­si vegyes bizottság 4. ülésszaka. A tárgyalás eredményeként tovább bővül a csehszlovák—román áru­csereforgalom. /*•

Next

/
Thumbnails
Contents