Tolna Megyei Népújság, 1965. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

1965-01-01 / 1. szám

A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XV. évfolyam, 1. szára. ARA: 80 FILLER Péntek, 1965. január t. TOLNA~MEGYE.li írjuk ezekben a napokban hozzá­tartozóinknak, barátainknak, kí­vánjuk ismeretlen honfitársaink­nak és minden népnek egyaránt. Boldog új évet — milyen régi, és régóta ismétlődő szavak, de mennyire változó tartalommal! Az idősebb és középkorú nemze­dék emlékszik: mit értettünk bol­dog új év alatt kerek 20 esztendő­vel ezelőtt, amikor a szovjet had­sereg az utolsó csapásokat mérte a Magyarországot bitorló német és magyar fasiszta hordákra. Az­tán a következő években, amikor megindult az újjáéledés a romok­ból és kibontakozott társadal­munk átalakulása a szocializmus útján. Hosszú lenne felsorolni e köszöntés tartalmának változását. Ma nemzetünk szabad, nem nyom bennünket a társadalmi osztályok heves érdekellentéte, törvényes rendben élünk, az egyes ember megbecsülésének alapja többé nem a régi privilégium, a családfa, a származás, hanem az odaadóan végzett munka és maga­-vtartás. A boldogabb életben a magyar munkásnak nem kell megütköz­nie a tőkéssel, a dolgozó paraszt sem tart kiszipolyozóitól. Magunk formáljuk életünket: országunk gazdaságát gyarapítjuk, a társa­dalmi haladást támogatjuk az egész világon és harcolunk a bé­kéért. Hazánk gazdasági fejlődése és ezen belül az egyes ember élet- körülményeinek javulása két raj­tunk múló feltételén múlik: egy­részt azon, hogy a kitűzött gazda­sági feladatok mennyire helyesek és előrevivők, másrészt azok vég­rehajtása miként valósul meg. Az elmúlt, évek tapasztalatai azt mu­tatják, hogy a kitűzött gazdasági feladatok helyesek, a gazdasági fejlődés számottevő, ami életünk úgyszólván minden területén érezhető. Ezt bizonyítja gazdasági fejlő­désünk egésze. ‘ Az ipari termelés mennyisége négy év alatt 40 százalékkal emelkedett. Leggyorsabban fejlő­dött a vegyipar, azon belül a műtrágyagyártás, a gyógyszer­termelés. a műanyaggyártás. Uj ipari kombinátok épültek, a régi üzemek nagy része korszerűsö­dött. Fejlődött iparunk teljesítő- képessége. Előreléptünk a meg­kezdett úton, a nálunk iparilag fejlettebb országok színvonala felé. A mezőgazdasági termelés — egyes évek kedvezőtlen időjárása ellenére — négy év alatt körül­belül 10 százalékkal emelkedett. Erősödtek termelőszövetkezeteink. A mezőgazdaság sok ezer géppel, szállítóeszközökkel, új gazdasági épületekkel gazdagodott. Terjed­nek az új technikai eljárások, nő a felhasznált műtrágya, a nagy­hozamú vetőmag és növényvédő­szer mennyisége. Eképpen évről évre terebélyesedik nagyüzemi mezőgazdaságunk anyagi-műszaki bázisa. Jelentősen emelkedett a lakos­ság életszínvonala, amely meg­közelíti az ötéves tervidőszak vé­gére előirányzott mértéket. Fel­tűnő a bérek és különösen a bé­ren felüli juttatások gyors növe­kedése. A kifizetett nyugdijak összege például 1960-ban 4,5 mil­liárd. A fogyasztási árak — az idénycikkek és néhány, a táplál­kozásban nem elsőrendű élvezeti cikk kivételével: szilárdak. A parasztság jövedelme meg­közelíti az ötéves terv végére ter­vezett színvonalat, bár a mező- gazdasági termelés a tervezettnél lassabban emelkedett. Ebben az időszakban valósult meg a pa­rasztság állami, egészségügyi el­látása, új szocialista eleme a pa­raszti életformának, a nyugdíj- ellátás is. Rendszeresen bővül a lakosság kulturális ellátása, emelkedik mű­veltsége. 1964-ben 60 százalékkal többen érettségiztek, mint 4 év­vel ezelőtt. Az egyetemi és fő­iskolai hallgatók száma majdnem , megkétszereződött. A televízió­előfizetők száma 1960-ban 103 ezer volt. Most több mint 650 000. Az elmúlt 4 évben sok létesít­ménnyel gazdagodtunk. Sok mil­liárd forint értékű berendezés és gép üzembe állítása tette köny- nyebbé a munkát Az iparban az egy munkásra jutó gépek értéke négy év alatt átlagosan 26 száza lékkai növekedett. Az új esztendő egyben ötéve­tervünk utolsó éve. Az ötéves terv időszakában a népgazdasá­gunk töretlenül és jelentősen fej­lődött. 1965-ben, mint eddig, pár­tunk gyakorlatban kipróbált és bevált politikáját folytatjuk a gazdasági munkában is. Folytat­juk az ötéves tervben kitűzött feladatok végrehajtását. Emeljük az anyagi javak termelését, de nagyobb gondot fordítunk a ter­mékek korszerűségére minősé­gére, a munka termelékenységé­nek emelésére és a termékek ön­költségének csökkentésére, a ta­karékosság elveinek betartására. Egyszóval, ahogy mondani szo­kás, javítjuk a gazdasági tevé­kenység hatásfokát A gazdasági feladatok meg­oldása elengedhetetlen feltételen népgazdaság kiegyensúlyozott fej­lődésének, az életszínvonal biz­tos megalapozásának. Ezért kell a gazdasági tevékenység hatékony­ságát ennyire hangsúlyozni. A lakosság jövedelmének színvonala 1965 végén kissé meghaladja az ötéves terv végére kitűzött szín­vonalát. Ugyanakkor az önköltség- csökkentés feladatát, a munka- * termelékenység emelését, a mező-' gazdaság termelési feladatát} hiánytalanul még nem teljesítet-i tűk. Jelenleg ezért nem tűzhetőj ki a jövedelmek további jelentősi növelése, hanem azok megszilár-j dítása és kismértékű emelése reá-k lis. Nem erőltetjük a beruházá­sok növelését sem, itt is az elért színvonalat stabilizáljuk. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy az elmúlt években a lakosság fo­gyasztásának biztosítása a be­ruházások megvalósítása céljából igénybe vettünk bizonyos népgaz­dasági tartalékokat, ami csak át­menetileg engedhető meg. Fő feladatunk tehát a terme­lés mennyiségének olyan növe­lése, amely együtt jár a gazdasá­gosság javulásával. Enélkül az anyagi javak felhasználása — az elért életszínvonal megszilárdí­tása és emelése, a beruházási fel­adatok megvalósítása — nem le- , hét megalapozott. Ismét eltelt egy esztendő. A Erősödtünk, gazdagod­tunk ebben az évben is. 1964. Tolna megye dolgozóinak sok újat, szépet hozott. Üzemeink­ben mérnökeink, munkásaink sokat munkálkodtak azért, hogy országépítő terveink teljesítésé­ből megfelelően kivegyék ré­szüket, eleget tegyenek a belső fogyasztás igényei kielégítésé- t nek. valamint az exportkötele- * zettségek teljesítésének. Tér- \ melőszövetkezeti parasztságunk ' szorgos munkával dolgozott a 1 földeken, s most a téli pihenés t hónapjaiban már az új tavaszt ! tervezi. Sokan készítenek az i esztendő fordulásakor száma- * dást. Ezek a számadások arról 1 tanúskodnak, hogy a családok, | társadalmunk legkisebb közös- j ségei, hasonlóan az országos mé- \ retekhez, gazdagodtak. Uj esztendő előtt állunk. 1965- ben. a második ötéves terv utol- J só évében még több, még szebb * eredményeket várunk gazdasá- _ 1 gi életünk fejlődésében, társa- ’ \ dalmi rendszerünk erősödésé- 1 ben. Hogy milyen lesz 1965, az ! nem kis részben rajtunk mú­lik. mindannyiunkon. akik együttesen dolgozunk a szocia­lizmus felépítéséért, a szebb, a t boldogabb holnapokért. Nem könnyű feladat ez. Mindenkitől őszinte akaratot, tiszta szándé- f kot. s önzetlen munkát köt étéi. * Ehhez a munkához kíván me- ' gyénk minden kommunistájá­nak. dolgozójának sikerekben gazdag, boldog újesztendőt. AZ MSZMP TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA j ( A TOLNA MEGYEI TANÁCS ' VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA boldog és eredményekben gaz­dag új esztendőt kíván a taná- t csők tagjainak és a meffye min- J den dolgozójának. | Megyénk dolgozói az elmúlt j években tettekkel bizonyították ) be helytállásukat a munka te- • rületén. Most az új esztendő és J o második ötéves terv utolso évének küszöbén kérjük a me- ' gye dolgozóit, hogy a feladatok jobb végrehajtásával munkál­kodjanak a tervek teljesítése és a szocializmus építése érdeké­ben. Ehhez a munkához kívánunk J az új esztendőben erőt. egészsé­get és további sikereket. Sikerekben gazdag boldog új 1 esztendőt kíván megyénk ifjúsá­gának, KISZ-szervezeteivek és ifjúsági vezetőinek a MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG TOLNA MEGYEI VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA Eredményekben gazdag, bo’- , dog új esztendőt kívánunk üze­meink, vállalataink, intézmé­nyeink szákszervezeti tisztség- t viselőinek, aktíváinak és való- } mennyi dolgozójának. Kívánjuk, hogy hazánk fe1- J szabadulásának huszadik övé­ben kiváló eredményeket érje­nek el a termelésben, a szocia­lista munkaversenyben. Kísérje az 1965. évi termelőmunkát si­ker, valósítsuk meg az ötévé- terv ötödik évének előiránvz- fait. hajtsuk végre a párt és < kormány által megjelölt felad- tóinkat. SZAKSZERVEZETEK MEGYEI TANÁCSA

Next

/
Thumbnails
Contents