Tolna Megyei Népújság, 1964. szeptember (14. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-01 / 204. szám

VIIAG PÄCHETARJAI, EGYESOUETEM A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGVEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 204. szám. ÄRA: 60 FILLÉR. Kedd, 1964. szeptember I. Tanévnyitó Három hónapi csend után ma ismét élettel telnek meg az isko­lák. Diákok ezrei lepik el a. tan­termeket, s szívükben a nyár ked­ves emlékével, elkezdik a tanu­lást. Tolna megye 200-nál több is­kolájában közel 43 ezer általános iskolást, gimnazistát és techniku­mi hallgatót köszöntenek az év­nyitókon... Iskoláink életében mindig ün­nepélyes alkalom a tanévnyitó. Fő vonalaiban ilyenkor határoz­zák meg azokat a feladatokat, amelyek pedagógusra, szülőkre és gyermekekre várnak. A mostania­kat néhány dolog azonban fon­tosabbá teszi a korábbiaknál. Az idei tanévben ugyanis nagyrészt beérnek tanügyi reformjaink gyü­mölcsei. Közelebb jut a megvaló­suláshoz az a nagyon helyes el­képzelés, amelyik az iskola és az élet kapcsolatának szorosabbra fonódását sürgeti. Tovább telje­sedik az a minden részében szép program, amelyik a szocialista, kommunista embertípus kialakí­tását célozza. Mit várhatunk és mit várunk az új oktatási évtől? Elsősorban azt, hogy iskoláink tovább halad­va a néhány éve megkezdett úton, céltudatosan törekszenek a szocialista nevelési elvek érvénye­sítésére. Pedagógusaink gyakor­lata már igen sokrétű. Szakítot­tak minden olyan hagyománnyal, amely az iskolát csak egyedül ok­tatási fórumnak tekintette, olyan­nak, amelyiknek csak az a felada­ta, hogy a tanmenetben előírtakat bemagoltassa. E helyett azt a na­gyon helyes elvet képviselik, amely szerint a mindenkori taní­tási anyagot megfelelő élettarta­lommal is kitöltik. Több iskolában a mai nappal új oktatási formákat vezetnek be. Hőgyészen és Iregszemcsén gim­názium osztály kezdi meg műkö­dését. E helyeken a tantestületek­re még a megszokottnál is na­gyobb feladatok várnak. A ta- valy megnyílt hasonló osztályok esetében azonban azt tapasztal­tuk, hogy a tantestületekben van elég erő arra, hogy a külön kezdő osztállyal jelentkező nagyobb fel­adatokat megoldják. A mostani tanévnyitókat meg­előző intézkedésekből már látszott hogy az idén iskoláinkban a meg­előzőeknél is nagyobb gondot for­dítanak a kollektíva nevelőere­jének hatására. Az osztályközös­ségek mellett sokban lehet és kell is számítani az úttörő-csapatok, őrsök, valamint a KlSZ-szerveze- tek segítségére. A tanácsadó ta­nárok, az úttörő-csapatok vezetői komoly támogatást adhatnak az önálló életet és munkát most kez­dő fiatal pedagógusoknak és a tanulóknak. Az ő higgadt szavuk, meggondolt tetteik egy életre is irányadók lehetnek. Ma minden iskolában elhangzik az első csengetés. A tanulók meg­kezdik a munkát. Tíz hónapig együtt maradnak ismét, hogy erő­ben, s tudásban gyarapodva ké- i szüljenek az életre, társadalmunk majdani építésére. &te, I. Megkezdődtek a szovjet-csehszlovák párt- és államközi tárgyalások Prága (MTI). Hétfőn délelőtt a prágai várban megkezdőditek a csehszlovák és a szovjet párt- és kormányküldöttségek hivatalos tárgyalásai. A szovjet küldöttsé­get. N. Sz. Hruscsov, az SZKP KB első titkára, miniszterelnök, a csehszlovák küldöttséget Antoni'n Novotny, a CSKP KB első tit­kára. köztársasági elnök vezeti. A csehszlovák sajtó továbbra is nagy terjedelemben, vezető . he­lyen foglalkozik a szovjet párt- és kormányküldöttség csehszlová­kiai látogatásának eseményeivel. Hétfőn reggel Prágában csak a Rudé Právo jelenik meg. A közi- ponti pártlap első oldalán képet közöl Hruscsov szlovákiai látoga­tásáról és beszámol a küldöttség visszaérkezéséről a fővárosba. Ugyancsak az első oldalon közli a lap. hogy befejeződtek a szlo­vák nemzeti felkelés 20. évfor­dulójának ünnepségei. Thomson cikke szovjetuniókéi! útjáról Moszkva (TASZSZ). A Pravda hétfői száma közli lord Thom­son angol lapkiadó élménybeszá­molóját szovjetunióban útjáról, amely a Sunday Times vasárnapi számában jelent meg. — Azzal a meggyőződéssel jöt­tem haza a Szovjetunióból — ír­ja Toroson —. hogy az oroszok sokkal jelentősebb ipari fejlő­dést értek el. mint ahogy nyuga­ton általában tudják. Ismét meg­bizonyosodtam afelől, szó sem le­het arról, hogy a kommunisták háborút indítanak á Nyugat el­len: tény azonban, hogy a szov­jet termelés fejlődése a Szovjet­uniót félelmetes versenytárssá avatja a jövő világpiacain. — Mondanom sem kéül — írja a továbbiakban —. hogy leg­nagyobb élményem az volt. ami­kor Hruscsowal tölthettem egy teljes munkanapot. Rendkívül érdekes, de fárasztó nap volt. Reggelinél találkoztunk, és csak 15 órával később váltunk el. Ez alatt a 15 óra alatt több száz mérföldnyit utaztunk vonaton, körülbelül száz mérföldet zö- työgtünk gépkocsin a sztyeppén, meglátogattunk több állami gaz­daságot. találkoztunk több ezer mezőgazdasági munkással, a le­hető legegyszerűbb módon költöt­tük el ebédünket a szűzföldd szál­láson. három órás eszmecserét folytattunk a különféle nemzet­közi problémákról, diadalmenet­ben hajtattunk végig Celinográd embersűrűs utcáin, végül pedig részt vettünk egy három és fél órán át tartó nagygyűlésen. Hetvenegy éves lesz, de nem ke­vesebb energia lakozik benne, mint egy 35 éves emberben. Mindezek mellett felülmúlhatat­lan meggyőző képességgel rendel­kezik; olyan meggyőződéssel és ékesszólással fejti ki nézeteit pépe előtt, hogy könnyen érthető, miért, ismeri el a nép vezetőjé­nek. — Nagyon közvetlen az egysze­rű emberek kapcsolata Hruscsov- val. Rendkívül tisztelik, s ez a tisztelet inkább ahhoz a büszke­séghez hasonlatos, amelyet az egy­szerű család érez fia iránt, aki ki­váló és nagyszerű eredményeket ért el. Moszkvai látogatásáról szólva az angol sajtómőgnás megállapítot­ta: — A legutóbbi, 18 hónappal ezelőtti moszkvai látogatásom óta minden tekintetben óriási fejlő­dést látok. Az oroszok azon fáradoznak, hogy mindenki növelje a termelé­kenységét. Nálunk a szervezés igen gyakran nem felei meg »fej­lődés céljainak, nincs korszerű tervezés, a szakszervezetek pedig csak a saját egyéni érdekeikkel törődnek. Ha mi angolok komo­lyan el akarjuk fogadni a kom­munizmus kihívását, teljesen meg kell változtatni egész életberende­zésünket. A nemzet javát fölébe kell helyeznünk önző érdekeink­nek. Nagygyűlések Lengyelországban a második világháború kitörésének 25. évfordulója alkalmából Varsó (MTI). Kielcében és Cipó­iéban nagygyűlésen emlékeznek meg a második világháború kitö­résének 25. évfordulójáról. Az apóiéi vajdaságban felavatták a lambinowi volt hadifogolytábor múzeumát. E táborban a háború alatt 200 000 hadifogoly fordult meg, s közülük százezer életét vesztette. A kielcei nagygyűlés résztvevői a világ minden békeszerető népé­hez címzett kiáltványban tiltakoz­tak a nyugatnémet revansisták új háborút szító tevékenysége ellen, s követelték, hogy a nyugatnémet kormány haladéktalanul tiltsa meg a neohitlerista revansista szervezetek működését. A kiált­vány — a történelmi igazságszol­gáltatás nevében — követeli az összes, még szabadlábon lévő há­borús bűnösök haladéktalan fele­lősségre vonását. Gdanskban. Lengyelország, Csehszlovákia és az NDK szak- szervezeti tanácsainak küldöttei a revansisták elleni módszereiről tár­nyugatnémet küzdelem új gyaltak. Ignacy Loga-Sowimká. a Len­gyel Szakszervezeti Szövetség központi tanácsának elnöke em­lékeztetett arra. hogy 25 évvel ez­előtt dördültek el Gdanskiban azok a végzetes lövések, amelyek a má­sodik világháború kitöréséhez ve­zettek. Figyelmeztetjük Európa dolgozóit, hogy ugyanazok az erők, amelyek 50 év alatt kétszer döntötték háborúba a világot, most a harmadik világháború, ez­úttal atomháború kitörésén fára­doznak” — mondotta. A lengyel lapok, a rádió és te­levízió megemlékezést közölnek a 25 év előtti napok eseményedről és tiltakoznak az új háborús uszítok tevékenysége ellen. A háborúelle­nes gyűlések országszerte folynak. Varsó dolgozói szeptember 1-én, este hat órakor az újjáépített var­sói óváros főterén tartanak hábo­rúellenes nagygyűlést. Sajtóértekezlet Moszkvában Moszkva (TASZSZ). Moszkvá­ban, a külföldi kulturális kapcso­latok állami bizottságában sajtó- értekezletet tartottak a második világháború kirobbanásának 25. évfordulója alkalmából. A sajtó- értekezlet nagy érdeklődést kel­tett a szovjet és külföldi újság­írók körében. Borisz Leontyev, a Szovjet Bé- kebizottság tagja a sajtóértekezle­ten elhangzott felszólalásában ki­jelentette: Legfontosabb felada­tunk. hogy ne engedjük megis­métlődni a negyedszázaddal ez­előtt történt eseményeket. Leon­tyev emlékeztetett arra, hogy a két világháború 60 millió életet követéit, és a harmadik világhá­ború — ha megengedjük, hogy be- következék — még borzalmasabb lesz. „Csupán minden békeszerető erő együttes cselekvése akadá­lyozhatja meg az események bor­zalmas fejlődését” — hangsúlyoz­ta Leontyev. Valentyin Oszenyin hadbíró em­lékeztetett arra, hogy a szovjet nép hozta a háborúban a legna­gyobb emberi és anyagi áldoza­tot. A háború következtében 25 millió szovjet ember vált hajlék­talanná — annyi, amennyi az Egyesült Államok 14 legnagyobb városának lakossága. A Szovjet­unióban hatmillió házat rombol­tak le. Általánosan elismert tény — folytatta Oszenyin — hogy a hit­leri fasizmus szétzúzásában a szovjet nép és hadserege töltötte be a deojtő síereapL EgreUs^acspy .latban felhívta a figyelmet né- * hány*nyugat; történész olyan irá­nyú kísérleteire, amelynek célja elhallgatni, vagy legalábbis kiseb­bíteni a Szovjetunióhhk a hitleriz- mus szétzúzásában betöltött sze­repét. Nagyezsda Trajan, a Szovjet­unió Hőse, az egykori parti zán- lány hangsúlyozta, hogy a szov­jet veteránok „a béke nagy had­serege életfogytiglan mozgósított katonáinak tartják magukat". Na­gyezsda Trajan felhívta az ellen­állás valamennyi egykori résztve­vőjét. hogy ugyanannyi erőt és energiát fordítsanak az új háború elhárítására, mint amennyit an­nakidején a fasizmus ellen vívott harcnak áldoztak. Megemlékezések Nyugat-Németországban Bonn (MTI). A nyugatnémet szakszervezeti szövetség és a szo­ciáldemokrata párt a hét végén tobbhelyübt gyűléseket rendezett, amelyeken megemlékeztek a má­sodik világháború kitörésének 25 évfordulójáról. A Hannoverben rendezett gyű­lésen Otto Brenner, a fémipari szakszervezet elnöke élesen állási- foglalt az atomfegyverkezés ellen, és felszólította az államférfiakat, hogy minél előbb hozzanak létre megegyezést az atomfegyverkezés megszüntetéséről. ' A nácizmus üldözöttéinek szö­vetsége az évforduló kapcsán ki­adott nyilatkozatában hangoztat­ja, a németeknek el kellene gon- dolkodniok azon, hogy kik voltak országukban a felelősek a két vi­lágháború kirobbantásáért és le kellene vonni a tanulságokat. _ A nyugatnémet sajtó is számos cikkben foglalkozik az évforduló- vai. * KEZDŐDIK AZ ISKOLA p -*

Next

/
Thumbnails
Contents