Tolna Megyei Népújság, 1964. augusztus (14. évfolyam, 179-203. szám)

1964-08-01 / 179. szám

i-"6 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNÁ.MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA OOOCMAy*»WV*yvTni~« a «. Ä —~_«_r-w-w ______... % A Ranger—7 elérte a Holdat (3. Q.) Szívet cseréljen (3. o.) L Rádiómelléklet (4. 0.) XlV. évfolyam, 179, szám. ÁRA: 50 FILLÉR Szombat, 1964, augusztus 1. Új nevelők Ma érkeznek. Hetvenhárman jönnek a megyébe, hogy fiatalos lendületükkel az egyetemeken, főiskolákon és képzőkben meg­szerzett elméleti és gyakorlati felkészültségükkel ősztől már ál­talános- és középiskoláinkban dolgozzanak. Hivatásuk gyakorla­tával a későbbi időkben ismer­kednek meg majd, most csak a pálya szépsége, és a tenniakarás vonzza őket. Üdvözöljük őket. Régi szép szokásunk, hogy az érkező felé legelőször baráti jobbot nyúj­tunk. Ma érkező ifjú nevelőink azonban nem vendégek nálunk, sokkal többek ennél. Olyan em­berek* akiket azért vártunk és várunk, mert a művelődési mun­kában, a párt kulturális prog­ramjának végrehajtásában szá­mítunk a segítségükre. A sokrétű feladatot teljesíteni korántsem könnyű* teljes embert, tiszta szí­vet, sohasem lankadó szorgalmat kíván, s azt, hogy a fásultság, az enerváltság ismeretlen legyen. Nem feledkezhetünk el arról a türelemről sem, amelyet sok idősebb pedagógus esetében lát­tunk. Példájuk ösztönző lehet és kell is, hogy legyen ifjú neve­lőink előtt. Megyénk az utóbbi években az iskolai tanításban, nevelésben és az iskolán kívüli népművelésben egyaránt komoly eredményeket ért el. Egyszer majd méltán ne­vezik hősi korszaknak ezt a né­hány esztendőt, mert ekkor kapott könyvet a kezébe az a falusi em­ber, aki korábban a kalendáriu­mot ha forgatta. Több községünk­ben a dolgozók iskolája ugyan­úgy megszokott, mint az, hogy a gyermekek hatéves kortól el­kezdik a tanulást. Az üdvözlő szavak között azon­ban azt is el kell mondanunk, hogy ifjú nevelőinknek lesz ten­nivalója. Rájuk vár a korábban megalapozott kezdeményezések kiteljesítése, újak elindítása, s az, hogy baráti szóval, türelmes fel- világosító tevékenységgel, haté­kony pedagógiai munkával szé­lesre tárják a néha még bezárt ablakokat. Találkoznak majd elő­ítéletekkel, megcsontosodott szo­kásokkal, maradisággal, babonák­kal is. Ezek azonban ne riassza­nak el senkit: létük már szór­ványosabb. Az elődök, azok, akikkel együtt dolgoznak majd, vagy akiknek éppen a helyére állnak, a nehezével már megbir­kóztak. És csodát se várjon senki. Amit a szívélyes fogadtatás mellett El­várhat, az rendszeres, a kezdeti és a későbbi nehézségeken is át­vezető baráti segítségnyújtás. Tolna megye népes pedagógus társadalma általában kis kollek­tívában dolgozik. Ezek a tantes­tületek azonban az oktató- és ne­velőmunkában összekovácsolód- tak, de nem vontak maguk köré szokásokból kialakult áthágha­tatlan kört. Szívesen fogadják az újat, s ha módot látnak az alkal­mazásra, be is vezetik. Felsőfokú intézményeinkben sok új mód­szer került már ismertetésre. Ezekre a gyakorlatban már most nagy szükség van. Bízunk abban, hogy a ma esküt tevő új neve­lőink mindannyiunk hasznára ka­matoztatják amit társadalmunk' iskoláiban tanultak. I a Befejeződött az aratás paksi és a bonyhádi járásban Újireg után Pariban is végeztek a csépiéssel — Á tamási járásban még ezer hold az aratnivaló Jelentést kértünk a járási ta­nácsok mezőgazdasági osztályai­tól az aratás, cséplés helyzeté­ről. A tájékoztatás szerint a bonyhádi és a paksi járás tér- területén, de melőszövetkezeteiben befejező- ------­d ött az aratás a hét közepén. A zabot is levágták ezeken a terü­letekén* A bonyhádi járásban 29 szö­vetkezetben folyik a cséplés je­lenleg. Teljes ütemben tart a behordás, asztagolás. Tehát az elkövetkező hetekben a legtöbb erőt a gabona cséplésére fordít­ják. A kettős műszakban dolgo­zó gépek száma azonban megle­hetősen kicsi, mindössze 23. A tarlók feltörése, mielőbbi eltün­tetése megkívánná, hogy a lehe­tő legtöbb gépet éjjel-nappal dol­goztassák a földeken* Sokkal jobb a helyzet ilyen te­kintetben a paksi járás szövet­kezeteiben. Az aratás befejezé­se után nemcsak a cséplést szor­galmazzák, hanem a talajmun­kát is. A 25 ezer hold gabona tart- lójából több mint 19 ezer holdat feltörtek. a cséplés a járás szövetkezetei- Mindkét szövetkezetbe küldtek ben, eddig 75 százalékát elvégez- gépeket segítségül, ahányat csak Körülbelül ezer hold aratnivaló lehetett. A szárazéi termelőszö- volt még tegnap a tamási járás vetkezet legutóbb Diósberényből és Udvariból kapott egy-egy kombájnt. Térmeg Sándor járási főagronómus véleménye szerint vasárnap estig, de legkésőbb hét­főn minden valószínűség szerint befejeződik az aratás a tamási járásban is, nagy gépösszevonásokkal igyekeznek mielőbb befejez­ni a nagy nyári munkát. Ozorán tegnap már 12 kom­bájn dolgozott, Simontor- nyán pedig 10. Igen jól haladnak a járás közös gazdaságai a csépiéssel: 21 ezer hold gabona termését már elcsé­pelték. Igaz, hogy 18 600 holdról kombájnnal takarították be a termést. Maul Jánosnak, a járá­si tanács mezőgazdasági osztály- vezetőjének tájékoztatása szerint kitűnő teljesítményt nyújtottak a kombájnok; az egy gépre jutó átlagtelje­sítmény 350—360 hold gabo­na betakarítása. A paksi járás szövetkezetei kö­zül csupán kettőben nem kezd­ték még meg a cséplést; a kaj- dacsi Aranykalász Tsz-ben és a dunaföldvári Virágzó Tsz-ben. Közvetlenül befejezés előtt áll az aratás a szekszárdi járásban. A 28 315 hold aratnivalóból 27 959 holdat már levágtak, tehát 98 százalékot. A búzával végeztek a tsz-ek, csupán rozsból van még aratnivaló* Rendkívül jól halad Véget ért a Közös Piac miniszteri tanácsának ülésszaka Brüsszel (MTI). Az európai rületen Getifben jelentős hala- gazdasági közösség Brüsszelben dást lehet elérni anélkül is. hogy ülésező miniszteri tanácsa csü- előzőleg a „hatok” egymás kö- tör.tökön este elhatározta, meg- zott megállapodnának a közösen b^zza az állandó képviselőket, kialakítandó gabonaárakról, hogy készítsék elő az Ausztria Ezzel a Közös Piac miniszteri társulását célzó tárgyalásokat. tanácsának kétnapos ülésszaka A „hatok” közölt nagy nézet- véget ért. ________________________ e ltérések , álltnak fen|i továbbra is. arra 'hézve; ho^y kívánatos-e U Thant Stockholmban Stockholm (AFP, Reuter) U Thant ENSZ-főtitkár pénteken Moszkvából New Yorkba hazaté­rőben Stockholmba érkezett. Négy órát töltött a svéd főváros­ban. A repülőtéren Torsten Nils­son svéd külügyminiszter fogad­ta, majd a két államférfi a köze­li Sigtunába indult zártkörű megbeszélések céljából. U Thant kijelentette a repülőtéren, hogy az ENSZ ciprusi békefenntartó alakulatainak jövőjéről, a lesze­relésről és az ENSZ-et érdeklő egyéb kérdésekről, mindenek előtt afrikai problémákról kíván tár­gyalni a svéd vezetőkkel. Hír- ügynökségi jelentések szerint az ENSZ főtitkára annak a nézeté­nek adott kifejezést, hogy az. őszi közgyűlésen az afrikai prob­lémák, mint korunk legsürgő­sebb kérdései, uralkodó szerepet töltenek majd be a vitában. A ciprusi kérdésről szólva U Thant kijelentette: az elmúlt időszakban folytatott utazásai közben állandóan figyelemmel kísérte a szigeten uralkodó hely­zetet ás úgy gondolja, elérkezett az ideje, hogy új jelentést ter­jesszen e tárgyban a Biztonsági Tanács elé. Ausztria társulása és az milyen feltételek mellett történjen meg. Problémát jelent az is. hogy a Közös Piachoz történt társulása után Ausztria tagja maradhat-e az európai szabadkereskedelmi társulásnak, az EFTA-nak. Spaak belga külügyminiszter szerint fel­tétlenül el kell kerülni azt, hogy bizonyos államok a társulás „elő­nyeit” élvezzék anélkül, hogy eleget akarnának tenni a teljes jogú tagsággal járó kötelezett­ségeknek. Ausztria társulásának kérdéséről további vitáit várha­tók és a külügyminiszterek csu­pán a döntést akarták elodázni, amikor az állandó képviselőkre bízták az előkészítő tárgyalásokat. A csütörtöki ülésen a külügy­miniszterek hosszú vitát folytat­tak az Egyesült Államokkal Genfben folytatandó tárgyalások­ról, az úgynevezett „Kennedy- íordulóról”. A zárt ajtók mögött lefolyt tárgyalásokról kiszivár­gott értesülések szerint a minisz­terek végül is megállapodtak Ki lesz Johnson alelnökj elölt | e ? Washington (Reuter, AP, AFP) Johnson elnök — mint a Reuter jelenti — csütörtöki rögtönzött sajtóértekezletén kijelentette: ar­ra a meggyőződésre jutott, hogy a demokrata párt jövő hónapi elnökjelölő kongresszusán „nem lenne tanácsos, alelnökjelöltnek olyan személyt javasolni, aki je­lenleg tagja a kormánynak vagy rendszeres érintkezésben van a kormánnyal. Erről az elhatáro­zásomról — mondotta — szemé­lyesen értesítettem Dean Rusk külügyminisztert, .Robert - McNa­mara hadügyminisztert, Robert Kennedy igazságügyminisztert és Orville Freeman földművelésügyi abban, hogy mezőgazdasági te- minisztert”. Johnson kijelentette Négy héttel a kiállítás megnyitása előtt Pontosan négy hét bemutató épületek be- lítás idején kezdi meg a gyezték be a kiálítás 16. múlva, augusztus 28-án népesítése is. A mély- tojásrakást, nyitja meg kapuit a 65. almos, kaparóláncos Ugyancsak pénteken Országos Mezőgazdasági tojóházba éppen pénte- kezdték meg egy szá- Kiállítás és Vásár. A ki- ken érkezett meg Bábol- munkra teljesen újrend- üvegházak és más mező állítás 33 hektárnyi te- náról 2400 tyúk. Rövidé- szerű, 30 férőhelyes ser- gazdasági épületek fűté- rületének minden részén sen megtelik a másik, tésfiaztató nyugati részvevőjét: a bécsi Leopold Lőblich- céget, amely különböző összeszerelé- sére alkalmas kazánokat lázas munka folyik. Az angol rendszerű ketreces sét. A Mobil, könnyen mutat majd be. Ezenkí­építők több mint 40 épít- tojóház is, amelynek az összerakható és szétszed- vül 5—5 olasz és nyu­leten dolgoznak: részben a, különlegessége, hogy hető épületet egy angol gatnémet, 2—2 angol és újakat emelnek, részben bár az előbbivel azonos cég, a Lineage Overseas francia, valamint egy a meglévőket tatarozzák, nagyságú, mégis 4600 Livestock Ltd szállította, csinosítják, a külső át- tyúk helyezhető el ben­ne. A kiállítási baromfi­üzemnek egyébként „ré­gi lakói” is vannak: alakítások már tulajdon­képpen be is fejeződtek: osztrák cég részvétele Mivel a kiállítás után biztos már, a Csákvári Állami Gaz- E9V érdekes tanácsko­daságba kerül, a gazda­zás is szerepelt a készü­lő kiállítás pénteki prog­a 36 bemutató pavilon- 7500 tizenkét, illetve s“9 dolgozói, angol szak- romján: a szőlőtermelő nak csaknem mindegyi- egyhetes jérce. Ezen az emberek irányításával, szövetkezetek és állami ke új, az eddiginél élén- állományon szemléltetik már a mostani összesze- gazdasagok vezetőivel meoosszélték ß ootiCós~ kebb, változatosabb szí- az intenzív tojótyúk-ne- relésben is részt vesz- tervét Ezek sze­rint 16 gazdaság nyit Pénteken délelőtt je- önálló standoté nű köntöst kapott. velés módszerét, s az el- nek. Lassan megkezdődik a ső csoport éppen a kiál­még, hogy elhatározását Ad ley Stevensonnak, az Egyesült Álla­mok ENSZ-fődelegátusának és Sargent Shrivernek, az amerikai „békehadtest” akció igazgatójá­nak is tudomására hozták. Politikai megfigyelők rámutat­nak, hogy a lehetséges alelnök- jelöltek listáján, amelyet az el­nöki bejelentés most megrövidí­tett, nyilvánvalóan szerepel Hump hrey és Eugene McCarthy, mind­kettő Minnesota-i szenátor, to­vábbá Robert Wagner, New York-i polgármester, Edmund G. Brown kaliforniai kormányzó és Edmund S* Muskie Maine-i sze­nátor. Hírügynökségi jelentések sze­rint a Fehér Ház köreiben kö­zölték: Johnson elnök azért re­kesztette ki a kormány tagjait a lehetséges alelnökjelöltek sorából mert jelenleg egyiküket sem szó­líthatja fel a lemondásra azért* hogy vállalhassák az alelnök- jelöltséget. Az adott körülmények között mindegyikük hasznosabb szere­pet tölt be jelenlegi tisztségében. A New York Times az elnök­nek azt az elhatározását, hogy Robert Kennedy igazságügy­minisztert nem kéri fel alelnök­jelöltnek, Johnson „egyik legfon­tosabb politikai lépésének” ne­vezi. A lap rámutat, hogy az igazságpgyminiszter „sokat örö­költ Kennedy elnök politikai ere­jéből, de helyzete gyenge a déli államokban, ahol a polgárjogi harcokkal kapcsolatos pozitív szerepe nagyon népszerűtlenné tette”.

Next

/
Thumbnails
Contents