Tolna Megyei Népújság, 1964. július (14. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-01 / 152. szám

Ä u VIUG PROLETÁRJAI, EGYESPIJFJEK! A-M.AGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT TOLNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP JA Í .VtVM.w.w XIV. évfolyam, 152. szám. ÄRA: 60 FILLÉR. Szerda, 1964. július 1. Önkéntes ifjúsági táborok (2. o.) Aliscától — Szekszárdiig (3. o.) Gyorslista a II., III. és IV. Békekölcsön első félévi sorsolásáról (6—7. o.) ] Százhatvan vagon gabonát csépeltek eddig a megyében Az aratás friár majdnem min­denütt elkezdődött, és a közös gazdaságok megkezdték az őszi árpa cséplését is. Legtöbbet a 'szekszárdi járásban csépeltek, összesen 100 vagonnal. Ennek nagy részét Decsen tárolják. Je­lentős mennyiséget szállítottak a paksi járásból, a többi helyen még nincs számottevő tétel. Az őszi árpa minősége az eddigi vizsgálatok szerint meg­vetőleges számítások szerint me- I rolni. Némileg enyhíti a hely­gyei szinten 14—15 mázsát hozott1 zetet a Tamásiban felépített, 300 az őszi árpa. Pontos számadatra természetesen csak a cséplés teljes befejezése után számíthatunk. A Gabonafelvásárló és Feldol­gozó Vállalat jelentése szerint a megyéből búza még nem érke­zett. Néhány helyen már meg­kezdték a vágását, de a ked­vezőtlen időjárás miatt lassan megy. A termény fogadására felel az általános követeimé- j felkészültek, július ötödiké kö- nyeknek. a korábbi évekhez ha-1 rüjt várják az első jelentősebb sonló minőségű. Az átlagter- j tételt. mést illetően még nincs pontos A tárolással ebben az évben számadat, mert a cséplést még I is nehézségek lesznek, sok helyen | szerint 80 vagonnal fognak az sehol sem fejezték be. de hozzá-1 kell a gabonát prizmákban tá- udvaron tárolni vagonos raktár A szekszárdi malomban né­hány napon belül befejezik az őrlést és megkezdik az évi nagy karbantartást. Ez a munka egy hónapot vesz igénybe, úgy, hogy mire ismét meg kell kezdeni az őrlést kijavított gépekkel kezd­hetik a munkát. Uj gabona még nem érkezett a malomba. A prizmákra előreláthatólag az idén is szükség lesz. számítások Szívélyes, őszinte légkör a szovjet—norvég tárgyalásokon Oslo (MTI). A szovjet—norvég I A tárgyalások befejeztével tárgyalások hivatalos közlés sze-< Hruscsov' ebédet adott Gerhard­rint szívélyes és őszinte légkör­ben folytak. A mintegy három­órás megbeszélés nagyobb ré­szét a két kormányfő a nemzet­közi kérdéseknek szentelte, s ezt követően érintették a két ország kapcsolataival összefüggő kérdéseket is. Gerhardsen és Hruscsov ki­fejtette nézeteit a nagyobb je­lentőségű nemzetközi problé­mákról .' A norvég miniszterelnök például hangsúlyozta hogy alap­vető célkitűzésnek tekinti az ál­talános és teljes leszerelés meg­valósulását, addig azonban szük­ségesnek tartja számos részleges egyezmény megkötését is. Hrus­csov kifejtette: a szovjet kor­mány egyetért az általános és teljes leszerelés megvalósításának szükségességével. Mint ismeretes, az erre vonatkozó javaslatokat elsőnek a Szovjetunió tette meg. A szovjet kormányfő azonban aláhúzta, hogy mindaddig, amíg a német kérdést nem rendezték a két német állammal kötendő bé­keszerződés aláírásával, s Nyugat-Berlin helyzetének ezen az alapon történő ren­dezésével, addig nem lehet megoldani a leszerelés kérdé­sét sem. A két ország kapcsolatairól szólva Hruscsov és Gerhardsen egyaránt megállapította, hogy szükség van a kereskedelem fejlesztésére. Megbízták a szakértőket, hogy a szovjet—norvég hároméves ke­reskedelmi egyezményről ősszel induló tárgyalásokig tanulmá­nyozzák. hogyan lehet növelni az egyes iparcikkek importjának arányát az árucikk-listában. A két kormányfő kifejtette né­zeteit az Észak-Norvégia, illetve a Szovjetunió murmanszki terü­lete közötti gazdasági kapcsola­tok továbbfejlesztésének lehető­ségeiről ' Ä szovjet fél felvetette egy újabb erőmű építésének lehe­tőségét a határmenti Pasvik- foiyón. sen tiszteletére, az oslói Grand Hotelben Délután a szovjet kül­döttség tiszteletére fogadást ren­deztek az impozáns oslói város­házán. Nyikita > Hruscsov szovjet mi­niszterelnököt Bryngülf Bull. a városi tanács elnöke üdvözölte Elmondotta, nagy megtisz eltetést jelent számára, hogy a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnökét köszöntheti Osló városházán. Hruscsov válaszában a többi között hangsúlyozta: bár csak két napja tartózkodik Oslóban, ez a rövid idő is elegendő volt arra. hogy képet alkosson a norvég főváros életéről. — A szovjet, s a norvég nép egyaránt érdekelt a béke fenn­tartásában abban, hogy Észak- Európában és a Balti-tenger térségében megőrizzük a békés élet feltételeit. — Ez ■ jó alapot nyújt orszá­gaink sokoldalú, békás együtt­működésére is. Országaink kap­csolatai eredményesen fejlődnek. Jobban kell azonban ismernünk egymást. Több személyes kap­csolatot kell teremtenünk — hangoztatta a szovjet kormányfő. — Biztosítom Önöket, hogy a szovjet emberek mindig készek voltak, s készen áll­nak az ilyen együttműködés­re északi szomszédainkkal és készek arra, hogy teljes meg­értésre jussanak minden fon­tos kérdésben. Hruscsov beszédét nagy taps­sal fogadták a megjelentek. Mikojan Bandungban Bandung (TASZSZ). A szov­jet parlamenti küldöttség egyik csoportja kedden reggel Anasz- tasz Mikojan vezetésével Nyugat­jává fővárosába. Bandungba ér­kezett, Subahdrio. Indonézia első miniszterelnök-helyettese és kül­ügyminisztere és más indonéz államférfiak is elkísérték a ven­dégeket, Kedden délután abban az épületben, ahol kilenc évvel ez­előtt lezajlott az afro-ázsiai or­szágok nevezetes bandungi kon­ferenciája. a szovjet küldöttség tiszteletére rendkívüli ülést tar­tott az ideiglenes /népi tanács­kozó gyűlés. Anasztasz Mikojan a burmai forradalmi kormány meghívására indonéziai útja után ellátogat Burmába. A Szovjetunió Minisz­tertanácsának első elnökhelyet­tese július 2-án érkezik Ran- gonba. és két napot tölt ott. Ott- tartózkodása idején találkozik majd Ne Win tábornokkal, a, burmai forradalmi tanács és a forradalmi kormá%v elnökével és Burma más vezetőivel. Áz amerikaiak továbbra is bombázzák a laoszi területeket Saigon (MTI). Patizánok hétfőn Saigon közelében megtámadtak egy előőrsöt, egy őrtornyot, ezenkívül mozsárágyúkkal tüzel­tek Hau Nghiára. az egyik tar­tományi fővárosra — közölte a laoszi hadügyminisztérium szó­vivője. Hau Nghia mintegy 40 mérföidnyire van Saigontól dél­nyugatra. A szóvivő szerint 500— 8Ö0 fő vett részt a támadásban. A védők állítólag tíz emberi vesztettek. A partizánok veszte­ségei rtem ismeretesek. Az amerikai légierő folytatja felderítő és zavaró repüléseit Laosz felszabadított területei fe­lett és továbbra is bombázza azokat. Hétfőn két amerikai re­pülőgép felderítés Céljából el­repült Khang Khat. és a Kő­edény-síkság felett. Az alro-azsiai szolidaritási ta­nács állandó titkársága nyilat­kozatban Kijelentette. hogy Ázsia és Afrika népeit felhábo­rítják a dél-vimami e.st»n*»ovek Az Egyesült Államok áital ott kirobbantott háború fokozatosan kiterjed Indokína más országai­ra. veszélyeztetve Dél kel el-Ázsia és az egész világ békéiét. Az állandó titkárság felhívást adott ki a jelenlegi Veszélyes indo­kínai helyzet megszüntetésére, a béke helyreállítására. Túlteljesítette félévi termelési tervét a szénbányászat A Nehézipari Minisztérium bá­nyászati műszaki főosztálya ked­den jelentette, hogy a szénbá­nyászat befejezte félévi terme­lési tervét. mumm Közei hétmillió forintos beruházással épül a szekszárdi háromemeletes iparitanuló-iskola. A Komlói Építőipari Vállalat jelenleg a tetőfödém beemelésen dolgozik. Az épület még ebben az évben átadásra k.erüi. Nehéz időszakot zárt le ezzel sikeresen a szénbányászat. Az el­ső negyedévben a szigorú tél aka­dályozta a termelést, a bányászok azonban vasárnapi műszakok se­gítségével több mint 180 000 ton­nával termeltek több szenet az előirányzottnál. A második ne­gyedévben váratlanul még na­gyobb nehézségekkel kellett meg- küzdeniök. A legöregebb bányá­szok sem emlékeznek olyan vizes negyedévi időszakra, mint az el­múlt három hónap volt, Az isme­retes balinkai, tatabányai, ebsző- nyi, padragi és Jókai bányai víz­betörés következtében, mérsékeld ten számítva legalább 40—50 ezer tonna szén esett ki a termelésből. A komlói 3-as aknában keletke­zett tűz szintén visszavetette a munkát, amelyet kedvezőtlenül, befolyásolt még a munkaerő- hiány. A bányák ilyen körülmé­nyek között is vasárnapi műsza­kok igénybevétele nélkül termel­ték ki a második negyedévi ter­vükben előírt szénmennyiséget és megőrizték az első negyedévben szerzett több mint 180 000 tonna, többletet. A derekas munkában éppen azok a trösztök jártak elől, ame­lyeket a természeti csapások, a víz és a tűz sújtott: a Közép- dunántúli, a mecseki valamint a tatabányai. Tervéhez képest a legtöbb szenet a Várpalotai Szén- bányászati Tröszt termelte. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents