Tolna Megyei Népújság, 1964. december (14. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-01 / 281. szám

\ I I .c MEGYE /w waAG isoLETAm*L egyesüueiek ■ NÉPÚJSÁG A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 281. szám. ________ ARA: 60 FILLÉR. Kedd, 1964. december 1. H úszéves történelem, húszéves fejlődés A megyeháza nagytermében ülést tartott hétfőn este Szek- szárd város Tanácsa. A tanács­ülésnek egy jubileum adott ünne­pélyes keretet; ezen a napon sza­badította fel a várost a szovjet hadsereg. Az elnökségben helyet foglalt Prantner József, az Álla­mi Egyházügyi Hivatal elnöke, Szabópál Antal, a megyei tanács elnöke, Kaszás Imre, Hunyadi Károly országgyűlési képviselők, Nyikityin és Jemeljanov őrna­gyok, a szovjet hadsereg képvise­lői. Vincze József, a városi tanács elnökhelyettese emlékezett meg ünnepi beszámolójában a város, felszabadulás utáni húszéves fej­lődéséről. Babits Mihály versével idézte a város felszabadulás előtti életét. — A fellendülés, az újjáépítés csak a felszabadulás után indult meg. Az MKP a koalíciós pártok földet osztottak, úrrá lettek az infláció okozta nehézségeken — mondotta. — Az első feladatok közt szerepel az áramszolgáltatás helyreállítása, az egészségügyi el­látás biztosítása. De ugyanakkor megtörténtek az első lépések is, hogy a várost kiemeljék a tes- pedtségből, felszámolják az ipari elmaradottságot. Az első törek­vések — amint az akkori helyi lapok is foglalkoztak vele —, arra irányultak, hogy a MÁVAG egyik üzemrészét telepítsék a városba, de ez különböző okok miatt nem valósulhatott meg, — Ma viszont kibontakozó­ban van egy, erőteljesen ipa­rosodó város képe. Felépült, és rövidesen belép a terme­A kulturálódás fokmérője le­het még a 7000 rádió, 1500 tele­vízió, és az egy évvel ezelőtt fel­épített tv-reléállomás. A kultu­rális igények további kielégítését szolgálja a művelődési kombinát, amelynek építését a jövő évben kezdik meg. A parasztság életében az 1960-as év jelentett gyökeres fordulatot, amikor a mező- gazdaság átszervezése meg­történt. A megalakult négy termelőszövetkezet gazdasági eredményei bizonyították, hogy a parasztság helyesen látta jövőjének útját. — Nem volna teljes a beszá­moló, ha nem beszélnénk az ál­lamhatalomban, az államigazga­tásban bekövetkezett változások­ról, amelyeknek elindítója az 1950-es tanácsválasztás volt. Ma már érvényre jut az az elv, hogy a tanácstagok körzetük gazdái, szervezői. Az állandóbizottságok melletti aktívahálózat, a Hazafias Népfront városi szervezete tevé­keny segítője a városfejlesztő feladatoknak. — Jövőbeni feladataink a költő megénekelte kis város, nagy falu jelző végleges eltüntetése. A harmadik ötéves tervben ezerötszáz lakást kell fel­építeni. Fejleszteni kell, or­szágos színvonalra felemelni,, az üzlethálózatot, a vízvezeték- a szennyvízhálóza­tot a követelménynek megfele­lően bővíteni. Ugyanakkor el kell végezni a történelmi borvidék rekonstrukcióját, de ehhez előző­leg a város mezőgazdaságának szerkezetét kell megváltoztatni. Ki kell építeni az új városközpon­tot, amelyhez az általános rende­zési terv az irányadó. A helyi ipa­ri vállalatok hatvan százalékát ki kell telepíteni a városból, köztük az autójavítót, a Patyolatot. A jövő év elején új, megyei építő­ipari vállalat kezdi meg működé­sét. — Mindehhez az kell, hogy a lakosság az eddigieknél nagyobb segítséggel, összefogással járuljon hozzá az elkövetkező nagy felada­tok megvalósításához — mondot­ta beszámolója végén Vincze Jó­zsef elnökhelyettes. Az ünnepi tanácsülés befejezé­seként a városi művelődési ház és a gimnázium adott műsort. Péter János New Yorkba érkezett New York (MTI). Péter János külügyminiszter szombaton New York-ba érkezett az Egyesült Nemzetek Szervezetének decem­ber 1-én kezdődő közgyűlésére, 3 minisztert a repülőtéren Csator- day Károly nagykövet, a Magyar Népköztársaság állandó ENSZ- képviselője, Radványi János kö­vet a washingtoni magyar követ­ség ideiglenes ügyvivője és más hivatalos személyiségek fogadták. New Yerkba érkezett az ENSZ közgyűlésen részt vevő szovjet küldöttség lésbe a közel másfél ezer mun­kást foglalkoztató mérőmű­szergyár. A Gépjavító Vállalat évi 200 mil­lió forint termelési értéket pro­dukál, a Tanácsi Építőipari Vál­lalat ezer munkása 100 milliót, a sütőüzem kétszáz munkása 30 milliót, a 600 fős DÉDÁSZ 126 milliót és a Faipari Vállalatnál dolgozó 250 munkás 20 millió fo­rint termelési értéket. A bőrdísz­mű vállalattal lényegében a női munkaerő foglalkoztatása oldó­dott meg. A MÉK, a Városgaz­dálkodási Vállalat, a nyomda, az AKÖV, a nagykereskedelmi válla­latok mind az iparban foglalkoz­tatottak számát növelik. — A város egyik legégetőbb feladata egyéb kommunális igények kielégítése közt a lakásviszonyok megjavítása, bár a 20 éves fejlődés az építkezésben nyilvánul meg a legszembetűnőbben. A város fejlődését jelzi még egész sereg új létesítmény, az új üzletek, sportpályák, egész sereg utca korszerűsített útteste. Olyan egészségügyi létesítmények, mint a rendelőintézet, a rövidesen át­adásra kerülő 300 ágyas tbc-kór- ház, a korszerű közvilágítás, a megkezdődött kábelesítés. — A fejlődés jellemzője még az iskolai hálózat bővülése is. A fel- szabadulás előtti 1100 általános is­kolai tanulóval szemben ma 2800 van, és a 300 középiskolással szemben 900 diák tanul a gimná­zium és a technikumok nappali tagozatán a nagyszámú esti,_ és levelező tanulón kívül. A város zeneiskolájának négyszáz növen­déke van. New York (DPA, AP). Külön- repülőgépen New York-ba érke­zett Gromiko külügyminiszter ve­zetésével az a szovjet küldöttség, amely részt vesz az ENSZ 19. köz­gyűlésén. A különrepülőgéppel ér­kezett New York-ba a közgyűlé­sen részt vevő ukrán és belorusz küldöttség is. Megérkezése után a New York-i repülőtéren Gromiko a következő nyilatkozatot tette: Röviden szólva azért jöttünk ide, hogy megvédj ük a békét, megvédj ük a népek jogát az ön­álló fejlődéshez, megvédjük ma­gát az Egyesült Nemzetek Szerve­zetét, amelyet azért hoztak létre, hogy megkímélje az emberiséget a háború csapásától. A Szovjetunió békeszerető poli­tikai irányvonalától vezérelve Mint ismeretes a Magyar Tele­vízió művészeti osztálya és a Könyvbarát-mozgalom országos szervező bizottsága, Földön járó csillagok címmel világirodalmi televíziós vetélkedőt hirdetett. A vetélkedőn részt vehet minden 18 éven felüli, a hivatásos irodal­márok, nyelv- és irodalomszakos egyetemi hallgatók kivételével. A jelentkezéseket a könyvtárak gyűjtik össze, s teKintettel a vár­ható érdeklődésre megyei elődön­tőket is rendeznek. Az első há­lom téma a következő; A görög hangoztatni fogjuk a leszerelés szükségességét, a gyarmati rend­szer teljes felszámolásának, a nemzetközi feszültség enyhítésé­nek szükségességét és nyíltan rá­mutatunk mindazokra a cseleke­detekre, amelyek elősegítik a fegyverkezési versenyt, fokozzák a feszültséget mind Európában, mind a világ más részein. Nyugati hírügynökségek jelen­tése szerint Gromiko hétfőn a Waldorf-Astoria szállodában mun ­kaebéden vesz részt Rusk ame­rikai külügyminiszterrel. A két államférfi egy olyan tervet vi­tat meg, amelynek értelmében az ENSZ-közgyűlésében jövő év februárjáig nem kerülne sor sza­vazásra a világszervezet költsé­geinek viselésével kapcsolatos bi­zonyos vitás kérdésekben. dráma, A római költészet arany­kora, A firenzei hármas korona. Az ezekhez szükséges irodalmat a Tolna megyei Tanács V. B. Me­gyei Könyvtárában a pályázók rendelkezésére bocsájtják. Jelent­kezni a január 17-én sorra kerülő elődöntőre, december 19-ig lehet a megyei könyvtárban. A vetélkedők során értékes ju­talmakat osztanak ki. A megyei első helyezettek értékes könyvju­talmakat kapnak, az országos áöntők győztesei pedig külföldi utazáson vehetnek részi. Hegyei döntő lesz a televíziós szereplés előtt Vasárnap déiel#tS a szekszárdi kislakás-építkezéseken Az építők munkaideje szombat előbbre hozzák a lakások átadásá­pa utcsT tizenkéT^lakásod %Sas- kulonosen vasarnap délelőtt, arai- háznál szombat délután és vasár- kor ellátogatunk az epitkezesek- nap is dolgoztak, hogy ezzel is i re. Az Ezerjó utcai lakásoknál—tizenkét családi háznál — a Bony­hádi Járási Építőipari Ktsz vette át a munkákat az erősen le­maradó szekszárdiaktól. Itt nem sikerült minden úgy, ahogy ter­vezték, szombaton délután még húszán dolgoztak, de vasárnapra a szövetkezet vezetői nem gondoskodtak szállítóeszközről, így csak Miszler János brigádvezetőt és Szemes Mihály segédmunkást — akik motorral jöttek el — találtuk az építkezésen. Csaknem mindegyik épülő háznál dolgoztak a házigazdák is. Holnap jönnek a vízvezeték-szerelők, Zsigmond Ferenc és Zsuzsa lássa az aknát és az árkot ássa a bekötéshez. A Tompa utcai társasházat a Paksi Járási Építőipari Ktsz építi. A BH födémelemek hiánya hátráltatta eddig a munkát — szep­tember 30-a helyett a napokban kapták az első szállítmányokat, — ugyancsak későn kapták meg a falazáshoz szükséges ikersejt- téglát is. A szombati és vasárnapi műszákokkal az ebből eredő le­maradást akarják pótolni, hogy jövő év június 3ű-ig — a vállalt határidőre — elkészüljön a ház. Most az első emeletnél tartanak, de a hét végére már a második emeleti falakat is fel akarják húzni, legyeit elegendő téli munkahely az építőbrigádoknak. Va­sárnap délelőtt egy nyolctagú, alkalmilag szerveződött brigád dol­gozott a társasházon. A brunndarut Mayer Mihály raktáros ke­zelte, Vayer Mátyás gépkocsivezető együtt keverte a betont Ko­vács József és Feil Ferenc rakodókkal, míg a dunaföldvári Szűcs­K<a<<ir<i »1 Imí/tMAvnéí r

Next

/
Thumbnails
Contents